LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŪKININKAVIMO PRADMENŲ MOKYMO PROGRAMOS VYKDYMO

 

2019 m. spalio 16 d. Nr. 3D-575

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 25 d. nutarimu Nr. 361 „Dėl įgaliojimų suteikimo“ ir Ūkininko arba jo partnerio (partnerių) profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-131, nuostatomis:

1.    P a v e d u  iki 2019 m. gruodžio 31 d. mokymo įstaigoms, turėjusioms Švietimo,  mokslo ir sporto ministerijos išduotą licenciją vykdyti Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą (kodas 261081106) ir pateikusioms VšĮ Kaimo verslo ir rinkų  plėtros agentūrai įrodymus apie programos vykdymą nuo 2017 m. rugsėjo mėn. 1 d. iki  2019 metų rugsėjo 1 d., organizuoti mokymo kursus pagal esamą mokymo programą ir ją baigusiems asmenims išduoti pažymą apie Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos (kodas 261081106) baigimą.

2.    Į p a r e i g o j u:

2.1.   mokymo įstaigas teikti informaciją VšĮ Kaimo verslo ir rinkų  plėtros agentūrai apie planuojamus mokymus ir asmenis, baigusius mokymo programą pagal jos pateiktą formą;

2.2.  savivaldybių administracijų žemės ūkio skyrius iki 2019 m. gruodžio 31 d. pažymą apie baigtą Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą (kodas 261081106)  laikyti lygiaverte dokumentui, kuriuo patvirtinamas ūkį registruojančio asmens arba jo partnerio profesinis pasirengimas ūkininkauti.

3.            N u r o d a u VšĮ Kaimo verslo ir rinkų  plėtros agentūrai iki 2019 m. gruodžio 31 d.:

3.1.    interneto svetainėje www.litfood.lt skelbti informaciją apie asmenis, baigusius Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą;

3.2.    atnaujinti Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą iki 160 val. trukmės;

3.3.    įregistruoti atnaujintą Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą į Žemės, miškų, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo tęstinio profesinio mokymo programų sąvadą;

3.4.    parengti saugius Profesinio pasirengimo ūkininkauti pažymėjimo blankus;

3.5.    parengti mokymo įstaigų, vykdančių mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą, akreditavimo tvarkos aprašą;

3.6.    įdiegti akredituotų mokymo įstaigų, vykdančių mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą  ir  išduotų pažymėjimų duomenų bazę.

4. N u s t a t a u, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. tik akredituotos mokymo įstaigos galės vykdyti mokymus pagal atnaujintą Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                   Andrius Palionis