NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS 2011 M. GEGUŽĖS 10 D. ĮSAKYMO NR. T1-90 „DĖL TARPŽINYBINĖS PSICHOAKTYVŲ EFEKTĄ SUKELIANČIŲ MEDŽIAGŲ RIZIKOS VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 2 d. Nr. T1-2

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2011 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. T1-90 „Dėl Tarpžinybinės psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. S u d a r a u šios sudėties Tarpžinybinę psichoaktyvų efektą sukeliančių medžiagų rizikos vertinimo komisiją:

Gražina Belian – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus pavaduotoja, laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas (Komisijos pirmininkė);

Rima Mačiūnienė – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vedėja (Komisijos pirmininkės pavaduotoja);

Julita Šiuipienė – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė (Komisijos sekretorė);

Ramunė Grigaliūnienė – Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Narkotikų skyriaus vedėja;

Laima Gruzdytė – Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Apsinuodijimų informacijos biuro vedėja;

Arūnas Ivoška – Muitinės kriminalinės tarnybos Narkotikų kontrolės skyriaus viršininkas;

Valdimaras Janulis – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Farmacijos fakulteto Farmakognozijos katedros vedėjas;

Stasė Kaduševičienė – Lietuvos teismo ekspertizės centro Medžiagų ir gaminių ekspertizių skyriaus vyriausioji ekspertė;

Rima Markuvienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Farmacijos departamento Farmacinės veiklos skyriaus vyriausioji specialistė;

Vytas Martynaitis – Kauno technologijos universiteto profesorius;

Zita Minkuvienė – Valstybinės teismo medicinos tarnybos Toksikologijos laboratorijos vedėja;

Ramutė Neniškienė – Muitinės laboratorijos direktorė;

Rasa Povilanskienė – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vyriausioji specialistė;

Valerijus Rašomavičius – Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Floros ir geobotanikos laboratorijos vadovas;

Indrė Stoškuvienė – Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Maisto rizikos vertinimo skyriaus vedėja;

Ingrida Stulgienė – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos Produktų saugos ir kokybės departamento Vartojimo prekių skyriaus vyresnioji specialistė;

Jelena Talačkienė - Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos  departamento Psichikos sveikatos skyriaus patarėja;

Mantas Varna – Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Narkotinių ir psichotropinių medžiagų prekursorių kontrolės ir rizikos vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas;

Renatas Vitkauskas – Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Veiklos analizės ir kontrolės valdybos Analizės skyriaus vyriausiasis tyrėjas;

Aidas Žebrauskas – Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centro Cheminių tyrimų skyriaus vyriausiasis tyrėjas.“

 

 

 

Tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių

medžiagų prekursorių licencijų skyriaus vedėja,

laikinai atliekant direktoriaus funkcijas                                                               Violeta Verseckienė