vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo nr. o3-73 „dėl valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 M. liepos 8 D. NUTARIMO
NR. O3-96 „Dėl ŠILUMOS kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pakeitimo

 

2016 m. liepos 21 d. Nr. O3-225

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 29 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Šilumos skyriaus 2016 m. liepos 14 d. pažymą Nr. O5-180 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo“, Komisija n u t a r i a:

1.  Pakeisti Komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimą Nr. O3-73 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ (toliau – Nutarimas):

1.1.    Išdėstyti 5 punktą taip:

5. Perskaičiuojant šilumos bazinę kainą (kainos dedamąsias), nustatytą pagal iki 2013 m. gruodžio 31 d. galiojusią Šilumos kainų nustatymo metodiką, vidutinė svertinė kapitalo kaina (WACC) skaičiuojama naudojant ūkio subjekto šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) ataskaitinio laikotarpio balanso skolinto ir nuosavo kapitalo rodiklius. Nustatant šilumos bazines kainas (kainos dedamąsias), kurių projektai pateikti iki 2017 m. liepos 1 d., vidutinė svertinė kapitalo kaina (WACC) ir investicijų grąža skaičiuojama naudojant ūkio subjekto ataskaitinio laikotarpio balanso (ne pagal atskirus verslo vienetus) rodiklius.“

1.2.    Išdėstyti 6 punktą taip:

6. Šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo projektams, pateiktiems iki
2017 m. liepos 1 d., investicijų grąža skaičiuojama nuo atitinkamo verslo vieneto reguliuojamo turto likutinės vertės (mažmeninio aptarnavimo paslaugai – nuo būtinųjų sąnaudų), taikant investicijų grąžos normą, apskaičiuotą pagal Metodikos 57.7.2 punktą.“

2. Pakeisti Nutarimo 1 punkte išdėstytą Šilumos kainų nustatymo metodiką:

2.1. Išdėstyti 49 punktą taip:

49. Ūkio subjekto naudojamas Sistemos aprašas bei Metinė atskaitomybė, išskyrus konfidencialią informaciją, yra vieša ir skelbiama Ūkio subjekto tinklalapyje. Ūkio subjektas, teikdamas Reguliuojančiajai institucijai Metinę atskaitomybę, privalo nurodyti, kokia informacija yra konfidenciali, bei nurodyti tos informacijos laikymo konfidencialia teisinį pagrindą.“

2.2. Išdėstyti 50 punktą taip:

50. Ūkio subjekto Reguliuojančiai institucijai pateikta Metinė atskaitomybė privalo būti patikrinta nepriklausomo audito. Ūkio subjektas privalo pateikti Reguliuojančiajai institucijai nepriklausomo audito išvadą. Šiuo atveju nepriklausomo audito patikros objektas turi būti Ūkio subjekto ataskaitiniu laikotarpiu naudotos Reguliavimo apskaitos sistemos atitikimas šioje Metodikoje nustatytoms taisyklėms bei Metinėje atskaitomybėje teikiamų duomenų už ataskaitinį laikotarpį atitikimas Ūkio subjekto faktinei finansinei būklei Reguliavimo apskaitos (apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo) srityje. Nepriklausomo audito išvada yra vieša ir skelbiama Ūkio subjekto tinklalapyje.“

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                          Inga Žilienė