LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KULTŪROS MINISTRO 2018 M. LAPKRIČIO 15 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-811 „DĖL KULTŪROS INFRASTRUKTŪROS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ BAIGIAMOJO VERTINIMO REZULTATŲ APTARIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. vasario 19 d. Nr. ĮV-92

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-811 „Dėl kultūros infrastruktūros projektų paraiškų baigiamojo vertinimo rezultatų aptarimo darbo grupės sudarymo“ 1.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.1.1. Regina Jaskelevičienė – kultūros viceministrė (Darbo grupės vadovė);“.

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                         Mindaugas Kvietkauskas