LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 29 D. ĮSAKYMO NR. D1-717 „DĖL MEDŽIŲ IR KRŪMŲ VEISIMO, VEJŲ IR GĖLYNŲ ĮRENGIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugsėjo 12 d. Nr. D1-604

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų sodinimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 5.5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.5.1. medžiai iki 3 m aukščio ir krūmai, užaugantys iki 3 m, – ne arčiau kaip 2 m, kiti medžiai – ne arčiau kaip 3 m, šiaurinėje (tarp (>)315o ir (<)45o) sklypo pusėje – ne arčiau kaip 5 m, kiti krūmai – ne arčiau kaip 1 m atstumu nuo kaimyninio sklypo ribos ir tokiu atstumu vienas nuo kito, kad tarp užaugusių medžių lajų ar krūmų išorinių stiebų būtų ne mažesnis kaip 1 m atstumas;“.

2. Pakeičiu 5.5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.5.2. gyvatvorė – ne arčiau kaip 1 m atstumu nuo kaimyninio sklypo ribos ir formuojama ne aukštesnė kaip 1,3 m, išskyrus pietinę (tarp 135o ir 225o) sklypo pusę, kur gyvatvorė gali būti iki 2 m aukščio;“.

3. Pakeičiu 8.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.4. valstybinėje žemėje, nesuderinus su savivaldybe ar seniūnija arba tos žemės valdytoju, naudotoju ar neturint įgaliojimų tame sklype tvarkyti želdinius.“

4. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Pasodinti medžiai, siekiant juos apsaugoti nuo vėjo sukeliamos šaknų vibracijos, tvirtinami:

16.1. prie 1, 2 ar 3 kuolų (prie kiekvieno atskirai), įgilintų ne mažiau kaip 60 cm į duobės dugną, tam tikslui gaminamais guminiais diržais. Kad nebūtų pažeista medžio žievė, naudojami diržai su atitolinimo fiksatoriais. Kai naudojamas tik vienas kuolas, jis kalamas vyraujančių vėjų pusėje (Lietuvoje – pietvakarių);

16.2. lynais tvirtinami pasodinti (persodinti) dideli medžiai. Vieta, kur lynas liečiasi su kamienu, turi būti apsaugota, kad nesužeistų kamieno.“

5. Pakeičiu 18.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.2. vidutinio aukščio (1,1–2 m) gyvatvorėms augalai sodinami kas 30–40 cm;“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                              Kęstutis Trečiokas