RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

Dėl RADVILIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽVAIGŽDUTĖ“ DALIES VEIKLOS RIBOJIMO

 

2021 m. balandžio 6 d. Nr. A-308 (8.2)

Radviliškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, 26 straipsnio 3 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais) 3.1 papunkčiu, atsižvelgdama į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių departamento 2021-04-06 raštą Nr. (6-21 16.1.17 Mr)2-55489 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo taikymo“ ir siekdama taikyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimą mažinančias priemones Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ikimokyklinio ugdymo grupėje „Lapiukai“:

1.    Nustatau Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ dalies veiklos ribojimą nuo 2021 m. balandžio 6 d. iki 2021 m. balandžio 14 d.

2.    Nurodau kasdieninį (kontaktinį) ugdymą Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ ikimokyklinio ugdymo grupėje „Lapiukai“ šio įsakymo 1 punkte nurodytu laikotarpiu sustabdyti ir ugdymą organizuoti nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.

3.    Įpareigoju Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktorių užtikrinti ikimokyklinio ugdymo grupės „Lapiukai“ patalpų valymą ir dezinfekciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos parengtomis Rekomendacijomis sveikatos priežiūros įstaigų patalpų ir ne sveikatos priežiūros patalpų dezinfekcijai (kai galimas užteršimas SARS-COV-2 virusu) bei Rekomendacijomis dėl aplinkos valymo ir dezinfekcijos, esant nepalankiai COVID-19 situacijai.

4.    Nurodau Radviliškio lopšelio-darželio „Žvaigždutė“ direktoriui paskelbti šį įsakymą įstaigos interneto svetainėje, informuoti vaikų tėvus (įtėvius, globėjus), kitus suinteresuotus asmenis.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                    Jolanta Margaitienė