KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO LIOLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

MAIRONIŲ SKYRIAUS LIKVIDAVIMO

 

2020 m. kovo 31 d.  Nr. T-96

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 44 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ 21 punktu, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.    Pertvarkyti Kelmės rajono Liolių pagrindinės mokyklos struktūrą nuo 2020 m. rugpjūčio 31 d., likviduojant Maironių skyrių.
2.    Įpareigoti Kelmės rajono Liolių pagrindinės mokyklos direktorių Audrių Dzimidą:
2.1.       Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka informuoti Maironių skyriaus mokinius ir jų tėvus (globėjus) apie skyriaus likvidavimą, išspręsti Maironių skyriaus mokinių vežiojimo į mokyklą ir atgal klausimą;
2.2.       Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įspėti mokykloje dirbančius darbuotojus atlikti visus kitus su darbo santykiais susijusius veiksmus;

2.3. iki 2020 m. rugsėjo 4 d. parengti mokyklos nuostatus ir pateikti Kelmės rajono savivaldybės tarybai tvirtinti.

3. Pavesti sprendimo vykdymo kontrolę Kelmės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjai Irenai Janušienei.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                           Vaclovas Andrulis