RIETAVO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL RIETAVO SAVIVALDYBĖS 2018-2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 8 d.  Nr. T1-11

 

Rietavas

 

 

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu, 2018 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Rietavo savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 8 d. sprendimu Nr. T1-214 patvirtinta Rietavo savivaldybės strateginio planavimo tvarka,  Rietavo savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Rietavo savivaldybės 2018-2020 metų strateginį veiklos planą ir jo priedus:

1. Visuomenės ugdymo programą.

2. Sveikatos, socialinės paramos ir paslaugų įgyvendinimo programą.

3. Savivaldybės veiklos funkcijų vykdymo, strategijos formavimo ir įgyvendinimo programą.

4. Teritorijų planavimo ir turizmo plėtros programą.

5. Ekonominės plėtros programą.

6. Savivaldybės turto valdymo ir turto pardavimo programą.

7. Kaimo teritorijos vystymo ir žemės ūkio plėtros programą.

8. Darbo rinkos politikos rengimo ir įgyvendinimo programą.

9. Aplinkos apsaugos rėmimo programą.

10. Komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo programą.

11. Paskolų valdymo programą.

Sprendimas gali būti skundžiamas ikiteismine tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g.37, Klaipėda) arba Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                             Antanas Černeckis