AUDITO, APSKAITOS, TURTO VERTINIMO IR NEMOKUMO VALDYMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TREČIOSIOSE VALSTYBĖSE ĮGYTŲ NEMOKUMO ADMINISTRATORIAUS PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ  PRIPAŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE  TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. birželio 6 d. Nr. V4-82

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ su vėlesniais pakeitimais 1.1.7 papunkčiu:

T v i r t i n u trečiosiose valstybėse įgytų nemokumo administratoriaus profesinių kvalifikacijų pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                                Audrius Linartas

 


 

PATVIRTINTA

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir

nemokumo valdymo tarnybos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

direktoriaus 2022 m. birželio 6 d. įsakymu

Nr. V4-82

 

 

 

TREČIOSIOSE VALSTYBĖSE ĮGYTŲ NEMOKUMO ADMINISTRATORIAUS PROFESINIŲ KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Trečiosiose valstybėse įgytų nemokumo administratoriaus profesinių kvalifikacijų  pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų, įgijusių nemokumo administratoriaus profesinę kvalifikaciją trečiojoje valstybėje, profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme ir Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme.

 

II SKYRIUS

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

3. Asmuo, siekiantis trečiojoje valstybėje įgytos nemokumo administratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo  Lietuvos Respublikoje,  Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – AVNT) pateikia:

3.1. lietuvių kalba užpildytą nustatytos formos prašymą (toliau – Prašymas);

3.2. formalios kvalifikacijos įrodymus ir priedus su išklausytų dalykų pavadinimais, valandomis ir/ar kreditų skaičiumi;

3.3. Lietuvos Respublikos studijų ir kokybės vertinimo centro sprendimą dėl trečiojoje valstybėje įgytos aukštojo mokslo kvalifikacijos akademinio pripažinimo;

3.4. dokumentus, patvirtinančius trečiojoje valstybėje įgytą nemokumo administratoriaus ar nemokumo administratoriaus padėjėjo, advokato, antstolio, juridinio asmens vadovo patirtį ir jos trukmę;  

3.5. trečiosios valstybės, kurioje įgyta profesinė kvalifikacija ir/arba profesinė patirtis, institucijų pažymas apie (ne)teistumą ir atleidimo per paskutinius du metus iš darbo (pareigų) pagrindus;

3.6. asmens tapatybę įrodantį dokumentą;

3.7. pavardės keitimą patvirtinantį dokumentą (jeigu pareiškėjo pavardė teikiamuose dokumentuose nevienoda);

3.8. kitus dokumentus, papildomus duomenis ir informaciją (jeigu tokių yra) apie aplinkybes, galinčias turėti įtakos nemokumo administratoriaus profesinei kvalifikacijai pripažinti (pvz., Lietuvos Respublikos teisės išmanymas ir pridedami dokumentai, kuriais tai galima įrodyti);

3.9. teisę atstovauti patvirtinantį dokumentą (kai prašymą pateikia atstovas).

4. Dokumentai gali būti pateikiami originalai (šiuo atveju AVNT darbuotojai padarę dokumentų kopijas originalus grąžina asmeniui) arba jų kopijos arba elektroninės kopijos. Prašymas turi būti pasirašytas jį teikiančio asmens (pareiškėjo ar jo atstovo).  Prašymas ir dokumentai ar jų kopijos gali būti pateikiami tiesiogiai, atsiunčiami paštu ar AVNT elektroniniu paštu [email protected].

5. Kartu su 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9 papunkčiuose nurodytais dokumentais turi būti pateikiami vertėjo, išvertusio dokumentą, parašu ir (ar) vertimo biuro anspaudu patvirtinti jų vertimai į lietuvių kalbą. Prireikus (kai asmens tapatybę įrodančio dokumento kopijos be vertimo nepakanka įsitikinti, kad tai būtent asmens tapatybę įrodantis dokumentas), gali būti paprašoma ir asmens tapatybę įrodančio dokumento vertimo.

 

III SKYRIUS

DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMAS

 

6. AVNT, gavusi Prašymą, ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Prašymo gavimo dienos:

6.1. patikrina dokumentus ir, jeigu yra trūkumų (Prašymas užpildytas netinkamai, pateikti ne visi reikiami dokumentai), paprašo dokumentus pateikusį asmenį ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo pranešimo apie trūkstamus dokumentus išsiuntimo dienos, nurodytus trūkumus pašalinti (pateikti tinkamai užpildytą Prašymą ir (arba) trūkstamus, ir (arba) papildomus dokumentus, įskaitant jų vertimą į lietuvių kalbą, būtinus profesinei kvalifikacijai vertinti ar pripažinti). Prašymo gavimo diena laikoma paskutinio tinkamai įforminto dokumento gavimo diena;

6.2. turėdama pagrįstų abejonių dėl asmens profesinės kvalifikacijos, kreipiasi į Lietuvos Respublikos ar profesinės kvalifikacijos įgijimo valstybės kompetentingas institucijas dėl informacijos, įrodančios asmens profesinę kvalifikaciją ar dėl kitų dokumentų, būtinų profesinei kvalifikacijai vertinti pateikimo ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo pateikti informaciją išsiuntimo dienos.

7. AVNT per nustatytą terminą negavus informacijos arba gavus nepakankamą informaciją, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų siunčia pakartotinį prašymą pateikti informaciją (trūkstamą informaciją ar dokumentus) ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo pakartotinio prašymo pateikti informaciją išsiuntimo dienos.

 

IV SKYRIUS

PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS VERTINIMAS

 

8. Atliekant trečiojoje valstybėje įgytos nemokumo administratoriaus profesinės kvalifikacijos vertinimą asmens įgytos profesinės kvalifikacijos turinys palyginamas su Lietuvos Respublikoje privalomos įgyti nemokumo administratoriaus profesinės kvalifikacijos turiniu (Nemokumo administratorių rūmų patvirtinta Nemokumo administratorių kvalifikacinių egzaminų programa ir reikalaujama patirtis) bei nustatoma, ar tarp jų nėra esminių skirtumų. Teisinių žinių atitinkamoje srityje reikalavimai, jeigu neįrodoma, kad asmuo šioje srityje turi būtent Lietuvos Respublikos teisės žinias, pripažįstami esminiu skirtumu. Esminiu skirtumu taip pat pripažįstama daugiau kaip vieneriais metais trumpesnė už reikalaujamą patirtis.

9. AVNT pagal nustatytus esminius skirtumus sudaro profesinio tinkamumo testu tikrinamų dalykų sąrašą.

 

V SKYRIUS

SPRENDIMO DĖL PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO PRIĖMIMAS

 

10. AVNT dėl trečiojoje valstybėje įgytos nemokumo administratoriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Prašymo gavimo dienos (į šį terminą neįskaitomas laikotarpis, per kurį asmuo ar kitos institucijos teikia trūkstamus ir (arba) papildomus dokumentus) priima vieną iš šių sprendimų:

10.1. pripažinti profesinę kvalifikaciją;

10.2. nepripažinti profesinės kvalifikacijos; 

10.3. skirti kompensacinę priemonę – profesinio tinkamumo testą;

10.4. atmesti Prašymą.

11. Sprendimas nepripažinti profesinės kvalifikacijos yra priimamas, jeigu yra tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

11.1. rengimo kurso, dėl kurio asmuo pateikia trečiojoje valstybėje įgytos formalios kvalifikacijos įrodymą, trukmė daugiau kaip vieneriais metais trumpesnė už Lietuvos Respublikoje privalomą rengimo kurso trukmę magistro kvalifikaciniam laipsniui arba jam lygiavertei aukštojo mokslo kvalifikacijai įgyti;

11.2. baigtas rengimo kursas apima mažiau kaip 2/3 studijų kreditų (jeigu rengimą galima išreikšti mokymosi ar studijų kreditais) skaičiaus arba valandų (jeigu rengimą galima išreikšti valandomis) skaičiaus negu yra būtina siekiant Lietuvos Respublikoje įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;

11.3. neįgyta profesinė patirtis trečiojoje valstybėje arba jos trukmė daugiau negu vieneriais metais trumpesnė už Lietuvos Respublikoje privalomą profesinę patirtį, numatytą Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 118 straipsnio 3 punkte.

12. Sprendimas skirti kompensacinę priemonę – profesinio tinkamumo testą priimamas, jeigu:

12.1. aukštojo mokslo, dėl kurio prašymą pateikęs asmuo pateikia trečiojoje valstybėje įgytos formalios kvalifikacijos įrodymą, trukmė ne daugiau kaip vieneriais metais trumpesnė už Lietuvos Respublikoje privalomą magistro kvalifikaciniam laipsniui arba jam lygiavertei aukštojo mokslo kvalifikacijai;

12.2. profesinės patirties, įgytos trečiojoje valstybėje, trukmė ne daugiau kaip vieneriais metais trumpesnė už Lietuvos Respublikoje privalomą asmeniui, siekiančiam nemokumo administratoriaus kvalifikacijos profesinės patirties trukmę.

13. Sprendimas atmesti Prašymą priimamas, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

13.1 nėra pateikti trūkstami ir (arba) papildomi dokumentai (įskaitant jų vertimus į lietuvių kalbą), būtini profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti;

13.2 negautas atsakymas į pakartotinį Prašymą pateikti informaciją arba gauta informacija yra nepakankama asmens profesinei kvalifikacijai vertinti ir pripažinti.

 

VI SKYRIUS

PROFESINIO TINKAMUMO TESTAS

 

14. Profesinio tinkamumo testą organizuoja ir vykdo  Nemokumo administratorių rūmai  ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo AVNT sprendimo skirti profesinio tinkamumo testą priėmimo dienos. Profesinio tinkamumo testas laikomas lietuvių kalba be vertimo galimybės.

15. Ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki profesinio tinkamumo testo laikymo dienos prašyme pripažinti profesinę kvalifikaciją nurodytu būdu AVNT informuoja asmenį, kuriam skirtas laikyti nemokumo administratoriaus profesinio tinkamumo testas, apie:

15.1. numatytą profesinio tinkamumo testo datą ir vietą (suderinus su Nemokumo administratorių rūmais);

15.2. profesinio tinkamumo testą organizuojančią instituciją;

15.3. profesinio tinkamumo testo laikymo formą ir vertinimą tvarką;

15.4. profesinio tinkamumo testo organizavimo išlaidų padengimo tvarką;

15.5. profesinio tinkamumo testu tikrinamų dalykų sąrašą;

15.6. kitą su profesinio tinkamumo testo laikymu susijusią informaciją.

16. Profesinio tinkamumo testo laikymo data gali būti atidėta motyvuotu asmens prašymu, jeigu asmuo pateikia Nemokumo administratorių rūmams tokį prašymą per 10 darbo dienų nuo kvietimo laikyti profesinio tinkamumo testą gavimo dienos.

17. AVNT sudarytą profesinio tinkamumo testu tikrinamų dalykų sąrašą pateikia Nemokumo administratorių rūmams, informuodama apie priimtą sprendimą konkrečiam asmeniui skirti profesinio tinkamumo testą.

18. Profesinio tinkamumo testas laikomas valstybine lietuvių kalba be vertimo galimybės pagal Nemokumo administratorių rūmų nustatytą profesinio tinkamumo testo organizavimo, vykdymo ir rezultatų vertinimo tvarką.  

19. Nemokumo administratorių rūmai ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo profesinio tinkamumo testo laikymo dienos apie profesinio tinkamumo testo įvertinimą raštu informuoja testą laikiusį asmenį.

20. Asmuo, neišlaikęs profesinio tinkamumo testo, gali pateikti Nemokumo administratorių rūmams prašymą jį laikyti dar kartą. Profesinio tinkamumo testo perlaikymas vyksta ne anksčiau kaip po trijų mėnesių ir ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo profesinio tinkamumo testo rezultato, kad testas neišlaikytas, patvirtinimo dienos. 

21. AVNT, gavusi iš Nemokumo administratorių rūmų pažymą, kad asmuo išlaikė profesinio tinkamumo testą ir asmens per mėnesį laiko nuo profesinio tinkamumo testo išlaikymo pateiktą pakartotinį Prašymą pripažinti trečiojoje valstybėje įgytą profesinę kvalifikaciją, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų priima sprendimą  pripažinti trečiojoje valstybėje įgytą nemokumo administratoriaus profesinę kvalifikaciją.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. AVNT sprendimai arba jų nepriėmimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo apeliacinei komisijai arba administraciniam teismui.

23. AVNT užtikrina gautos informacijos, susijusios su trečiųjų valstybių piliečių profesinių kvalifikacijų, įgytų trečiosiose valstybėse, pripažinimu, konfidencialumą.

24. Asmens duomenys tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, reikalavimų ir saugomi ne ilgiau kaip 5 metus nuo motyvuoto AVNT sprendimo dėl profesinės kvalifikacijos pripažinimo priėmimo neskaitant einamųjų metų. Pareiškėjų asmens duomenys tvarkomi vykdant pareiškėjų profesinės kvalifikacijos vertinimą.

 

_____________________________

 

part_434106e08ae64d75885da32936f9dc90_end