LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1026 „DĖL AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. V-472

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Iš PSDF biudžeto lėšų vienam paslaugos gavėjui per kalendorinius metus gali būti apmokėtos ne daugiau kaip 20 ASPN, nurodytų Aprašo 1 priedo 1–3 punktuose, išlaidos. Iš PSDF biudžeto lėšų vienam paslaugos gavėjui per kalendorinius metus gali būti apmokėtos ne daugiau kaip 12 ASPN, nurodytų Aprašo 1 priedo 4 punkte, išlaidos.“

2. Pakeičiu 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Į Aprašo 1 priede nurodytų ASPN bazines kainas yra įskaičiuotos Aprašo 5.8 papunktyje išvardytų medicinos pagalbos priemonių, išskyrus medicinos pagalbos priemones, įtrauktas į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“, kainos. Į Aprašo 1 priedo 4 punkte nurodytos ASPN bazinę kainą yra įskaičiuota ir 1 mėnesio gleivių siurbiklio nuomos kaina.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                    Aurelijus Veryga