LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2017 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. A1-343 „DĖL PAVYZDINĖS DARBO SUTARTIES FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. liepos 29 d. Nr. A1-508

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Pavyzdinę darbo sutarties formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A1-343 „Dėl Pavyzdinės darbo sutarties formos patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

1.3. _________________________________________________________________________

(darbo užmokestis (mėnesio alga arba valandinis atlygis) ir jo sudedamosios dalys (jos nurodomos atskirai), priedai, priemokos, premijos ar kitoks papildomas apmokėjimas; mokėjimo tvarka ir terminai)

_______________________________________________________________________.

1.2. Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Nustatoma darbo laiko norma ______________________________________________

(nustatomas darbo valandų skaičius per dieną ar savaitę; jei sudaroma darbo keliems darbdaviams sutartis, gali būti nurodoma kiekvienam darbdaviui tenkanti darbo laiko normos dalis; jei sudaroma darbo vietos dalijimosi darbo sutartis, nurodoma kiekvienam darbuotojui tenkanti darbo laiko norma (valandų skaičius per dieną ar savaitę). Jei sutrumpinta darbo laiko norma nenumatyta darbo teisės normose arba šalys nesusitaria dėl ne viso darbo laiko, laikoma, kad susitarta dėl 40 valandų per savaitę darbo laiko normos; jei taikoma, nurodoma darbo (pamainos) keitimo tvarka)“.

1.3. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Nustatomos papildomos darbo sutarties sąlygos: ______________________________

________________________________________________________________________

(nurodomos kitos papildomos darbo sutarties sąlygos: susitarimas dėl papildomo darbo, susitarimas dėl išbandymo Termino, jeigu jis taikomas, trukmės ir sąlygų, teisė į mokymo paslaugas, jei darbdavys ją suteikia, susitarimas dėl mokymo išlaidų atlyginimo, susitarimas dėl nekonkuravimo, susitarimas dėl konfidencialios informacijos apsaugos ar kiti susitarimai, dėl kurių šalys gali sulygti pagal Lietuvos Respublikos darbo kodeksą ir kitus darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus. Tokie susitarimai gali būti įforminami kaip priedai prie darbo sutarties)“.

1.4. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Kiti darbuotojo ir darbdavio tarpusavio įsipareigojimai _________________________

_________________________________________________________________________

(socialinio draudimo institucijų, gaunančių su darbo santykiais susijusias socialinio draudimo įmokas, pavadinimas ir informacija apie kitą darbdavio teikiamą su socialiniu draudimu susijusią apsaugą, jei darbdavys už tai atsakingas (jeigu informacijos perdavimas yra susijęs su duomenų teikimu kitiems juridiniams asmenims, nurodomas asmens duomenų teikimo teisinis pagrindas, teikiamų darbuotojo duomenų baigtinis sąrašas ir subjekto, kuriam duomenys teikiami, pavadinimas; papildomos garantijos, kompensacijos ir kiti darbdavio ir darbuotojo įsipareigojimai, kurie neprivalomi pagal darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus, bet jiems neprieštarauja. Tokie susitarimai gali būti įforminami kaip priedai prie darbo sutarties)“.

1.5. Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Kasmetinių atostogų suteikimo trukmė, suteikimo tvarka ir apmokėjimo sąlygos nustatomos pagal Darbo kodekso 126–130 straipsnių nuostatas. Viršvalandžiai nustatomi ir apmokami pagal Darbo kodekso 119 ir 144 straipsnių ir Darbo laiko ir poilsio laiko ypatumų ekonominės veiklos srityse aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, nuostatas.“

1.6. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Darbuotojas draudžiamas valstybiniu socialiniu draudimu. Valstybinio socialinio draudimo išmokas, paslaugas ir instituciją nustato atitinkamas valstybinio socialinio draudimo rūšis reglamentuojantys teisės aktai.

1.7. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Darbdavys darbuotojo asmens duomenis tvarko darbdavio teisinių prievolių bei darbo sutarties vykdymo tikslu ir užtikrina, kad darbdavio vykdomas darbuotojo asmens duomenų tvarkymas atitiktų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatas.“

1.8. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Darbo sutarties pasibaigimo tvarka nustatoma pagal Darbo kodekso 53–65 straipsnių nuostatas.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. rugpjūčio 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                               Monika Navickienė