Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. birželio 1 d. Nr. 545
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 3.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.12.         bendrosios slaugos praktikos, akušerijos praktikos ar medicinos praktikos licencijos išdavimą:  

3.12.1.        jeigu taikytinas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas                                                                                  45

3.12.2.        jeigu netaikytinas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas:                                                                                

3.12.2.1.     pateikiant deklaraciją                                                                                  16

3.12.2.2.     pateikiant paraišką                                                                                      27“.

 

1.2. Pakeisti 3.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.13.         bendrosios slaugos praktikos, akušerijos praktikos ar medicinos praktikos liencijos duomenų patikslinimą                                                                                                18“.

 

1.3. Pakeisti 3.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.14.         bendrosios slaugos praktikos, akušerijos praktikos ar medicinos praktikos popierinės formos licencijos dublikato išdavimą:                                                                    

3.14.1.        atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                            16

3.14.2.        siunčiant licenciją paštu                                                                              23“.

 

1.4. Pakeisti 3.15 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.15.         licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai išdavimą:                           

3.15.1.        teikti ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir bendrąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas:                                                                                  

3.15.1.1.     elektroninės formos licencija                                                                      65

3.15.1.2.     popierinės formos licencija:                                                                       

3.15.1.2.1.  atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                            67

3.15.1.2.2.  siunčiant licenciją paštu                                                                              75

3.15.2.        teikti stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas:                        

3.15.2.1.     elektroninės formos licencija                                                                      124

3.15.2.2.     popierinės formos licencija:                                                                       

3.15.2.2.1.  atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                            129

3.15.2.2.2.  siunčiant licenciją paštu                                                                              135

3.15.3.        teikti ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas:       

3.15.3.1.     elektroninės formos licencija                                                                      153

3.15.3.2.     popierinės formos licencija:                                                                       

3.15.3.2.1.  atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                            157

3.15.3.2.2.  siunčiant licenciją paštu                                                                              165“.

 

1.5. Pakeisti 3.16 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.16.         licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai teikti ambulatorines ir bendrąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą:                                              

3.16.1.        kai tikslinami licencijos turėtojo rekvizitai ar panaikinama teisė teikti dalį licencijuojamų paslaugų: 

3.16.1.1.     elektroninės formos licencija                                                                      28

3.16.1.2.     popierinės formos licencija                                                                        

3.16.1.2.1.  atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                            34

3.16.1.2.2.  siunčiant licenciją paštu                                                                              42

3.16.2.        kai tikslinama licencija suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas:  

3.16.2.1.     elektroninės formos licencija                                                                      29

3.16.2.2.     popierinės formos licencija:                                                                       

3.16.2.2.1atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                            36

3.16.2.2.2.  siunčiant licenciją paštu                                                                              44“.

 

1.6. Pakeisti 3.17 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.17.         licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai teikti stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą:                                                                               

3.17.1.        kai tikslinami licencijos turėtojo rekvizitai ar panaikinama teisė teikti dalį licencijuojamų paslaugų: 

3.17.1.1.     elektroninės formos licencija                                                                      51

3.17.1.2.     popierinės formos licencija:                                                                       

3.17.1.2.1.  atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                             54

3.17.1.2.2.  siunčiant licenciją paštu                                                                              62

3.17.2.        kai tikslinama licencija suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas:  

3.17.2.1.     elektroninės formos licencija                                                                      69

3.17.2.2.     popierinės formos licencija:                                                                       

3.17.2.2.1atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                             72

3.17.2.2.2.  siunčiant licenciją paštu                                                                              80“.

 

1.7. Pakeisti 3.18 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.18.         licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai teikti ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas patikslinimą:                                               

3.18.1.        kai tikslinami licencijos turėtojo rekvizitai ar panaikinama teisė teikti dalį licencijuojamų paslaugų: 

3.18.1.1.     elektroninės formos licencija                                                                      54

3.18.1.2.     popierinės formos licencija:                                                                       

3.18.1.2.1.  atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                             57

3.18.1.2.2.  siunčiant licenciją paštu                                                                              65

3.18.2.        kai tikslinama licencija suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas:  

3.18.2.1.     elektroninės formos licencija                                                                      81

3.18.2.2.     popierinės formos licencija:                                                                       

3.18.2.2.1atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                             85

3.18.2.2.2.  siunčiant licenciją paštu                                                                              93“.

 

1.8. Pakeisti 3.19 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

3.19.         popierinės formos licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai dublikato išdavimą:    

3.19.1.        atsiimant licenciją išdavimo vietoje                                                             13

3.19.2.        siunčiant licenciją paštu                                                                               21“.

 

1.9. Pakeisti 4.83 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.83.         dokumentų, kurie pateikiami norint gauti Lietuvos bioetikos komiteto pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimą, ekspertizę, kai pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimą liudijimas išduodamas:                                      

4.83.1.        kai gaunama vieno regioninio biomedicininių tyrimų etikos komiteto išvada       525

4.83.2.        kai gaunamos dviejų regioninių biomedicininių tyrimų etikos komitetų išvados   715“.

 

1.10. Pakeisti 4.84 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.84.         dokumentų, kurie pateikiami norint gauti Lietuvos bioetikos komiteto leidimą atlikti biomedicininį tyrimą, ekspertizę:                                                                

4.84.1.        kai atliekamas biomedicininis tyrimas su medicinos priemone (prietaisu)   980

4.84.2.        kai atliekamas biomedicininis tyrimas ne su medicinos priemone (prietaisu)        715“.

 

1.11. Pripažinti netekusiu galios 4.86 papunktį.

1.12. Pripažinti netekusiu galios 4.87 papunktį.

1.13. Pakeisti 4.601 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.601.       teikiamos į rinką medicinos priemonės (prietaiso) registravimą                   38“.

 

1.14. Pakeisti 4.602 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.602.       pasikeitusių duomenų apie teikiamą į rinką medicinos priemonę (prietaisą) registravimą 18“.

 

1.15. Pripažinti netekusiu galios 4.603 papunktį.

1.16. Pakeisti 4.604 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.604.       pažymėjimo atlikti medicinos priemonės (prietaiso) techninės būklės patikrinimą išdavimą                145“.

 

1.17. Pakeisti 4.605 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.605.       medicinos priemonių (prietaisų) laisvos prekybos pažymėjimo išdavimą    32“.

 

1.18. Papildyti 4.6051 papunkčiu:

 

4.6051.      įstaigos, pateikusios paraišką dėl paskyrimo medicinos priemonių (prietaisų) paskelbtąja įstaiga, vertinimą                                                                                         3 502“.

 

1.19. Papildyti 4.6052 papunkčiu:

 

4.6052.      medicinos priemonių (prietaisų) paskelbtosios įstaigos, pateikusios paraišką išplėsti veiklos aprėptį, vertinimą                                                                                        1 737“.

 

1.20. Papildyti 4.6053 papunkčiu:

 

4.6053.      akreditavimo asmens sveikatos priežiūros veiklai pažymėjimo išdavimą    548“.

 

2. Šio nutarimo 1.1–1.10, 1.14 ir 1.16 papunkčiai įsigalioja 2016 m. liepos 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Ūkio ministras, pavaduojantis

finansų ministrą                                                                               Evaldas Gustas