LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2020 M. vasario 14 d. ĮSAKYMO Nr. 3D-98 „dėl LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ“ VEIKLOS „PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMAS PRIEŠ VILKŲ ŪKINIAMS GYVŪNAMS DAROMĄ ŽALĄ“ ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“

pakeitimo

 

2020 m. birželio 29 d. Nr. 3D-491

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3D-98 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.6. SG – pareiškėjo ūkinių gyvūnų laikymo vietoje laikomų ūkinių gyvūnų vidutinis metinis skaičius, išreikštas sutartiniais gyvuliais (SG), nustatomas: aritmetinį ūkinių gyvūnų vidurkį (apskaičiuojamas imant praėjusių 12 mėnesių kiekvieno mėnesio paskutinės dienos ūkinių gyvūnų skaičių, registruotą Ūkinių gyvūnų registre kiekvienoje laikymo vietoje) padauginus iš koeficientų, nurodytų Taisyklių 2 priede. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) apskaičiuoja pareiškėjo praėjusių 12 mėnesių vidutinį SG einamųjų metų vasario 20 d. (paraiškoms, pateiktoms nuo  einamųjų metų sausio 1 d. iki birželio 19 d.) ir birželio 20 d. (paraiškoms, pateiktoms nuo einamųjų metų birželio 20 d. iki gruodžio 31 d. (vertinami sveikieji skaičiai).“

2. Pakeičiu 13.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.9. parama teikiama tik toms investicijoms, kurios įgyvendinamos savivaldybėse, kuriose yra didelė tikimybė patirti vilkų daromą žalą ūkiniams gyvūnams (kuriose nustatyta daugiausia žalos atvejų per 5 metus (žalos atvejų fiksuota ne mažiau kaip 5 kartus per paskutinius 5 metus)): Šilalės r., Vilkaviškio r., Klaipėdos r., Alytaus r., Varėnos r., Rokiškio r., Anykščių r., Ignalinos r., Biržų r., Lazdijų r., Kalvarijos, Kaišiadorių r., Kupiškio r., Ukmergės r., Trakų r., Tauragės r., Elektrėnų, Molėtų r., Širvintų r., Prienų r., Jurbarko r., Kėdainių r., Šalčininkų r., Telšių r., Utenos r. ir Zarasų r.;“.

3. Papildau 13.111  papunkčiu:

13.111   pareiškėjo laikomas SG / 1 ha kiekis turi atitikti jo deklaruotus valdos plotus.“

4. Pakeičiu 13.14 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.14. kai deklaruotas pagal Priemonę plotas valdomas nuomos, panaudos pagrindais, nuomos / panaudos sutartis turi būti registruota VĮ Registrų centre iki sprendimo skirti paramą priėmimo dienos. Atitiktis šiam kriterijui gali būti tikslinama paramos paraiškos vertinimo metu. Teisėtą nekilnojamojo turto, į kurį investuojama, valdymą pareiškėjas turi užtikrinti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos;“.

5. Pripažįstu netekusiu galios 13.15 papunktį.

6. Pakeičiu 14.3.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.3.5. juostų spalva balta arba mėlyna arba kitos spalvos, kuri kad būtų gerai matoma tamsoje;“.

7. Pakeičiu 14.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.9. iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos faktiškai išlaikyti ne mažesnį SG skaičių, apskaičiuotą ŽŪIKVC  Taisyklių 2.6 papunktyje nustatyta tvarka.

8. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Tinkamos finansuoti išlaidos už įsigyjamus komplektus turi būti nurodytos komerciniuose pasiūlymuose, t. y. nurodytos atskirai komplektų sudedamosios dalys ir jų kaina. Paramos paraiškoje prašomos kompensuoti išlaidos turi būti nurodomos pagal atskiras komplektų sudedamąsias dalis, o ne bendra suma.“

9. Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:

65. Pagal priemonės veiklos sritį dalies paramos susigrąžinimas taikomas ir tuo atveju, kai  iki kontrolės laikotarpio pabaigos paramos gavėjas faktiškai neišlaiko SG skaičiaus, ŽŪIKVC  apskaičiuoto  Taisyklių 2.6 papunktyje nustatyta tvarka.“

10. Pakeičiu 1 priedo 2 dalies „Informacija apie veiklą, kuriai prašoma paramos“ 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. SG skaičius *“.

* SG skaičius vasario 20 d. (paraiškoms, pateiktoms nuo  einamųjų metų sausio 1 d. iki birželio 19 d.) ir birželio 20 d. (paraiškoms, pateiktoms nuo einamųjų metų birželio 20 d. iki gruodžio 31 d.).“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                  Andrius Palionis