LIETUVOS RESPUBLIKOS

LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO NR. I-172 PAKEITIMO ĮSTATYMO
NR. XII-2202 1 IR 2 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. spalio 12 d. Nr. XII-2679

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 5 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 5 straipsnį 3 dalimi:

3. Parama pagal šį įstatymą nepripažįstama, jeigu ji teikiama įmonių, kuriose valstybei ir (ar) savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų, tais atvejais, kai ji teikiama šios įmonės dalyviui, kitiems juridiniams asmenims, kuriuose šios įmonės dalyvis turi įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, suteikiančią teisę kontroliuoti juridinio asmens veiklą, arba juridiniams asmenims, kurie yra susiję su šios įmonės dalyviu, išskyrus visus atvejus, kai parama teikiama juridiniams asmenims, kurių veikla yra bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla, švietimas, sportas, socialinių paslaugų gyventojams teikimas arba visuomenės sveikatos priežiūra.“

2. Papildyti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 5 straipsnį 4 dalimi:

4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytais su įmonės dalyviu susijusiais juridiniais asmenimis laikomi:

1) juridiniai asmenys, kuriuose tas pats dalyvis turi 1/3 ar daugiau įstatinio kapitalo arba turi teises į 1/3 ar daugiau visų balsų;

2) juridiniai asmenys, kurie su dalyviu yra bendrai valdomi ar turi bendrą administracinį padalinį arba kurių valdymo ar priežiūros organe yra pusė ar daugiau tų pačių narių kaip ir dalyvio valdymo ar priežiūros organuose;

3) juridiniai asmenys, su kuriais yra įsipareigojęs derinti savo veiklos sprendimus dalyvis arba už kurių prievolių tretiesiems asmenims įvykdymą yra įsipareigojęs atsakyti dalyvis, arba kurie yra įsipareigoję perduoti visą arba dalį pelno ar suteikę teisę naudoti 1/3 ar daugiau savo turto dalyviui.“

 

2 straipsnis. 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 7 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) kiti juridiniai asmenys (išskyrus politines partijas), kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų dalyviams.“

 

3 straipsnis. 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 10 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 10 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Pagal šį įstatymą kaip parama gauti šio įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti labdaros ir paramos dalykai negali būti naudojami politinėms partijoms, valstybės politikams ar politinėms kampanijoms finansuoti ir politinių kampanijų dalyvių politinių kampanijų laikotarpiu atsiradusiems ar su politinėmis kampanijomis susijusiems skolos įsipareigojimams padengti.“

2. Papildyti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 10 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Pagal šį įstatymą kaip parama gautos lėšos ir kitas turtas negali būti perduodami kaip įnašas juridiniam asmeniui, kurio dalyvis yra paramos gavėjas.“

3. Buvusią 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 10 straipsnio 3 dalį laikyti 4 dalimi.

 

4 straipsnis. 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 11 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 11 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

11 straipsnis. Labdaros ir paramos apskaita ir viešinimas“.

2. Papildyti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 11 straipsnį 6 dalimi:

6. Paramą pagal šį įstatymą teikiančios įmonės, kuriose valstybei ir (ar) savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų, apie suteiktą paramą (paramos gavėją (gavėjus), paramos tikslą, paramos sumą, paramos teikimo laikotarpį) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paramos suteikimo privalo paskelbti savo interneto svetainėje. Tais atvejais, kai paramos teikimas yra tęstinis, informacija apie teikiamą paramą turi būti atnaujinama ne vėliau kaip per vieną mėnesį po atitinkamos paramos dalies suteikimo.“

 

5 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas“.

2. Papildyti 2 straipsnį 3 dalimi:

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo prisiimti įmonių, kuriose valstybei ir (ar) savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų, įsipareigojimai dėl paramos teikimo šios įmonės dalyviui arba kitiems įmonės dalyvio kontroliuojamiems ar su juo susijusiems subjektams, kai paramos teikimas, įsigaliojus šiam įstatymui, atitiks šio įstatymo 5 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatas, pagal kurias parama pagal šį įstatymą nepripažįstama, baigiami vykdyti šiuose įsipareigojimuose nustatyta tvarka. Baigusi vykdyti šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus, įmonė privalo šio įstatymo nustatyta tvarka apie suteiktą paramą paskelbti savo interneto svetainėje ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paskutinės paramos dalies suteikimo.

3. Papildyti 2 straipsnį 4 dalimi:

4. Įmonės, kuriose valstybei ir (ar) savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų, apie iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtą teikti paramą (paramos gavėją (gavėjus), paramos tikslą, paramos sumą, paramos teikimo laikotarpį), kuri teikiama ir įsigaliojus šiam įstatymui, privalo paskelbti savo interneto svetainėse ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo šio įstatymo įsigaliojimo.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė