herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL PASIŪLYMO INICIJUOTI VIETOVĖS LYGMENS

SPECIALŲJĮ PLANĄ ATMETIMO

 

2021 m. spalio 14 d. Nr. A-1001

Joniškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su visais vėlesniais pakeitimais), 9 punktu ir atsižvelgdamas į uždarosios akcinės bendrovės „Žaliasis vėjas“ 2021 m. spalio 7 d. prašymą Nr. PER/1007 „Dėl specialiojo plano rengimo inicijavimo“,

atmetu uždarosios akcinės bendrovės „Žaliasis vėjas“ pasiūlymą inicijuoti vietovės lygmens specialųjį planą, nes planavimo tikslai neatitinka galiojančio Joniškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-61 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, sprendinių.

 

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299 Šiauliai) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, LT-35158 Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8 A, LT-44312 Kaunas).

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Tomas Armonavičius