Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. BALANDŽIO 18 D. NUTARIMO NR. 480 „DĖL bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms IR mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2019 m rugsėjo 11 d. Nr. 946

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 3 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

Įstaiga, turinti teritorinių padalinių, gali turėti bendrą interneto svetainę, kurioje teikiama Apraše nustatyta informacija apie teritorinius padalinius.“

1.2. Pakeisti 34 punktą ir jį išdėstyti taip:

34. Įstaigos, neturinčios savo interneto svetainės, teisės aktai skelbiami ministerijos, kurios reguliavimo sričiai priskirta ši įstaiga, interneto svetainėje.

Šios įstaigos teisės aktus ir už jų skelbimą atsakingų asmenų pavardes, telefonų numerius ir elektroninio pašto adresus privalo elektroniniu paštu pateikti ministerijos, kurios reguliavimo sričiai priskirta ši įstaiga, darbuotojui, atsakingam už interneto svetainės priežiūrą.“

2. Nustatyti, kad 2020 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šiuo nutarimu pakeisto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo:

2.1. 3 punkto antrosios pastraipos redakcija: 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Vyriausybės įstaigos, Vyriausybei atskaitingos įstaigos, ministerijos, įstaigos prie ministerijų ir kitos šioms įstaigoms pavaldžios biudžetinės įstaigos, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka įgaliotos atlikti viešąjį administravimą, Apraše nustatytą informaciją privalo skelbti įstaigų portale „Mano vyriausybė“. Įstaiga, turinti teritorinių padalinių, gali turėti bendrą interneto svetainę, kurioje teikiama Apraše nustatyta informacija apie teritorinius padalinius.“

2.2. 34 punkto redakcija:

34. Įstaigų, išskyrus įstaigas, nurodytas Aprašo 3 punkto antrojoje pastraipoje, neturinčių savo interneto svetainės, teisės aktai skelbiami ministerijų, kurių reguliavimo sričiai priskirtos šios įstaigos, portalo „Mano vyriausybė“ dalyje. Įstaigos, neturinčios savo interneto svetainės, teisės aktai skelbiami ministerijos, kurios reguliavimo sričiai priskirta ši įstaiga, interneto svetainėje.

Šios įstaigos teisės aktus ir už jų skelbimą atsakingų asmenų pavardes, telefonų numerius ir elektroninio pašto adresus privalo elektroniniu paštu pateikti ministerijų, kurių reguliavimo sričiai priskirtos šios įstaigos, darbuotojui, atsakingam už portalo „Mano vyriausybė“ priežiūrą. Šios įstaigos teisės aktus ir už jų skelbimą atsakingų asmenų pavardes, telefonų numerius ir elektroninio pašto adresus privalo elektroniniu paštu pateikti ministerijos, kurios reguliavimo sričiai priskirta ši įstaiga, darbuotojui, atsakingam už interneto svetainės priežiūrą.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministras                                                  Virginijus Sinkevičius