PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PARAIŠKOS, SKIRTI FINANSINĘ PARAMĄ IŠ PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ SMULKIAJAM IR VIDUTINIAM VERSLUI REMTI, FORMOS PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio    d.

Pakruojis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. T-44 „Dėl Pakruojo rajono savivaldybės Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui remti tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono savivaldybės Pažangaus verslo ir žemės ūkio kūrimo, švarios ir saugios aplinkos išsaugojimo programos lėšų skyrimo smulkiajam ir vidutiniam verslui remti tvarkos aprašo 54.1 punktu:

1. Tvirtinu paraiškos skirti finansinę paramą iš Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų smulkiajam ir vidutiniam verslui remti, formą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės administracijos 2016 m. kovo 3 d. įsakymą Nr. AV-203 „Dėl paraiškos, skirti finansinę paramą iš Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų smulkiajam ir vidutiniam verslui remti, formos patvirtinimo“.

                     Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                        Erika Kižienė