KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

 

Dėl viešosios įstaigos Kelmės RAJONO BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJŲ CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS, CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ, CENTRO 2016 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. T-109

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu bei Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. T-186 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 106.1.19 punktu, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centro 2016 metų veiklos ataskaitą (pridedama)

2. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centro direktoriaus 2016 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

3. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centro 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

4. Patvirtinti viešosios įstaigos Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centro 2017 metų veiklos užduočių projektą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                                 Vaclovas Andrulis

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-109

 

 

Viešosios įstaigos KELMĖS RAJONO BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJŲ CENTRO, TEIKIANČIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS, 2016 METŲ veiklos ataskaita

 

 

1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS, POBŪDĮ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS.

 

1.1.  Bendra informacija apie įstaigą.

Viešoji įstaiga Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centras pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Kelmės rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti  asmens sveikatos priežiūros paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims.

 

1.2.  Įstaigos veiklos tikslai.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas yra: Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas, teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą, prieinamos ir tinkamos įstaigos licencijoje nurodytos sveikatos priežiūros paslaugų suteikimas.

 

1.3. Įstaigoje vykdoma veikla.

 

Pagrindinės VšĮ Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų  centro veiklos sritys ir teikiamos paslaugos:

·         pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - šeimos medicinos;

·         akušerio – akušerio praktikos;

·         odontologinės  priežiūros paslaugos;

·         slaugos: bendrosios praktikos slaugos, bendruomenės slaugos, ambulatorinės slaugos paslaugos  namuose.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Įstaigos struktūra.

 

Slaugos paslaugų namuose kabinetasVšĮ KELMĖS RAJONO BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJŲ CENTRO ORGANIZACINĖS IR VALDYMO STRUKTŪROS SCHEMA


                                                                                                                                          

1.5. Įstaigos veiklos rezultatai.

 

1.5.1. Įstaigos veiklos rodikliai

 

Rodikliai

2015 m.

2016 m.

Pokytis (+/-)

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Gyventojų skaičius seniūnijoje(-se), kurioje(-se) vykdoma veikla (Šaltenių ir Valpainių punktai)

1012

X

958

X

54

-5,3

Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius

Iš jų:

4544

X

4412

X

-132

-2,9

 

miesto gyventojai

2829

X

2716

X

-113

X

kaimo gyventojai

1715

X

1696

X

-19

X

Prisirašiusių įstaigoje asmenų skaičius, pagal amžiaus grupes:

X

X

X

X

X

X

 

vaikai iki 1 m.

17

0,7

16

0,4

-1

-0,3

1 – 4 m.

90

1,7

95

2,2

5

0,5

5 – 6 m.

47

0,9

40

0,9

-7

0,0

7 – 17 m.

333

7,7

306

6,9

-27

-0,8

18 – 49 m.

1779

40,0

1692

38,3

-87

-1,7

50 – 65 m.

1328

28,9

1297

29,4

-31

-0,5

virš 65 m.

950

20,1

966

21,9

16

1,8

Prisirašiusių įstaigoje nedraustų asmenų skaičius

378

8,3

364

8,2

-14

-3,8

Per metus prisirašiusių naujagimių skaičius

17

X

12

X

-5

X

Per metus mirusių prisirašiusių gyventojų skaičius

73

X

51

X

-22

X

Apsilankymų pas gydytojus skaičius

Iš jų:

19681

X

20124

X

443

X

 

pas šeimos gydytojus

17070

86,7

17990

0,00

920

x

pas vidaus ligų gydytojus

 

 

 

 

 

 

pas vaikų ligų gydytojus

 

 

 

 

 

 

pas gydytojus akušerius - ginekologus

 

 

 

 

 

 

pas gydytojus chirurgus

 

 

 

 

 

 

pas gydytojus psichiatrus

 

 

 

 

 

 

pas odontologus

2611

13,3

2134

0,00

-477

x

Gydytojų apsilankymų namuose skaičius

Iš jų:

1756

X

1794

X

38

X

 

šeimos gydytojų

1756

x

1794

x

38

x

vidaus ligų gydytojų

 

 

 

 

 

 

vaikų ligų gydytojų

 

 

 

 

 

 

kitų gydytojų

 

 

 

 

 

 

Profilaktinių patikrinimų skaičius iš jų:

4209

X

3370

X

-839

x

Mokamų apsilankymų skaičius

1399

X

1354

X

-45

x

           

Palyginus ataskaitinius metus su 2015 m., prisirašiusių prie įstaigos asmenų skaičius sumažėjo 132 arba 2,9 %. Apsilankymų pas šeimos gydytojus 2016 m. padidėjo 443 atvejais, padidėjo ir šeimos gydytojų apsilankymas namuose. 2016 m. nedraustų asmenų skaičius sumažėjo 14, tai rodo, kad prisirašiusių gyventojų amžius didėja (sensta). Prisirašiusių gyventojų amžius įtakojo ir profilaktinių patikrinimų skaičiaus sumažėjimui.Mokamų apsilankymų skaičius, tai mokami profilaktiniai patikrinimai ir nedraustų pacientų apsilankymai. Rodiklių sumažėjimui įtakos turėjo mažėjantis pacientų skaičius, į kitas gydymo įstaigas išsirašantys asmenys, studentai ir mokiniai, išvykstantys mokytis į kitus miestus ir užsienį.

1.5.2. Prevencinių programų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, vykdymas

 

Programos pavadinimas

Asmenų, dalyvaujančių programoje, skaičius

2015m.

Asmenų, dalyvaujančių programoje, skaičius

2016m.

Informuotų,dalyvautų pacientų skaičius

Aptarnautų vaikų skaičius

Citologinio tepinėlio paėmimo paslauga

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Asm. sk. (proc.*)

Asm. sk. (proc. *)

Asm. sk. (proc. *)

Asm. sk. (proc. *)

Asm. sk. (proc. *)

Asm. sk. (proc. *)

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinė programa

376

352

X

X

X

X

59

47

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa

335

333

71

79

X

X

X

X

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencijos programa

372

362

49

45

X

X

X

X

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa

1087

1042

50

54

X

X

X

X

Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa

188

190

X

X

70

75

X

X

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa

769

756

40

68

X

X

X

X

* Procentas nuo dalyvaujančių konkrečioje programoje skaičiaus

           

Visos programos atliekamos tik apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu. Gimdos kaklelio piktybinio naviko, atrankinės mamografijos patikros dėl krūties vėžio, storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos vykdomos periodiškai kas du, trys metai. Todėl atliekamų programų skaičius svyruoja. Pateiktoje lentelėje asmenų, dalyvaujančių vėžio prevencijos programose skaičiuje yra įtraukti ir tie asmenys, kuriems jau yra diagnozuoti onkologiniai susirgimai (jiems programos nebetaikomos)

             Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei prevencijos programa vykdoma kiekvienais metais. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei programoje yra įtraukti asmenys, kuriems diagnozuota išeminė širdies liga.

            Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis prevencinėje programoje dalyvauja vaikai nuo 6 iki 14 metų amžiaus.

2. ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE.

 

Kelmės rajono savivaldybės administracija, kodas 188768730, Vytauto  Didžiojo g.58, Kelmė

Įnašo vertė 2016 01 01 -  7840,30 eur.

Įnašo vertė 2016 12 31 -  7840,30 eur.

3. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS PAJAMAS IR SĄNAUDAS:

 

3.1. Įstaigos pajamos ir jų šaltiniai.

 

Eil. Nr.

Gautų pajamų šaltiniai

Suma, Eur

Pokytis (+/-)

2015

2016

Eurais

Procentais

Iš viso gauta pajamų:

310006

324437

14431

4,7

1.

Iš PSDF biudžeto

Iš jų už:

290057

302977

12920

4,4

1.1.

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas

206914

209505

2591

1,2

1.2.

Skatinamąsias paslaugas

31233

35418

4185

13,5

1.3.

Prevencinių programų vykdymą

16949

19805

2856

16,8

1.4.

Gerus darbo rezultatus

25878

28318

2440

9,5

1.5.

Slaugos ,ambulatorinės slaugos paslaugos namuose

8859

9717

858

9,7

1.6.

Kitos (Kompensuojamų pasų išdavimas)

224

214

-10

-4,6

2.

Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų

Iš jų už:

 

15056

 

21460

 

6404

 

42,5

2.1.

Profilaktinius sveikatos patikrinimus

10023

11495

1472

14,7

2.2.

Odontologines paslaugas

3558

2716

-842

23,6

2.3.

Kitas medicinines  paslaugas (vakcina, skiepai, KVPišd., kopij.)

1475

7249

5774

394,0

3.

Finansavimo  pajamos

Iš jų iš:

4893

10541

5648

115,0

3.1.

Valstybės biudžeto

1537

0

-1537

0

3.2.

Savivaldybės biudžeto

1738

5737

3999

230,0

3.3

Kitų finansavimo šaltinių

1618

4804

3186

200,0

 

 

3.2  Įstaigos sąnaudos.

 

Eil. Nr.

Patirtų sąnaudų pavadinimas

2015

2016

Pokytis (+/-)

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Iš viso sąnaudų :

293742

100

322243

100

28501

0,0

1.

Darbuotojų darbo užmokesčiui

173681

59

189654

59

15973

 

2.

Socialinio draudimo įmokoms

53737

18

58602

18

4865

 

3.

Komunalinėms ir ryšių paslaugoms

8513

3

8166

3

-347

 

4.

Draudimui (Sveikatos priežiūros civilinės atsakomybės)

295

 

295

 

0

 

5.

Transportui

1948

1

1312

 

-636

-1

6.

Komandiruotėms

 

 

 

 

 

 

7.

Kvalifikacijos kėlimui

994

 

556

 

-438

 

8.

Medicinos pagalbos priemonėms

17183

6

18812

6

1629

 

9.

Steigėjo patvirtintai medikamentų grupei

755

 

660

 

-95

 

10.

Laboratoriniams, kitiems tyrimams kt. įstaigose

28730

10

25702

8

-3028

-2

11.

Kitos sąnaudos(nusidėvėjimo, remonto ir kt.)

3013

1

7943

3

4930

2

12.

Finansavimo sąnaudos

4893

2

10541

3

5648

1

Veiklos rezultatas

16264

X

2194

X

-14070

X

 

 

 

 

 

 

 

Palyginus ataskaitinius metus su 2015 m., įstaigos pajamos  padidėjo 4,7%, 14431 eur.:

    - finansavimas iš Šiaulių TLK padidėjo 4,4%, 12920 eur. Gauta 8024 eurai papildomų  lėšų darbuotojų atlyginimų didinimo kompensavimui.

    - kitos medicininės paslaugų pajamos 21460 eurų, tai pajamos gautos už atliktus tyrimus, pacientų  prirašymą ir paskiepijimą.

            - finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto 5737 eur., iš to skaičiaus savivaldybės nemokamai gauto ir naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 1737 eur., 4000 eur. patalpų remonto sąnaudos pripažintos pajamomis;

            - pajamos iš kitų finansavimo šaltinių 4804 eur., tai nemokamai gauta vakcina, skiepai 4164 eur.  ir 2%  GPM  640 eur.

Sąnaudos palyginus ataskaitinius metus su 2015 m. padidėjo 28501 eur.:

 - darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos padidėjo 20838 eur. Vadovaujantis LR SAM įsakymu 2016-06-14 Nr. V-765 nuo 2016 m. liepos mėnesio darbuotojams padidinta 8 procentais pagrindinio darbo užmokesčio pastovioji dalis.

-  medicininių priemonių sąnaudos padidėjo1629 eurais, nes brango vaistai, transliava, odontologinės ir kitos priemonės.

- laboratorinių tyrimų sąnaudos sumažėjo 3028 eurais., kadangi sumažėjo prisirašiusių pacientų skaičius.

- kvalifikacijos kėlimo kursų sąnaudos 556 eurai., mažėjo 438 eurais.

- kitos sąnaudos 7943 eurai, tai ilgalaikio turto nusidėvėjimo, einamojo remonto, mokesčių į biudžetą, paslaugų už darbų saugą, įrengimų ir kompiuterių priežiūrą, švaros ir kt. paslaugų  sąnaudos.

- finansavimo sąnaudas 10541 euras, tai iš savivaldybės naudojamo ilgalaikio  turto nusidėvėjimo sąnaudos, nemokamai gautų vaistų ir vakcinos sąnaudos.

            Dirbant efektyviai ir ekonomiškai naudojant lėšas, gautas  2194 eurai teigiamas rezultatas.

 

            Įstaigos įsiskolinimai.

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Suma, Eur

2015

2016

1.

Kreditorinis įsiskolinimas:

14587

19666

1.1.

Tiekėjams

1536

2640

1.2.

Sukauptos mokėtinos sumos (atostogų rezervas)

13051

17026

 

 

X

 

2.

Debitorinis įsiskolinimas:

28101

17208

2.1.

Šiaulių TLK

28101

17177

2.2.

Kiti pirkėjai

0

31

 

 

X

 

*Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą kreditorinio ir debitorinio įsiskolinimo sumą.

Kreditoriniai įsiskolinimai didėjo dėl atostogų rezervo padidėjimo, o debitoriniai  įsiskolinimai mažėjo dėl Šiaulių TLK už gruodžio paslaugas sumokėto avansinio mokėjimo.

 

4. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ.

 

4.1. Informacija apie įsigytą ilgalaikį turtą.

 

Eil. Nr.

Pavadinimas*

2015

2016

Suma, Eur

Vnt.

Vertė, Eur

Suma, Eur

1.

 

X

 

 

 

2.

 

X

 

 

 

3.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso įsigyta ilgalaikio turto:

692

0

0

0

*Stulpelyje „Pavadinimas“ pateikti informaciją, kokį ilgalaikį turtą įstaiga įsigijo ataskaitiniais metais (pvz.: medicininė įranga-autoklavas ir pan.).

**Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą įsigyto ilgalaikio turto sumą.

 

4.2. Informacija apie perleistą ir nurašytą ilgalaikį turtą.

 

Eil. Nr.

Pavadinimas*

2015

2016

Suma, Eur.

Vnt.

Balansinė vertė, Eur

Likutinė vertė, Eur

1.

 

X

 

 

 

2.

 

X

 

 

 

3.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso perleista ar nurašyta ilgalaikio turto:

0

0

0

0

*Stulpelyje „Pavadinimas“ pateikti informaciją, kokį ilgalaikį turtą įstaiga perleido ar nurašė ataskaitiniais metais (pvz.: medicininė įranga-autoklavas ir pan.).

**Šiame stulpelyje nurodyti tik bendrą perleisto ar nurašyto ilgalaikio turto sumą.

 

5. KITOS Įstaigos patirtos sąnaudos per finansinius metus.

 

Eil. Nr.

Patirtų sąnaudų pavadinimas

2015

2016

Pokytis (+/-)

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

Abs. sk.

Proc.

1.

Įstaigos vadovo darbo užmokestis

16082

5

17259

5

1177

0

2.

Kitos išmokos įstaigos vadovui

8116

2,8

9007

2,8

891

0

3.

Įstaigos valdymo išlaidos*

51358

17

55611

17

4253

0

4.

Įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms

-

-

-

-

-

-

5.

Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims**

-

-

-

-

-

-

*Valdymo išlaidos - tai administravimo (vadovų ir pavaduotojų, sekretoriato, kanceliarijos, vidaus audito, buhalterijos, ekonomikos, personalo, teisės, viešųjų pirkimų ir kt. skyrių darbuotojų darbo užmokesčio fondas su socialinio draudimo įmokomis), komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos.

**Asmenims, nurodytiems LR Viešųjų įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752) 3 straipsnio 3 dalyje.

           

Įstaigos vadovo darbo užmokestis palyginus 2016 metus su 2015 metais padidėjo 1177 eur. Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės mero potvarkiu 2016-12-27 Nr.MP-154, skirta mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio premija.

            Kitos išmokos įstaigos vadovui – tai išmokos direktorei, dirbančiai šeimos gydytoja 0,5 etato.

            Valdymo išlaidos padidėjo, nes nuo 2017m. liepos 1 d. 8% padidėjo atlyginimai ir socialinio draudimo įmokos.

6. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS.

 

 

 

Darbuotojai

Ataskaitinių metų

sausio 1 d.

Ataskaitinių metų

gruodžio 31 d.

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 2015 metais

Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 2016 metais

Fizinių asm. skaičius

Etatų skaičius

Fizinių asm. skaičius

Etatų skaičius

Fizinių asm. skaičius

Etatų skaičius

Fizinių asm. skaičius

Etatų skaičius

Administracija

3

3,0

3

3,0

3

3,0

3

3,0

Gydytojai

Iš jų:

5

3,8

5

3,8

5

3,8

5

3,8

Šeimos gydytojai

3

2,8

3

2,8

3

2,8

3

2,8

Gydytojai odontologai

2

1,0

2

1,0

2

1,0

2

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slaugos personalas

Iš jų:

11

10,6

11

10,6

11

10,6

11

10,6

Slaugytojos

9

9,5

9

9,5

9

9,5

9

9,5

Odontologo padėjėja

1

1,0

1

1,0

1

1,0

1

1,0

Akušerė

1

0,1

1

0,1

1

0,1

1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitas personalas

1

1,5

2

2,0

1

1,5

2

2,0

Iš viso:

20

18,9

21

19,4

20

18,9

21

19,4

 

 

7.Informacija apie įstaigos vykdomus projektus.

Projekto pavadinimas

 

Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo metu įgyvendinamas, pateiktas, planuojamas rengti, atmestas)

 

Projekto pareiškėjas

 

Projekto trukmė

 

Projekto partneriai

 

Finansavimo/paramos šaltiniai

 

Projekto vertė

 

Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis

 

Trumpa projekto santrauka (tikslai, uždaviniai, laukiami rezultatai)

 

Asmuo kontaktams

 

 

 

8. PAPILDOMA  INFORMACIJA.

 

 

 

Direktorė                                                                                                 Velchelmena Andrulienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-109

 

 

Viešosios įstaigos KELMĖS RAJONO BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJŲ CENTRO DIREKTORIAUS 2016 METŲ veiklos ataskaita

 

1.2.             Bendra informacija apie įstaigą.

Viešoji įstaiga Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centras pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Kelmės rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti  asmens sveikatos priežiūros paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi įstatais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų ir kitais įstatymais bei teisės aktais.

Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.

Įstaiga turi 2 medicinos punktus: Šaltenių ir Valpainių.

Įstaiga aptarnauja 4412 pacientų, tame skaičiuje 364 nedrausti asmenys.

1.2. Kontaktinė informacija.

Įstaigos pavadinimas – Viešoji įstaiga Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centras,  kodas 262771930.  Įstaigos teisinė forma – Viešoji įstaiga.  Įstaigos buveinė – A. Mackevičiaus g. 10, LT – 86135, Kelmė, telefonas 8-427-60303.

1.3. Įstaigos vadovas.

Direktorė Velchelmena  Andrulienė,  telefonas  8-427-60301, mobilus telefonas - 8 614 57649. Direktorės atostogų, komandiruočių, ligos metu už įstaigos veiklą atsakinga gydytoja  N. Buivydienė.

1.4. Įstaigos darbuotojai.

Įstaigoje dirba 21 darbuotojas :

-     5 gydytojai (3 šeimos gydytojai, 2 gydytojai odontologai, ginekologė);

-     9 slaugytojos, akušerė, odontologo padėjėja;

-     Vyr. finansininkė;

-     Sveikatos statistikė, vairuotojas – ūkvedys;

-     Valytoja;

1.5 Įstaigos vadovo veikla.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas yra Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas, teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą. Prieinamų , tinkamų, savalaikių ir kokybiškų, įstaigos licencijoje nurodytų  sveikatos priežiūros paslaugų  suteikimas.  Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, modernizuojant VšĮ Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centro infrastruktūrą.  Pagrindinės VšĮ Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų  centro veiklos sritys ir teikiamos paslaugos pagal turimą licenciją:

·          pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros: šeimos medicina;

·          odontologinės priežiūros (pagalbos) ir burnos priežiūros;

·          slaugos: bendrosios praktikos ir bendruomenės, ambulatorinės slaugos   paslaugos namuose;

·          Akušerio- akušerio praktikos;

Įstaigoje suformuotos ir veikia : gydymo taryba, slaugos taryba, medicinos etikos komisija, medicinos vidaus audito grupė, viešųjų pirkimų komisija,  korupcijos prevencijos ir kontrolės  komisija, ekstremaliųjų situacijų ir CS grupė.

Įstaigoje viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir atnaujintomis, įstaigos direktorės įsakymu, patvirtintomis supaprastintų pirkimų taisyklėmis. Jei įstaigoje vykdomi didesnės vertės pirkimas, tai jį vykdo įstaigos nuolatinė viešųjų pirkimų komisija. Per 2016 metus buvo atlikti CVP IS 2 elektroniniai pirkimai vykdyti viešųjų pirkimų komisijos, ir 13 pirkimų, atliekant apklausas, kuriuos vykdė pirkimų organizatoriai.

Veikia internetinė svetainė, kurioje patalpinama visa informacija apie įstaigos vykdomą veiklą. Informacija pastoviai atnaujinama.

Nuo 2016 m. gegužės mėn. papildyta įstaigos licencija ambulatorinių slaugos paslaugų teikimui namuose. Įrengtas kabinetas pirminės ambulatorinės slaugos paslaugoms teikti.

2016-06-09 perregistruotos ( iš savivaldybės pagal panaudą nuomojamos patalpos) į gydymo įstaigai ir administracinei veiklai pritaikytas patalpas ir užregistruotos Nekilnojamo turto registre.

Įrengtas tualetas pacientams, pritaikytas neįgaliesiems.

Susisteminta informacija ir pateikta nuorodų, informaciniuose stenduose.

2016-04-12 prisijungta prie E pristatymo sistemos.

Paruoštas korupcijos prevencijos priemonių planas 2017-2019 metams ir pateiktas SAM korupcijos ir prevencijos skyriui. Pastoviai teikiamos ataskaitos apie atliktas korupcijos prevencijos priemones. Atliktos  dvi anoniminės pacientų apklausos apie pasitenkinimą įstaigos darbuotojų darbu.

Ataskaitiniu laikotarpiu medicininis vidaus auditas parengė 2 pacientų aptarnavimo standartus, 7 procedūrų standartus, atliko vieną planinį ir vieną neplaninį patikrinimą.

Gydymo taryboje nagrinėta kompensuojamų vaistų išrašymo apimtys, atliekamų tyrimų pagrįstumas.

Skundų 2016 metais nebuvo gauta.

Glaudžiai bendradarbiaujama su įstaigos  partneriais- Šiaulių TLK, Kelmės rajono savivaldybe, Kelmės Visuomenės Sveikatos Biuru, Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie SAM, Šiaulių departamento Kelmės skyriumi,  visomis Kelmės rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis.

1.6 Įstaigos biudžetas.

Per 2016 metus įstaiga gavo 324 437 eurus pajamų, 322 243 eurus sąnaudų. Metų pabaigoje gauta 2194 eurai pelno. Nuo veiklos pradžios sukaupta pelno už 158 041 eurą. Įstaigoje metų pabaigoje piniginių lėšų yra  166 493 eurai.

Bazinio mokėjimo už prirašytą gyventoją pagal 2016m. sutartį  su Šiaulių TLK suma 213 071 euras. Faktiškai gauta 209 505 eurai, t.y. 3566 eurais mažiau nei sutartinė kaina. Tai galima paaiškinti sumažėjusiu prisirašiusių asmenų skaičiumi prie įstaigos ( dėl emigracijos, išvykimo į kitus miestus, kitas gydymo įstaigas). 

Gerai vykdytos prevencinės programos. Numatyta suma pagal sutartį  su Šiaulių TLK viršyta  2156 eurais. Įvykdytos ir viršytos  sutartinės sumos su Šiaulių TLK  už suteiktas skatinamąsias paslaugas ir už gerus darbo rezultatus, tai sudaro 5276 eurai.

 Įstaigos darbo užmokesčio fondas patvirtintas iki 80% nuo pajamų. Nuo 2016 01 02 darbuotojams darbo užmokestis pradėtas skaičiuoti pagal naują darbo užmokesčio skaičiavimo tvarką. Nuo 2016 07 01 įstaigoje darbo užmokesčio pastovioji dalis didėjo – 8%, ( gydytojams – 80,39 eurai, slaugytojoms – 32,36 eurai). Vidutinis darbo užmokestis vieno etato ataskaitiniais metais – šeimos gydytojo – 1329 eurai , odontologo – 1306 eurai., bendruomenės slaugytojos – 556 eurai.

Įstaigos slaugytojoms nuo 2017m. sausio 2 d. buvo padidinta darbo užmokesčio pastovioji dalis  5%. Esant galimybei,  planuojama nuo 2017 m. liepos  mėnesio slaugytojoms dar padidinti pastoviąją darbo užmokesčio dalį 5 % .

2016 metais planuota darbuotojų kvalifikacijai kelti skirti 500 eurų, išleista 556 eurai. Kvalifikaciją kėlė (vietoje planuotų 5) - 9 darbuotojai.

1.7 Informacija apie įstaigos turtą ir jo būklę.

Ilgalaikio finansinio ir materialaus turto per 2016 metus įsigyta ir nurašyta nebuvo. Priskaičiuota nusidėvėjimo už 2787 eurus.  Likutinė vertė 2275 eurai.

Įstaiga pagal panaudos sutartis naudojasi turtu iš LR SAM, Kauno  Klinikų, Kelmės rajono savivaldybės už 253 447 eurus.

Kompiuterinė technika nusidėvėjusi, morališkai pasenusi.

1.8. Informacija apie atliktus patikrinimus, jų išvadas, rekomendacijų vykdymo planus, rekomendacijų įvykdymą.

            2017 metais atliktas planinis finansinių ataskaitų auditas už 2016 metus. Pateikta nepriklausomo auditoriaus išvada: Pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia įstaigos 2016 m. gruodžio 31d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus pagal LR galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.    Kiekvienais metais Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM Šiaulių departamento Kelmės skyrius  atlieka planinius įstaigos ir medicinos punktų  patikrinimus.                                                            Išvada: VšĮ Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centre veikla vykdoma pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN47-1:2012“Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“62 punkto (rankų antiseptikai naudojama priemonė Orosept  Solution yra medicinos prietaisas) reikalavimą. Iki 2016 04 25 pažeidimas pašalintas.                                                                                     

Patikrintas Šaltenių medicinos punktas. Patikrinimo išvada: VšĮ Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centro Šaltenių medicinos punkte Lietuvos higienos normų:HN 47-1:2012“Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, HN 66:2013“Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, punktų reikalavimai nepažeidžiami.                                                                                                                                Patikrintas Valpainių medicinos punktas. Patikrinimo išvada: Valpainių medicinos punkte ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veikla vykdoma nepažeidžiant Lietuvos higienos normų. Lietuvos  Metrologijos Inspekcijos Šiaulių apskrities skyrius patikrino teisinės metrologijos reikalavimų laikymosi. Išvada: Nepažeisti teisinės metrologijos reikalavimai.                                           Šiaulių teritorinė ligonių kasa atliko planinį patikrinimą dėl kompensuojamų medicinos pagalbos priemonių skyrimo ir išrašymo teisėtumo per 2015 metus.

Nustatyta žala PSDF biudžetui 81,96 Eur. Žala atlyginta.                                                                                                                                                                 Kelmės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vyriausias specialistas atliko statinio(ių) techninę priežiūrą. Išvada: Trūkinėja sienų mūras, tinkas. Planuoti sienų remontą.

1.9  Problemos, susijusios su Įstaigos veikla, ir siūlomi problemų sprendimo būdai.      Pagrindinė problema - prisijungimas prie E-Sveikatos sistemos. Tos problemos sprendimui reikalinga atnaujinti kompiuterius, pravesti mokymus darbuotojams ir  skirti piniginių lėšų informacinių technologijų  atnaujinimui.                                                                                                                                                                                              Taip pat turime problemą -   dėl pastato techninės būklės. Iš kiemo pusės nuo pastato išorinės sienos yra nukritę apie 1,5 kv. m. tinko, pro  stogą bėgantis vanduo  toliau gadina pastatą , nesandarūs langai. Reikalingas stogo, sienų, bei vidaus patalpų remontas.

 

Direktorė                                                                      Velchelmena Andrulienė

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T-109

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS RAJONO BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJŲ CENTRO 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PROJEKTAS

 

I.      PAGRINDINĖS VEIKLOS SRITYS

Pagrindinės VšĮ Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų  centro veiklos sritys ir teikiamos paslaugos:

- pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros: šeimos medicina;

- odontologinės praktikos veikla;

- slaugos: bendrosios praktikos ir bendruomenės, ambulatorinės slaugos paslaugos namuose.

II. TIKSLAI

2.1. Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę modernizuojant VšĮ Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centro infrastruktūrą.

Vis  atnaujinamas įstaigos internetinis tinklapis, kuris siekia pateikti reikalingą informaciją apie įstaigą. 

2.2. Mažinti gyventojų mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų.

Toliau aktyviai vykdyti širdies ir kraujagyslių ligų sergamumo prevenciją, siekiant pagerinti šios programos įvykdymo  rodiklį -  didesnį nei 2016 m. Už programos vykdymą atsakingi šeimos gydytojai ir bendruomenės slaugytojos.

2.3. Mažinti gyventojų mirtingumą nuo piktybinių navikų.

Užtikrinti prevenciją gimdos kaklelio, krūties vėžio, priešinės liaukos vėžio  ir storosios žarnos vėžio sergamumui. Gerinti gyventojų informavimą apie minėtus susirgimus.  Toliau aktyviai vykdyti gimdos kaklelio, krūties vėžio, priešinės liaukos vėžio  ir storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos prevencines programas, finansuojamas apdraustiems iš PSDF lėšų.     Nukreipti pacientus:

1. Mamografijai;

2. PSA tyrimams;

3. Gimdos kaklelio onkocitologiniam tyrimui.

4.  iFOB tyrimui.

 Už programų vykdymą atsakingi šeimos gydytojai ir bendruomenės slaugytojos.

2.4. Gerinti vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programos vykdymą.

Už programos vykdymą atsakingi gydytojai odontologai ir gyd. odontologo padėjėja.

 

III. VEIKLOS KRYPTYS IR NUOSTATOS

3.1. Prirašytiems prie įstaigos pacientams teikti savalaikes, kvalifikuotas, kokybiškas,visiems prieinamas  sveikatos priežiūros paslaugas.

3.2. Nuolat sudaryti sąlygas tobulinti darbuotojų profesines žinias, kvalifikaciją.

3.3. Vertinti teikiamų paslaugų rezultatyvumą, efektyvumą, analizuoti paslaugų teikimo procesus.

3.4. Įgyvendinti kokybės vadybos uždavinius, nuolat tobulinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir gerinti darbo rezultatyvumą.

3.5. Tirti ir gydyti pacientus tik pagal patvirtintas metodikas.

3.6. Kiekvienas darbuotojas turi jausti atsakomybę už jam paskirtą darbą.

3.7. Kurti malonią ir darbingą aplinką.

IV. NUMATOMA VEIKLA

4.1. Vykdyti visus LR Seimo įstatymus, LR SAM ir Kelmės rajono savivaldybės įsakymus ir nutarimus, susijusius su asmens pirmine sveikatos priežiūra.

4.2.Plėtoti bendradarbiavimą su Kelmės rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigomis ir kitais partneriais, siekiant geresnio gyventojų aptarnavimo,  švietimo, informavimo ir mokymo.

4.3. Užtikrinti korupcijos prevenciją įstaigoje ( vadovautis įstaigos korupcijos prevencijos programos priemonių 2017−2019 metų planu).

4.4.Viešuosius pirkimus vykdyti vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu ir atnaujintomis įstaigos direktoriaus įsakymuNr. V-16, 2014 12 30, patvirtintomis supaprastintų viešųjų pirkimųtaisyklėmis.

4.5. Numatyti priemones  pacientams teikiamų paslaugų kokybei ir operatyvumui gerinti, pacientų eilių sumažinimui, neteisėtų pacientų priemokų ir korupcijos apraiškų išvengimui.

4.6. Tikrinti įstaigos darbuotojų sveikatą vadovaujantis LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatomis.

4.7. Papildyti kokybės vadybos sistemą naujais aprašais ir dokumentais.

4.8. Bendradarbiauti su SODRA laikino nedarbingumo klausimais.

4.9. Laiku rengti ir pateikti finansinę atskaitomybę pagal VSAFAS ir VSAKIS.

4.10. Užtikrinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimus.

4.11. Išankstinė registracija pas gydytoją galima atvykus į vietą arba telefonu.

4.12. Užtikrinti, kad paciento laukimo laikas registruojantis registratūroje neviršytų 15 min.

4.13. Užtikrinti personalo dėmesį pacientams ir pagarbų elgesį su jais.

4.14. Užtikrinti informacijos apie asmens sveikatą konfidencialumą, išskyrus įstatymo numatytus atvejus.

4.15. Įsisavinti ir pradėti rašyti elektroninius mirties liudijimus.

4.16. Atsiliepiant į raštišką LR SAM  ministro kvietimą dirbti kokybiškiau ir efektyviau naudojant naujausias informacines technologijas, bandyti prisijungti prie E-sveikatos sistemos sukurtų projektų.

4.17. Įvertinus įstaigos finansinius rezultatus ir  analizę nuo 2017 metų slaugytojams padidinti 5 procentais pagrindinio atlyginimo pastoviąją dalį.

V. VšĮ KELMĖS RAJONO BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJŲ CENTRO SIEKTINI KIEKYBINIAI IR KOKYBINIAI  VEIKLOS  RODIKLIAI 2017 METAIS

 

Eil. Nr.

Vertinimo rodikliai

2017 m.

Pastabos

1.

Kiekybiniai vertinimo rodikliai

 

 

 1.1.

Finansinis įstaigos veiklos rezultatas

teigiamas

 

1.2.

Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas ar dalyvavimas projektuose (programose)eur.

6000

 

1.3.

Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis %

Iki 80

 

1.4.

Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis %

16 - 20

 

2.

Kokybiniai vertinimo rodikliai

 

 

2.1.

Pacientų pasitenkinimo įstaigų teikiamomis paslaugomis lygis ir pacientų skundų tendencijos

Negauti

 

2.2.

 

Kokybės vadybos sistemos įdiegimo ir plėtojimo laipsnis:

 

 

2.2.1.

medicininis vidaus auditas

2 planiniai patikrinimai,

1 pacientų apklausa

 

2.2.2.

pacientų aptarnavimo standartai

Papildyti turimus naujais

 

2.2.3.

procedūrų standartai

Papildyti turimus naujais

 

2.3.

 

Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis, proc. per metus (tik licencijuoti darbuotojai, išskyrus išėjusius dėl pensinio amžiaus ar ligos, dirbančius nepagrindinėje darbovietėje ir pagal terminuotas darbo sutartis)

0

 

2.4.

Prioritetinių paslaugų teikimo dinamika:

 

 

2.5.

Prevencinių programų vykdymas

 

 

2.5.1.

Prevencinių priešvėžinių programų vykdymas, Eur

Iki 7000

 

2.5.2.

Skatinamųjų paslaugų suteikimas, Eur

Iki 25000

 

2.5.3.

Širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa, Eur.

Iki 7000

 

2.5.4.

Vaikų dantų silantavimo programa Eur.

Iki 1000

 

2.5.

 

Informacinių technologijų diegimo ir plėtojimo lygis:

 

 

2.5.1.

 

įstaigos interneto svetainė

Pastoviai  atnaujinti informaciją.

 

 

2.5.2.

 

Elektroninių mirties liudijimų išrašymas.

 

2.6.

viešojoje įstaigoje taikomų kovos su korupcija priemonių vykdymas

 Pastoviai stebėti viešųjų ir privačių interesų deklaracijų savalaikį pateikimą.

 

Pastoviai interneto svetainėje talpinti gydytojų, odontologų, dirbančių kitose įstaigose, grafikus.

Toliau vadovautis ir vykdyti korupcijos prevencijos planą.

 

 

Direktorė                                                                                                      Velchelmena Andrulienė