VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS 2019-12-04 SPRENDIMO NR. 1-305 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO IR VIENOS DIENOS VAIKO MAITINIMO NORMOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. rugpjūčio 25 d. Nr. 1-1093

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio 9 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės taryba
n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 4 d. sprendimą Nr. 1-305 „Dėl Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo tvirtinimo ir vienos dienos vaiko maitinimo normos nustatymo“:

1.1. išdėstyti 2.1.3 papunktį taip:

2.1.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 0,84 Eur, pietums – 1,80 Eur, pavakariams – 0,53 Eur;“

1.2. išdėstyti 2.2.3 papunktį taip:

2.2.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 0,84 Eur, pietums – 1,80 Eur, pavakariams – 0,53 Eur, vakarienei – 0,31 Eur;“

1.3. išdėstyti 2.3.3 papunktį taip:

2.3.3. priešmokyklinio ugdymo grupėse – pusryčiams skiriama 0,84 Eur, pietums – 1,80 Eur.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. rugsėjo 1 d.

3. Pavesti Švietimo aplinkos skyriaus vedėjui kontroliuoti, kaip vykdomas šis sprendimas.

 

 

 

Meras                                                                                                                 Remigijus Šimašius