LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO TVARKYMO

APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 8 d. Nr. 3D-285

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 3 punktu,

t v i r t i n u Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo aprašą (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Bronius Markauskas

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018  m. gegužės 8 d. įsakymu

Nr. 3D-285

 

SAVIVALDYBĖS ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO TVARKYMO

APRAŠAS

 

1.    Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo aprašas (toliau – Aprašas) nustato savivaldybės erdvinių duomenų rinkinyje (toliau – SEDR) kaupiamų erdvinių duomenų tvarkymo reikalavimus.

2.    Aprašas privalomas savivaldybės darbuotojams, savivaldybės administracijos direktoriaus paskirtiems atlikti SEDR tvarkymo darbus, arba Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka įsigytų SEDR tvarkymo darbų paslaugų teikėjams (toliau SEDR tvarkytojas).

3.    Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose geodezijos ir kartografijos darbus, vartojamas sąvokas.

4.    SEDR sudaromas ir atnaujinamas naudojant savivaldybės teritorijos M 1:500–1:2000 topografinių planų (prieš statybas ir po jų) ir inžinerinių tinklų planų (toliau – Planai) erdvinių objektų rinkinius, pateiktus derinti savivaldybei (toliau – suderinti erdvinių objektų duomenys).

5.    Suderinti erdvinių objektų duomenys, kuriems yra suteikti Planų unikalūs numeriai Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-754 „Dėl Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka, SEDR tvarkytojui perduodami naudojant Lietuvos erdvinės informacijos portalo Topografinių planų informacijos teikimo, priėmimo ir derinimo elektroninę paslaugą.

6.    SEDR tvarkytojas suderintus erdvinių objektų duomenis įkelia į SEDR ir juos tvarko vadovaudamasis šiuo Aprašu ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu tvirtinama Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacija.

7.    SEDR plotinius erdvinius objektus formuoja SEDR tvarkytojas.

8.    SEDR turi būti sudarytas ir (arba) atnaujintas per 10 darbo dienų nuo Planų suderinimo.

9.    SEDR tvarkymo reikalavimai:

9.1. suderinti erdvinių objektų duomenys turi būti sutvarkyti pagal Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijoje nustatytus SEDR duomenų sandaros reikalavimus;

 

9.2. tarpusavyje prasilenkiančius realaus pasaulio objektus atvaizduojantys SEDR linijiniai erdviniai objektai turi prasilenkti;

 

9.3. tarpusavyje susijungiančius realaus pasaulio objektus atvaizduojantys SEDR linijiniai erdviniai objektai turi būti sujungti vienas su kitu;

 

9.4. SEDR linijinis erdvinis objektas gali jungtis prie kito linijinio erdvinio objekto bet kurioje vietoje neformuojant papildomos erdvinio objekto viršūnės ir nedalijant kito linijinio objekto;

 

9.5. jei SEDR linijinio erdvinio objekto viršūnė sutampa su kitu SEDR taškiniu, linijiniu arba plotiniu erdviniu objektu, tai SEDR linijinio erdvinio objekto viršūnės koordinatės ir kito SEDR erdvinio objekto koordinatės turi sutapti;

 

9.6. SEDR plotinis erdvinis objektas turi būti atvaizduotas uždara geometrine figūra;

9.7. SEDR plotinio erdvinio objekto ribos turi būti formuojamos naudojant šį plotinį erdvinį objektą apribojančius linijinius erdvinius objektus;

9.8. SEDR erdvinių objektų ribas formuojantys linijiniai erdviniai objektai ir plotinio erdvinio objekto kraštinės turi sutapti;

9.9. SEDR plotinio erdvinio objekto ribas formuojantys linijiniai erdviniai objektai tarpusavyje turi būti sujungti arba turi prasilenkti vienas virš kito;

9.10.    vientisi realaus pasaulio plotiniai ir linijiniai erdviniai objektai po erdvinių duomenų atnaujinimo turi būti vientisi;

 

9.11.    SEDR turi būti tiek erdvinių objektų aprašomųjų duomenų, kiek tekstu jų yra pateikta Aprašo 5 punkte nurodytuose suderintuose erdvinių objektų duomenyse;

 

9.12.    turi būti nurodytas SEDR erdvinių objektų planinės padėties tikslumas;

 

9.13.    jeigu atnaujinamas SEDR linijinis erdvinis objektas tęsiasi už plano teritorijos, nurodytos Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-754 „Dėl Topografinių planų ir inžinerinių tinklų planų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir ties ja jis nesutampa su anksčiau SEDR atvaizduotu objektu, toks linijinis erdvinis objektas atnaujinamas vadovaujantis šiomis nesutampančių geometrinių elementų jungimo taisyklėmis:

9.13.1. linijinio erdvinio objekto nesutapimas ties plano teritorijos riba skaičiuojamas pagal formulę:

,                                                                                                            

čia:

S – linijinio erdvinio objekto nesutapimas ties plano teritorijos riba; 

∆x, ∆y – koordinačių prieaugiai;

∆x = x2 – x1;

∆y = y2 – y1;

x1, y1 suderintų erdvinių objektų duomenų erdvinio objekto koordinatės ties plano teritorijos riba;

x2, y2 anksčiau SEDR atvaizduoto objekto koordinatės ties plano teritorijos riba.

9.13.2. linijiniam erdviniam objektui atnaujinti naudojami vienodo tikslumo geometriniai elementai sujungiami, jei jie neviršija leistino nesutapimo, kuris skaičiuojamas pagal formulę:

                         

čia:

Slvvienodo tikslumo elementų leistinas nesutapimas;

T – nesutampančių geometrinių elementų planinės padėties tikslumas.

9.13.3. linijiniam erdviniam objektui atnaujinti naudojami geometriniai elementai, kurie vienas nuo kito yra nutolę atstumu S, ne didesniu už leistiną nesutapimą, sujungiami perstumiant juos vienas link kito vienodu atstumu, kuris skaičiuojamas pagal formulę:

,                                                                                                                            

čia Sper – elemento perstūmimo atstumas.

9.13.4. linijiniam erdviniam objektui atnaujinti naudojami skirtingo tikslumo geometriniai elementai sujungiami, jei jie neviršija leistino nesutapimo, kuris skaičiuojamas pagal formulę:

,                                                                                                                        

čia:

Sls –skirtingo tikslumo elementų leistinas nesutapimas;

Tg – tiksliau išmatuoto elemento tikslumas;

Tp – mažesniu tikslumu išmatuoto elemento tikslumas.

9.13.5. linijiniam erdviniam objektui atnaujinti naudojami geometriniai elementai, kurie vienas nuo kito yra nutolę atstumu, ne didesniu už leistiną nesutapimą, sujungiami perstumiant juos vienas link kito atstumais, kurie skaičiuojami pagal formules:

,                                                                                                                      

,                                                                                                                      

čia:

Sg – tiksliau išmatuoto elemento perstūmimo atstumas;

Sp – mažesniu tikslumu išmatuoto elemento perstūmimo atstumas.

10. Jeigu SEDR tvarkytojas nustato, kad suderinti erdvinių objektų duomenys neatitinka Aprašo 9.13 papunktyje nustatytų jungimo taisyklių reikalavimų ir jie negali būti naudojami SEDR atnaujinti, jis apie tai informuoja šiuos duomenis parengusį geodezininką el. paštu, nurodytu Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengėjų, matininkų ir geodezininkų žinybiniame registre, kuris skelbiamas adresu http://www.nzt.lt/popup2.php?item_id=3810, ir savivaldybę tuo atveju, jei SEDR tvarkytojas yra Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka įsigytų SEDR tvarkymo darbų paslaugų teikėjas. Savivaldybė Lietuvos erdvinės informacijos portalo tvarkytojui teikia informaciją dėl suderintų erdvinių objektų duomenų, kuriems yra suteiktas Aprašo 5 punkte nurodytas Plano unikalaus numeris, paženklinimo tikslintinais.

11. SEDR tvarkytojas atnaujintą SEDR kiekvieną mėnesį perduoda Lietuvos erdvinės informacijos portalo tvarkytojui *.shape formatu, erdvinius objektus grupuodamas ir erdvinių objektų grupes pavadindamas Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacijoje nurodyta tvarka, naudodamasis FTP (angl. File Transfer Protocol) standartu ir SEDR tvarkytojo bei Lietuvos erdvinės informacijos portalo tvarkytojo suderintais kompiuterinio tinklo adresais (IP).

12. Lietuvos erdvinės informacijos portalo tvarkytojas kiekvieną metų ketvirtį nustato kiekvienos savivaldybės atliktų SEDR sudarymo ir atnaujinimo darbų kiekius ir teikia apie tai ataskaitą Žemės ūkio ministerijai.

13. Savivaldybė SEDR papildyti gali naudoti ir kitus, nei nurodyta Aprašo 4 punkte,  erdvinių duomenų informacijos šaltinius, kuriuose tvirtus kontūrus turinčių erdvinių objektų planinė padėtis nustatyta ne mažesniu kaip 1,00 m tikslumu. Šie SEDR papildymo darbai nelaikomi SEDR tvarkymo darbais ir jų kiekių Lietuvos erdvinės informacijos portalo tvarkytojas neįtraukia į Žemės ūkio ministerijai teikiamas ataskaitas.

___________________