LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOMS TARPTAUTINĖMS MAINŲ PROGRAMOMS VYKDYTI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2019 m. kovo 28 d. Nr. V-340

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2019–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-110 „Dėl Valstybinės studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013–2020 metų plėtros programos 2019–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1.3.1.3 ir 1.3.1.5  papunkčius, siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijų aktyvų dalyvavimą tarptautinėje aukštojo mokslo veikloje ir stiprinti ryšius su užsienio lietuviais:

1.      T v i r t i n u Valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos mokslo ir  studijų institucijoms tarptautinėms mainų programoms vykdyti, naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.      Į g a l i o j u Švietimo mainų paramos fondą organizuoti tarptautinių mainų programų įgyvendinimą Lietuvoje.

3.      N u s t a t a u, kad mokslo ir studijų institucijų projektams, kurie buvo pateikti Fondui iki šio įsakymo įsigaliojimo, valstybės biudžeto lėšos skiriamos vadovaujantis tuo metu galiojusia Valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos mokslo ir  studijų institucijoms tarptautinėms mainų programoms vykdyti, naudojimo tvarka.

4.      P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. balandžio 5 d. įsakymą Nr. V-321 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms tarptautinėms mainų programoms vykdyti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                   Algirdas Monkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir

sporto ministro

2019 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V-340

 

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ LIETUVOS RESPUBIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOMS TARPTAUTINĖMS MAINŲ PROGRAMOMS VYKDYTI, NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijoms tarptautinėms mainų programoms vykdyti, naudojimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijoms (toliau – Institucijos), dalyvaujančioms Europos Sąjungos „Erasmus+“ aukštojo mokslo sektoriaus programos (toliau – „Erasmus+“ programa), Šiaurės ministrų tarybos „Nordplus Higher Education“ programos (toliau – „Nordplus“ programa), tarptautinių studentų praktikų užsienio mokyklose, kuriose mokoma lietuvių kalba arba lietuvių kalbos (toliau – lituanistinės mokyklos), bei akredituotų jungtinių studijų programų, vykdomų Institucijų kartu su užsienio valstybės (-ių) aukštosiomis mokyklomis (toliau – tarptautinės jungtinės studijų programos), akademinio mobilumo (toliau visos – tarptautinės mainų programos) veiklose, skirtų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (toliau – Nacionalinės lėšos) ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų (toliau – ESF lėšos) (toliau visos lėšos kartu – valstybės biudžeto lėšos) naudojimo ir atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarką.

2.  Nacionalinės lėšos skiriamos Švietimo mainų  paramos fondui (toliau – Fondas) pagal lėšų naudojimo sutartį su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

3. ESF lėšos skirtos Fondui Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu pagal Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-1219 „Dėl Valstybės projektų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Fondo direktorius, atsižvelgęs į Fondo direktoriaus įsakymu patvirtintos „Erasmus+“ ir kitų tarptautinių mainų programų atrankos komisijos siūlymus, patvirtina valstybės biudžeto ir ESF lėšų paskirstymą Institucijoms.

5.  Valstybės biudžeto lėšos Institucijoms pervedamos pasirašius sutartis su Fondu sutartyse nustatyta tvarka.

6. Nacionalinės lėšos gali būti skiriamos šioms veiklos sritims:

6.1. Institucijų studentų, vykstančių studijuoti arba atlikti praktiką į užsienio valstybės mokslo ir studijų institucijas arba užsienio įmones pagal „Erasmus+“ programą, absolventų, vykstančių atlikti praktiką į užsienio įmones pagal „Erasmus+“ programą, stipendijoms (toliau – „Erasmus+“ studentų stipendijos) mokėti;

6.2. Institucijų studentų, vykstančių studijuoti arba atlikti praktiką į užsienio valstybės mokslo ir studijų institucijas arba užsienio įmones pagal „Nordplus“ programą stipendijoms (toliau – „Nordplus“ studentų stipendijos) mokėti;

6.3.  Institucijų studentų ir absolventų, vykstančių atlikti praktiką lituanistinėse mokyklose, stipendijoms (toliau – tarptautinių praktikų stipendijos) mokėti;

 

6.4. Institucijų dėstytojų ir kitų darbuotojų, vykstančių į užsienio valstybių mokslo ir studijų institucijas ir (ar) užsienio įmones dėstymo ar mokymosi tikslais, ir dėstytojų, atvykstančių dėstyti į Institucijas užsienio valstybių įmonių, mokymo ar mokslinių tyrimų centrų pagal „Erasmus+“ programą, dėstytojų, vykstančių į Šiaurės ir Baltijos valstybių mokslo ir studijų institucijas dėstymo tikslais pagal „Nordplus“ programą, bei dėstytojų, vykstančių dėstyti partnerinėse institucijose pagal tarptautines jungtines studijų programas, komandiruočių (toliau – personalo komandiruotės užsienyje) išlaidoms apmokėti;

6.5. tarptautinių mainų programų veikloms organizuoti.

7. ESF lėšos gali būti skiriamos:

7.1. Aprašo 6.1 papunktyje nurodytoms „Erasmus+“ studentų stipendijoms mokėti;

7.2. Aprašo 6.3 papunktyje nurodytoms tarptautinių praktikų stipendijoms mokėti;

7.3.  Institucijų studentų, vykstančių studijuoti arba atlikti praktiką į partnerines užsienio valstybės mokslo ir studijų institucijas arba įmones pagal tarptautines jungtines studijų programas, stipendijoms (toliau – jungtinių studijų programų stipendijos) mokėti.

8. Studentas, gaunantis „Erasmus+“ arba tarptautinių praktikų stipendiją, gali gauti arba tik nacionalinių lėšų, arba tik ESF lėšų.

9.  Institucijų studentai, vykdami studijuoti į užsienį pagal „Erasmus+“ arba „Nordplus“ programas, gali gauti valstybės paskolas ir valstybės remiamas paskolas, kurios skiriamos, vadovaujantis Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

LĖŠŲ NAUDOJIMAS

 

10.   Valstybės biudžeto lėšos, skirtos „Erasmus+“ ir „Nordplus“ studentų stipendijoms, tarptautinių praktikų stipendijoms ir jungtinių studijų programų stipendijoms (toliau – studentų stipendijos), naudojamos, laikantis šios tvarkos:

10.1. valstybės biudžeto lėšos studentų stipendijoms gali būti skiriamos tik toms Institucijoms, kurios įgyvendina „Erasmus+“ arba „Nordplus“ programas, tarptautines praktikas bei tarptautines jungtines studijų programas, vadovaujantis programų reikalavimais ir 4 punkte nurodytu Fondo direktoriaus patvirtinimu, atsižvelgiant į pragyvenimo lygį užsienio valstybėse, į kurias vykstama. Užsienio valstybės skirstomos į keturias grupes, kaip nurodyta 10.2 papunktyje;

10.2.    valstybės biudžeto lėšų, skirtų „Erasmus+“ studentų stipendijoms arba tarptautinių praktikų stipendijoms mokėti, skiriama fiksuota suma vienam studentui pagal atitinkamą užsienio valstybių grupę, nurodyta lentelėje Nr. 1;

 

Lentelė Nr. 1. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos „Erasmus+“ studentų stipendijoms arba tarptautinių praktikų stipendijoms mokėti

 

Priimanti šalis

Stipendija studijoms,

EUR / mėn.

Stipendija praktikoms,

EUR / mėn.

 

1 grupė

Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija

 

520

700

 

2 grupė

Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija

 

470

650

 

3 grupė

Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija

 

420

600

 

4 grupė

Kitos šalys

700

700

 

10.3.    socialiai remtiniems studentams, vykstantiems studijuoti į užsienio valstybes, Institucijos gali mokėti 200 eurų per mėnesį papildomą stipendiją;

10.4.    studentams, vykstantiems studijuoti ar atlikti praktiką į 4 grupės užsienio valstybes, išskyrus į Šveicarijos Konfederaciją, papildomai dengiamos kelionės išlaidos, kurios apskaičiuojamos pagal atstumą nuo išvykimo vietos iki studijų ar praktikos vietos ir skirstomos į šešias grupes pagal Europos Komisijos patvirtintą „Erasmus+“ programos vadovą;

10.5.    studentų mobilumo pagal „Nordplus“ programą atveju Nacionalinės lėšos studentų stipendijoms mokamos tik vykstant į šioje programoje dalyvaujančias šalis, padengiant skirtumą tarp „Nordplus“ skiriamos stipendijos ir fiksuoto 10.2 ir 10.3 papunkčiuose nurodyto studijų ar praktikos stipendijos dydžio;

10.6. užsienio šalių piliečiams, studijuojantiems Institucijose, studijų ir praktikų stipendijos   skiriamos, jei šie piliečiai yra nuolatinės studijų formos studentai ir turi leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

11.  Nacionalinės lėšos, skirtos mokslo ir studijų institucijų darbuotojų komandiruotėms užsienyje, naudojamos laikantis šios tvarkos:

11.1.  Nacionalinės lėšos gali būti skiriamos tik toms Institucijoms, kurios įgyvendina „Erasmus+“ arba „Nordplus“ programas ir tarptautines jungtines studijų programas, vadovaujantis programų reikalavimais ir 4 punkte nurodytu Fondo direktoriaus įsakymu;

11.2.   asmenims, vykstantiems į komandiruotes užsienyje pagal „Erasmus+“ programą ir tarptautines jungtines programas, apmokamos kelionės išlaidos, kurios apskaičiuojamos pagal Europos Komisijos patvirtintą „Erasmus+“ programos vadovą;

11.3.   asmenims, vykstantiems į komandiruotes užsienyje pagal „Erasmus+“ programą ir tarptautines jungtinių studijų programas, pragyvenimo išlaidos apskaičiuojamos pagal Europos Komisijos patvirtintą „Erasmus+“ programos vadovą, atsižvelgiant į pragyvenimo lygį užsienio valstybėse. Užsienio valstybės skirstomos į keturias grupes, kaip nurodyta 11.4 papunktyje;

11.4.  Nacionalinių lėšų, skirtų komandiruočių užsienyje pragyvenimo išlaidoms apmokėti, skiriama fiksuota suma pagal atitinkamą užsienio valstybių grupę, nurodyta lentelėje Nr. 2;

 

Lentelė Nr. 2. Nacionalinės lėšos, skirtos komandiruočių užsienyje pragyvenimo išlaidoms apmokėti.

 

Priimanti šalis

Suma dienai, EUR

1 grupė

Danija, Suomija, Islandija, Airija, Liuksemburgas, Švedija, Jungtinė Karalystė, Lichtenšteinas, Norvegija

153

2 grupė

Austrija, Belgija, Vokietija, Prancūzija, Italija, Graikija, Ispanija, Kipras, Nyderlandai, Malta, Portugalija

136

3 grupė

Bulgarija, Kroatija, Čekija, Estija, Latvija, Lietuva, Vengrija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Makedonija, Turkija

119

4 grupė

Kitos šalys

180

 

11.5.  suma dienai skaičiuojama tokiu būdu: iki 14-os veiklos dienos imtinai – suma vieno dalyvio dienai, kaip nurodyta lentelėje Nr. 2, nuo 15-os iki 60-os veiklos dienos – 70 proc. lentelėje Nr. 2 nurodytos sumos vieno dalyvio dienai;

11.6.  dėstytojų mobilumo pagal „Nordplus“ programą atveju Nacionalinės lėšos komandiruotėms mokamos tik vykstant į šioje programoje dalyvaujančias šalis, vadovaujantis „Nordplus“ programos numatytais reikalavimais komandiruočių išlaidoms padengti;

11.7.   užsienio šalių piliečiams Nacionalinės lėšos komandiruotėms užsienyje apmokėti skiriamos, jei šie piliečiai dirba pagal darbo sutartis, sudarytas su Institucija, ir turi leidimą laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

 

12.    Nacionalinės lėšos, skirtos tarptautinių mainų programų veikloms organizuoti, naudojamos, vadovaujantis Institucijų nustatyta lėšų apskaitos tvarka šiems tikslams:

12.1.   užsienio valstybių aukštųjų mokyklų studentų, atvykstančių į Institucijas pagal

„Erasmus+“ ir „Nordplus“ programas (toliau – studentai užsieniečiai), studijoms Lietuvoje organizuoti (studijų programoms ar moduliams užsienio kalba parengti, literatūrai, kurios reikia studijų programai parengti, įsigyti, mentorių veikloms remti, dėstytojų darbui su studentais užsieniečiais apmokėti, užsieniečio studento laisvai pasirenkamajam dalykui kitoje Institucijoje apmokėti, kultūrinei programai ir renginiams studentams užsieniečiams organizuoti, intensyviems lietuvių kalbos ir kultūros kursams organizuoti);

12.2.  Institucijų studentų, dėstytojų ir kito personalo mobilumui pagal tarptautines mainų programas organizuoti (vykti į užsienio valstybių aukštąsias mokyklas, įmones, lituanistines mokyklas mobilumo organizavimo klausimais; dalyvauti tarptautiniuose tinkluose, seminaruose, mokymuose, konferencijose, parodose, susijusiose tik su šių programų įgyvendinimu; viešinti tarptautines aukštojo mokslo programas; kurti sklaidos ir informacines priemones).

13. Užsieniečio studento laisvai pasirenkamo dalyko kitoje Institucijoje kaina apskaičiuojama, vadovaujantis Institucijos nustatyta kaina, bet ne didesne nei švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinta atitinkamais metais priimamų studentų norminė studijų kaina ir atsižvelgus į studijų trukmę.

14.  Lėšos dėstytojų darbui su studentais užsieniečiais apmokėti naudojamos Institucijos nustatyta tvarka.

 

III SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ LĖŠŲ NAUDOJIMĄ

 

15.   Asmenys, kuriems skirtos valstybės biudžeto arba Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, dalyvauti tarptautinėse mainų programose, atsiskaito Institucijoms, vadovaudamiesi atitinkamais programų bei sutarčių su Lietuvos Institucijomis reikalavimais.

16.   Dėl valstybės biudžeto arba Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos naudojimo Institucijos atsiskaito Fondui, vadovaudamosi sutartyse su Fondu nustatyta tvarka.

17. Fondas:

17.1.   atsiskaito Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai dėl valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyse, sudarytose Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Fondo, nustatytomis sąlygomis;

17.2 atsiskaito Europos socialinio fondo agentūrai vadovaudamasis projekto „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“ 2016 m. gruodžio 30 d. sutartimi Nr. 09.3.1-ESFA-V-709-01-0003;

17.3.  pateikia Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai dalykinę ataskaitą apie veiklas, kurioms buvo panaudotos valstybės biudžeto lėšos, iki kitų metų sausio 10 dienos;

17.4.  perveda einamųjų metų programų Nacionalines lėšas, kurios buvo nepaskirstytos, grąžintos ar nepervestos Institucijoms, vadovaudamasis Aprašo 4 ir 5 punktais, į valstybės biudžetą iki gruodžio 31 d.

_____________________