LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2012 M. GEGUŽĖS 17 D. ĮSAKYMO NR. 3D-352 „DĖL IMPORTUOJAMŲ EKOLOGIŠKŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ DOKUMENTŲ PATIKROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. balandžio 18 d. Nr. 3D-262

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Importuojamų ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų dokumentų patikros tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 3D-352 „Dėl Importuojamų ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų dokumentų patikros tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2017 m. balandžio 19 d.

 

 

 

Aplinkos ministras, pavaduojantis žemės ūkio ministrą                                   Kęstutis Navickas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 3D-352

(Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-262

redakcija)

 

 

IMPORTUOJAMŲ EKOLOGIŠKŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ DOKUMENTŲ PATIKROS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Importuojamų ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų dokumentų patikros tvarkos aprašas (toliau – aprašas) parengtas vadovaujantis 2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo ir panaikinančiu reglamentą (EEB) Nr. 2092/91 (OL 2007 L 189, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 13 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 517/2013 (OL 2013 L 158, p. 1), 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (OL 2008 L 250, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. balandžio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2016/673 (OL 2016 L 116, p. 8), 2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių (OL 2008 L 334, p. 25) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2016 m. gruodžio 15 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2016/2259 (OL 2016 L 342, p. 4), ir nustato importuojamų ar ketinamų importuoti iš trečiųjų šalių ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų, nurodytų Tarybos reglamento Nr. 834/2007 1 str. 2 punkte (toliau – importuojami ekologiški produktai), ir jų ekologiškumą patvirtinančių dokumentų kontrolės organizavimo ir vykdymo Lietuvos Respublikoje tvarką.

2. Aprašu siekiama, remiantis Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytais reikalavimais, detalizuoti importuojamų ekologiškų produktų Lietuvos Respublikoje valstybinės kontrolės organizavimo tvarką.

3. Aprašas taikomas ekologinę žemės ūkio ir maisto produktų gamybą Lietuvoje sertifikuojančioms patvirtintoms sertifikavimo įstaigoms (toliau – sertifikavimo įstaiga), Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – VMVT), Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – MD), ūkio subjektams (fiziniams arba juridiniams asmenims, ar kitoms organizacijoms, taip pat jų padaliniams), ketinantiems importuoti arba importuojantiems iš trečiųjų šalių ekologiškus produktus, ir pirmiesiems gavėjams.

4. Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos šio aprašo 1 punkte nurodytuose Europos Sąjungos teisės aktuose, Lietuvos Respublikos maisto įstatyme ir kituose su negyvūninio ir gyvūninio maisto valstybine maisto kontrole, pašarų, gyvų ar neperdirbtų žemės ūkio produktų, augalų dauginamosios medžiagos ir auginimui skirtų sėklų, maistui ar pašarams naudojamų mielių kontrole susijusiuose teisės aktuose.

 

II SKYRIUS

IMPORTUOTOJUI IR PIRMAJAM GAVĖJUI KELIAMI REIKALAVIMAI

 

5. Importuotojas, ketinantis importuoti produktus kaip ekologiškus, privalo turėti jam Lietuvoje veikiančios sertifikavimo įstaigos išduotą ekologiškų produktų importavimo veiklos patvirtinamąjį dokumentą, kurio pavyzdys nurodytas Komisijos reglamento (EB) Nr. 889/2008 XII priede.

6. Pirmasis gavėjas, priimantis ekologiškų produktų siuntą arba partiją Lietuvoje, privalo turėti jam sertifikavimo įstaigos išduotą pagal atliekamą veiklą atitinkamą ekologiškų produktų tvarkymo veiklos patvirtinamąjį dokumentą, kurio pavyzdys nurodytas Komisijos reglamento (EB) Nr. 889/2008 XII priede.

7. Tiek importuotojas, tiek pirmasis gavėjas be šio aprašo 5 ir 6 punktuose nurodytų dokumentų papildomai privalo:

7.1. maisto importuotojas ir pirmasis gavėjas turėti maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą arba būti įregistruotas į VMVT Maisto tvarkymo subjektų registrą, kaip numatyta Maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimuose, patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. B1-527 „Dėl maisto tvarkymo subjektų patvirtinimo ir registravimo reikalavimų patvirtinimo“, arba turėti veterinarinio patvirtinimo numerį, kaip numatyta Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos apraše, patvirtintame Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. B1-738 „Dėl Gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7.2. pašarų importuotojas ir pirmasis gavėjas būti įregistruoti ir įtraukti į Įregistruotų pašarų ūkio subjektų sąrašą, kaip numatyta Pašarų ūkio subjektų įregistravimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-607 „Dėl Pašarų ūkio subjektų įregistravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka;

7.3. gyvų gyvūnų importuotojas (prekiautojas ūkiniais gyvūnais) turi būti užregistruotas Ūkinių gyvūnų registro centrinėje duomenų bazėje ir (arba) apie juos turi būti pranešta VMVT teritoriniam skyriui, kaip tai numatyta Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakyme Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7.4. turėti Europos Komisijos įsteigtoje elektroninės prekybos kontrolės ir ekspertizės sistemoje (Trade Control and Expert System) (toliau – TRACES) naudojant interneto nuorodą https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/login patvirtintą elektroniniu būdu užpildytą patikrinimo sertifikatą arba patikrinimo sertifikato ištrauką:

7.4.1. į Europos Sąjungą įvežamų ekologiškų produktų patikrinimo sertifikatą (toliau – patikrinimo sertifikatas), nurodytą reglamento Nr. 1235/2008 V priede;

7.4.2. jeigu siunta importuojama partijomis, suskirsčius pirminę siuntą – į Europos Sąjungą įvežamų ekologiškų produktų patikrinimo sertifikato ištrauką, nurodytą reglamento Nr. 1235/2008 VI priede (toliau – patikrinimo sertifikato ištrauka).

 

III SKYRIUS

PRIEIGŲ PRIE TRACES SISTEMOS SUTEIKIMAS

 

8. Už darbą TRACES per Europos Komisijos autentiškumo patvirtinimo servisą (European Commission Authentication Service) – ECAS dėl ekologiškų produktų importui elektroninio patvirtinimo sertifikato arba elektroninio patvirtinimo sertifikato ištraukos atsakingos šio aprašo 3 punkte nurodytos institucijos / įstaigos. Apie paskirtus atsakingus ir juos pavaduojančius asmenis institucijos / įstaigos informuoja kompetentingą instituciją Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją (toliau – ŽŪM) jų nustatyta tvarka.

9. ŽŪM atsakinga už bendradarbiavimo ir ryšių su Europos Komisija dėl elektroninio importo sertifikato išdavimo koordinavimą.

10. Už prieigų importuotojams ir pirmiesiems gavėjams suteikimą Lietuvoje atsakinga sertifikavimo įstaiga. Importuotojas ir (arba) pirmasis gavėjas, pageidaujantis gauti prieigą prie TRACES arba atnaujinti informaciją, kreipiasi į sertifikavimo įstaigą jos nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS ATLIEKAMA IMPORTUOTOJO PATEIKTOS INFORMACIJOS EKOLOGIŠKUMĄ PATVIRTINANČIŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ ATITIKTIES TEISĖS AKTŲ REIKALAVIMAMS KONTROLĖ

 

11. Importuotojas kiekvienai ketinamai importuoti ekologiškų produktų siuntai (toliau – siunta) arba partijai, gautai suskirsčius pirminę siuntą (toliau – partija), turi turėti:

11.1. atspausdintą dokumento originalą, jeigu importuojama reikalavimus atitinkančių produktų siunta arba partija, kaip nurodyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 32 straipsnyje, – patvirtinamąjį dokumentą, kurio pavyzdys pateiktas Komisijos reglamento (EB) Nr. 1235/2008 II priede (toliau – patvirtinamasis dokumentas). Patvirtinamieji dokumentai gali būti išduodami pripažintos, t. y. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1235/2008 I priede nurodytos Europos Sąjungos arba trečiosios šalies kontrolės institucijos arba kontrolės įstaigos;

11.2. jeigu importuojama produktų, kuriems suteiktos lygiavertės garantijos, siunta, kaip nurodyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 ir 3 punktuose, – šio aprašo 7.4.1 papunktyje nurodytą TRACES elektroniniu būdu užpildytą ir elektroniniu būdu trečiosios šalies kontrolės įstaigos patvirtintą patikrinimo sertifikatą. Šiuo atveju patikrinimo sertifikatai gali būti išduodami:

11.2.1. pripažintų trečiųjų šalių (kurias Europos Komisija pripažino, kad jų gamybos sistema ir kontrolė yra veiksminga ir atitinka Europos Sąjungos ekologinės gamybos principus ir gamybos taisykles), nurodytų Komisijos reglamento (EB) Nr. 1235/2008 III priede, bet nepripažintų, tačiau tame pačiame III priede nurodytų, kontrolės įstaigų, prie konkrečios produktų kategorijos priskirtiems ekologiškiems produktams;

11.2.2. nepripažintų trečiųjų šalių, tačiau pripažintų trečiųjų šalių kontrolės įstaigų arba kontrolės institucijų (kurias Europos Komisija pripažino kompetentingomis trečiosiose šalyse vykdyti kontrolę ir išduoti patikrinimo sertifikatus), kurios nurodytos Komisijos reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priede, prie konkrečios produktų kategorijos priskirtiems ekologiškiems produktams;

11.2.3. pripažintų trečiųjų šalių kontrolės įstaigų arba kontrolės institucijų, nurodytų Komisijos reglamento (EB) Nr. 1235/2008 IV priede, ir pripažintų trečiųjų šalių, nurodytų Komisijos reglamento (EB) Nr. 1235/2008 III priede, importuojamiems produktams, jeigu importuojami ekologiški produktai nepatenka į trečiosios šalies pripažinimo aprėptį;

11.3. jeigu importuojama produktų, kuriems suteikiamos lygiavertės garantijos, kaip nurodyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 33 straipsnio 2 ir 3 punktuose, partija, – šio aprašo 7.4.2 papunktyje nurodytą TRACES elektroniniu būdu užpildytą ir elektroniniu būdu Lietuvos sertifikavimo įstaigos patvirtintą patikrinimo sertifikato ištrauką.

12. Dėl šio aprašo 11.3 papunktyje nurodytos patikrinimo sertifikato ištraukos gavimo importuotojas, ketinantis importuoti ekologiškų produktų partiją:

12.1. kreipiasi į sertifikavimo įstaigą iki 5 d. d. nuo planuojamos partijos importavimo dienos jos nustatyta tvarka:

12.1.2. jei  informacija patikrinimo sertifikato ištraukoje yra išsamiai ir tinkamai pagal teisės aktų reikalavimus užpildyta ir sertifikavimo įstaigai pakanka turimos informacijos, kad būtų priimamas objektyvus sprendimas dėl ekologiškumą patvirtinančių dokumentų, sertifikavimo įstaiga per 3 darbo dienas nuo šių faktų nustatymo dienos tvirtina TRACES sistemoje patikrinimo sertifikato ištrauką;

12.1.3. jei sertifikavimo įstaigai nepakanka turimos informacijos, kad būtų priimamas objektyvus sprendimas dėl ekologiškumą patvirtinančių dokumentų, arba teisės aktų nustatyta tvarka neteisingai ir (arba) neišsamiai užpildyta TRACES sistemoje patikrinimo sertifikato ištrauka, sertifikavimo įstaiga per 3 darbo dienas nuo šių faktų nustatymo dienos raštu informuoja importuotoją, prašydama pateikti trūkstamą informaciją ir nurodydama neatitiktį teisės aktų reikalavimams arba pateikia jos nustatyta tvarka importuotojui informaciją apie atsisakymą tvirtinti patikrinimo sertifikato ištrauką, o jei papildoma informacija buvo pateikta pagal teisės aktų reikalavimus išsami ir tinkamai – sertifikavimo įstaiga per 3 darbo dienas nuo papildomos informacijos iš importuotojo gavimo dienos tvirtina TRACES sistemoje patikrinimo sertifikato ištrauką.

Importuotojas gali sertifikavimo įstaigai raštu ar el. paštu per 5 darbo dienas pateikti papildomą su importuojamo ekologiško produkto kontrole susijusią prašomą informaciją (pvz., susitarimus dėl vežimo iš eksportuotojo trečiojoje šalyje iki pirmojo gavėjo ir iš pirmojo gavėjo patalpų arba laikymo vietų iki Europos Sąjungoje esančių gavėjų) ir (arba), jeigu sertifikavimo įstaigos rašte nurodoma, – papildyti TRACES sistemoje patikrinimo sertifikato ištraukoje informaciją;

 

V SKYRIUS

IMPORTUOJAMŲ EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ SIUNTOS ARBA PARTIJOS PATIKRA

 

13. Importuojant ekologiškų produktų siuntą arba partiją, ūkio subjektas VMVT ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki fizinio siuntos ar partijos atvežimo į Lietuvos Respubliką pateikia:

13.1. jeigu importuojama reikalavimus atitinkančių produktų siunta arba partija – siuntai arba partijai trečiojoje šalyje išduotą originalų atspausdintą ir pasirašytą trečiosios šalies kontrolės įstaigos ar kontrolės institucijos patvirtintą patvirtinamąjį dokumentą, nurodytą šio aprašo 11.1 papunktyje, ir kitus šio aprašo 15 punkte nurodytuose teisės aktuose reikalaujamus dokumentus;

13.2. jeigu importuojama produktų, kuriems suteiktos lygiavertės garantijos, siunta – siuntai trečiosios šalies sertifikavimo įstaigos arba institucijos TRACES sistemoje užpildytą ir patvirtintą siuntai patikrinimo sertifikatą, nurodytą šio aprašo 7.4.1 papunktyje, ir kitus šio aprašo 15 punkte nurodytuose teisės aktuose reikalaujamus dokumentus;

13.3. jeigu importuojama produktų, kuriems suteiktos lygiavertės garantijos, partijaLietuvos sertifikavimo įstaigos TRACES sistemoje užpildytą ir patvirtintą partijai patikrinimo sertifikato ištrauką, nurodytą šio aprašo 7.4.2 papunktyje, ir kitus šio aprašo 15 punkte nurodytuose teisės aktuose reikalaujamus dokumentus.

14. Jeigu importuotojas ketina iš trečiosios šalies importuojamai siuntai įforminti specialiąją muitinės procedūrą (muitinis sandėliavimas / saugojimas arba laikinas įvežimas perdirbti / tikslinis naudojimas), jis atitinkamai užpildo patikrinimo sertifikato, nurodyto šio aprašo 7.4.1 papunktyje, 19 langelį. Taip pat patikrinimo sertifikato 19 langelyje nurodo Lietuvos Respublikos sertifikavimo įstaigos pavadinimą, adresą, kodą ir muitinės deklaracijos numerį, o įforminant išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūrą – muitinės deklaracijos 44 langelyje nurodo patikrinimo sertifikato kodą (C644) bei numerį.

15. Importuojamų ekologiškų produktų kontrolė atliekama vadovaujantis:

15.1. šio aprašo 1 punkte nurodytais teisės aktais;

15.2. Importuojamo negyvūninio maisto valstybinės maisto kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. B1-478 „Dėl Importuojamo negyvūninio maisto valstybinės maisto kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“;

15.3. Gyvūninių produktų, įvežamų į Lietuvos Respubliką, veterinarinio tikrinimo tvarka, patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. B1-723 „Dėl gyvūninių produktų, įvežamų į Lietuvos Respubliką, veterinarinio tikrinimo tvarkos patvirtinimo“;

15.4. Gyvūnų, įvežamų iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungą per Lietuvos Respublikos pasienio veterinarijos postus, veterinarinio tikrinimo reikalavimais ir Gyvūnų, įvežamų iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungą per Lietuvos Respublikos pasienio veterinarijos postus, veterinarinio tikrinimo reikalavimų įgyvendinimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. B1-623 „Dėl Gyvūnų, importuojamų į Lietuvos Respubliką, veterinarinio tikrinimo“;

15.5. Valstybinės veterinarinės pašarų kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3D-67 „Dėl Valstybinės veterinarinės pašarų kontrolės taisyklių patvirtinimo“;

15.6. kitais pasienio kontrolę reglamentuojančiais teisės aktais.

16. VMVT atlikus siuntos arba partijos ekologiškumo ir saugos patikrinimą, TRACES sistemoje tinkamai užpildžius ir patvirtinus patikrinimo sertifikato 20 langelį arba patikrinimo sertifikato ištraukos 13 langelį, siunta Europos Sąjungoje rinkai gali būti tiekiama kaip ekologiška.

17. Už pirmojo gavėjo, veikiančio Lietuvoje, TRACES sistemoje patikrinimo sertifikato 21 langelyje informacijos tvirtinimo kontrolę bei patikrinimo sertifikato ištraukos 14 langelyje informacijos tvirtinimo kontrolę atsakinga sertifikavimo įstaiga.

18. Už daugiamečiame nacionaliniame kontrolės plane ir metinėje ataskaitoje statistinės informacijos pateikimą Komisijos reglamento Nr. 889/2008 92f straipsnyje nustatyta tvarka atsakinga VMVT.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Importuotojo ir Lietuvos Respublikoje veikiančio pirmojo gavėjo Komisijos reglamento Nr. 889/2008 63 straipsnyje nurodytų įsipareigojimų vykdymą kontroliuoja sertifikavimo įstaigos.

20. Ūkio subjektams, nepateikusiems kontrolei šio aprašo 13 punkte nustatytu terminu šio aprašo 11 punkte nustatyta tvarka nurodyto vieno iš dokumentų, ar VMVT pareigūnams neužpildžius ir nepatvirtinus patikrinimo sertifikato 20 langelyje nurodytos informacijos, ar VMVT nepatvirtinus patikrinimo sertifikato ištraukos 13 langelyje nurodytos informacijos, iš trečiųjų šalių negalima tiekti Europos Sąjungos rinkai produktų su nuorodomis į ekologinę gamybą.

21. Jei, patikrinus siuntą, nustatomi pažeidimai arba netikslumai, dėl kurių atsisakoma patvirtinti patikrinimo sertifikatą arba jo ištrauką ir leisti produktus tiekti Europos Sąjungos rinkai, VMVT nedelsdama, naudodamasi TRACES sistemoje esančia nuoroda į Europos Komisijos ekologinio ūkininkavimo informacinę sistemą (Organic Farming Information System) (toliau – OFIS) adresu https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/ perduoda pranešimą Europos Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

22. Jei, patikrinus siuntą, nustatoma pažeidimų ar netikslumų, susijusių su importuojamų neekologiškų produktų klaidingu ženklinimu, nuorodomis į ekologinę gamybą arba nustatoma pažeidimų ar netikslumų, susijusių su importuojamais ekologiškais produktais, kuriems nepateikiamas patikrinimo sertifikatas arba patikrinimo sertifikato ištrauka, VMVT Institucijų ir įstaigų, nustačiusių ekologinę gamybą reglamentuojančių Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų pažeidimus, informacijos teikimo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 3D-370 „Dėl Institucijų ir įstaigų, nustačiusių ekologinę gamybą reglamentuojančių Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų pažeidimus, informacijos teikimo aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka per OFIS sistemą informaciją perduoda ŽŪM, o ŽŪM atsakingi darbuotojai – Europos Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

23. Jei TRACES sistema neveikia arba importuotojas trečiojoje šalyje gavo popieriniu būdu atspausdintą ir užpildytą patikrinimo sertifikatą ir (arba) patikrinimo sertifikato ištrauką, iki 2017 m. spalio 19 d. patikrinimo sertifikatus ir (arba) patikrinimo sertifikatų ištraukas importuotojas gali pildyti reglamento Nr. 1235/2008 19a straipsnyje nustatyta tvarka ir pateikti juos raštu VMVT, prašydamas suvesti informaciją į TRACES sistemą, o pirmasis gavėjas – sertifikavimo įstaigai.

24. Už informacijos, nurodytos reglamento Nr. 889/2008 94 str., perdavimą iki 2017 m. birželio 30 d. Europos Komisijai, o vėliau bet kokį jos pasikeitimą, atsakinga ŽŪM.

25. Ekologiškų produktų siuntos ar partijos į Lietuvos Respubliką įvežamos per įvežimo punktus. Ekologiškų produktų įvežimo punktų sąrašas skelbiamas VMVT tinklalapyje adresu http://vmvt.lt/eksportas-importas/importas-ir-reimportas/maisto-produktai/negyvuniniu-maisto-produktu-importas. Pasikeitus informacijai, VMVT informaciją perduoda ŽŪM, o ŽŪM per TRACES sistemą – Europos Komisijai.

26. Iki 2017 m. gruodžio 31 d. iš Ukrainos, Kazachstano ir Rusijos Federacijos importuojamiems ekologiškiems produktams turi būti taikomos Europos Komisijos 2016 m. lapkričio 29 d. parengtame dokumente Guidelines on additional official controls on products originating from Ukraine, Kazachstan and Russian Federation

https://www.skal.nl/assets/Wetgeving/Guidelines-AddOffCtrl-Ukraine-Russian-Federation-and-Kazakhstan-final.pdf nurodytos sugriežtintos kontrolės priemonės. Už šių gairių 2 punkto a, b ir c dalyse nurodytų dokumentų kontrolę yra atsakinga VMVT. Už šių gairių 2 punkto d dalyje nurodytų dokumentų kontrolę yra atsakinga Lietuvos sertifikavimo įstaiga. Už šių gairių 3 punkte nurodytų pesticidų likučių importuojamose siuntose kontrolę atsakinga VMVT.

27. Ūkio subjektai, nurodyti šio aprašo 3 punkte, pažeidę šio aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

28. Ūkio subjektai, nesutinkantys su sertifikavimo įstaigos ar kontrolės įstaigų / kontrolės institucijų specialistų sprendimais, turi teisę juos skųsti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________