Paveikslėlis, kuriame yra žinutė  Automatiškai sugeneruotas aprašymas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL RINKIMŲ APYLINKIŲ RIBŲ TIKSLINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. liepos 28 d. Nr. Sp-53

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso 18 straipsnio 4 dalimi, nusprendžia:

1. Patvirtinti Rinkimų apylinkių ribų tikslinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. rugsėjo 1 d.

 

 

 

Komisijos pirmininko pavaduotojas,

pavaduojantis komisijos pirmininką                                                                         Andrius Puksas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

vyriausiosios rinkimų komisijos

2022 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. Sp-53

 

RINKIMŲ APYLINKIŲ RIBŲ TIKSLINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Rinkimų apylinkių ribų tikslinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato rinkimų apylinkių ribų tikslinimo tvarką, įgyvendinant Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso nuostatas organizuojant ir vykdant rinkimus.

2. Rinkimų apylinkių sudarymą, jų ribų tikslinimą ir tvarkymą organizuoja Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, remdamasi savivaldybės administracijos direktoriaus ir apygardų, savivaldybių rinkimų komisijų pateikta informacija.

3. Rinkimų apylinkė yra teritorinis rinkimų vienetas, kuriame vykdomas balsavimas.

4. Rinkimams rengti ir vykdyti savivaldybių teritorijos suskirstomos į rinkimų apylinkes, atsižvelgiant į:

4.1. rinkėjų skaičių (rinkimų apylinkės teritorijoje turi gyventi ne daugiau kaip 5 000 rinkėjų);

4.2. patogumą rinkėjams atvykti į balsavimo patalpas (atsižvelgiama į vandens ir automobilių kelių tinklus);

4.3. teritorijos vientisumą (rinkimų apylinkę turi sudaryti vientisa teritorija, taip pat neturi būti peržengiamos savivaldybių ir vienmandačių Seimo rinkimų apygardų ribos).

5. Savivaldybės teritorijos suskirstymą į pastovias rinkimų apylinkes savivaldybės administracijos direktoriaus teikimu (1 priedas) tvirtina ir prireikus keičia Vyriausioji rinkimų komisija. Patvirtintų rinkimų apylinkių sąrašą, jų balsavimo buveinių adresus ir pastatų, kuriuose yra balsavimo patalpa, adresų koordinates Vyriausioji rinkimų komisija paskelbia savo interneto svetainėje, likus ne mažiau kaip 180 dienų iki rinkimų dienos.

6. Savivaldybės administracijos direktorius, teikdamas tvirtinti savivaldybės teritorijos suskirstymą į rinkimų apylinkes, nurodo:

6.1. siūlomą rinkimų apylinkės pavadinimą;

6.2. ribų koordinates;

6.3. rinkėjų skaičių sudaromoje rinkimų apylinkėje;

6.4. balsavimo patalpų adresą;

6.5. pastato, kuriame yra balsavimo patalpa, adreso koordinates.

7. Prireikus rinkimų apylinkės ribos, balsavimo patalpos adresas gali būti keičiami, bet tik savivaldybės ar Seimo vienmandatės rinkimų apygardos ribose ir ne vėliau kaip likus 100 dienų iki rinkimų dienos.

8. Vyriausioji rinkimų komisija, nustačiusi, kad balsavimo patalpos neatitinka Rinkimų kodekse nustatytų reikalavimų, arba gavusi motyvuotą apygardos, savivaldybės rinkimų komisijos prašymą pakeisti balsavimo patalpų adresą, gali pakeisti balsavimo patalpos adresą.

 

II SKYRIUS

RINKIMŲ APYLINKIŲ RIBŲ TIKSLINIMAS

VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS INFORMACINĖJE SISTEMOJE

 

9. Rinkimų apylinkėms sudaryti, rinkimų apylinkių riboms tvarkyti ir joms tikslinti naudojama Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinė sistema (toliau – VRKIS).

10. Vyriausioji rinkimų komisija, gavusi savivaldybės administracijos direktoriaus prašymą dėl įgalioto asmens skyrimo (2 priedas), suteikia šiam asmeniui teises prisijungti prie VRKIS ir atlikti rinkimų apylinkių ribų pakeitimus.

11. Prisijungimas prie VRKIS vykdomas per Elektroninius valdžios vartus, kuriuose už rinkimų apylinkių ribų tvarkymą VRKIS atsakingas asmuo yra autentifikuojamas Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformoje, skirtoje asmens tapatybei nustatyti.

12. Vyriausioji rinkimų komisija, gavusi savivaldybės administracijos direktoriaus teikimą dėl naujos rinkimų apylinkės sudarymo, jos duomenis, nurodytus 6.1., 6.4. ir 6.5 papunkčiuose, įveda į VRKIS esantį apylinkių klasifikatorių. Rinkimų apylinkės ribas VRKIS modulyje „Apylinkių ribų tvarkymas“ nustato tos savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo, atsakingas už rinkimų apylinkių ribų tvarkymą VRKIS.

13. Vyriausioji rinkimų komisija, gavusi savivaldybės administracijos direktoriaus teikimą dėl rinkimų apylinkės panaikinimo, VRKIS esančiame klasifikatoriuje panaikina nurodytą apylinkę, o savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo, nepažeisdamas 4 punkto reikalavimų, VRKIS modulyje „Apylinkių ribų tvarkymas“ priskiria panaikintos apylinkės plotą gretimai apylinkei arba kelioms gretimoms apylinkėms.

14. Esamų rinkimų apylinkių ribų tvarkymą ir tikslinimą kiekvienoje savivaldybėje atlieka tos savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo, atsakingas už rinkimų apylinkių ribų tvarkymą VRKIS.

15. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo VRKIS atlieka nepriskirtų adresų priskyrimą rinkimų apylinkėms, rinkimų apylinkių ribų tvarkymą ir tikslinimą. Tokiu būdu yra įgyvendinamas Rinkimų kodekso 18 straipsnio reikalavimas dėl savivaldybės administracijos direktoriaus teikimo keisti savivaldybės teritorijos suskirstymą į rinkimų apylinkes duomenų pateikimo Vyriausiajai rinkimų komisijai.

16. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto asmens, atsakingo už rinkimų apylinkių ribų tvarkymą VRKIS, atlikti rinkimų apylinkių ribų pakeitimai įsigalioja Vyriausiajai rinkimų komisijai priėmus sprendimą dėl rinkimų apylinkių ribų sudarymo.

part_98e1abbde75447ab8d1b24ef92b1a800_end


 

Rinkimų apylinkių ribų tikslinimo

tvarkos aprašo 1 priedas

 

Savivaldybės administracijos direktorius

________________________________

(vardas, pavardė)

________________________________

(parašas)                                                                         A.V.

 

Savivaldybės administracijos direktoriAUS TEIKIMAS

tvirtinti savivaldybės teritorijos suskirstymą į rinkimų apylinkes

 

Data

 

Vieta

 

I. ESAMO savivalybės teritorijos SUSkirstymO į rinkimų apylinkes vertinimAS ir siūlomI pakeitimAI

 

Naudojant Vyriausiosios rinkimų komisijos informacinės sistemos (VRKIS) Rinkėjų sąrašų tvarkymo posistemės Apylinkių ribų tikslinimo modulį RINKĖJAI, buvo atliktas patikrinimas ir nustatyta:

1. Dėl nepriskirtų adresų jokiai rinkimų apylinkei

1.1. Nepriskirtų adresų skaičius:


  ...................                      ..................                         .................
teritorijos (vnt.)                  gatvių (vnt.)                        namų (vnt.)

 

1.2. Šie adresai buvo priskirti atitinkamoms rinkimų apylinkėms naudojant Apylinkių ribų tikslinimo modulį RINKĖJAI.

1.3. Atlikus patikrinimą, po to, kai adresai buvo priskirti atitinkamoms rinkimų apylinkėms, nustatyta, kad nepriskirtų adresų jokiai rinkimų apylinkei nėra. Jeigu dar tokių adresų liko ar atsirado naujų adresų dėl naujai deklaruotų gyvenamųjų vietų, tada pagal 1.2 papunktį procedūrą kartoti.

 

2. Dėl apylinkių ribų keitimo

2.1. Savivaldybės teritorijoje sudarytų rinkimų apylinkių skaičius yra: ......... .

2.2. Įvertinus rinkimų apylinkių teritorijų atvaizdavimą žemėlapyje, nustatytas skaičius rinkimų apylinkių, kurios:

2.2.1. patogios rinkėjui pasiekti balsavimo patalpas: .....................;

2.2.2. nepatogios pasiekti rinkėjui balsavimo patalpas: ..................;

2.2.3. neatitinka Rinkimų kodekso 18 straipsnio 1 dalies 1 punkto reikalavimų: ............. .

 

3. Dėl teikimo keisti apylinkių ribas

3.1. Teikimas keisti savivaldybės teritorijos suskirstymo į rinkimų apylinkes (teikiamas / neteikiamas) ...............................,

3.2.1. rinkimų apylinkių, kurių ribos keičiamos, skaičius ................. .

 

II. Dėl teikimO keisti savivalybės teritorijos SUSkirstymą į rinkimų apylinkes

 

1. Sudaryti naują rinkimų apylinkę:

Teikiame               Neteikiame 

 

Nauja (-os) rinkimų apylinkė (-ės) sudaromos iš dalies šių rinkimų apylinkių:

 

Eil. Nr.

Naujai sukurtos rinkimų apylinkės pavadinimas

Siūlomas rinkimų apylinkės numeris

Rinkimų apylinkės (-ių), iš kurių sudaryta nauja rinkimų apylinkė, pavadinimas ir numeris

Rinkėjų skaičius naujai sukurtoje rinkimų apylinkėje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Naikinti rinkimų apylinkes:

Teikiame               Neteikiame 

 

Sujungiant rinkimų apylinkes, siūlome šias rinkimų apylinkes panaikinti:

 

Eil. Nr.

 

Naikinamos rinkimų apylinkės pavadinimas, numeris

 

Motyvai, kodėl naikinama rinkimų apylinkė

 

 

 

 

 

 

 

3. Apylinkių ribų pakeitimus:

Teikiame               Neteikiame 

 

Keisti adresų priskyrimą rinkimų apylinkėms, perkeliant juos tarp gretimų apylinkių:

 

Eil. Nr.

Apylinkės pavadinimas ir numeris
(vienoje eilutėje išvardijamos gretimos apylinkės, kurių ribos yra tikslinamos)

Motyvai, kodėl keičiama
apylinkės riba

 

 

 

 

 

 

 

Rinkimų apylinkių ribų pakeitimai VRKIS modulyje „Apylinkių ribų tvarkymas“ atlikti:

Atklikti                  Neatlikti 

 

 

Teikimą sudarė:

 

(pareigos, vardas, pavardė)                                                                                            (parašas ir data)

 

 

III. Dėl balsavimo patalpų adreso keitimo, DĖL naujo adreso pranešimo

 

 

1. Balsavimo patalpų adresas keičiamas:

Taip                       Ne 

 

Keičiamas balsavimo patalpų adresas:

Eil. Nr.

Rinkimų apylinkės pavadinimas ir numeris

Keičiamas rinkimų apylinkės balsavimo patalpų adresas

Naujas rinkimų apylinkės balsavimo patalpų adresas

Naujo adreso koordinatės

Ar balsavimo patalpos pritaikytos neįgaliesiems?

(Taip/Ne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Sudaryta nauja rinkimų apylinkė, kuriai suteiktos balsavimo patalpos:

Taip                       Ne 

 

Naujai sudarytos rinkimų apylinkės balsavimo patalpų adresas:

Eil. Nr.

Naujai sudarytos rinkimų apylinkės pavadinimas

Siūlomas rinkimų apylinkės numeris

Rinkimų apylinkės balsavimo patalų adresas

Adreso koordinatės

Ar balsavimo patalpos pritaikytos neįgaliesiems?

(Taip/Ne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teikimą sudarė:

 

(pareigos, vardas, pavardė)                                                                                            (parašas ir data)

part_c534c034bfcd4e60806afcd8910fd14c_end


 

Rinkimų apylinkių ribų tikslinimo tvarkos

aprašo

2 priedas

 

..................................................................

(savivaldybės pavadinimas)

..................................................................

(juridinio asmens kodas)

..................................................................

(adresas)

 

Vyriausiajai rinkimų komisijai

info@vrk.lt

PRAŠYMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS ATSTOVO REGISTRAVIMO

VRKIS VARTOTOJU

 

20..... m. ....................................d.

(data)

 

Prašome užregistruoti VRKIS už rinkimų apylinkių ribų tvarkymą atsakingą asmenį:

 

Eil.

Nr.

Už rinkimų apylinkių ribų tvarkymą atsakingo asmens vardas, pavardė

Asmens kodas

Kontaktiniai duomenys

(el. pašto adresas, telefono numeris)

 

 

 

 

 

 

 

Teikiant šį prašymą, už rinkimų apylinkių ribų tvarkymą atsakingam asmeniui yra žinoma, kad jo asmens duomenys bus tvarkomi Vyriausioje rinkimų komisijoje, adresas: Gynėjų g. 8, Vilnius, tel. (8 5) 239 6902, asmens duomenų pareigūno tel. (8 5) 239 6423. Asmens duomenys tvarkomi rinkimų organizavimo tikslu. Išsamiau apie duomenų tvarkymą www.vrk.lt/asmens-duomenu-apsauga.

 

 

..................................................................

(savivaldybės pavadinimas)

 

..................................................................

(savivaldybės vadovo pareigų pavadinimas)

 

..................................................................

(savivaldybės vadovo vardas, pavardė)

 

..................................................................

(parašas)

A .V.

 

 

 

 

part_08c8e1ced6594626b1f6e1cc1663f2e4_end