LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2007 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1026 „DĖL AMBULATORINIŲ SLAUGOS PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO REIKALAVIMŲ IR ŠIŲ PASLAUGŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. spalio 5 d. Nr. V-2241

Vilnius

 

P a k e i č i u Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9.  Esant poreikiui į komandą papildomai gali būti įtraukiami Aprašo 8.1 ir 8.2 papunkčiuose nurodyti specialistai bei ergoterapeutas, medicinos psichologas ar socialinis darbuotojas. Į ASPN teikimo procesą pagal galimybes turi būti įtraukiami paciento artimieji, paciento aplinkos žmonės, bendruomenės nariai, nevyriausybinės organizacijos, savanoriai, kurių veiklos sąlygas nustato ASPN teikiančios įstaigos vadovas.

2. Pakeičiu 13.19 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.19. gleivių siurbiklis (nuosavas arba užtikrinama nuoma);.

3. Pakeičiu 14.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.1asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinį, kurio sudėtis nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pirmosios medicinos pagalbos rinkinio aprašo, Pirmosios pagalbos rinkinio aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą aprašo patvirtinimo;“.

4. Pakeičiu 19.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.1.  vaikai, turintys negalią, t. y. asmenys iki 18 metų, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir pripažintas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis;.

5. Pakeičiu 19.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.2.  suaugę asmenys, turintys negalią, t. y. asmenys, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių neįgaliųjų socialinę integraciją, nustatyta tvarka yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros poreikis;“.

6. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24.  Bendra paciento  sveikatos būklė vertinama ne rečiau kaip vieną kartą per metus, užpildant Paciento sveikatos būklės vertinimo ir slaugos poreikių nustatymo formą (1 priedas). Pasikeitus paciento būklei, vertinami ir Paciento sveikatos būklės vertinimo ir slaugos poreikių nustatymo formoje nurodomi tik pakitę duomenys, papildomai išvadose ir rekomendacijose nurodant, kad kitų sveikatos būklės pokyčių nėra.

7. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28.  ASPN teikiantis slaugytojas apie slaugomo paciento sveikatos būklės pokyčius, dėl kurių jam gali būti reikalingos stacionarinio gydymo, palaikomojo gydymo ir slaugos ar paliatyviosios pagalbos paslaugos, privalo informuoti paciento šeimos gydytoją, pateikdamas jam užpildytą Paciento sveikatos būklės vertinimo ir slaugos poreikių nustatymo formą (1 priedas).

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Arūnas Dulkys