LIETUVOS RESPUBLIKOS

TRANSPORTO VEIKLOS PAGRINDŲ ĮSTATYMO NR. I-1863 2 IR 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m. birželio 21 d. Nr. XIV-1141

Vilnius

 

 


 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 2 straipsnį nauja 6 dalimi:

6. Riboto judumo asmuo – asmuo, turintis nuolatinį arba laikiną fizinį, psichikos, intelekto arba jutimo sutrikimą, dėl kurio jis gali tik ribotai judėti ir tai trukdo jam lygiavertiškai su kitais keleiviais naudotis transportu, arba asmuo, kurio judumą naudojantis transportu riboja amžius.

2. Buvusias 2 straipsnio 6–19 dalis laikyti atitinkamai 7–20 dalimis.

 

2 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 11 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Viešojo transporto objektai, skirti keleiviams aptarnauti, turi būti nuosekliai pritaikomi patogiai ir saugiai jais naudotis neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims.“

2. Papildyti 11 straipsnį 21 dalimi:

21. Viešojo transporto priemonės, vežančios keleivius automobilių ir vidaus vandenų keliais, turi būti pritaikytos neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims – jose turi būti įrengtos šių asmenų informavimo, mobilumo užtikrinimo ir saugaus vykimo viešuoju transportu priemonės pagal susisiekimo ministro tvirtinamus viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimus. Ši nuostata netaikoma tarptautiniam susisiekimui naudojamoms viešojo transporto priemonėms.“

3. Papildyti 11 straipsnį 22 dalimi:

22. Keleiviams geležinkeliais vežti naudojami geležinkelių riedmenys, kaip jie apibrėžiami Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto eismo saugos įstatyme, turi būti pritaikyti neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims vadovaujantis 2014 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 1300/2014 dėl Sąjungos geležinkelių sistemos prieinamumo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims techninių sąveikos specifikacijų su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. gegužės 16 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2019/772, nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Reikalavimas pritaikyti geležinkelių riedmenis neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims vežti netaikomas siaurųjų geležinkelių (600 mm ir 750 mm pločio vėžių) tinkluose ir tarptautiniam susisiekimui geležinkeliais su trečiosiomis šalimis naudojamoms transporto priemonėms.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. lapkričio 1 d.

2. Susisiekimo ministras iki 2022 m. liepos 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamąjį teisės aktą.

3. Šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalies nuostatos taikomos įsigaliojus šiam įstatymui pirmą kartą Lietuvos Respublikoje registruojamoms viešojo transporto priemonėms, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos teisės aktais reglamentuojamos transporto priemonių pirkimo procedūros buvo pradėtos iki įsigaliojant šiam įstatymui.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_c629f90404c64007bcd2c0481a97475a_end