KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS IR TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. birželio 25 d. Nr. T-240

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 „Dėl Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu, Kelmės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisykles (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. T-181 „Dėl Želdynų ir želdinių apsaugos ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo“. 

Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis mero pareigas                                                                                  Egidijus Ūksas

 

PATVIRTINTA

Kelmės rajono savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-240

 

 

KELMĖS RAJONO ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS

TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kelmės rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje ne miškų ūkio paskirties žemėje esančių želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, priežiūros ir naudojimo kultūrinei bei šviečiamajai veiklai reikalavimus, kurių turi laikytis žemės savininkai ir naudotojai, fiziniai ir juridiniai asmenys įstatymų nustatyta tvarka priskirtose ir bendrojo naudojimo teritorijose vykdantys tvarkymo, priežiūros, statybos ar remonto darbus. 

2. Taisyklės yra privalomos visiems Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje esantiems želdynų ir želdinių savininkams ir valdytojams, želdynus ir želdinius prižiūrinčioms įmonėms, fiziniams ir juridiniams asmenims.

3. Už Kelmės rajono želdinių išsaugojimą, tinkamą jų priežiūrą ir tvarkymą atsako visi želdinių savininkai ir valdytojai.

4. Kelmės rajono bendrojo naudojimo teritorijoje augančių želdynų planavimo, kūrimo, apsaugos, tvarkymo ir priežiūros darbus organizuoja Kelmės rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija).

5. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos galiojančiuose teisės aktuose.

6. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymu (toliau – Želdynų įstatymas), Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintais kriterijais, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintu reglamentu STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintais kriterijais, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi želdiniai, augantys privačioje žemėje, priskiriami saugotiniems, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintu Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintu Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintais želdinių atkuriamosios vertės įkainiais ir kitais teisės aktais.

 

II SKYRIUS

SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖJE, TVARKYMO REGLAMENTAVIMAS

 

7. Saugotiniems priskiriami medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje (toliau – medžiai ir krūmai): 

7.1. augantys šių taisyklių 3 priede nurodytose teritorijose ir atitinkantys 3 priede nurodytus dydžius;

7.2. kurie įrašyti į Lietuvos Respublikos saugomų, augalų sąrašą, Augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašą, arba medžiai ir krūmai, kurie yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės.

8. Medžiai ir krūmai neatitinka šių taisyklių 7.1 papunktyje nurodyto kriterijaus, jeigu jie yra:

8.1. nudžiūvę, stichinių nelaimių, gaisrų ar avarijų metu išversti, nulaužti, apdegę, žvėrių sužaloti;

8.2. invazinių rūšių medžiai ir krūmai;

8.3. medžiai ir krūmai, augantys:

8.3.1. ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jų dalių, inžinerinių statinių;

8.3.2. geležinkelio želdinių apsaugos zonoje aukštesni už nuotolį nuo medžio iki pirmojo bėgio;

8.3.3. energetikos objektų (išskyrus elektros oro kabelius) apsaugos zonose;

8.3.4. pylimo (polderio) priežiūros juostoje, melioracijos griovio (išskyrus sureguliuotas upių vagas) šlaituose ir priežiūros juostoje, drenažo rinktuvo apsaugos juostoje, ant melioracijos statinių ir 15 m atstumu nuo melioracijos statinių ašinės linijos ir žemės užtvankos žemutinio šlaito, kai melioracijos statiniai įtraukti į melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą, taip pat 15 m atstumu į abi puses nuo drenažo žiočių ir (ar) vandens nuleistuvų įtekėjimo į sureguliuotas upes;

8.4. medžiai ir krūmai, kuriuos numatyta iškirsti pagal parengtus saugomų teritorijų gamtotvarkos planus, kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus ar kompleksinių kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo vietovių tvarkymo planus ir saugomų rūšių apsaugos planus.

9. Saugotini medžiai ir krūmai neatlyginamai gali būti kertami (šalinami), kai:

9.1. jie pažeisti stiebo ir (ar) šaknų puviniu arba vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų (išskyrus biologinei įvairovei svarbius želdinius, kurie nekelia grėsmės žmonių gyvybei, sveikatai, turtui ar eismo saugumui);

9.2. jie pasvirę didesniu negu 45o kampu;

9.3. jie nurodyti kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų projektuose kaip kertami ar kitaip pašalinami želdiniai;

9.4. auga ant piliakalnių ir pilkapių;

9.5. auga kapinėse ir ardo paminklus, antkapius, kitus kapinių statinius ar įrenginius;

9.6. gadina pastato pamatus ar kitas jo dalis;

9.7. pažeistos medžių ir krūmų gyvybinės funkcijos, o funkcijų pažeidimo parametrai atitinka Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus skaičiavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-269 „Dėl Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus skaičiavimo metodikos patvirtinimo“, nustatytus želdinių sužalojimus;

9.8. auga apsaugos zonose, kai tai nesuderinama su šioms apsaugos zonoms teisės aktais nustatytais apribojimais;

9.9. auga geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonos ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostos teritorijoje ir atitinka Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3-507 „Dėl Geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų pripažinimo keliančiais pavojų eismo saugai sąlygų ir tvarkos ir saugiam eismui pavojų keliančių geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonoje, už jos ribų ir valstybinės reikšmės automobilių kelių juostoje augančių medžių ir krūmų genėjimo ir kirtimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytus kriterijus;

9.10. jie nurodyti saugomų teritorijų planavimo dokumentuose, gamtotvarkos planuose, įvairiose tikslinėse programose, veiksmų planuose kaip kertami ar kitaip pašalinami želdiniai;

9.11. auga žemėje, kurioje teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama įveisti mišką, išskyrus ąžuolus, uosius, klevus, guobas, skroblus, skirpstus, bukus;

9.12. jie pasodinti po Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“, kuriuo buvo patvirtintos Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės, įsigaliojimo ir pažeidžiant šių taisyklių reikalavimus dėl atstumų.

10. Saugotini medžiai ir krūmai taisyklių 9 punkte išvardytais atvejais gali būti kertami tik įvertinus jų būklę natūroje, išskyrus taisyklių 9.9, 9.11–9.12 papunkčius.

11. Saugotinų medžių ir krūmų persodinimas vykdomas išimtiniais atvejais, kai nėra galimybės jiems augti toje vietoje, kurioje jie buvo pasodinti – platinant gatves, vykdant statybos ar rekonstravimo darbus, formuojant kraštovaizdį:

11.1. stambūs medžiai persodinami su žemės gumulu, kurio diametras ne mažesnis kaip 2,0x2,0 m;

11.2. saugotinų medžių ir krūmų persodinimo darbai vykdomi pagal nustatytąja tvarka parengtą ir patvirtintą atskirųjų ir priklausomųjų želdynų tvarkymo ir kūrimo projektą;

11.3. persodinami sveiki, gerai išsivystę, be mechaninių pažeidimų, šalčio plyšių ir persodinimui paruošti medžiai;

11.4. persodintus medžius privaloma ne mažiau kaip 3 metus prižiūrėti;

11.5. draudžiama persodinti medžius su sausa viršūne, stiebo ir (ar) šaknų puviniu, ligotus, vienašone, nesusiformavusia laja, jų vegetacijos metu.

 

III SKYRIUS

LEIDIMŲ SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO, GENĖJIMO DARBAMS IŠDAVIMO TVARKA

 

12. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai turi būti vykdomi turint Administracijos išduotą, išskyrus taisyklių 13 punkte nurodytus atvejus, leidimą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbams, genėjimui (toliau – Leidimas) (2 priedas) ir atlyginus, išskyrus taisyklių 9 punkte nurodytus atvejus, medžių ir krūmų vertę, nurodytą Leidime.

13. Leidimo medžius ir krūmus kirsti ar kitaip pašalinti nereikia:

13.1. jie auga elektros tinklų, šilumos perdavimo tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) apsaugos zonoje ir šiuos darbus atlieka, prieš darbų pradžią apie juos raštu, telefonu, elektroniniu paštu informavę žemės, kurioje auga saugotini medžiai ir krūmai, savininką ar valdytoją, elektros tinklus, šilumos tinklus, magistralinius dujotiekius ir naftotiekius (produktotiekius) eksploatuojantys asmenys ar jų įgalioti tretieji asmenys;

13.2. atsakingoms institucijoms šiuos darbus reikia atlikti nedelsiant – dėl gamtos sąlygų, eismo ar kito įvykio pakitus medžių būklei, kai dėl to jie kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai arba turtui;

13.3. žemės ar želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas ar jų raštišku sutikimu kitas asmuo geni iki 5 cm skersmens (pjūvio vietoje) šakas, jei jos nėra medžio lajos skeletą formuojančios šakos – iš stiebo (pirmos eilės ašis) išaugusios pagrindinės (antros eilės ašis) šakos ir iš pagrindinių šakų išaugusios pirmos eilės šalutinės (trečios eilės ašis) šakos.

14. Leidimų išdavimo tvarka:

14.1. Želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas (įskaitant ir seniūnijas), kitas fizinis ar juridinis asmuo, prašantis kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinus medžius ir krūmus, pateikia Administracijai nustatytos formos prašymą saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams (toliau – Prašymas), užpildytą pagal 1 priede nustatytą formą. Asmuo, prašantis kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinus medžius ir krūmus, augančius kito asmens žemėje, prašymą suderina su tos žemės savininku ar valdytoju (tokio suderinimo nereikia, kai teikiamas Prašymas kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinus medžius ir krūmus žemėje, kurios valdytojas yra Kelmės rajono savivaldybė);

14.2. Želdinių būklės ekspertizė atliekama Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-673 „Dėl Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 punkte nustatytais atvejais iki Leidimo išdavimo;

14.3. Gavusi prašymą, Administracija organizuoja Prašymo išduoti Leidimą nagrinėjimą, Administracijos tarnautojas ar prie Administracijos sudaryta Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija (toliau – Komisija) įvertina prašomų kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinų medžių ir krūmų būklę vietoje, išskyrus 9.9, 9.11–9.12 papunkčiuose numatytus atvejus, ir kirtimo priežastis. Administracijos tarnautojas apskaičiuoja pašalinamų saugotinų medžių ir krūmų atkuriamąją vertę, išskyrus 9 punkte numatytus atvejus, ir išduoda arba motyvuotai atsisako išduoti Leidimą. Saugotinų medžių ir krūmų būklė nustatoma pagal Želdinių atkuriamosios vertės įkainių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas), 2 priede „Želdinių būklė“ nustatytus kriterijus;

14.4. Komisijos sudėtį ir jos nuostatus tvirtina Administracijos direktorius;

14.5. Priimdamas sprendimą išduoti Leidimą, Administracijos tarnautojas ar Komisija prioritetą teikia esamų sveikų, gyvybingų, estetiniu ir ekologiniu požiūriu vertingų, perspektyvių želdinių išsaugojimui, jei reikia, pasiūlo juos genėti. Leidimą šalinti saugotinus medžius ir krūmus Administracijos tarnautojas ar Komisija išduoda įsitikinusi, kad šie želdiniai kelia fizinę grėsmę žmonėms, statiniams ar eismui, ligų ar kenkėjų židinių susidarymo pavojų arba nėra kitų priimtinų alternatyvių sprendimų išsaugoti želdinius statant ar rekonstruojant statinius;

14.6. Prašyme pateiktoms priežastims pagrįsti Administracija gali prašyti papildomos informacijos iš želdynų ir želdinių savininko ar valdytojo, kito fizinio ar juridinio asmens, prašančio kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus. Kai saugotini medžiai ir krūmai yra kultūros paveldo objekto ar vietovės vertingoji savybė, būtina dendrologo išvada dėl būtinybės kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus.

15. Medžio atkuriamoji vertė asmens, kuriam išduotas Leidimas, raštišku prašymu gali būti patikslinta medį nukirtus, jeigu dėl aptikto kamieno puvinio anksčiau apskaičiuota atkuriamoji vertė turėtų būti perskaičiuota.

16. Leidimą Administracija derina su:

16.1. saugomos teritorijos direkcija, kai saugotini medžiai ir krūmai auga saugomos teritorijos direkcijos administruojamose ir jai Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymu priskirtose rezervatinėse apyrubėse, valstybiniuose draustiniuose, paveldo objektuose, biosferos poligonuose, atkuriamuosiuose ir genetiniuose sklypuose ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose, ir jos atstovas nedalyvavo Komisijos posėdyje dėl konkrečiu Leidimu numatomų leisti pašalinti medžių;

16.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniu skyriumi, kai saugotini medžiai ir krūmai auga nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje ir kai jie yra kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingosios savybės, ir jo atstovas nedalyvavo Komisijos posėdyje dėl konkrečiu Leidimu numatomų leisti pašalinti medžių;

16.3. Lietuvos transporto saugos administracijos regioninio padalinio atstovu, kai saugotini medžiai ir krūmai auga valstybinės reikšmės kelio juostoje ar valstybinės reikšmės kelio apsaugos zonoje.

17. Leidimas derinti su 16 punkte nurodytomis institucijomis neteikiamas, jei nustatytąja tvarka parengtuose ir patvirtintuose detaliuosiuose ir specialiuosiuose teritorijų planavimo dokumentuose, atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektuose, kurie yra suderinti su 16 punkte nurodytomis institucijomis, yra nurodyti kertami, genimi, persodinami ar kitaip pašalinami medžiai, jų rūšys, skaičius, būklė, atkuriamoji vertė, kirtimo, genėjimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo priežastys, pažymėtos jų augimo vietos. Derinančiajai institucijai Administracijos  nustatytu terminu nepateikus savo išvadų, Leidimas neišduodamas.

18. Asmuo, kuriam išduotas Leidimas, prieš saugotinų medžių ir krūmų, įrašytų Leidime, kirtimą ar kitokį pašalinimą turi sumokėti jų atkuriamąją vertę, išskyrus 9 punkte nurodytus atvejus, į Administracijos nurodytą sąskaitą.

19. Leidimas išduodamas per 30 dienų nuo prašymo pateikimo, o jei buvo prašoma papildomos informacijos – nuo papildomos informacijos gavimo dienos ir galioja: kirtimui, persodinimui, kitokiam pašalinimui – 1 metus nuo išdavimo dienos su galimybe pratęsti 1 metus, išskyrus pagal projektus pertvarkomus želdinius, kuriems Leidimas galioja neterminuotai, kai Leidimas išduotas želdiniams genėti, – vienam genėjimui atlikti.

20. Priėmus sprendimą leisti kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti saugotinus medžius ir krūmus, Administracijos atstovas medžius pažymi taisyklėse nustatytos spalvos dažais. Rekomenduojama numatytus šalinti medžius žymėti raudonais, genėti – geltonais, persodinti – žaliais dažais.

21. Leidimas neišduodamas, kai:

21.1. želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, kitas fizinis ar juridinis asmuo nepateikia papildomos informacijos priežastims, pateiktoms prašyme, pagrįsti pagal 14.6 punktą arba pateikia klaidingą informaciją apie prašomo kirsti, persodinti, kitaip pašalinti ar genėti želdinio būklę;

21.2. 16 punkte nurodytos institucijos motyvuotai atsisako suderinti Leidimą;

21.3. Komisija želdinių apžiūros metu nustato, kad nėra poreikio šalinti saugotinų medžių ir krūmų, atlikti kitokio želdinių pertvarkymo ir pasiūlo alternatyvų sprendimą dėl prašomų pašalinti želdinių išsaugojimo;

21.4. vadovaujantis Želdynų įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 3 punktu, visuomenė nebuvo supažindinta su želdynų ir želdinių būklę keičiančiais projektais, dar nepasibaigęs projektų viešinimo terminas arba visuomenė projektų viešinimo metu pateikia argumentuotą prašymą neišduoti Leidimo, nurodydama Leidimo išdavimo procedūros ar želdynų ir želdinių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus;

21.5. vadovaujantis Želdynų įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi, nebuvo atlikta želdinių būklės ekspertizė;

21.6. parengti atskirųjų ir priklausomųjų želdynų tvarkymo ir kūrimo projektai neatitinka Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-719 „Dėl Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimų.

22. Draudžiama medžius kirsti ir genėti intensyviausiu laukinių paukščių veisimosi laikotarpiu, nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1 d., išskyrus atvejus, kai medžiai kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos produktų tiekimo atnaujinimui arba pateikiama eksperto, baigusio biologijos krypties studijas ir įgijusio kompetencijų ornitologijos srityje, pažyma, kad kertamame ir (ar) genimame medyje ir greta augančiuose medžiuose nėra besiveisiančių laukinių paukščių. Draudimas genėti netaikomas, jeigu genimos ne didesnės kaip 5 cm skersmens (pjūvio vietoje) šakos.

23. Draudžiama kertant ar genint medžius piliakalnių ar pilkapių objekto teritorijoje, darbams naudoti sunkiąją ar kitą techniką, galinčią pažeisti kultūrinį sluoksnį. Draudžiama rauti kelmus.

24. Daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkų, daugiabučių gyvenamųjų namų administratorių prašymai, jungtinės veiklos sutarties įgaliotinių, fizinių ir juridinių asmenų kirsti geros būklės, nekeliančius pavojaus želdinius nagrinėjami tada, kai kartu su prašymu pateikiama bendrijos ar gyventojų susirinkimo protokolo kopija arba jo išrašas, patvirtinantis, kad daugiau kaip 80 proc. namo savininkų pritaria šiam prašymui.

 

IV SKYRIUS

ŽELDINIŲ SODINIMAS

 

25. Veisiamų medžių ir krūmų asortimentas (išskyrus privačioje žemėje veisiamus želdinius) parenkamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-674 „Dėl Sodmenų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ patvirtintais Sodmenų kokybės reikalavimais.

26. Želdynai kuriami, želdiniai veisiami (išskyrus privačioje žemėje veisiamus želdinius) vadovaujantis teritorijų planavimo dokumentais, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektais, kitais dokumentais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717 „Dėl Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis.

27. Medžius ir krūmus draudžiama veisti:

27.1. vietose, kuriose Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose įrašytas draudimas sodinti medžius ar krūmus;

27.2. melioracijos griovių ir vandens telkinių dugnuose, melioracijos griovių ir pylimų šlaituose;

27.3. kapavietėse ir kapinėse nesuderinus su savivaldybe ar seniūnija, išskyrus krūmus iki 1 m aukščio;

27.4. valstybinėje žemėje, nesuderinus su savivaldybe ar seniūnija arba tos žemės valdytoju, naudotoju ar neturint įgaliojimų tame sklype tvarkyti želdinius;

27.5. nesilaikant atstumų, numatytų šių taisyklių 4 priede.

28. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro patvirtintomis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis, medžiai ir krūmai sodinami:

28.1. medžiai – ne arčiau kaip 10 m atstumu, krūmai, aukštesni kaip 2–2,5 m atstumu, kiti krūmai – 1,5 m atstumu nuo daugiabučių gyvenamųjų pastatų sienų su langais, išskyrus teritorijas tarp pastatų ir gatvių ar kelių;

28.2. medžiai – ne arčiau kaip 5 m atstumu, krūmai – 1,5 m atstumu nuo pastatų (išskyrus nurodytus 5.1 papunktyje) sienų;

28.3. medžiai – 4 m atstumu nuo apšvietimo tinklo ar inžinerinių statinių atramų;

28.4. medžiai – ne arčiau kaip 3 m atstumu, krūmai – 1 m atstumu nuo atraminių sienelių papėdės išorinės pusės;

28.5. šių taisyklių 4 priede nurodytu mažiausiu leistinu atstumu iki kaimyninio sklypo ribos, kai želdiniai veisiami be šio sklypo savininko, valdytojo ar įgalioto asmens sutikimo raštu;

28.6. nuo požeminių inžinerinių tinklų ir objektų, sodinami kaip reglamentuojama Specialiosiose žemės ir miško naudojimo sąlygose arba Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymais patvirtintuose statybos techniniuose reglamentuose, kuriuose yra nurodomi medžių ir krūmų sodinimo atstumai.

29. Gatvių želdiniai sodinami vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“.

 

V SKYRIUS

MEDŽIŲ IR KRŪMŲ APSAUGOS, TVARKYMO BEI PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI

 

30. Želdynų ir želdinių tvarkymo metu turi būti išsaugoti esami gyvybingi perspektyvūs želdiniai.

31. Vykdant statybos darbus, želdiniai saugomi vadovaujantis tuo metu galiojančiomis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2010 m. kovo 15 d. įsakymu Nr.D1-193 „Dėl Želdinių apsaugos vykdant statybos darbus taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Želdinių apsaugos vykdant statybos darbus taisyklėmis. Fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys minėtus darbus, privalo:

31.1. išpurenti ir patręšti žemę po statybvietėje augančių medžių ir krūmų lajomis prieš statybos pradžią, kad pagerėtų jų augimo sąlygos statybos laikotarpiu;

31.2. iki darbų pradžios aptverti medžius ir krūmus, augančius statybvietėje ir arčiau kaip 5 m nuo įvažiavimo ar išvažiavimo iš statybvietės važiuojamosios dalies krašto:

31.2.1. medžių grupes ir krūmus ištisiniu, ne žemesniu kaip 2 m aptvaru ir ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžių kamienų ir 1 m nuo krūmų;

31.2.2. pavienius medžius – trikampiu aptvaru, kurio apatinės kraštinės turi būti ne arčiau kaip 0,5 m nuo medžio kamieno, arba lentomis. Aptvarą tvirtinti kuolais, įkaltais 0,5 m ir giliau;

31.3. aptveriant visą statybvietę, neaptverti į ją nepatenkančių gatvės ir kitų želdinių;

31.4. įrengti takus, pakeltus virš žemės paviršiaus, ne arčiau kaip 1,5 m nuo medžio kamieno, kai darbo metu reikia vaikščioti arti želdinių (po medžių lajomis);

31.5. saugoti vejas, gėlynus, jeigu statinio projekte nenumatyta juos pertvarkyti;

31.6. saugoti nuimtą nuo žemės sklypo užstatomos dalies dirvožemį tam tikslui skirtose vietose, apsaugant jį nuo užteršimo, išplovimo, išpustymo (vėjo), kad būtų galima jį panaudoti sklypo sutvarkymo ir želdinimo darbams;

31.7. laistyti želdinius Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. D1-45 „Dėl Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka;

31.8. nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nevažinėti, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. Nesandėliuoti degių medžiagų arčiau kaip 10 metrų nuo medžių kamienų ir krūmų;

31.9. nekasti tranšėjų (kabelio, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdžių ir kt. įrenginių tiesimui) arčiau kaip 3 m nuo medžio kamieno, kurio diametras didesnis kaip 15 cm, arčiau kaip 2 m, kai kamieno diametras iki 15 cm ir arčiau kaip 1,5 m – nuo krūmų, skaičiuojant atstumą nuo kraštinio stiebo;

31.10. tvirtinti tranšėjų, kasamų biriame ir šlapiame grunte, leidžiamu atstumu (nurodytu 7.9 punkte) prie medžių ir krūmų, sienutes statramsčiais;

31.11. užpilti žemėmis pagal projektą padarytas tranšėjas per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip per mėnesį;

31.12. medžių pomedyje (lajos projekcijos zonoje) darbus vykdyti žemiau pagrindinių skeletinių šaknų (ne mažiau kaip 1,5 m nuo dirvožemio paviršiaus), nepažeidžiant šaknų sistemos;

31.13. nepakeisti daugiau kaip 5 cm (virš ar žemiau) natūralaus grunto lygio prie medžio šaknų kaklelio ir iki 2 m atstumu nuo medžio kamieno.

32. Kai vykdant statybos darbus (įskaitant įvažiavimų, gatvių, kelių įrengimą ar remontą) pažeidžiama medžio šaknų sistema, kad neišdžiūtų šaknys, jas būtina pridengti ar užpilti žemės sluoksniu, jį palaistyti, kad neiššaltų šaknys, jas būtina apšiltinti. Pažeidus medžio šaknis, medžio lają galima išretinti vadovaujantis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis.

33. Baigus statybos darbus, privaloma:

33.1. apželdinti sklypą pagal statinio projektą, nepažeidžiant Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-717; 

33.2. sutvarkyti želdinius teritorijoje už statinio sklypo ribų, jei ji buvo naudojama vykdant statybos darbus.

34. Želdynai ir želdiniai nuo ligų ir kenkėjų saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis Želdynų ir želdinių sanitarinėmis apsaugos taisyklėmis. Želdynų ir želdinių savininkai ir valdytojai, želdynus ir želdinius prižiūrinčios įmonės privalo:

34.1. saugoti želdinius nuo ligų, kenkėjų, antropogeninės veiklos poveikio, bloginančio želdinių sanitarinę būklę;

34.2. sodinti atsparias ligoms ir kenkėjams augalų rūšis, kurių sanitarinė būklė turi būti patikrinta jau medelyne;

34.3. anksti pavasarį ar rudenį išpjaustyti medžių ir krūmų pažeistas, nudžiūvusias, nušalusias šakas ar jų dalis, šalinti išdžiūvusius medžius ir krūmus.

35. Fiziniai ir juridiniai asmenys, valantys gatves, šaligatvius, aikštes ir skverus, privalo nepilti ir nelaikyti ant žaliųjų plotų, gėlynų, krūmų ir medžių sniego su žvyru ir druska, žvyro, įvairių chemikalų, taip pat nuo gatvių, skverų nuvalomų nešvarumų ir žemių.

36. Želdinių savininkai ir valdytojai privalo užtikrinti, kad jų želdinių šakos neišsikištų už sklypo ribų. Fiziniai ir juridiniai asmenys, vykdantys medžių ir krūmų (išskyrus augančių privačioje žemės valdoje želdynus ir želdinius, kurie teisės aktais nėra priskirti saugotiniems) priežiūros darbus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklėmis. Medžių ir krūmų priežiūra apima šiuos darbus: medžių ir krūmų laistymą ir tręšimą, dirvožemio purenimą ir mulčiavimą, medžių ir krūmų šiltinimą, genėjimą ir kitus priežiūros darbus.

37. Fiziniai ir juridiniai asmenys, veisiantys medžius ir krūmus, parenkantys vejų žolių ir gėlių asortimentą ir įrengiantys vejas ir gėlynus želdynuose (išskyrus privačioje žemėje ir privačiose namų valdose) turi vadovautis aplinkos ministro patvirtintomis Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklėmis.

38. Želdynus ir želdinius tvarkančios įmonės privalo turėti specialistų, kuriems būtų suteikta teisė vykdyti želdinių veisimo, augančių medžių ir krūmų genėjimo, želdinių apsaugos nuo ligų ir kenkėjų, vejų ir gėlynų įrengimo darbus.

 

VI SKYRIUS

DRAUDIMAI BENDROJO NAUDOJIMO ŽELDYNUOSE

 

39. Atskiruosiuose želdynuose (parkuose, skveruose, kituose poilsiui skirtuose, memorialinės, apsauginės ir ekologinės paskirties želdynuose, kurie žymimi bendrajame ir specialiuosiuose planuose) bei priklausomuosiuose (gyvenamųjų, visuomeninės paskirties, komercinės paskirties, inžinerinės infrastruktūros, rekreacinių ir kitų teritorijų) želdynuose draudžiama:

39.1. sodinti teršiančius aplinką žiedadulkėmis, žiedynais ir vaisiais medžius ir krūmus, intensyviai plintančius šaknų atžalomis augalus, išskyrus apsauginės ir ekologinės paskirties atskiruosius ir mokslinės paskirties želdynus;

39.2. kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti želdinius augalų vegetacijos metu (išskyrus kirsti pavojų keliančius medžius);

39.3. fiziniams ir juridiniams asmenims savavališkai sodinti, persodinti, genėti, kirsti ar kitaip pašalinti, naikinti želdinius ir želdynus;

39.4. kirsti, laužyti ar kitaip žaloti (kalti vinis, tvirtinti reklaminius skydus ir kt.) medžius, krūmus, jų šakas, skinti lapus, žiedus, vaisius, pažeisti šaknis, trypti pomedį;

39.5. leisti iš medžių sulą, pažeisti medžio žievę, daryti kitus mechaninius medžių pažeidimus;

39.6. kabinti ant medžių elektros laidus, elektros lempučių girliandas (išskyrus renginių, švenčių metu), sūpuokles, virves ir kita;

39.7. žaloti ir naikinti gėlynus;

39.8. žaisti sportinius žaidimus tam nepritaikytose vietose;

39.9. važinėti ir statyti visų rūšių transporto priemones ne tam skirtose vietose (išskyrus įvairų aptarnaujamąjį transportą gavus seniūnijos leidimą);

39.10. plauti visų rūšių transporto priemones;

39.11. deginti atliekas, lapus, šakas;

39.12. kūrenti laužus ne tam skirtose vietose;

39.13. be leidimo statyti laikinus statinius, reklaminius skydus;

39.14. ganyti gyvulius;

39.15. gaudyti ir naikinti paukščius, žvėris, smulkiąją fauną, ardyti skruzdėlynus, paukščių lizdus;

39.16. pilti atliekas, sniegą (išskyrus neužterštą druskomis ir nukastą nuo želdyne esančių takų);

39.17. sandėliuoti statybines ir kitas medžiagas;

39.18. savavališkai atlikti kitus veiksmus, bloginančius želdynų būklę.

 

VII SKYRIUS

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ SAVININKŲ IR VALDYTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

40. Želdynų ir želdinių valdytojai ir savininkai privalo:

40.1. išsaugoti želdynus ir želdinius, tinkamai juos tvarkyti, atkurti ir veisti naujus;

40.2. taikyti kovos su kenkėjais ir ligomis priemones.

41. Želdynų ir želdinių savininkai ir valdytojai turi teisę:

41.1. privačioje žemės valdoje esančius želdynus ir želdinius, kurie teisės aktais nėra priskirti saugotiniems, tvarkyti savo nuožiūra, nepažeidžiant kaimyninių žemės sklypų ir namų valdų savininkų, valdytojų ar naudotojų interesų;

41.2. sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis, valstybės institucijomis ir savivaldybėmis dėl želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros, kovos su augalų ligomis ir kenkėjais;

41.3. nustatyti želdynų lankymo sąlygas (laiką, lankymo įkainius).

42. Želdynų ir želdinių valdytojai, Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos ar Administracijos pagal kompetenciją nustatyta tvarka turi teisę naudoti želdynus ir želdinius moksliniams tyrimams, mokymui, kultūrinei, švietėjiškai veiklai, gamtos ir kultūros objektų apsaugai, visuomenės lankymui, rekreacijai ir kitiems, įstatymams bei teisės aktams neprieštaraujantiems, tikslams.

43. Želdynams ir želdiniams naudoti taisyklių 38 punkte išvardytiems tikslams priskiriama ši veikla:

43.1. mokslo ir studijų institucijų moksliniai tyrimo darbai;

43.2. švietimo įstaigų rengiamos praktikos, pamokos gamtoje;

43.3. visuomeninių organizacijų, klubų rengiamos ekskursijos, išvykos;

43.4. kultūrinių ir gamtosauginių renginių organizavimas želdynuose;

43.5. gamtinių ir kultūrinių vertybių, esančių želdynuose, apsaugos propagavimas žiniasklaidos priemonėmis, atskirais leidiniais.

44. Saugomose teritorijose želdynus ir želdinius mokslo tyrimams, mokymui leidžiama naudoti, jeigu tai neprieštarauja saugomų teritorijų apsaugą, veiklą, paskirtį reglamentuojantiems įstatymams ir kitiems teisės aktams arba tai neuždrausta Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimais.

45. Atskirieji želdynai, esantys valstybinėje ir Kelmės rajono savivaldybei patikėjimo teise priklausančioje žemėje, turi būti atviri lankymui, jeigu juose nevyksta uždaro pobūdžio renginiai, nevykdomi priežiūros ir kiti darbai.

 

VIII SKYRIUS

ŽALIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS

 

46.  Žaliųjų atliekų tvarkymas reglamentuotas Kelmės rajono savivaldybės tarybos patvirtintose Kelmės rajono atliekų tvarkymo taisyklėse.

47.  Želdinių genėjimo, kirtimo metu susidariusios žaliosios atliekos (šakos), mediena gali būti panaudojama biokurui gaminti, taip pat socialinėms įmonėms, organizacijoms, šeimoms, asmenims aprūpinti atsižvelgiant į galiojančias sutartis su želdinių priežiūrą vykdančiomis įmonėmis.

48.  Kai daugiabučio namo kieme arba artimiausioje jo aplinkoje želdinių kirtimo ir (ar) genėjimo darbus organizuoja daugiabutį namą administruojanti įmonė, bendrijos pirmininkas ar jungtinės veiklos sutarties įgaliotinis, darbų metu susidariusių žaliųjų atliekų sutvarkymą ir išvežimą užtikrina daugiabutį namą administruojanti įmonė, bendrijos pirmininkas ar jungtinės veiklos sutarties įgaliotinis.

 

IX SKYRIUS

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS, TVARKYMO IR ŽELDYNŲ VEISIMO FINANSAVIMAS

 

49.  Želdynų ir želdinių, esančių valstybinėje ir Kelmės rajono savivaldybei priskirtoje žemėje, apsaugos, tvarkymo, želdynų kūrimo ir želdinių veisimo darbai finansuojami iš:

49.1. savivaldybės biudžeto lėšų;

49.2. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų;

49.3. ES struktūrinių fondų lėšų;

49.4. atkuriamosios želdinių vertės kompensacijos;

49.5. savanoriškų fizinių ir juridinių asmenų, asociacijų įmokų.

50.  Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir želdynų kūrimo ir želdinių veisimo finansavimas planuojamas vadovaujantis savivaldybės teritorijų planavimo dokumentais, želdynų tvarkymo ir kūrimo projektais, Savivaldybės strateginiu plėtros ir (ar) Savivaldybės strateginiu veiklos planais ir kitais dokumentais, atsižvelgiant į Savivaldybės tvarkomų objektų prioritetus.

 

X SKYRIUS

TAISYKLIŲ KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ UŽ JŲ PAŽEIDIMUS

 

51. Kaip laikomasi taisyklių, kontroliuoja Administracijos direktoriaus įsakymu paskirti asmenys.

52. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

53. Asmenys, pažeidę šias taisykles, teisės aktų nustatyta tvarka privalo atlyginti žalą, padarytą gamtai, sunaikinus arba sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus bei objektus.

54. Želdinių sunaikinimu yra laikomi tam tikrų medžio gyvybinių funkcijų pažeidimai, kurie nustatomi vadovaujantis Žalos aplinkai, sunaikinus ar sužalojus gamtinius kraštovaizdžio kompleksus ir objektus, skaičiavimo metodika patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-269.

55.  Įmonės, teikiančios teritorijos priežiūros paslaugas (žolės šienavimo ir kitas) ir pažeidusios medžių gyvybines funkcijas, atsodina analogiškos rūšies medį arba atlygina atkuriamąją vertę.

56.  Už saugotinų medžių ir krūmų atkuriamosios vertės atlyginimą, kitų įpareigojimų įvykdymą, kirtimą, genėjimą, kelmų išrovimą ar pažeminimą, duobių užlyginimą, želdinių tvarkymo metu paruoštos medienos bei kirtimo liekanų sutvarkymą ir visų išvardytų darbų arba paslaugų atlikimo kokybę atsako fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems buvo išduotas Leidimas.

 

XI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

57. Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos ar pripažįstamos netekusios galios Savivaldybės tarybos sprendimu.

58. Taisyklių atskiri punktai galioja tiek, kiek neprieštarauja po šių taisyklių patvirtinimo priimtiems aukštesniųjų valstybės institucijų norminiams aktams.

 

____________________________________

 

Kelmės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių

apsaugos ir tvarkymo taisyklių

1 priedas

________________________________________________________________________________

(Prašymą pateikiančio fizinio asmens vardas, pavardė ar juridinio asmens pavadinimas)

_______________________________________________________________________________________

(adresas, telefono numeris)

 

Kelmės rajono savivaldybės administracijai

 

PRAŠYMAS

_______________________

(data)

___________________________________

(dokumento sudarymo vieta)

 

Prašau leisti kirsti, persodinti ar kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus žemės sklype __________________________________________________________________________

(adresas, žemės sklypo kadastro Nr.)

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(numatomi atlikti darbai, medžių ir krūmų rūšys, kiekis, medžio stiebo skersmuo 1,3 m aukštyje)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo priežastis (-ys)

 

 

Darbus numatoma pradėti _________________________ir baigti __________________________

(data) (data)

 

 

 

Pateikiu šiuos dokumentus:

1. Žemės sklypo __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, Nr., data, žemės sklypo planas)

2. Nustatytąja tvarka suderintas (patvirtintas) projektas, kuriame numatytas želdinių kirtimas, persodinimas ar kitoks pašalinimas, genėjimas, specialusis planas, kitas teritorijų planavimo dokumentas (kas reikalinga, pabraukti) ________________________________________________

________________________________________________________________________________

(dokumento pavadinimas, patvirtinimo data)

3. Prašomo pašalinti saugotino medžio ir krūmo fotonuotrauka, kurioje aiškiai matoma bloga želdinio būklė, nustatoma pagal Želdinių atkuriamosios vertės įkainių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“, 2 priedą „Želdinių būklė“.

 

 

________________                                                                        ________________________

(parašas)                                                                                                                                 (vardas ir pavardė)

 

Kelmės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių

apsaugos ir tvarkymo taisyklių

2 priedas

 

 

_______________________________________________________________________________

(savivaldybės administracijos struktūrinio padalinio pavadinimas)

 

LEIDIMAS SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KIRTIMO, PERSODINIMO AR KITOKIO PAŠALINIMO, GENĖJIMO DARBAMS

 

 

Nr.

 

 

(data)

 

(sudarymo vieta)

Leidžiama pagal pateiktą prašymą

(juridinio asmens pavadinimas, fizinio asmens

 

vardas, pavardė, adresas, telefono numeris)

žemės sklype

(sklypo, kuriame vykdomi saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbai, vieta)

 

 


(terminai, ribojantys darbus)

Saugotinų medžių ir krūmų rūšys

Medžio diametras, cm (1,3 m aukštyje)

Medžių ir krūmų kiekis

 

 

 

 

 

 

 

Medžių ir krūmų vertė ____________________________________ (žodžiais)  _____ Eur ___ ct; atlyginta, neatlyginta   (kas reikalinga, pabraukti).

 

Vietoj kertamų medžių, krūmų pasodinami nauji ir prižiūrimi trejus metus:

Medžių ir krūmų rūšys

Matmenys

Medžių ir krūmų kiekis

Sodinimo vieta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leidimas galioja 1 metus nuo jo išdavimo datos.

 

(Leidimą išdavusio tarnautojo                       (parašas)                                         (vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas)

A. V.

 

SUDERINTA

_______________________

(saugomos teritorijos direkcijos

atstovo pareigų pavadinimas)

______________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

SUDERINTA

______________________

(Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritorinio skyriaus atstovo pareigų pavadinimas)

_______________________

(vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

 

Kelmės rajono želdynų ir

želdinių apsaugos taisyklių

3 priedas

 

SAUGOTINŲ MEDŽIŲ IR KRŪMŲ KRITERIJAI

 

Teritorija

Medžių gentys ir (ar) rūšys, krūmai;

skersmens (1,3 m aukštyje) ir aukščio parametrai

 

1. Kurortuose ar kurortinėse teritorijose:

 

 

1.1. valstybinėje ir savivaldybių žemėje

didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*

 

paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m

 

1.2. privačioje žemėje

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

 

2. Pakrantės apsaugos juostoje

 

ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos – didesnio kaip 12 cm skersmens

 

pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, juodalksniai, liepos, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės – didesnio kaip 20 cm skersmens

 

beržai, gluosniai – didesnio kaip 30 cm skersmens.

 

paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m.

 

3. Kitos paskirties žemėje daugiabučių gyvenamųjų pastatų, bendrabučių, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose valstybinėje ir savivaldybių žemėje:

 

 

3.1. mieste

didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*

 

3.2. ne mieste

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

 

4. Kitos paskirties žemėje daugiabučių gyvenamųjų pastatų, bendrabučių, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijose privačioje žemėje:

 

 

4.1. mieste

ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys – didesnio kaip 20 cm skersmens

 

4.2. ne mieste

ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys – didesnio kaip 30 cm skersmens

5. Kitos paskirties žemėje visuomeninės paskirties, rekreacinėse, bendrojo naudojimo, atskirųjų želdynų teritorijose

didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*

 

paprastieji kadagiai – didesni kaip 3 m

 

6. Kitos paskirties žemėje pramonės ir sandėliavimo, komercinės paskirties objektų teritorijose

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

 

7. Žemės ūkio paskirties žemėje kituose žemės ūkio paskirties žemės sklypuose ir rekreacinio naudojimo žemės sklypuose:

 

 

7.1. valstybinėje ir savivaldybių žemėje

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

 

7.2. privačioje žemėje

ąžuolai, uosiai, klevai, guobos, skroblai, skirpstai, bukai, vinkšnos, liepos, maumedžiai, beržai, pušys – didesnio kaip 30 cm skersmens

 

8. Žemės ūkio paskirties žemėje sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemėje

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

 

9. Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijoje

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

 

10. Miestų, miestelių gatvėse

didesnio kaip 12 cm skersmens medžiai*

 

11. Kaimų gatvėse

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

 

12. Geležinkelio želdinių apsaugos zonoje

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

 

13. Valstybinės ir vietinės reikšmės kelio juostoje:

 

 

13.1. valstybinės reikšmės krašto ir rajoninio kelio juostoje

didesnio kaip 30 cm skersmens medžiai*

 

13.2. vietinės reikšmės kelio juostoje

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

 

14. Kelio apsaugos zonoje už kelio juostos ribų

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

 

15. Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonoje, kitose sanitarinės apsaugos zonose

didesnio kaip 20 cm skersmens medžiai*

 

* – ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės.

 

_____________________

 

 

 

Kelmės rajono želdynų ir želdinių

apsaugos taisyklių

4 priedas

 

 

MAŽIAUSI LEISTINI ATSTUMAI IKI KAIMYNINIO SKLYPO RIBOS, KAI ŽELDINIAI VEISIAMI BE ŠIO SKLYPO SAVININKO, VALDYTOJO AR ĮGALIOTO ASMENS SUTIKIMO RAŠTU

 

Eil. Nr.

Veisiamas medis, krūmas, gyvatvorė

Sklypo pusė (azimutas vizuojant iš sklypo centro)

Mažiausias leistinas atstumas iki kaimyninio sklypo ribos, m

1.

medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti aukštesni kaip 3 m arba formuojami aukštesni kaip 3 m

šiaurinė pusė

(tarp 315o ir 45o)

5

kitos pusės

3

2.

medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti nuo 2 iki 3 m aukščio arba formuojami iki 3 m aukščio

visos pusės

2

3.

medžiai ir krūmai rūšių, kurių individai gali užaugti iki 2 m aukščio arba formuojami iki 2 m aukščio

visos pusės

1

4.

gyvatvorė, skirianti kaimyninius sklypus, formuojama iki 2 m aukščio

pietinė pusė

(tarp 135o ir 225o)

1

5.

gyvatvorė, skirianti kaimyninius sklypus, formuojama iki 1,3 m aukščio

visos pusės

1

 

_______________