HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. D1-187 „DĖL APLINKOSAUGOS SĄLYGŲ PLAUKIOTI VANDENS TELKINIUOSE PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS IR VANDENS TELKINIŲ, KURIUOSE PLAUKIOJIMAS TAM TIKROMIS PLAUKIOJIMO PRIEMONĖMIS DRAUDŽIAMAS AR RIBOJAMAS, SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gegužės 25 d. Nr. D1-379

Vilnius

 

P a k e i č i u Aplinkosaugos sąlygas plaukioti vandens telkiniuose, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187 „Dėl aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojimas, sąrašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.3. vidaus vandenų keliuose.“

2. Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2. plaukioti išjungus leidžiamą galingumą viršijančius variklius, išskyrus:

4.2.1. perplaukimą į kitą vandens telkinį, kuriame tokio galingumo varikliu leidžiama plaukioti, ir grįžimą;

4.2.2. plaukiojimą vandens telkiniuose, kuriuose yra nustatyti vidaus vandenų keliai.“

3. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis draudžiama plaukioti:

14.1. vandens telkiniuose, esančiuose telmologiniuose, botaniniuose, zoologiniuose ir botaniniuose-zoologiniuose draustiniuose;

14.2. valstybiniuose parkuose esančiuose vandens telkiniuose, išskyrus:

14.2.1. kai bendras variklių galingumas neviršija 10 AG (8 kW), galima plaukioti nuo birželio 21 d. iki navigacijos sezono pabaigos. Šias plaukiojimo priemones švartuoti galima įrengtose prieplaukose, prie lieptų, vandens turistų įlipimo ir išlipimo vietose;

14.2.2. kai bendras variklių galingumas neviršija 150 AG (110 kW), galima plaukioti visą navigacijos sezoną teikiant viešąsias paslaugas tik pažintinio vandens turizmo trasomis, nustatytomis valstybinių parkų, valstybinių draustinių ir (ar) jų dalių tvarkymo planuose, kituose teritorijų planavimo dokumentuose. Šias plaukiojimo priemones švartuoti galima tik įrengtose prieplaukose, prie lieptų ir vandens turistų įlipimo ir išlipimo vietose. Prieplaukos, turistų įlipimo ir išlipimo, trasų informacinių ženklų statymo vietos, plaukiojimo laikas, plaukiojimo atstumai nuo kranto, kiti plaukiojimo apribojimai – nustatomi pagal išvardintų teritorijų planavimo dokumentų nuostatas parengtose pažintinio vandens turizmo schemose, suderintose su savivaldybės administracija ir saugomos teritorijos direkcija;

14.2.3. keturtakčiais varikliais, kai bendras variklių galingumas neviršija 10 AG (8 kW), varomomis plaukiojimo priemonėmis nuo birželio 1 d. iki navigacijos sezono pabaigos leidžiama plaukioti seliavų verslinę žvejybą vykdantiems ūkio subjektams tuose valstybinių parkų ežeruose, kuriuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi ir 14 straipsnio 1 dalimi, aplinkos ministro įsakymu einamiesiems metams nustatomi seliavų sugavimo verslinės žvejybos įrankiais limitai, išskyrus Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikromis plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. D1-337 „Dėl Vandens telkinių, kuriuose plaukiojimas tam tikro tipo plaukiojimo priemonėmis draudžiamas ar ribojamas, sąrašo patvirtinimo“ nurodytuose vandens telkiniuose;

14.2.4. kai vykdomos sporto pratybos, sporto renginiai, nardymo su akvalangais veikla ir žvejybos varžybos šių Aplinkosaugos sąlygų priede nurodytuose vandens telkiniuose ir šiame priede nustatytomis sąlygomis.“

4. Papildau priedą 18 punktu:

18.

Plungės r.

Platelių ežeras (Žemaitijos NP)

1181,5

17040030

2-5

Sportinių varžybų, tradicinio plaukimo maratono, jachtų sporto pratybų ir regatų metu, vykdant nardymo su akvalangais veiklą, organizatoriai plaukiojimo ir nardymo saugumui užtikrinti gali naudoti savaeiges plaukiojimo priemones, kurių variklių bendras galingumas negali viršyti 54 AG (40 kW). Valdyti paminėto galingumo savaeiges plaukiojimo priemones organizuojant nardymo su akvalangais veiklą gali tik narai gelbėtojai, turintys tarptautinius naro gelbėtojų pažymėjimus.

Organizatoriai apie veiklos vykdymo datą, laiką ir vietą turi raštu informuoti Žemaitijos nacionalinio parko direkciją ir Aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamentą.

 

5. Papildau priedą 19 punktu:

19.

Telšių r.

Masčio ežeras

272,2

30040090

13-19

Leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis, kurių bendras variklių galingumas neviršija 150 AG (110 KW), visą navigacijos sezoną Telšių rajono savivaldybės patvirtintame Vietinės reikšmės vandens turizmo trasų Masčio ežere, Telšių mieste specialiajame plane nustatytomis savaeigių valčių trasomis ir zonomis, teikiant viešąją paslaugą – pažintinį plaukiojimą pramoginiu laivu.

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Trečiokas