VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRIEMONIŲ TAIKYMO MAŽINANT AKRILAMIDO KIEKĮ MAISTO PRODUKTUOSE

 

 

2014 m. liepos 3 d. Nr. B1-575

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 9 straipsnio 5 dalies 2 punktu ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 20.3 papunkčiu, remdamasis 2013 m. lapkričio 8 d. Komisijos rekomendacija 2013/647/ES dėl akrilamido kiekio maisto produktuose tyrimų (OL 2013 L 301, p. 15), 2010 m. birželio 2 d. Komisijos rekomendacija 2010/307/ES dėl akrilamido kiekio maisto produktuose stebėsenos (OL 2010 L 137, p. 4) ir siekdamas apsaugoti vartotojų interesus ir sveikatą:

1. N u r o d a u:

1.1. maisto tvarkymo subjektams, gaminantiems maisto produktus, nurodytus rekomendacijos 2013/647/ES priede, ir taikantiems Rizikos veiksnių analizės ir svarbiųjų valdymo taškų sistemą (toliau – RVASVT sistema) ar Geros higienos praktikos taisykles (toliau – GHP taisyklės) (toliau – maisto tvarkymo subjektai):

1.1.1. RVASVT sistemoje ar GHP taisyklėse nustatyti maisto tvarkymo etapus, kuriuose maisto produkte gali susidaryti akrilamidas,

1.1.2. remiantis Europos maisto saugos tarnybos (toliau – EFSA, angl. European Food Safety Authority) moksline ataskaita „Naujausi akrilamido kiekio maisto produktuose 2007–2010 m. stebėsenos rezultatai“, paskelbta EFSA interneto svetainėje, adresu http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2938.htm, ir maisto ir gėrimų pramonei atstovaujančios organizacijos „FoodDrinkEurope“ parengtu priemonių rinkiniu, paskelbtu Europos Sąjungos oficialioje interneto svetainėje, adresu http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/contaminats/ciaa_acrylamide

_toolbox09.pdf ir kt., tvarkant maistą imtis atitinkamų rizikos mažinimo priemonių,

1.1.3. laboratoriniais tyrimais patvirtinus, kad maisto produktuose yra viršyta orientacinė akrilamido vertė, nurodyta rekomendacijos 2013/647/ES priede, apie tai nedelsiant informaciją raštu arba el. paštu vvt@vet.lt pateikti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (toliau – VMVT),

1.1.4. valstybinės maisto kontrolės metu VMVT pareigūnams pareikalavus pateikti:

1.1.4.1. dokumentus, kuriais patvirtinama, kad RVASVT sistemoje ar GHP taisyklėse nustatyti maisto, nurodyto rekomendacijos 2013/647/ES priede, tvarkymo etapai, kuriuose maiste gali susidaryti akrilamidas,

1.1.4.2. dokumentus, kuriais patvirtinama, kad tvarkant maistą imamasi atitinkamų rizikos mažinimo priemonių (laboratorinių tyrimų protokolus, maisto rizikos vertinimo išvadas, kai laboratoriniais tyrimais patvirtinama, kad maiste nustatytas akrilamido kiekis viršija orientacinę vertę, nurodytą rekomendacijos 2013/647/ES priede, ir kt.);

1.2. VMVT atsakingiems pareigūnams gavus informaciją, nurodytą šio įsakymo 1.1.3 papunktyje:

1.2.1. atlikti maisto tvarkymo subjektuose taikomų maisto tvarkymo (gamybos) metodų, RVASVT sistemoje ar GHP taisyklėse nustatytų procedūrų, akrilamido kiekio mažinimo priemonių patikrinimus,

1.2.2. prireikus organizuoti maisto, kuriame nustatytas akrilamido kiekis viršija orientacinę vertę, rizikos vertinimą ir, nustačius, kad maistas nesaugus, maisto tvarkymo subjektams taikyti poveikio priemones.

2. P a v e d u:

2.1. įsakymo vykdymą VMVT teritorinėms valstybinėms maisto ir veterinarijos tarnyboms ir Pasienio maisto ir veterinarinės kontrolės skyriaus Pagėgių pasienio veterinarijos postui (poskyriui);

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę VMVT Maisto skyriui.

 

 

Direktorius                                                                                                                                          Jonas Milius