LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. LIEPOS 28 D. ĮSAKYMO NR. 3D-440 „DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, SIEKIANČIŲ PASINAUDOTI PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. liepos 21 d. Nr. 3D-586

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo:

1.1. Pakeičiu 6.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.1. ataskaitiniais metais: grynasis pelningumas ir skolos rodiklis.

1.2. Pakeičiu 12.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.1. grynojo pelningumo reikšmė ataskaitiniais metais didesnė arba lygi 2 proc.“

1.3. Pakeičiu 12.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.2. skolos rodiklio reikšmė ataskaitiniais metais mažesnė arba lygi 0,6.“

1.4. Pakeičiu 13.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.1. ataskaitiniais metais finansinės atskaitomybės ataskaitose pateikiama informacija tarpusavyje nesusieta.“

2.    N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja  2015 m. rugpjūčio 1 d. ir bus taikomas naujai pateiktoms paraiškoms.

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                           Virginija Baltraitienė