LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ

VADOVAS

SPRENDIMAS

 

DĖL EKSKURSIJŲ ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ

 

2021 m. gegužės 21 d.  Nr. V-1170

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Valstybiniu ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1419 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 2.2.61.2, 2.2.61.3 ir 2.2.8.4 papunkčiais bei siekdamas užtikrinti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo prevenciją, n u s p r e n d ž i u:

1. Įpareigoti ekskursijų veiklą organizuojančius subjektus (toliau – ekskursijų organizatoriai) užtikrinti, kad:

1.1. būtų vykdomas dalyvių į ekskursijas išankstinis registravimas (registracijos tikrinimas, esant galimybei, būtų vykdomas lauke);

1.2. ekskursijose dalyvautų ne daugiau kaip 25 asmenys (neįskaičiuojant gido);

1.3. ekskursijose dalyvaujantys vyresni nei 6 metų asmenys dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės). Šio reikalavimo netaikyti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama dėvėti veido skydelį), kitais Nutarime nustatytais atvejais;

1.4. prieš ekskursijas būtų pateikta informacija dalyviams apie asmens higienos būtinybę (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas kt.);

1.5. ekskursijose nedalyvautų asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas);

1.6. ekskursijų metu būtų laikomasi ne mažesnio kaip 1 metro atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių, išskyrus šeimos narius (sutuoktinį arba asmenį, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, vaikus (įvaikius), įskaitant asmens ir jo sutuoktinio arba asmens, su kuriuo sudaryta registruotos partnerystės sutartis, nepilnamečius vaikus, tėvus (įtėvius), globėjus);

1.7. ekskursijas pravestų gidai, neturintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (sloga, kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas);

1.8. ekskursijose nedalyvautų ir ekskursijos nevestų gidai, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos laikotarpiu;

1.9. būtų rekomenduota kreiptis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 ir / arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu, jei ekskursiją pravedančiam gidui ar ekskursijos dalyviui ekskursijos metu pasireiškia ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), gidas nedelsiant nutrauktų ekskursiją, o dalyvis pasišalintų iš ekskursijos;

1.10. pačiam ekskursiją pravedančiam gidui sužinojus apie jam nustatytą COVID-19 ligą (koronaviruso infekciją) arba įstaigos administracijai iš paties gido gavus informacijos apie jam nustatytą COVID-19 (koronaviruso infekciją), apie tai būtų informuotas Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC), bendradarbiaujama su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis ir jiems taikant 14 dienų izoliaciją;

1.11. ekskursijas pravedantys gidai neturėtų fizinio kontakto su ekskursijos dalyviais, laikytųsi ne mažesnio kaip 2 metrų atstumo nuo kitų, dėvėtų kaukes Nutarime nustatytais atvejais.

2. Nustatyti, kad ekskursijų organizatoriai, vykdantys ekskursijų dalyvių registravimą, asmens duomenis tvarko šiomis sąlygomis ir tvarka:

2.1. ekskursijų organizatoriai tvarko šiuos dalyvio (toliau – duomenų subjektas) asmens duomenis:

2.1.1. vardas, pavardė;

2.1.2. telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas);

2.2. ekskursijų organizatoriai 2.1 papunktyje nurodytus duomenis:

2.2.1. renka tiesiogiai iš duomenų subjekto;

2.2.2. tvarko COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais;

2.2.3. saugo 21 dieną nuo įvykusios ekskursijos dienos, po to iš karto sunaikina;

2.2.4. neatlygintinai teikia NVSC COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais;

2.2.5. pateikia NVSC ne vėliau kaip per 24 valandas, gavus prašymą.

2.3. ekskursijų organizatoriams draudžiama asmens duomenis tvarkyti kitais tikslais, nei nurodyti šio sprendimo 2.2.2 papunktyje.

3. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2021 m. gegužės 24 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                      Arūnas Dulkys