LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 6.410, 6.427 IR 6.863 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2016 m. rugsėjo 27 d. Nr. XII-2645

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 6.410 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.410 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6.410 straipsnis. Atvejai, kuriais šio skirsnio normos netaikomos

Šio skirsnio normos, reglamentuojančios įmonės pirkimą–pardavimą, netaikomos tais atvejais, kai parduodamas įkeistas įmonės turtas, taip pat kai įmonės turtą parduoda jos administratorius ar antstolis.“

 

2 straipsnis. 6.427 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.427 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Ginčijamų teisių, kurios yra ginčo objektas, neturi teisės pirkti advokatai, teisėjai, notarai, antstoliai, jų šeimos nariai ir artimieji giminaičiai. Šių asmenų sudarytos ginčijamų teisių pirkimo–pardavimo sutartys negalioja.“

 

3 straipsnis. 6.863 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.863 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Jeigu areštuoto daikto saugotoju asmenį skiria teismas, antstolis, mokesčių administratorius ar kitas pareigūnas, tai tokiai pasaugai, be šio straipsnio taisyklių, taip pat yra taikomos Civilinio proceso kodekso normos.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                            Dalia Grybauskaitė