LIETUVOS RESPUBLIKOS

PROFESINIŲ PENSIJŲ KAUPIMO ĮSTATYMO NR. X-745 31, 32, 47, 55, 56 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2014 m. gruodžio 18 d. Nr. XII-1469

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 31 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 31 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Pensijų fondo valdymas turi būti perduotas vienam pensijų fondo valdytojui pagal pensijų fondo valdymo sutartį, ją suderinus su priežiūros institucija. Tokiu pensijų asociacijos pensijų fondų valdytoju gali būti investicijų valdytojai, įsteigti ir veikiantys bet kurioje valstybėje narėje ir tinkamai įgalioti veikti, kaip tai numatyta 1993 m. gegužės 10 d. Tarybos direktyvoje 93/22/EEB dėl investicinių paslaugų vertybinių popierių srityje (toliau – Direktyva 93/22/EEB), 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2000/12/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (toliau – Direktyva 2000/12/EB), 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2002/83/EB dėl gyvybės draudimo ir 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/78/ES (toliau – Direktyva 2009/65/EB),
2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (toliau – Direktyva 2011/61/ES).

 

2 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 32 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Pensijų turto saugotojais gali būti valstybėje narėje įsteigti ir tinkamai įgalioti veikti subjektai, kaip numatyta Direktyvoje 93/22/EEB arba Direktyvoje 2000/12/EB, arba veikiantys kaip depozitoriumai Direktyvoje 2009/65/EB ir Direktyvoje 2011/61/ES nustatytiems tikslams pasiekti.“

 

3 straipsnis. 47 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 47 straipsnį nauja 4 dalimi:

4. Priežiūros institucija, atsižvelgdama į pensijų asociacijos veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą, stebi kredito rizikos vertinimo procesų tinkamumą, įskaitant nuorodų į kredito reitingus, kuriuos suteikė kredito reitingų agentūros, kaip tai apibrėžta 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1060/2009), investavimo politikoje naudojimo vertinimą. Prireikus priežiūros institucija skatina mažinti tokių nuorodų daromą įtaką, siekdama, kad būtų mažiau automatiškai pasikliaunama tokiais kredito reitingais.“

2. Buvusias 47 straipsnio 4, 5 ir 6 dalis laikyti atitinkamai 5, 6 ir 7 dalimis.

 

4 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas

Papildyti 55 straipsnio 1 dalį 9 punktu:

9) pažeisti Reglamente (EB) Nr. 1060/2009 nustatyti reikalavimai.“

 

5 straipsnis. 56 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 56 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

56 straipsnis. Piniginės baudos“.

2. Papildyti 56 straipsnio 1 dalį nauju 3 punktu:

3) juridiniams asmenims, nesilaikantiems Reglamente (EB) Nr. 1060/2009 nustatytų reikalavimų, – iki 57 924 eurų;“.

3. Buvusius 56 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktus laikyti atitinkamai 4 ir 5 punktais.

 

6 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

1. Pakeisti Įstatymo priedo 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5. 2003 m. birželio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/41/EB dėl profesinių pensijų institucijų veiklos ir priežiūros (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius,
3 tomas, p. 350) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB)
Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL 2011 L 174, p. 1).“

2. Papildyti Įstatymo priedą 6 punktu:

6. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (OL 2009 L 302, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 462/2013 (OL 2013 L 146, p. 1).“

3. Papildyti Įstatymo priedą 7 punktu:

7. 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/14/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2003/41/EB dėl įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, veiklos ir priežiūros, Direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo ir Direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kiek tai susiję su per dideliu kliovimusi kredito reitingais (OL 2013 L 145, p. 1).“

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė