LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2011 M. RUGSĖJO 23 D. ĮSAKYMO NR. 1V-706 „DĖL REGIONŲ PLĖTROS PLANŲ RENGIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 7 d. Nr. 1V-388

Vilnius

 

1. Pakeičiu Regionų plėtros planų rengimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1V-706 „Dėl Regionų plėtros planų rengimo metodikos patvirtinimo“:

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 22.6 papunktį.

1.2. Papildau 221 punktu:

221. Regiono plėtros taryba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo regiono plėtros tarybos kolegijos sprendimo, priimto regiono plėtros tarybos vardu, (toliau – regiono plėtros tarybos sprendimas (-ai) dėl plano ar jo pakeitimų patvirtinimo įsigaliojimo paskelbia patvirtintą planą ir jo pakeitimus regiono plėtros tarybos interneto svetainėje (jeigu regiono plėtros taryba interneto svetainę turi) ir pateikia Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupei, kuri užtikrina regiono plėtros tarybos pateiktos informacijos paskelbimą interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo dienos. Regiono plėtros taryba užtikrina, kad regiono plėtros tarybos kolegijos regiono plėtros tarybos vardu priimti sprendimai (toliau – regiono plėtros tarybos sprendimas (-ai) dėl plano pakeitimo būtų skelbiami Teisės aktų registre Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatyme nustatyta tvarka.“

1.3. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Plano pakeitimus regiono plėtros taryba rengia, atsižvelgdama į metodikos II skyriuje nustatytus reikalavimus (išskyrus metodikos 7.4.5 ir 7.4.6 papunkčiuose nustatytus reikalavimus dėl rezultato ir produkto vertinimo kriterijų pasirinkimo ir metodikos 7.6, 8.7 ir 8.8 papunkčių reikalavimus). Regiono plėtros taryba turi pradėti plano pakeitimo procedūrą:

23.1. pasikeitus projektų finansavimo šaltinių taisyklėse nustatytiems regiono projektų finansavimo limitams ir laukiamiems rezultatams (regionui nustatytoms produkto vertinimo kriterijų minimalioms siektinoms reikšmėms). Tokiu atveju regiono plėtros taryba kreipiasi į regiono savivaldybių administracijas, kviesdama jas pateikti pasiūlymus dėl plano pakeitimo ir prireikus pateikti naujų ar patikslinti į planą įtrauktų projektų aprašymus (pagal metodikos 6 priedo lentelės formą), ir, atsižvelgdama į savivaldybių administracijų pateiktą informaciją, parengia regiono plėtros tarybos sprendimo dėl plano pakeitimo projektą;

23.2. gavusi iš Vidaus reikalų ministerijos informaciją apie vidaus reikalų ministro įsakymu pakeistoje integruotoje teritorijos (-ų) vystymo programoje siūlomus finansuoti naujus, pakeistus ar išbrauktus veiksmus. Tokiu atveju regiono plėtros taryba parengia regiono plėtros tarybos sprendimo dėl plano pakeitimo projektą, atsižvelgdama į vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintus integruotos teritorijų vystymo programos pakeitimus;

23.3. regiono plėtros tarybai pripažinus projektą regioninės svarbos projektu. Tokiu atveju regiono plėtros taryba parengia regiono plėtros tarybos sprendimo dėl plano pakeitimo projektą;

23.4. gavusi savivaldybės administracijos ar kito pareiškėjo / projekto vykdytojo kreipimąsi į regiono plėtros tarybą dėl projekto įtraukimo į planą, į planą įtraukto projekto pakeitimo ar projekto iš plano išbraukimo, kai kartu pateikiami siūlomų plano pakeitimų argumentai ir, kai taikoma, naujo projekto aprašymas ir (ar) į planą įtraukto projekto aprašymo pakeitimas (pagal metodikos 6 priedo lentelės formą). Tokiu atveju regiono plėtros taryba:

23.4.1. per 3 darbo dienas nuo kreipimosi gavimo dienos apie tai informuoja Vidaus reikalų ministeriją, kartu pateikdama dokumentų, susijusių su savivaldybės administracijos ar kito pareiškėjo / projekto vykdytojo kreipimusi į regiono plėtros tarybą dėl plano pakeitimo, kopijas (taikoma, jeigu pareiškėjo / projekto vykdytojo kreipimasis į regiono plėtros tarybą yra susijęs su integruotos teritorijos (-ų) vystymo programos pakeitimu);

23.4.2. atsižvelgdama į pareiškėjo / projekto vykdytojo pateiktą informaciją ir, kai pareiškėjo / projekto vykdytojo kreipimasis į regiono plėtros tarybą yra susijęs su integruotos teritorijos (-ų) vystymo programos pakeitimu, remdamasi vidaus reikalų ministro įsakymu dėl atitinkamo integruotos teritorijos (-ų) vystymo programos pakeitimo, parengia regiono plėtros tarybos sprendimo dėl plano pakeitimo projektą;

23.5. nustačiusi, kad projektui, kuris yra įtrauktas į plano dalį „Priemonių planas“, įgyvendinti nepadaryta jokia pažanga per vienus metus nuo projekto įtraukimo į planą dienos (netaikoma projektams, kurie planuojami finansuoti, finansuojami ar finansuoti ne Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis) ir (ar) kitas aplinkybes, dėl kurių iškyla grėsmė neįvykdyti plane nustatytų uždavinių ir nepasiekti plane nustatytų vertinimo kriterijų reikšmių. Tokiu atveju regiono plėtros taryba parengia regiono plėtros tarybos sprendimo dėl plano pakeitimo projektą;

23.6. metodikos 34 ar 37 punkte nurodytu atveju gavusi iš Vidaus reikalų ministerijos pasiūlymus dėl plano pakeitimo. Tokiu atveju regiono plėtros taryba parengia regiono plėtros tarybos sprendimo dėl plano pakeitimo projektą.“

1.4. Papildau 231 punktu:

231. Regiono plėtros taryba prireikus gali pradėti plano pakeitimo procedūrą ir kitais, nei nurodyti metodikos 23 punkte, atvejais.“

1.5. Papildau 232 punktu:

232. Jeigu numatomas plano pakeitimas yra susijęs su į integruotą teritorijų vystymo programą įtrauktu projektu, plano pakeitimo procedūra pradedama po atitinkamo integruotos teritorijos (-ų) vystymo programos pakeitimo.“

1.6. Papildau 233 punktu:

233. Keičiant plano dalį, regiono plėtros tarybos sprendimo dėl plano pakeitimo projekte pateikiama keičiamos plano dalies nauja redakcija.“

1.7. Papildau 234 punktu:

234. Regiono plėtros taryba sprendimų projektus dėl plano pakeitimo turi derinti su Vidaus reikalų ministerija, išskyrus atvejus, kai atliekami redakcinio ir techninio pobūdžio plano pakeitimai ir (ar) metodikos 32 punkte nurodyti neesminiai plano dalies „Priemonių planas“ pakeitimai. Teikdama Vidaus reikalų ministerijai derinti sprendimo projektą dėl plano pakeitimo, regiono plėtros taryba kartu turi pateikti plano pakeitimo lyginamąjį variantą arba išsamų paaiškinimą, kurios plano nuostatos keičiamos ir kaip keičiamos.

1.8. Pripažįstu netekusiais galios 2429 punktus.

1.9. Pakeičiu metodikos 30 punktą ir jį išdėstau taip:

30. Vidaus reikalų ministerija, gavusi derinti regiono plėtros tarybos sprendimo projektą dėl plano pakeitimo, pateikia jį derinti ministerijai (-oms), su kurios (-ių) kompetencija yra susiję daromi plano pakeitimai (netaikoma, kai plano pakeitimai susiję tik su Vidaus reikalų ministerijos kompetencija), nustatydama jai (-oms) ne trumpesnį nei 10 darbo dienų terminą išvadai pateikti. Tokiu atveju Vidaus reikalų ministerija rengia apibendrintą ministerijų išvadą dėl regiono plėtros tarybos sprendimo dėl plano pakeitimo projekto.“

1.10. Papildau 301 punktu:

301. Vidaus reikalų ministerija apibendrintą ministerijų išvadą dėl regiono plėtros tarybos sprendimo dėl plano pakeitimo projekto pateikia regiono plėtros tarybai ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo regiono plėtros tarybos sprendimo projekto dėl plano pakeitimo gavimo dienos, o Vidaus reikalų ministerijos išvadą (kai daromi plano pakeitimai susiję tik su Vidaus reikalų ministerijos kompetencija) – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo regiono plėtros tarybos sprendimo projekto dėl plano pakeitimo gavimo dienos.“

1.11. Papildau 302 punktu:

302. Regiono plėtros taryba, atsižvelgdama į Vidaus reikalų ministerijos pateiktą apibendrintą ministerijų išvadą ar Vidaus reikalų ministerijos išvadą dėl regiono plėtros tarybos sprendimo dėl plano pakeitimo projekto ir įvertinusi regiono plėtros tarybos kolegijos patariamosios partnerių grupės, sudarytos vadovaujantis Regioninės plėtros įstatymo 23 straipsnio 10, 13 ir 14 dalių nuostatomis, (toliau – partnerių grupė) pateiktas pastabas ir pasiūlymus dėl plano pakeitimo projekto, priima sprendimą dėl plano pakeitimo.“

1.12. Pripažįstu netekusiu galios 31 punktą.

1.13. Pakeičiu 32 punktą ir jį išdėstau taip:

32. Neesminiais plano dalies „Priemonių planas“ pakeitimais laikomi tokie pakeitimai, kai:

32.1. keičiant plano dalyje „Priemonių planas“ numatytą (-us) projekto (-ų) įgyvendinimo terminą (-us), nepažeidžiamas (-i) projektų finansavimo šaltinių taisyklėse regionui nustatytas (-i) terminas (-ai);

32.2. keičiant plano dalyje „Priemonių planas“ numatyto (-ų) projekto (-ų) finansavimo poreikį, neviršijamas finansavimo šaltinių taisyklėse regionui nustatytas lėšų limitas (jeigu finansavimo šaltinis tokius limitus nustato);

32.3. keičiant plano dalyje „Priemonių planas“ konkrečiam projektui nustatytą produkto vertinimo kriterijaus reikšmę, užtikrinamas finansavimo šaltinių taisyklėse regionui nustatytų produkto vertinimo kriterijų reikšmių pasiekimas (jeigu finansavimo šaltinio taisyklės tokias reikšmes nustato);

32.4. plano dalis „Priemonių planas“ keičiama pagal vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintus integruotų teritorijų vystymo programų pakeitimus;

32.5. pasirašius, pakeitus plano dalyje „Priemonių planas“ nurodyto projekto finansavimo sutartį ar užbaigus tokį projektą, prireikia tikslinti plano dalyje „Priemonių planas“ nurodytą, su projekto finansavimo sutarties pasirašymu, pakeitimu ar projekto užbaigimu susijusią informaciją (netaikoma projektams, kurie planuojami finansuoti / finansuojami / finansuoti ne ES struktūrinių fondų lėšomis).“

1.14. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

 

IV SKYRIUS

PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA, kontrolė, ATSISKAITYMAS UŽ PASIEKTĄ PAŽANGĄ IR VERTINIMAS.“

 

1.15. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Už plano įgyvendinimo koordinavimą, kontrolę ir atsiskaitymą Vidaus reikalų ministerijai apie pasiektą plano įgyvendinimo pažangą atsakinga regiono plėtros taryba. Regiono plėtros taryba plano įgyvendinimą kontroliuoja remdamasi:

33.1. 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų posistemyje (toliau – SFMIS2014) registruota informacija apie projektų, kurie įtraukti į regiono plėtros tarybos patvirtintus regiono projektų sąrašus, rengimą, finansavimą ir įgyvendinimą. Kol regiono plėtros tarybai bus suteiktos techninės galimybės gauti SFMIS2014 registruotus duomenis apie plano dalyje „Priemonių planas“ nurodytus regiono projektus, regiono plėtros taryba dėl šių duomenų gavimo el. paštu kreipiasi į Regioninės plėtros departamentą. Regioninės plėtros departamentas SFMIS2014 registruotus duomenis apie regiono projektus pateikia ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tokio prašymo gavimo dienos;

33.2. prireikus – projektų vykdytojų ir (ar) įgyvendinančiųjų institucijų regiono plėtros tarybai jos prašymu pateikta papildoma informacija apie plane nustatytų projektų įgyvendinimą.“

1.16. Pakeičiu 34 punktą ir jį išdėstau taip:

34. Apie pasikeitusias aplinkybes, dėl kurių iškyla grėsmė neįvykdyti plane nustatytų uždavinių ir nepasiekti plane nustatytų vertinimo kriterijų reikšmių, ir (ar) apie nustatytus naujus regiono vidinius ar išorinius veiksnius, turinčius didelę įtaką įgyvendinant planą (reikia nustatyti naujus ar keisti esamus prioritetus, tikslus, uždavinius ar priemones), regiono plėtros taryba Vidaus reikalų ministeriją informuoja raštu per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių sužinojimo ar informacijos apie šias aplinkybes gavimo dienos. Vidaus reikalų ministerija, įvertinusi gautą informaciją, prireikus teikia pasiūlymus regiono plėtros tarybai dėl plano pakeitimo ir (ar) pagal kompetenciją atlieka kitus veiksmus, kurių reikia siekiant sumažinti plane nustatytų uždavinių neįvykdymo ir vertinimo kriterijų reikšmių nepasiekimo rizikas.

1.17. Pakeičiu 35 punktą ir jį išdėstau taip:

35. Regiono plėtros taryba kiekvieną ketvirtį, ne vėliau kaip per 2 savaites nuo praėjusio ketvirčio pabaigos, o prireikus – ir dažniau, įvertina SFMIS2014 registruotą informaciją apie plano dalyje „Priemonių planas“ nurodytus regiono projektus. Jeigu regiono plėtros taryba nustato, kad, pasirašius, pakeitus projekto finansavimo sutartį ar užbaigus tokį projektą, prireikia tikslinti plano dalyje „Priemonių planas“ informaciją apie regiono projektą arba nustato plano įgyvendinimo trūkumų ar netinkamo plano įgyvendinimo rizikų, ji prireikus pradeda plano pakeitimo procedūrą ir (ar) pagal kompetenciją atlieka kitus veiksmus, kurių reikia plano įgyvendinimo trūkumams ištaisyti ir nustatytai plano netinkamo įgyvendinimo rizikai sumažinti.“

1.18. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Regiono plėtros taryba kasmet iki gegužės 1 d. parengia, patvirtina, paskelbia regiono plėtros tarybos interneto svetainėje (jeigu regiono plėtros taryba interneto svetainę turi) ir pateikia Vidaus reikalų ministerijai plano įgyvendinimo ataskaitą (metodikos 5 priedas), kurioje pateikia:

36.1. programos dalyje „Regiono socialinės, ekonominės ir demografinės būklės analizės pagrindiniai duomenys“ nagrinėtų ir regiono socialinei, ekonominei ir demografinei būklei turinčių veiksnių pokyčių įvertinimą (kaip pasikeitė vertinti veiksniai, kokį poveikį jiems turėjo įgyvendinti ar įgyvendinami plano projektai) už ataskaitinį laikotarpį (metodikos 5 priedo 1 lentelė);

36.2. plano įgyvendinimo rezultatus regione už ataskaitinį laikotarpį (metodikos 5 priedo 2 lentelė).“

1.19. Papildau 361 punktu:

361. Regiono plėtros taryba užtikrina, kad:

361.1. iki regiono plėtros tarybos sprendimo dėl regiono plėtros plano ataskaitos patvirtinimo priėmimo plano įgyvendinimo ataskaitos projektas būtų pateiktas svarstyti partnerių grupei ir įvertintos partnerių grupės regiono plėtros tarybos kolegijai pateiktos pastabos ir pasiūlymai dėl ataskaitos projekto;

361.2. ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo plano įgyvendinimo ataskaitos patvirtinimo plano įgyvendinimo ataskaita būtų paskelbta regiono plėtros tarybos interneto svetainėje (jeigu regiono plėtros taryba interneto svetainę turi).“

1.20. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Plano įgyvendinimą stebi Vidaus reikalų ministerija, kuri, gavusi plano įgyvendinimo ataskaitą, vertina plano įgyvendinimo rezultatus, atsižvelgdama į ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimų, kurie atlikti vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, išvadas, SFMIS2014  pateiktus duomenis ir savo surinktą informaciją, prireikus regiono plėtros tarybai teikia pasiūlymus dėl plano pakeitimo.

1.21. Papildau 38 punktu:

38. Vidaus reikalų ministerija užtikrina, kad iš regiono plėtros tarybos gauta plano įgyvendinimo ataskaita būtų paskelbta interneto svetainėje www.lietuvosregionai.lt per 14 darbo dienų nuo jos gavimo dienos.“

1.22. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

1.23. Pripažįstu netekusiu galios 4 priedą.

1.24. Pakeičiu 5 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatau, kad šis įsakymas taikomas regionų plėtros planams, kurie parengti ir patvirtinti iki Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo įsigaliojimo.

 

 

 

Vidaus reikalų ministrė                                                                                                  Agnė Bilotaitė