LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-425 „Dėl VALSTYBINĖS TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2022 m. spalio 20 d. Nr. V-1580 

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-425 „Dėl Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, ir papildau V skyrių 181 –182 punktais:

181. VTPT direktoriaus atšaukimo priežasčių sąrašas:

181.1. VTPT direktoriui ikiteisminio tyrimo institucijos yra pareikštas įtarimas dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo;

181.2. VTPT direktorius pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

181.3. VTPT direktoriui ikiteisminio tyrimo institucijos yra pareikštas įtarimas dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymo;

181.4. VTPT direktorius pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

181.5. VTPT direktoriui ikiteisminio tyrimo institucijos yra pareikštas įtarimas arba jis pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo (atleidimo nuo atsakomybės) nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai;

181.6. VTPT direktoriui ikiteisminio tyrimo institucijos yra pareikštas įtarimas arba jis pripažintas kaltu dėl nusikaltimų, kuriais padaryta turtinė žala valstybei, ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

181.7. VTPT direktorius yra uždraustos organizacijos narys;

181.8. VTPT direktorius yra atleistas iš skiriamų arba renkamų pareigų dėl priesaikos ar pasižadėjimo sulaužymo, pareigūno vardo pažeminimo ir nuo atleidimo iš pareigų dienos nepraėjo 3 metai;

181.9. VTPT direktoriui atimta teisė eiti įstaigos vadovo pareigas;

181.10. VTPT direktorius iki paskyrimo į pareigas ar jau eidamas VTPT direktoriaus pareigas yra atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų paskyrus tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš pareigų, arba iki paskyrimo į pareigas ar jau eidamas VTPT direktoriaus pareigas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka pripažintas padaręs tarnybinį nusižengimą, už kurį turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, atleistas iš statutinio valstybės tarnautojo pareigų paskyrus tarnybinę nuobaudą – atleidimą iš tarnybos statuto nustatyta tvarka, arba atleistas iš pareigų dėl šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo ir nuo atleidimo iš pareigų ar tarnybos dienos ar pripažinimo padarius tarnybinį nusižengimą dienos nepraėjo 3 metai;

181.11. VTPT direktoriaus padarytas korupcinio pobūdžio teisės pažeidimas, t. y. darbo pareigų pažeidimas ar tarnybinis nusižengimas, piktnaudžiaujant tarnybine padėtimi, viršijant įgaliojimus, neatliekant pareigų, pažeidžiant viešuosius interesus, ir nuo sprendimo dėl darbo pareigų pažeidimo ar tarnybinio nusižengimo padarymo nepraėjo 3 metai;

181.12. VTPT direktorius yra pripažintas šiurkščiai pažeidęs Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo reikalavimus ir nuo pažeidimo padarymo nepraėjo 3 metai;

181.13. VTPT direktorius įtariamas padaręs baudžiamąjį nusižengimą ar nusikaltimą, tačiau nesurinkus pakankamai duomenų ikiteisminis tyrimas nutrauktas, o VTPT direktorius patrauktas administracinėn atsakomybėn ir nuo administracinės atsakomybės taikymo nepraėjo 1 metai ar administracinė atsakomybė nebuvo taikyta, taip pat praėjo atsakomybės už darbo pareigų pažeidimą taikymo terminai;

181.14. paaiškėja, kad VTPT direktorius, dalyvaudamas viešame konkurse eiti vadovo pareigas pateikė suklastotus dokumentus arba nuslėpė ar pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis, dėl kurių negalėjo būti priimtas į vadovo pareigas;

181.15. VTPT direktoriaus savybės, ryšiai ar kitos su juo ar jo aplinka susijusios aplinkybės ar faktai jį į pareigas priimančiam asmeniui sudaro pagrindą padaryti išvadą, kad asmuo akivaizdžiai žemina sveikatos sistemos autoritetą, griauna pasitikėjimą sveikatos sistema, asmens sveikatos priežiūros įstaiga arba jas kompromituoja.

182. VTPT direktoriaus atšaukimo tvarka:

182.1. VTPT direktorius atšaukiamas Sveikatos apsaugos ministerijos sprendimu;

182.2. VTPT direktorius apie galimą jo atšaukimą rašytiniu pranešimu informuojamas ne vėliau kaip likus 7 darbo dienoms iki planuojamo posėdžio dėl VTPT direktoriaus galimo atšaukimo (toliau – posėdis). Pranešime nurodoma posėdžio vieta, laikas, šių nuostatų 181 punkte nurodyta atšaukimo priežastis (priežastys) bei VTPT direktoriaus teisė ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki posėdžio pateikti savo argumentuotus paaiškinimus;

182.3. sprendimas dėl VTPT direktoriaus atšaukimo (neatšaukimo) priimamas sveikatos apsaugos ministro sprendimu. Sprendimai dėl atšaukimo iš įstaigos vadovo pareigų tvirtinami sveikatos apsaugos ministro įsakymu;

182.4. posėdyje turi teisę dalyvauti VTPT direktorius;

182.5. priėmus motyvuotą sprendimą atšaukti VTPT direktorių iš pareigų, su juo sudaryta darbo sutartis nutraukiama.“

2. Į g a l i o j u Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorių pasirašyti pakeistus Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatus ir atlikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus veiksmus, susijusius su šių nuostatų įregistravimu Juridinių asmenų registre.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Arūnas Dulkys