LIETUVOS RESPUBLIKOS

LABDAROS IR PARAMOS ĮSTATYMO NR. I-172 5, 11 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 91, 92 STRAIPSNIAIS

ĮSTATYMAS

 

2019 m. sausio 15 d. Nr. XIII-1955

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

5 straipsnis. Labdaros ir paramos teikėjai

1. Labdara pagal šį įstatymą pripažįstama, kai ją teikia tik Lietuvos Respublikoje registruoti labdaros ir paramos fondai, asociacijos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai), jeigu labdaros teikimas numatytas jų įstatuose arba religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų kanonuose, statutuose ir kitose normose bei veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir jeigu jie pagal šio įstatymo nuostatas turi teisę gauti paramą. Asociacijų ar kitų narystės pagrindais veikiančių organizacijų savo nariams perduotos piniginės lėšos, turtas (įskaitant pagamintas ar įsigytas prekes) ir suteiktos paslaugos pagal šį įstatymą nepripažįstamos labdara.

2. Parama pagal šį įstatymą pripažįstama, jeigu ją teikia:

1) Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys, išskyrus politines partijas, politines organizacijas, valstybės ir savivaldybių įmones, biudžetines įstaigas, valstybės ir savivaldybių institucijas bei Lietuvos banką. Įmonių, kuriose valstybei ir (ar) savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų, ir jų patronuojamųjų akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių (toliau – valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės) parama pagal šį įstatymą yra pripažįstama, jeigu jos neturi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, taip pat įsiskolinimų su praleistais mokėjimo terminais Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui bei laiku neįvykdytų skolinių įsipareigojimų pagal paskolos sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, pasirašytus su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija), arba pagal sutartis su valstybės garantija;

2) užsienio valstybės, užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys, tarptautinės organizacijos.

3. Parama pagal šį įstatymą nepripažįstama, jeigu ji teikiama  valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės dalyviui, kitiems juridiniams asmenims, kuriuose šios valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės dalyvis turi įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, suteikiančią teisę kontroliuoti juridinio asmens veiklą, arba juridiniams asmenims, kurie yra susiję su šios valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės dalyviu, išskyrus visus atvejus, kai parama teikiama juridiniams asmenims, kurių veikla yra bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla, švietimas, sportas, socialinių paslaugų gyventojams teikimas arba visuomenės sveikatos priežiūra.

4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytais su valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės dalyviu susijusiais juridiniais asmenimis laikomi:

1) juridiniai asmenys, kuriuose tas pats dalyvis turi 1/3 ar daugiau įstatinio kapitalo arba turi teises į 1/3 ar daugiau visų balsų;

2) juridiniai asmenys, kurie su dalyviu yra bendrai valdomi ar turi bendrą administracinį padalinį arba kurių valdymo ar priežiūros organe yra pusė ar daugiau tų pačių narių kaip ir dalyvio valdymo ar priežiūros organuose;

3) juridiniai asmenys, su kuriais yra įsipareigojęs derinti savo veiklos sprendimus dalyvis arba už kurių prievolių tretiesiems asmenims įvykdymą yra įsipareigojęs atsakyti dalyvis, arba kurie yra įsipareigoję perduoti visą arba dalį pelno ar suteikę teisę naudoti 1/3 ar daugiau savo turto dalyviui.“

 

2 straipsnis. Įstatymo papildymas 91 straipsniu

Papildyti Įstatymą 91 straipsniu:

91 straipsnis. Valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovių paramos teikimo principai ir apribojimai

1. Valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės, teikdamos paramą, be Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme apibrėžtų visuomeninės naudos, efektyvumo ir racionalumo principų, vadovaujasi šiais principais:

1) atitikties valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės veiklos tikslams. Šis principas reiškia, kad vertinant paraiškas ir priimant sprendimus dėl paramos skyrimo turi būti siekiama, kad paramą gautų tie pareiškėjai, kurių nurodyti ir tinkamai pagrįsti paramos panaudojimo tikslai labiausiai atitinka valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės veiklos tikslus, socialinės atsakomybės politikos kryptis ir deklaruojamas valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės vertybes;

2) tikslingumo. Šis principas reiškia, kad paramą gali gauti pareiškėjai, kurių vykdoma veikla, projektai, iniciatyvos sukuria vertę srityse, kuriose valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės veikia regionų ar nacionaliniu mastu;

3) skaidrumo. Šis principas reiškia, kad visoms paraiškoms turi būti taikomi vienodi, aiškūs ir suprantami paramos vertinimo ir skyrimo kriterijai;

4) nešališkumo. Šis principas reiškia, kad tais atvejais, kai paraiškos vertinimas gali sukelti interesų konfliktą, vertinant paraišką ir priimant sprendimą, vertintojas (vertintojai) privalo nusišalinti nuo paraiškos vertinimo ir sprendimo priėmimo.

2. Teikiant paramą, valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės privalo vadovautis šio įstatymo nuostatas atitinkančiomis valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės paramos valdymo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai parama teikiama per specialiai tam tikslui valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės įsteigtus paramos fondus ir šiuo atveju vadovaujamasi Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo nuostatas atitinkančiomis valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės tam tikslui įsteigto konkretaus paramos fondo paramos valdymo taisyklėmis.

3. Paramai skiriama valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės ataskaitinių finansinių metų grynojo pelno dalis negali būti didesnė kaip:

1) 10 procentų valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės ataskaitinių finansinių metų grynojo pelno, jeigu jis neviršijo 500 000 eurų;

2) 5 procentai valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės ataskaitinių finansinių metų grynojo pelno, jeigu jis buvo didesnis kaip 500 000 eurų, bet neviršijo 2 000 000 eurų;

3) 3 procentai valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės ataskaitinių finansinių metų grynojo pelno ir negali viršyti 500 000 eurų, jeigu grynasis pelnas ataskaitiniais finansiniais metais buvo didesnis kaip 2 000 000 eurų.

4. Vienos valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės teikiamos paramos vienam paramos gavėjui suma negali būti didesnė kaip 200 000 eurų per metus.

5. Valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės negali sudaryti tokių paramos teikimo sutarčių, kuriose numatomas bendrovės įsipareigojimas skirti paramą iš ateinančių finansinių metų bendrovės pajamų (lėšų). Sprendimas skirti paramą gali būti priimamas ne vėliau kaip iki einamųjų metų, kuriais buvo patvirtintas praėjusių finansinių metų finansinių ataskaitų rinkinys, pabaigos.

6. Valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės negali teikti paramos politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės, savivaldybių tarybų narių ir politinių partijų vienasmenių ir kolegialių valdymo organų narių, jų artimųjų giminaičių, sutuoktinių, sugyventinių, partnerių, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka, įsteigtiems fondams ir įstaigoms. Šiame punkte nurodyti asmenys negali dalyvauti vertinant paraiškas gauti paramą ir priimant sprendimus dėl paramos teikimo.

7. Paramos sutartyse negali būti nustatomi konfidencialumo susitarimai, ribojantys informacijos apie valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovių suteiktą paramą ir jos panaudojimą pateikimą visuomenei.

8. Valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovių parama negali būti teikiama, jeigu:

1) valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės ataskaitinių finansinių metų grynojo pelno suma yra neigiama (patirta nuostolių);

2) paramos gavėjas per pastaruosius 3 metus, vykdydamas ankstesnę paramos gavimo sutartį, yra padaręs sutartyje dėl paramos gavimo nustatytus esminius su valstybės ir (ar) savivaldybės bendrove sudarytos sutarties sąlygų pažeidimus.“

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 92 straipsniu

Papildyti Įstatymą 92 straipsniu:

92 straipsnis. Valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės paramos valdymo taisyklių ir paramos teikimo turinys

1. Valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės paramos valdymo taisyklėse turi būti nustatyta:

1) socialinės atsakomybės politikos kryptys ir remtinos sritys, paramos teikimo tikslai;

2) paramos gavėjams taikomi reikalavimai, paramos panaudojimo tikslai;

3) paraiškų gauti paramą teikimo tvarka;

4) paraiškų gauti paramą vertinimo kriterijai;

5) sprendimų teikti paramą priėmimo tvarka;

6) paramos teikimo sutarčių sudarymo tvarka;

7) suteiktos paramos panaudojimo pagal paskirtį pagrindimo tvarka;

8) su paramos teikimu susijusios informacijos viešinimo tvarka;

9) atsakomybės už valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės paramos valdymo taisyklių ar sudarytos paramos sutarties pažeidimus taikymo tvarka;

10) kitos bendrovei svarbios ir su paramos teikimu susijusios nuostatos.

2. Valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės paramos sutartyje nustatoma:

1) sutarties šalys, jų kontaktiniai duomenys;

2) paramos paskirtis ir panaudojimo tvarka;

3) paramos gavėjo įsipareigojimas panaudoti paramą pagal paskirtį ir sutartyje nustatytas sąlygas, teikti paramos panaudojimą pagal paskirtį pagrindžiančius dokumentus;

4) paramos gavėjo įsipareigojimas viešinti informaciją apie gautą paramą ir sutikimas, kad šią informaciją viešintų paramos teikėjas;

5) esminiai sutarties sąlygų pažeidimai ir paramos gavėjo atsakomybė už esminių sutarties sąlygų pažeidimą ir (ar) netinkamą paramos panaudojimą;

6) vienašališko sutarties nutraukimo sąlygos;

7) kitos svarbios ir su paramos teikimu susijusios nuostatos.“

 

4 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Paramą pagal šį įstatymą teikiančios valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės apie suteiktą paramą (paramos gavėją (gavėjus), paramos tikslą, paramos sumą, paramos teikimo laikotarpį) ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paramos suteikimo privalo paskelbti savo interneto svetainėje.“

 

5 straipsnis. Įstatymo taikymas

Iki šio įstatymo įsigaliojimo valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovių sudarytos paramos teikimo sutartys ne vėliau kaip per vienus metus nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos privalo būti peržiūrėtos, neatitinkančios šio įstatymo 91 ir 92 straipsniuose nustatytų reikalavimų, patvirtintų valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės paramos valdymo taisyklių ar valstybės ir (ar) savivaldybės bendrovės tam tikslui įsteigto fondo paramos valdymo taisyklėse nustatytų paramos teikimo kriterijų, nutraukiamos.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė