LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 4, 12, 16, 20, 27, 29, 57 STRAIPSNIŲ IR TREČIOJO1 SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 105 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2020 m. spalio 1 d. Nr. XIII-3312

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

15) viešumo. Savivaldybė savo interneto svetainėje teikia ir nuolat atnaujina šio įstatymo numatytą informaciją, taip pat informaciją apie savivaldybės valdomas įmones, jų vadovus, valdybų narius, pateikia šių įmonių įstatus, ne mažiau kaip penkerių paskutinių finansinių metų veiklos rezultatų ir finansines ataskaitas bei kitą aktualią informaciją, taip pat informaciją apie savivaldybės gaunamą paramą (paramos teikėją (teikėjus), paramos sumas, paramos tikslą, paramos laikotarpį ir pan.), savivaldybės skiriamas lėšas nevyriausybinių organizacijų ir viešųjų įstaigų projektams finansuoti bei projektų finansavimo ir atrankos kriterijus, kvietimus organizacijoms teikti paraiškas paramai gauti ir kitą informaciją, susijusią su savivaldybės veikla.“

 

2 straipsnis. Trečiojo1 skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti trečiojo1 skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

TREČIASIS1 SKIRSNIS

PLANAVIMAS IR ATSKAITOMYBĖ SAVIVALDYBĖJE“.

 

3 straipsnis. Įstatymo papildymas 105 straipsniu

Papildyti Įstatymą 105 straipsniu:

105 straipsnis. Savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio rengimas ir tvirtinimas

1. Savivaldybės taryba už savo veiklą atsiskaito bendruomenei teikdama savivaldybės metinių ataskaitų rinkinį. Savivaldybės metinių ataskaitų rinkinį sudaro savivaldybės veiklos ataskaita, finansinių ataskaitų rinkinys ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys.

2. Savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio rengimo, pasirašymo, teikimo, skelbimo ir audito reikalavimus nustato Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas.

3. Savivaldybės metinių ataskaitų rinkinį rengia savivaldybės administracija ir (arba) kitas savivaldybės tarybos įgaliotas viešojo sektoriaus subjektas.

4. Savivaldybės administracijos direktorius savivaldybės metinių ataskaitų rinkinį teikia svarstyti ir tvirtinti savivaldybės tarybai.“

 

4 straipsnis. 12 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 12 straipsnio 2 dalį.

 

5 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 16 straipsnio 2 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) sprendimų dėl savivaldybės kontrolieriaus priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų priėmimas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos steigimas, didžiausio valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus šioje tarnyboje nustatymas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinio ataskaitų rinkinio svarstymas ir sprendimo dėl jo priėmimas, įstatymų numatyto savivaldybės kontrolieriaus darbo užmokesčio nustatymas, savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų tvirtinimas;“.

2. Pakeisti 16 straipsnio 2 dalies 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

15) savivaldybės biudžeto ir savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas, prireikus savivaldybės biudžeto tikslinimas;“.

3. Pakeisti 16 straipsnio 2 dalies 19 punktą ir jį išdėstyti taip:

19) savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;“.

4. Pakeisti 16 straipsnio 3 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) savivaldybės biudžetinių įstaigų metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas;“.

5. Pakeisti 16 straipsnio 3 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimas;“.

6. Papildyti 16 straipsnio 3 dalį 61 punktu:

61) savivaldybės valdomų įmonių metinių finansinių ataskaitų, metinių pranešimų ir (arba) veiklos ataskaitų tvirtinimas;“.

 

6 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Meras atsiskaito bendruomenei už savo veiklą. Ši informacija apie mero veiklos rezultatus įtraukiama į šio įstatymo 105 straipsnyje nurodytą savivaldybės metinių ataskaitų rinkinį.“

 

7 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 27 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) kiekvienais metais iki gegužės 15 dienos parengia ir reglamente nustatyta tvarka pateikia savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio;“.

2. Pakeisti 27 straipsnio 9 dalies 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6) valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali dalyvauti ar pavesti savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, pagal jų kompetenciją dalyvauti Valstybės kontrolės atliekamuose savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;“.

3. Pakeisti 27 straipsnio 9 dalies 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10) kiekvienais metais iki gegužės 15 dienos reglamente nustatyta tvarka pateikia savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;“.

4. Pakeisti 27 straipsnio 9 dalies 15 punktą ir jį išdėstyti taip:

15) reglamente nustatyta tvarka ir terminais pateikia savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinį ataskaitų rinkinį; savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos metinį ataskaitų rinkinį arba jo santrauką paskelbia vietinėje spaudoje, savivaldybės interneto svetainėje, o jeigu įmanoma, – ir per kitas visuomenės informavimo priemones;“.

5. Pakeisti 27 straipsnio 9 dalies 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

20) sudaro sąlygas Valstybės kontrolei dalyvauti atliekant savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio valstybinį auditą tokiu mastu, kad Valstybės kontrolė surinktų tinkamus ir pakankamus įrodymus, reikalingus išvadai dėl nacionalinio metinių ataskaitų rinkinio parengti, ir teikia Valstybės kontrolei duomenis apie savivaldybės metinių ataskaitų rinkinio valstybinio audito rezultatus.“

 

8 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 29 straipsnio 8 dalies 9 punktą.

 

9 straipsnis. 57 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 57 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

57 straipsnis. Savivaldybių raštvedyba

Savivaldybių raštvedyba, apskaitos, savivaldybių ataskaitų rinkinių finansiniai ir techniniai dokumentai tvarkomi lietuvių kalba ir turi atitikti galiojančiuose teisės aktuose nustatytus raštvedybos reikalavimus.“

 

10 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

2. Šis įstatymas taikomas 2022 metų ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių ataskaitų rinkiniams. Rengiamiems ataskaitinių laikotarpių iki 2022 metų ataskaitų rinkiniams taikomos iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusios Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nuostatos.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda