Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. GRUODŽIO 15 D. NUTARIMO NR. 1458 „DĖL KONKREČIŲ VALSTYBĖS RINKLIAVOS DYDŽIŲ SĄRAŠO IR VALSTYBĖS RINKLIAVOS MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugsėjo 19 d. Nr. 946

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“:

 

1.1.   Pakeisti 3.26 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.26.          licencijos verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte, kurią išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija:                   

3.26.1. išdavimą                                                                                                             536

3.26.2. patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                                     12“.

 

1.2.   Pakeisti 3.27 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.27.          licencijos gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas, kurią išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija:                                 

3.27.1.         išdavimą                                                                                                     536

3.27.2.         patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                            12“.

 

1.3.     Pakeisti 3.28 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.28.          licencijos montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, kurią išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija:                                                                  

3.28.1.         išdavimą                                                                                                     536

3.28.2.         patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                            12“.

 

1.4.     Pakeisti 3.30 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.30.         finansų maklerio įmonės licencijos, kurią išduoda Lietuvos bankas:        

3.30.1.        išdavimą                                                                                                     947

3.30.2.        papildymą                                                                                                  102“.

 

1.5.     Pakeisti 3.33.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.33.2.      pakeitimą                                                                                                    293“.

 

1.6.     Pripažinti netekusiu galios 3.34 papunktį.

 

1.7.     Pakeisti 3.35 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.35.         perdraudimo veiklos licencijos, kurią išduoda Lietuvos bankas:              

3.35.1.        išdavimą                                                                                                     2 904

3.35.2.        pakeitimą                                                                                                    293“.

 

1.8.     Pakeisti 3.36 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.36.         licencijos organizuoti didžiąją loteriją, kurią išduoda Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:                                                              

3.36.1.        išdavimą                                                                                                     1 039

3.36.2.        patikslinimą                                                                                                58“.

 

1.9.     Pakeisti 3.62 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.62.          licencijos vykdyti oro susiekimą, kurią išduoda Civilinės aviacijos administracija, išdavimą:   

3.62.1.         A tipo licencijos                                                                                         5 655

3.62.2.         B tipo licencijos                                                                                         5 023“.

 

1.10.   Pakeisti 3.81.1.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.1.4.    branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                       45 815“.

 

1.11.   Pakeisti 3.81.1.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.1.7.    radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                 47 298“.

 

1.12.   Pakeisti 3.81.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.2.       eksploatuoti branduolinės energetikos objektą:                                         

3.81.2.1.      branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką arba vieno bloko branduolinę (atominę) elektrinę   80 000

3.81.2.2.      dviejų ar daugiau blokų branduolinę (atominę) elektrinę                           80 000

3.81.2.3.      neenergetinį branduolinį reaktorių                                                              80 000

3.81.2.4.      branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                       32 481

3.81.2.5.      branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                       57 023

3.81.2.6.      radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                       44 770

3.81.2.7.      radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, kai licencija išduodama kitam subjektui eksploatuoti tą pačią radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurią eksploatuoti licencija jau buvo išduota                              6 816

3.81.2.8.      radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                 45 074

3.81.2.9.      radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                          44 200“.

 

1.13.   Pakeisti 3.81.3.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.3.4.    branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                       48 985“.

 

1.14.   Pakeisti 3.81.3.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.3.7.    radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                 51 899“.

 

1.15.   Pakeisti 3.81.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.4.       vykdyti branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimą:     

3.81.4.1.      branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba vieno bloko branduolinės (atominės) elektrinės 80 000

3.81.4.2.      dviejų ar daugiau blokų branduolinės (atominės) elektrinės                       80 000

3.81.4.3.      neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                                       80 000

3.81.4.4.      branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                   25 715

3.81.4.5.      branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                       27 604

3.81.4.6.      radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                       25 951

3.81.4.7.      radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                          25 972“.

 

1.16.   Pakeisti 3.81.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.5.       prižiūrėti uždarytą radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                   45 992“.

 

1.17.   Pakeisti 3.81.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.6.       vežti branduolines medžiagas, nurodytas Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai vežamos branduolinės medžiagos (įskaitant panaudotą branduolinį kurą), priskirtos prie I arba II branduolinių medžiagų kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko                                                  6 035“.

 

1.18.   Pakeisti 3.81.7 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.7.       įsigyti, turėti ir naudoti branduolines medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai įsigyjamos, turimos ar naudojamos branduolinės medžiagos, priskirtos prie I arba II branduolinių medžiagų kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko                                                                     4 753“.

 

1.19.   Pakeisti 3.81.8 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.8.       vežti branduolinio kuro ciklo medžiagas (išskyrus panaudotą branduolinį kurą), vežti branduolines medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai vežamos branduolinės medžiagos (įskaitant panaudotą branduolinį kurą), priskirtos prie III branduolinių medžiagų kategorijos arba nepriskiriamos prie kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko, ir vežti daliąsias medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, šiame priede nustatytais kiekiais                                  4 673“.

 

1.20.   Pakeisti 3.81.9 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.81.9.       įsigyti, turėti ir naudoti branduolines medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai įsigyjamos, turimos ar naudojamos branduolinės medžiagos, priskirtos prie III branduolinių medžiagų kategorijos arba nepriskiriamos prie kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko, ir Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytais kiekiais įsigyti, turėti ir naudoti šiame priede nurodytas daliąsias medžiagas                                                                                                  3 203“.

 

1.21.   Pakeisti 3.82.2.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.2.11.  branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir branduolinių medžiagų saugyklą arba radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras 68 878“.

 

1.22.   Pakeisti 3.82.2.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.2.12.  branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų saugyklą, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                   63 373“.

 

1.23.   Pakeisti 3.82.2.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.2.13.  branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                               66 638“.

 

1.24.   Pakeisti 3.82.2.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.2.14.  branduolinių medžiagų saugyklą, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginį, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                 66 523“.

 

1.25.   Pakeisti 3.82.4.11 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.4.11.  branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                     50 617“.

 

1.26.   Pakeisti 3.82.4.12 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.4.12.  branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                       48 801“.

 

1.27.   Pakeisti 3.82.4.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.4.13.  branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                   49 964“.

 

1.28.   Pakeisti 3.82.4.14 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.4.14.  branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                   50 519“.

 

1.29.   Pakeisti 3.82.4.15 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.4.15. branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                              51 682“.

 

1.30.   Pakeisti 3.82.4.16 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.4.16.  radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras, ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                              51 146“.

 

1.31.   Pakeisti 3.82.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.82.5.       prižiūrėti du ar daugiau uždarytų radioaktyviųjų atliekų atliekynų            51 304“.

 

1.32.   Pakeisti 3.83 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.83.          nurodytų 3.81 ir 3.82 papunkčiuose licencijų pakeitimą:                          

3.83.1.         pasikeitus licencijos turėtojo rekvizitams                                                   31

3.83.2.         pasikeitus branduolinės energetikos objekto pavadinimui                         35

3.83.3.         Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytos licencijos, kai nebebus vykdoma veikla su tam tikromis branduolinėmis, branduolinio kuro ciklo arba daliosiomis medžiagomis 99

3.83.4.         Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 7 punkte nurodytos licencijos, kai nebebus vykdoma veikla su tam tikromis branduolinėmis arba daliosiomis medžiagomis      99

3.83.5.         keičiantis veiklos apimčiai, kai viena iš veiklų, kuri buvo vykdyta pagal išduotą bendrą, kaip nustatyta Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje, licenciją, užbaigiama       153

3.83.6.         keičiantis veiklos apimčiai, kai bent vienai iš veiklų, kuri buvo vykdyta pagal išduotą bendrą, kaip nustatyta Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje, licenciją, išduodama nauja licencija ir (arba) keičiama jau išduota licencija                                                          153

3.83.7.         kai teisė vykdyti dvi ar daugiau veiklų suteikiama bendroje licencijoje, kaip nustatyta Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje, kai veiklai buvo išduota licencija 183“.

 

1.33.  Pakeisti 3.90 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.90.         banko licencijos, kurią išduoda Lietuvos bankas:                                     

3.90.1.        išdavimą                                                                                                     4 157

3.90.2.        pakeitimą                                                                                                    416“.

 

1.34.   Pakeisti 3.92 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.92.         kredito unijos licencijos, kurią išduoda Lietuvos bankas:                         

3.92.1.        išdavimą                                                                                                     730

3.92.2.        pakeitimą                                                                                                    100“.

 

1.35.   Pakeisti 3.94 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.94.         mokėjimo įstaigos licencijos, kurią išduoda Lietuvos bankas:                  

3.94.1.        išdavimą                                                                                                     898

3.94.2.        pakeitimą                                                                                                    105“.

 

1.36.   Pakeisti 3.95 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.95.         mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencijos, kurią išduoda Lietuvos bankas:   

3.95.1.        išdavimą                                                                                                     682

3.95.2.        pakeitimą                                                                                                    83“.

 

1.37.   Pakeisti 3.96 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.96.         elektroninių pinigų įstaigos licencijos, kurią išduoda Lietuvos bankas:    

3.96.1.        išdavimą                                                                                                     1 463

3.96.2.        pakeitimą                                                                                                    152“.

 

1.38.   Pakeisti 3.97 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.97.         elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licencijos, kurią išduoda Lietuvos bankas, išdavimą:         

3.97.1.        išdavimą                                                                                                     1 235

3.97.2.        pakeitimą                                                                                                    130“.

 

1.39.   Pakeisti 3.98 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.98.         užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigos filialo licencijos, kurią išduoda Lietuvos bankas:         

3.98.1.        išdavimą                                                                                                     1 463

3.98.2.        pakeitimą                                                                                                    152“.

 

1.40.   Pakeisti 3.99 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.99.         rašytinio sutikimo ar licencijos taisyti ginklus, perdirbti ginklus ir šaudmenis, kuriuos išduoda Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:     

3.99.1.        išdavimą                                                                                                     57

3.99.2.        patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                            14“.

 

1.41.   Pakeisti 3.100 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.100.       licencijos gaminti ginklus, A kategorijos ginklų priedėlius, šaudmenis ir jų dalis, kurią išduoda Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:     

3.100.1.      išdavimą                                                                                                     57

3.100.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                            14“.

 

1.42.   Pakeisti 3.101 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.101.       rašytinio sutikimo ar licencijos verstis sprogmenų gamyba, kuriuos išduoda Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:                                    

3.101.1.      išdavimą                                                                                                     57

3.101.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                            14“.

 

1.43.   Pakeisti 3.102 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.102.       rašytinio sutikimo ar licencijos verstis sprogmenų naudojimu, kuriuos išduoda Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:                             

3.102.1.      išdavimą                                                                                                     57

3.102.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                            14“.

 

1.44.   Pakeisti 3.103 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.103.       rašytinio sutikimo ar licencijos verstis prekyba sprogmenimis, kuriuos išduoda Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:                             

3.103.1.      išdavimą                                                                                                     57

3.103.2.      patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                            14“.

 

1.45.   Pakeisti 3.119 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.119.       licencijos organizuoti stalo lošimus B kategorijos automatais, kurią išduoda Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:                                        

3.119.1.      išdavimą                                                                                                     1 039

3.119.2.      patikslinimą                                                                                                58“.

 

1.46.   Pakeisti 3.120 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.120.       licencijos organizuoti bingą, kurią išduoda Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:                                                                                               

3.120.1.      išdavimą                                                                                                     1 039

3.120.2.      patikslinimą                                                                                                58“.

 

1.47.   Pakeisti 3.121 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.121.       licencijos organizuoti stalo lošimus: ruletę ir (arba) kauliukų lošimus, taip pat lošimus A kategorijos automatais, kurią išduoda Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

3.121.1.      išdavimą                                                                                                     1 039

3.121.2.      patikslinimą                                                                                                58“.

 

1.48.   Pakeisti 3.122 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.122.       licencijos organizuoti totalizatorių, kurią išduoda Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:                                                                                  

3.122.1.      išdavimą                                                                                                     1 039

3.122.2.      patikslinimą                                                                                                58“.

 

1.49.   Pakeisti 3.123 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.123.       licencijos organizuoti lažybas, kurią išduoda Lošimų priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:                                                                                               

3.123.1.      išdavimą                                                                                                     1 039

3.123.2.      patikslinimą                                                                                                58“.

 

1.50.   Pripažinti netekusiu galios 3.135.3 papunktį.

 

1.51.   Pakeisti 3.139 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.139.       licencijos (leidimo) verstis valdymo įmonės veikla, kurią išduoda Lietuvos bankas:     

3.139.1.      išdavimą                                                                                                     826

3.139.2.      pakeitimą                                                                                                    107“.

 

1.52.   Pakeisti 3.140 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.140.       licencijos (leidimo) verstis investicinės bendrovės veikla, kurią išduoda Lietuvos bankas, išdavimą   790“.

 

1.53.   Pakeisti 3.143 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.143.       licencijos vykdyti asmens ir turto apsaugą, kurią išduoda Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:                                                   

3.143.1.      išdavimą                                                                                                     57

3.143.2.      patikslinimą (papildymą)                                                                            14“.

 

1.54.   Pakeisti 3.144 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.144.       licencijos teikti asmens ir turto apsaugos paslaugas, kurią išduoda Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:                                                   

3.144.1.      išdavimą                                                                                                     57

3.144.2.      patikslinimą (papildymą)                                                                            14“.

 

1.55.   Pakeisti 3.1441 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.1441.      tarpvalstybinio grynųjų pinigų vežimo licencijos, kurią išduoda Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos:                                                   

3.1441.1.     išdavimą                                                                                                     57

3.1441.2.     patikslinimą (papildymą)                                                                            14“.

 

1.56.   Pakeisti 4.223.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.223.1.     išdavimą                                                                                                     57“.

 

1.57.  Papildyti 3.153 papunkčiu:

3.153.       mokėjimo įstaigos, teikiančios tik sąskaitos informacijos paslaugą, licencijos, kurią išduoda Lietuvos bankas, išdavimą                                                                                    693“.

 

1.58.   Pakeisti 4.48 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.48.         Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atliekamą paraiškos perregistruoti vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą:    

4.48.1.        kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:                                      

4.48.1.1.     pirminę ekspertizę (validaciją)                                                                   97

4.48.1.2.     kokybės ir informacijos ekspertizę                                                             946

4.48.2.        kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:                                  

4.48.2.1.     pirminę ekspertizę (validaciją)                                                                   110

4.48.2.2.     kokybės ir informacijos ekspertizę                                                             290

4.48.3.        kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:                                  

4.48.3.1.     pirminę ekspertizę (validaciją)                                                                   110

4.48.3.2.     kokybės ir informacijos ekspertizę                                                             290

4.48.4.        kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:                                   

4.48.4.1.     pirminę ekspertizę (validaciją)                                                                   110

4.48.4.2.     kokybės ir informacijos ekspertizę                                                             2 000

4.48.5.        kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:                                   

4.48.5.1.     pirminę ekspertizę (validaciją)                                                                   110

4.48.5.2.     kokybės ir informacijos ekspertizę                                                             2 000“.

 

1.59.   Pakeisti 4.49 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.49.         Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atliekamą paraiškos perregistruoti tos pačios veikliosios medžiagos, tačiau kito stiprumo ir (arba) kitos farmacinės formos vaistinį preparatą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, taip pat registracijos pažymėjimo arba ekspertizės pažymos išdavimą:                 

4.49.1.        kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:                                      

4.49.1.1.     pirminę ekspertizę (validaciją)                                                                   69

4.49.1.2.     kokybės ir informacijos ekspertizę                                                             275

4.49.2.        kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:                                  

4.49.2.1.     pirminę ekspertizę (validaciją)                                                                   35

4.49.2.2.     kokybės ir informacijos ekspertizę                                                             115

4.49.3.        kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:                                  

4.49.3.1.     pirminę ekspertizę (validaciją)                                                                   35

4.49.3.2.     kokybės ir informacijos ekspertizę                                                             115

4.49.4.        kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:                                   

4.49.4.1.     pirminę ekspertizę (validaciją)                                                                   110

4.49.4.2.     kokybės ir informacijos ekspertizę                                                             700

4.49.5.        kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:                                   

4.49.5.1.     pirminę ekspertizę (validaciją)                                                                   110

4.49.5.2.     kokybės ir informacijos ekspertizę                                                             700“.

 

1.60.   Pakeisti 4.53.2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.53.2.2.    kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                         30“.

 

1.61.   Pakeisti 4.53.3.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.53.3.2.    kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                         30“.

 

1.62.   Pakeisti 4.53.4.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.53.4.2.    kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                         30“.

 

1.63.   Pakeisti 4.53.5.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.53.5.2.    kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                         30“.

 

1.64.   Pakeisti 4.54 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.54.         Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atliekamą paraiškos patvirtinti vaistinio preparato registracijos pažymėjimo sąlygų keitimą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, kai pateikiama paraiška dėl Reglamento (EB) Nr. 1234/2008 2 straipsnio 5 punkte nurodyto neesminio IB tipo vaistinio preparato registracijos pažymėjimo sąlygų keitimo:                                                                                                     

4.54.1.        kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:                                      

4.54.1.1.     pirminę ekspertizę (validaciją)                                                                   97

4.54.1.2.     dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                        120

4.54.1.3.     kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                      12

4.54.2.        kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:                                  

4.54.2.1.     dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                        215

4.54.2.2.     kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                      30

4.54.3.        kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:                                  

4.54.3.1.     dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                        215

4.54.3.2.     kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                      30

4.54.4.        kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:                                   

4.54.4.1.     dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                        800

4.54.4.2.     kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                      400

4.54.5.        kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:                                   

4.54.5.1.     dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                        800

4.54.5.2.     kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                      400

Pastaba. Kai teikiama paraiška dėl kelių registracijos pažymėjimo (-ų) sąlygų keitimų, mokama papildomai už kiekvieną papildomą registracijos pažymėjimo (-ų) sąlygų keitimą atsižvelgiant į keitimo tipo (kodų), bet neatsižvelgiant į sugalvotų vaistinių preparatų pavadinimų, įtrauktų į paraišką, skaičių.“                                                                                                    

 

1.65.   Pakeisti 4.541.1.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.541.1.1.2.      dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                 800“.

 

1.66.   Pakeisti 4.541.1.1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.541.1.1.3.      kelis registracijos pažymėjimų sąlygų keitimus                                   50“.

 

1.67.   Pakeisti 4.541.2.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.541.2.1.2.      dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                 2 000“.

 

1.68.   Pakeisti 4.541.2.1.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.541.2.1.3.      kelis registracijos pažymėjimų sąlygų keitimus                                   50“.

 

1.69.   Pakeisti 4.55 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.55.         Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atliekamą paraiškos patvirtinti vaistinio preparato registracijos pažymėjimo sąlygų keitimą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, kai pateikiama paraiška dėl Reglamento (EB) Nr. 1234/2008 2 straipsnio 3 punkte nurodyto esminio II tipo vaistinio preparato registracijos pažymėjimo sąlygų keitimo (išskyrus naujas terapines indikacijas) ir (arba) kai paraiškos pateiktos pagal keitimų kodus, nurodytus Išsamios informacijos apie įvairias sąlygų keitimo kategorijas, Reglamento (EB) Nr. 1234/2008 II, IIa, III ir IV skyriuose nustatytų procedūrų vykdymo ir dokumentų, kurie turi būti pateikti pagal šias procedūras, gairėse (OL 2013 C223, p. 1) (toliau – Keitimų gairės): (B.I.a.1(b); B.I.a.1(c); B.I.a.1(d); B.I.a.1(e); B.I.a.1(g); B.I.a.1(j); B.I.a.2(b); B.I.a.2(c); B.I.a.2(d); B.I.a.3(c); B.I.b.2(d); B.I.e.2; B.II.a.3(b2); B.II.a.3(b3); B.II.a.3(b4); B.II.a.3(b5); B.II.b.1(c); B.II.b.1(d); B.II.b.3(b); B.II.b.3(c); B.II.b.3(d); B.II.b.3(e); B.II.c.4(b); B.II.c.4(c); B.II.h.1(a); B.II.h.1(b1); B.V.a.1(a); B.V.a.2(a); B.II.g.1(a); B.II.g.1(b); B.IV.1(a)3):

4.55.1.        kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:                                      

4.55.1.1.     pirminę ekspertizę (validaciją)                                                                   97

4.55.1.2.     kokybės arba saugumo ir (arba) veiksmingumo ir (arba) informacijos ekspertizę            516

4.55.1.3.     kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                      12

4.55.2.        kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:         

4.55.2.1.     dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                        515

4.55.2.2.     kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                      30

4.55.3.        kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:                          

4.55.3.1.     dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                        515

4.55.3.2.     kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                      30

4.55.4.        kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:                            

4.55.4.1.     dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                        2 000

4.55.4.2.     kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                      50

4.55.5.        kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:           

4.55.5.1.     dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                        2 000

4.55.5.2.     kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                      50

Pastaba. Kai teikiama paraiška dėl kelių registracijos pažymėjimo (-ų) sąlygų keitimų, mokama papildomai už kiekvieną papildomą registracijos pažymėjimo (-ų) sąlygų keitimą atsižvelgiant į keitimo tipą (kodus), bet neatsižvelgiant į sugalvotų vaistinių preparatų pavadinimų, įtrauktų į paraišką, skaičių.“                                                 

 

1.70.   Pakeisti 4.56 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.56.         Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atliekamą paraiškos patvirtinti vaistinio preparato registracijos pažymėjimo sąlygų keitimą, kartu pateiktų dokumentų ir informacijos ekspertizę, kai pateikiama paraiška dėl Reglamento (EB) Nr. 1234/2008 2 straipsnio 3 punkte nurodyto esminio II tipo vaistinio preparato pažymėjimo sąlygų keitimo (tik dėl naujų terapinių indikacijų) ir (arba) kai paraiškos pateiktos pagal keitimų kodus, nurodytus Keitimų gairėse: (B.I.a.1(b); B.I.a.1(c); B.I.a.1(d); B.I.a.1(e); B.I.a.1(g); B.I.a.1(j); B.I.a.2(b); B.I.a.2(c); B.I.a.2(d); B.I.a.3(c); B.I.b.2(d); B.I.e.2; B.II.a.3(b2); B.II.a.3(b3); B.II.a.3(b4); B.II.a.3(b5); B.II.b.1(c); B.II.b.1(d); B.II.b.3(b); B.II.b.3(c); B.II.b.3(d); B.II.b.3(e); B.II.c.4(b); B.II.c.4(c); B.II.h.1(a); B.II.h.1(b1); B.V.a.1(a); B.V.a.2(a); B.II.g.1(a); B.II.g.1(b); B.IV.1(a)3):       

4.56.1.        kai paraiška pateikiama nacionalinei procedūrai:                                      

4.56.1.1.     pirminę ekspertizę (validaciją)                                                                   97

4.56.1.2.     saugumo, veiksmingumo ir informacijos ekspertizę                                   748

4.56.1.3.     kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                      12

4.56.2.        kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:                                  

4.56.2.1.     dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                        700

4.56.2.2.     kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                      30

4.56.3.        kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip pripažįstanti Europos ekonominės erdvės valstybė:                                  

4.56.3.1.     dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                        700

4.56.3.2.     kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                      30

4.56.4.        kai paraiška pateikiama decentralizuotai procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:                                   

4.56.4.1.     dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                        3 000

4.56.4.2.     kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                      50

4.56.5.        kai paraiška pateikiama savitarpio pripažinimo procedūrai, kurioje Lietuvos Respublika dalyvauja kaip referencinė Europos ekonominės erdvės valstybė:                                   

4.56.5.1.     dokumentų ir informacijos ekspertizę                                                        3 000

4.56.5.2.     kelis registracijos pažymėjimų sąlygų pakeitimus                                      50

Pastaba. Kai teikiama paraiška dėl kelių registracijos pažymėjimo (-ų) sąlygų keitimų, mokama papildomai už kiekvieną papildomą registracijos pažymėjimo (-ų) sąlygų keitimą atsižvelgiant į keitimo tipą (kodus), bet neatsižvelgiant į sugalvotų vaistinių preparatų pavadinimų, įtrauktų į paraišką, skaičių.“                                                                                                    

 

1.71.   Pakeisti 4.65 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.65.         leidimo-higienos paso, kurį išduoda Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, išdavimą:                                                                               

4.65.1.        objektams iki 35 kv. metrų                                                                         62

4.65.2.        objektams nuo 35 iki 100 kv. metrų                                                           82

4.65.3.        objektams nuo 100 iki 2 500 kv. metrų                                                      125

4.65.4.        objektams, didesniems kaip 2 500 kv. metrų                                             180“.

 

1.72.   Pakeisti 4.66 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.66.         leidimo-higienos paso dublikato, kurį išduoda Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, išdavimą                                                                 9,9“.

 

1.73.   Pakeisti 4.67 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.67.         leidimo-higienos paso, kurį išduoda Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, patikslinimą                                                                            13“.

 

1.74.   Pakeisti 4.70 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.70.         leidimo-higienos paso, kurį išduoda Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kai ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygos veiklos vykdymo vietoje nevertinamos, išdavimą                                                                                                     24“.

 

1.75.   Pakeisti 4.71 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.71.         leidimo-higienos paso, kurį išduoda Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kai nevertinami teritorijos, pastatų (patalpų) įrengimo reikalavimai, išdavimą:      

4.71.1.        objektams iki 35 kv. metrų                                                                         50

4.71.2.        objektams nuo 35 iki 100 kv. metrų                                                           70

4.71.3.        objektams nuo 100 iki 2 500 kv. metrų                                                      100

4.71.4.        objektams, didesniems kaip 2 500 kv. metrų                                             138“.

 

1.76.   Pakeisti 4.72 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.72.         leidimo-higienos paso, kurį išduoda Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kai nevertinami su asmeniu susiję reikalavimai, išdavimą:    

4.72.1.        objektams iki 35 kv. metrų                                                                         54

4.72.2.        objektams nuo 35 iki 100 kv. metrų                                                           79

4.72.3.        objektams nuo 100 iki 2500 kv. metrų                                                       118

4.72.4.        objektams, didesniems kaip 2 500 kv. metrų                                             150“.

 

1.77.   Pakeisti 4.81 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.81.         leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas, kurį išduoda Radiacinės saugos centras:     

4.81.1.        išdavimą                                                                                                     45

4.81.2.        dublikato išdavimą                                                                                     25“.

 

1.78.   Pakeisti 4.82 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.82.         leidimo vežti radioaktyviąsias atliekas, susidariusias nebranduolinio kuro ciklo metu, kurį išduoda Radiacinės saugos centras:                                                                        

4.82.1.        išdavimą                                                                                                     45

4.82.2.        dublikato išdavimą                                                                                     25“.

 

1.79.   Pakeisti 4.933.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.933.2.     dublikato išdavimą                                                                                       11“.

 

1.80.   Pakeisti 4.116 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

4.116.       asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, kvalifikacinio egzamino:“.                                                                          

 

1.81.   Pripažinti netekusiais galios 4.133–4.135 papunkčius.

 

1.82.   Pakeisti 4.136 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.136.       leidimo užsienio banko atstovybės veiklai išdavimą                                  173“.

 

1.83.   Pakeisti 4.137.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.137.2.    pakeitimą                                                                                                    293“.

 

1.84.  Pakeisti 4.138 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.138.       trečiosios valstybės draudimo ar perdraudimo tarpininko įmonės įrašymą į trečiųjų valstybių draudimo ar perdraudimo tarpininkų sąrašą pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą 271 201“.

 

1.85.  Pripažinti netekusiais galios 4.139–4.140 papunkčius.

 

1.86.  Papildyti 4.14011 papunkčiu:

4.14011.     asmens įrašymą į draudimo brokerių įmonių ar perdraudimo tarpininkų sąrašą pagal Lietuvos Respublikos draudimo įstatymą                                                                                     201“.

 

1.87.   Papildyti 4.1413 papunkčiu:

4.1413.      organinius tirpiklius naudojančio įrenginio, kurį įregistruoja Aplinkos apsaugos agentūra:       

4.1413.1.     įregistravimą                                                                                               35

4.1413.2.     registracijos duomenų tikslinimą Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 193 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytu pagrindu                                                          28

4.1413.3.     registracijos duomenų tikslinimą Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 193 straipsnio 7 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu                                                                      22“.

 

1.88.   Pakeisti 4.1473 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.1473.      leidimo įkurti zoologijos sodą arba kito motyvuoto sprendimo dėl leidimo įkurti zoologijos sodą, kurį išduoda Aplinkos apsaugos agentūra, išdavimą                                        452“.

 

1.89.   Pakeisti 4.148 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

4.148.       leidimo įvežti į Lietuvos Respubliką arba išvežti iš jos gyvūnus, jų dalis ir gaminius iš jų, kurį išduoda Aplinkos apsaugos agentūra:“.                                                                  

 

1.90.   Pakeisti 4.1581papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.1581.       statybos užbaigimo akto, kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:                                                                                 

 

4.1581.1.     kai prašymas pateikiamas tiesiogiai                                                              75

 

4.1581.2.     kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“)    62“.

 

1.91.   Pakeisti 4.1582.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.1582.2.    kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“    110“.

 

1.92.   Pakeisti 4.1583 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.1583.       deklaracijos apie statybos užbaigimą tvirtinimą, kurį atlieka Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos:                                                          

 

4.1583.1.     kai prašymas pateikiamas tiesiogiai                                                              25

 

4.1583.2.     kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“    20“.

 

1.93.   Pakeisti 4.1584 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.1584.       pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, kurią išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:     

 

4.1584.1.     kai prašymas pateikiamas tiesiogiai                                                              25

 

4.1584.2.     kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“    20“.

 

1.94.   Pakeisti 4.1589 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.1589.       statybą leidžiančio dokumento statyti naują ar rekonstruoti ypatingąjį statinį (statinius), kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:     

 

4.1589.1.     kai prašymas pateikiamas tiesiogiai                                                              175

 

4.1589.2.     kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“    150“.

 

1.95.   Pakeisti 4.15810 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.15810.     statybą leidžiančio dokumento statyti naują ar rekonstruoti neypatingąjį statinį (statinius), kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:     

 

4.15810.1.    kai prašymas pateikiamas tiesiogiai                                                              88

 

4.15810.2.    kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“    72“.

 

1.96.   Pakeisti 4.15811 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.15811.     statybą leidžiančio dokumento remontuoti ar griauti ypatingąjį statinį (statinius), kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:

 

4.15811.1.    kai prašymas pateikiamas tiesiogiai                                                              38

 

4.15811.2.    kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“    30“.

 

1.97.   Pakeisti 4.15812 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.15812.     statybą leidžiančio dokumento remontuoti ar griauti neypatingąjį statinį (statinius), kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:     

 

4.15812.1.    kai prašymas pateikiamas tiesiogiai                                                              25

 

4.15812.2.    kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“    20“.

 

1.98.   Pakeisti 4.15813 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.15813.     statybą leidžiančio dokumento statyti naują, rekonstruoti, remontuoti ar griauti nesudėtingąjį statinį (statinius), kurį išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavimą:                                                                                                     

 

4.15813.1.    kai prašymas pateikiamas tiesiogiai                                                              25

 

4.15813.2.    kai prašymas pateikiamas nuotoliniu būdu naudojantis IS „Infostatyba“    20“.

 

1.99.     Pakeisti 4.159 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.159.       orlaivio registravimą ir orlaivio registravimo liudijimo išdavimą, kai maksimali sertifikuota kilimo masė:   

4.159.1.      iki 750 kg įskaitytinai                                                                                   61

4.159.2       didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1500 kg                                      70

4.159.3.      didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg                                  85

4.159.4.      didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 8 618 kg                                  104

4.159.5.      didesnė kaip 8 618 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg                                139

4.159.6.      didesnė kaip 20 000 kg                                                                                197“.

 

1.100.    Pakeisti 4.168 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.168.       orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo arba orlaivio tinkamumo skraidyti riboto galiojimo pažymėjimo ir tinkamumo skraidyti periodinės patikros pažymėjimo, arba leidimo skristi, arba specialiojo tinkamumo skraidyti pažymėjimo, arba specialiojo leidimo skrydžiui, kai maksimali sertifikuota kilimo masė:                         

4.168.1.       ne didesnė kaip 750 kg                                                                                 84

4.168.2.       didesnė kaip 750 kg, bet ne didesnė kaip 1 500 kg                                     152

4.168.3.       didesnė kaip 1 500 kg, bet ne didesnė kaip 5 670 kg                                  189

4.168.4.       didesnė kaip 5 670 kg, bet ne didesnė kaip 8 618 kg                                  617

4.168.5.       didesnė kaip 8 618 kg, bet ne didesnė kaip 20 000 kg                                980

4.168.6.       didesnė kaip 20 000 kg                                                                                1 852“.

 

1.101.   Pakeisti 4.172 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.172.        orlaivio techninės priežiūros programos tvirtinimą:                                     

4.172.1.       nesudėtingo varikliu varomo orlaivio                                                           67

4.172.2.       sudėtingo varikliu varomo orlaivio                                                               159“.

 

1.102.          Pakeisti 4.173 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.173.        orlaivio techninės priežiūros programos pakeitimų tvirtinimą                     

4.173.1.       nesudėtingo varikliu varomo orlaivio                                                           40

4.173.2.       sudėtingo varikliu varomo orlaivio                                                               86“.

 

1.103.    Pakeisti 4.190 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.190.       oro vežėjų:                                                                                                   

4.190.1.      kurie vykdo komercinius skrydžius vieno tipo orlaiviais:                           

4.190.1.1.   sertifikavimą ir pažymėjimo išdavimą                                                          4 524

4.190.1.2.   pažymėjimo dublikato išdavimą                                                                   100

4.190.1.3.   pažymėjimo pakeitimą                                                                                  1 834

4.190.1.4.   papildomo to paties tipo orlaivio įtraukimą į oro vežėjo pažymėjimą          658

4.190.2.      kurie vykdo komercinius skrydžius daugiau nei vieno tipo orlaiviais:        

4.190.2.1.   sertifikavimą ir pažymėjimo išdavimą                                                          7 593

4.190.2.2.   pažymėjimo dublikato išdavimą                                                                   100

4.190.2.3.   pažymėjimo pakeitimą                                                                                  2 946

4.190.2.4.   papildomo tų pačių tipų orlaivio įtraukimą į oro vežėjo pažymėjimą           841

4.190.2.5.   naujo orlaivio tipo įtraukimą į oro vežėjo pažymėjimą                                 4 733“.

 

1.104.   Papildyti 4.1901 papunkčiu:

4.1901.      skrydžių vykdymo vadovo:                                                                        

4.1901.1.     A dalies:                                                                                                      

4.1901.1.1.  naujos redakcijos patvirtinimą                                                                      1 316

4.1901.1.2.  pakeitimo patvirtinimą                                                                                 531

4.1901.2      B dalies:                                                                                                      

4.1901.2.1.  naujos redakcijos patvirtinimą                                                                      1 188

4.1901.2.2.  pakeitimo patvirtinimą                                                                                 481

4.1901.3.     C dalies:                                                                                                      

4.1901.3.1.  naujos redakcijos patvirtinimą                                                                      433

4.1901.3.2.  pakeitimo patvirtinimą                                                                                 132

4.1901.4.     D dalies:                                                                                                      

4.1901.4.1.  naujos redakcijos patvirtinimą                                                                      1 308

4.1901.4.2.  pakeitimo patvirtinimą                                                                                 566“.

 

1.105.   Papildyti 4.1902 papunkčiu:

4.1902.      didelės rizikos komercinių specialiųjų skrydžių leidimo išdavimą               545“.

 

1.106.    Pakeisti 4.196.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.196.1.     aviacijos inžinieriui, technikui, mechanikui                                                  5,7“.

 

1.107.    Pakeisti 4.197 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.197.       teorijos egzamino laikymą ir perlaikymą:                                                    

4.197.1.      lengvojo orlaivio piloto, piloto mėgėjo, sklandytuvo piloto, oro baliono piloto  8

4.197.2.      navigatoriaus, komercinės aviacijos piloto, oro linijų piloto, daugianarės įgulos piloto, skrydžių dispečerio, skraidančiojo inžinieriaus ir techniko inžinieriaus                      26“.

 

1.108.    Pakeisti 4.199 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.199.        Lietuvos Respublikos civilinio orlaivio įgulos nario pažymėjimo išdavimą 41“.

 

1.109.    Pakeisti 4.213 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.213.        reguliuojamojo subjekto statusą patvirtinančio pažymėjimo išdavimą         433“.

 

1.110.    Pakeisti 4.215 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.215.        reguliuojamo orlaivio atsargų tiekėjo statusą patvirtinančio pažymėjimo išdavimą         409“.

 

1.111.    Pakeisti 4.218 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.218.        žinomo siuntėjo statusą patvirtinančio pažymėjimo išdavimą                       433“.

 

1.112.   Pakeisti 4.226 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.226.        vidaus vandenų laivo įgulos minimalios sudėties liudijimo:                        

4.226.1.       išdavimą                                                                                                       5,7

4.226.2.       dublikato išdavimą                                                                                       4“.

 

1.113.    Pakeisti 4.237 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.237.        vidaus vandenų transporto priemonės laikiną įregistravimą Lietuvos Respublikos vidaus vandenų laivų registre ir registracijos liudijimo išdavimą                                                    18“.

 

1.114.    Pakeisti 4.262 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

4.262.       pramoginių ir asmeninių savaeigių laivų techninę apžiūrą ir akto surašymą:“.    

 

1.115.    Papildyti 4.262.5 papunkčiu:

4.262.5.     pakartotinę techninę apžiūrą                                                                         7“.

 

1.116.    Pakeisti 4.263 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.263.        pramoginių ir asmeninių savaeigių laivų statybos ir remonto techninę priežiūrą 57“.

 

1.117.  Papildyti 4.2841 papunkčiu:

4.2841.       pažymos apie vidaus vandenų laivo teisės plaukioti su Lietuvos valstybės vėliava sustabdymą išdavimą    9,2“.

 

1.118.    Papildyti 4.3001 papunkčiu:

4.3001.       pažymėjimo, išduoto vadovaujantis 1995 m. Tarptautinės konvencijos dėl žvejybos laivų personalo rengimo, atestavimo ir budėjimo normatyvų nuostatomis, pripažinimo patvirtinimo:    

4.3001.1.     išdavimą                                                                                                       16

4.3001.2.     skubų (per 2 darbo dienas) išdavimą                                                            24

4.3001.3.     dublikato išdavimą                                                                                       11

4.3001.4.     skubų (per 2 darbo dienas) dublikato išdavimą                                           17“.

 

1.119.   Pakeisti 4.395 papunktį ir jį išdėstyti taip:

 

4.395.        leidimo pradėti naudoti struktūrinius posistemius Lietuvos Respublikoje išdavimą:     

 

4.395.1.       kai išduodamas leidimas pradėti naudoti naują struktūrinį posistemį          53

 

4.395.2.       kai išduodamas leidimas pradėti naudoti atnaujintą ar patobulintą struktūrinį posistemį           48“.

 

1.120.   Pakeisti 4.396 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.396.       leidimo pradėti naudoti geležinkelių riedmenis Lietuvos Respublikoje išdavimą:         

4.396.1.      kai išduodamas pirmas leidimas pradėti naudoti techninės sąveikos specifikacijas (toliau – TSS) atitinkančius geležinkelių riedmenis                                                             71

4.396.2.      kai išduodamas papildomas leidimas pradėti naudoti TSS atitinkančius geležinkelių riedmenis            129

4.396.3.      kai išduodamas pirmas leidimas pradėti naudoti TSS neatitinkančius geležinkelių riedmenis    71

4.396.4.      kai išduodamas papildomas leidimas pradėti naudoti TSS neatitinkančius geležinkelių riedmenis        129

4.396.5.      kai išduodamas pirmas leidimas pradėti naudoti TSS atitinkančius atnaujintus ar patobulintus geležinkelių riedmenis                                                                                  71

4.396.6.      kai išduodamas pirmas leidimas pradėti naudoti TSS neatitinkančius atnaujintus ar patobulintus geležinkelių riedmenis                                                                                  71

4.396.7.      kai išduodamas pirmas leidimas pradėti naudoti TSS neatitinkančius atnaujintus ar patobulintus geležinkelių riedmenis                                                                                  30

4.396.8.      kai išduodamas leidimas pradėti naudoti geležinkelių riedmenų serijas      71“.

 

1.121.   Pakeisti 4.416 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.416.       valstybinės veterinarinės kontrolės atlikimą:                                              

4.416.1.      galvijų apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą:*                                   

4.416.1.1.   vieno suaugusio galvijo (nuo 12 mėnesių amžiaus)                                     5

4.416.1.2.   vieno galvijų jauniklio (iki 12 mėnesių amžiaus)                                         2

4.416.2.      vieno kanopinio ir arklinio gyvūno apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą* 3

4.416.3.      10 kiaulių apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą:*                              

4.416.3.1.   (iki 25 kilogramų skerdenos svorio)                                                             5

4.416.3.2.   (nuo 25 kilogramų skerdenos svorio)                                                           10

4.416.4.      10 avių, ožkų apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą:*                        

4.416.4.1.   iki 12 kilogramų skerdenos svorio                                                               1,5

4.416.4.2.   daugiau kaip 12 kilogramų skerdenos svorio                                               2,5

4.416.5.      1000 paukščių skerdenėlių (neskirstant paukščių į kategorijas) apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą*    5

4.416.6.      1000 žąsų, ančių skerdenėlių apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą*  10

4.416.7.      100 kalakutų skerdenėlių apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą*        2,5

4.416.8.      1000 naminių triušių skerdenų apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą*        5

4.416.9.      už ūkiuose auginamų medžiojamųjų paukščių ir žvėrių mėsos perdirbimo įmonių patikrinimus:           

4.416.9.1.   10 stručių apžiūros ir skerdenų patikrinimo pažymos išdavimą*                 5

4.416.9.2.   100 smulkių kailinių žvėrelių apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą*  1

4.416.9.3.   1000 sumedžiotų paukščių apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą*     5

4.416.9.4.   1 šerno apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą*                                    1,5

4.416.9.5.   10 laukinių atrajotojų apžiūros ir patikrinimo pažymos išdavimą*              5

Pastaba. * – valstybės rinkliavos dydis apskaičiuojamas, atsižvelgiant į tikrinamų gyvūnų skaičių. Valstybės rinkliava nemokama, jei apskaičiuotos valstybės rinkliavos dydis mažesnis už 1 eurą.   

4.416.10.    mėsos perdirbimo įmonėse, išskyrus ūkio subjektus, kurie moka valstybės rinkliavą už valstybinės veterinarinės kontrolės atlikimą pagal 4.416.1–4.416.9 papunkčius, išpjaustytos mėsos valstybinę veterinarinę kontrolę:                                                                                  

4.416.10.1. 1 tonos jautienos, veršienos, kiaulienos, neporakanopių gyvūnų mėsos patikrinimo pažymos išdavimą 2

4.416.10.2. 1 tonos avienos, ožkienos mėsos patikrinimo pažymos išdavimą                2

4.416.10.3. 1 tonos paukštienos ir naminių triušių mėsos patikrinimo pažymos išdavimą     1,5

4.416.10.4. ūkiuose auginamų ir laukinių paukščių ir žvėrių:                                        

4.416.10.4.1.  1 tonos smulkių medžiojamųjų paukščių ir kailinių žvėrelių mėsos patikrinimo pažymos išdavimą    1,5

4.416.10.4.2.  1 tonos stručių mėsos patikrinimo pažymos išdavimą                             3

4.416.10.4.3.  1 tonos šernų ir atrajojančių gyvūnų mėsos patikrinimo pažymos išdavimą    2

4.416.11.    žuvininkystės ir akvakultūros produktų gamybos ir tiekimo rinkai valstybinę veterinarinę kontrolę:    

4.416.11.1. 10 tonų žuvininkystės ir akvakultūros produktų patikrinimo pažymos išdavimą jų perdirbimo įmonėse**    5

4.416.11.2. 10 tonų pirminio patiekimo rinkai (už 50 pirmųjų tonų, pristatytų per mėnesį) patikrinimo pažymos išdavimą**                                                                                                   10

4.416.11.3. 10 tonų pirminio patiekimo rinkai (daugiau kaip 50 pirmųjų tonų, pristatytų per mėnesį) patikrinimo pažymos išdavimą**                                                                                    5

4.416.11.4. 10 tonų pirminio pardavimo žuvų rinkoje (už 50 pirmųjų tonų, parduotų per mėnesį) patikrinimo pažymos išdavimą**                                                                                                   5

4.416.11.5. 10 tonų pirminio pardavimo žuvų rinkoje (daugiau kaip 50 pirmųjų tonų, parduotų per mėnesį) patikrinimo pažymos išdavimą**                                                                                    2,5

4.416.11.6. 10 tonų pirminio pardavimo (už 50 pirmųjų tonų, parduotų per mėnesį), kai trūksta šviežumo ir (arba) dydžio kategorijos nustatymo arba jis yra nepakankamas pagal nustatytus reikalavimus, patikrinimo pažymos išdavimą**                                                                                    10

4.416.11.7. 10 tonų pirminio pardavimo (daugiau kaip 50 pirmųjų tonų, parduotų per mėnesį), kai trūksta šviežumo ir (arba) dydžio kategorijos nustatymo arba jis yra nepakankamas pagal nustatytus reikalavimus, patikrinimo pažymos išdavimą**                                                                                    5

4.416.11.8. 1 siuntai pirminio pardavimo 1985 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3703/85, nustatančio išsamias bendrų prekybos standartų tam tikroms šviežioms arba atšaldytoms žuvims taikymo taisykles (OL 2004 m. specialusis leidimas, 4 skyrius, 1 tomas, p. 155), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1115/2006 (OL 2006 L 199, p. 6), II priede nurodytų žuvų rūšių patikrinimo pažymos išdavimą                        50

Pastaba. ** – valstybės rinkliavos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į tikrinamų žuvininkystės ir akvakultūros produktų svorį tonomis. Valstybės rinkliava nemokama, jei apskaičiuotos valstybės rinkliavos dydis mažesnis už 1 eurą.                                           

4.416.12.    pieno gamybos valstybinę veterinarinę kontrolę – patikrinimo pažymos išdavimą žalią pieną perdirbančiose įmonėse:                                                                                                      

4.416.12.1. už pirmųjų per mėnesį perdirbtų 30 tonų žalio pieno                                   1

4.416.12.2. viršijus 30 tonų per mėnesį, už papildomą 1 toną žalio pieno                      0,5

4.416.13.    1 tonos perdirbtos produkcijos mėsinėse patikrinimo pažymos išdavimą   4,3

4.416.14.    maisto produktų, įtrauktų į Garantuotų tradicinių gaminių arba Saugomų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų registrus, atitikties specifikacijoms kontrolę              28“.

 

1.122.   Pripažinti netekusiais galios 4.417.2–4.417.3 papunkčius.

 

1.123.   Papildyti 4.4451 papunkčiu:

4.4451.      augalų apsaugos produktų, kurių veikliosios medžiagos nurodytos 2008 m. rugsėjo 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 889/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 dėl ekologinės gamybos ir ekologiškų produktų ženklinimo įgyvendinimo taisyklės dėl ekologinės gamybos, ženklinimo ir kontrolės (OL 2008 L 250, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. gruodžio 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 2017/2273 (OL 2017 L 326, p. 42) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 889/2008), II priede, registravimą ar registracijos atnaujinimą   2 898“.

 

1.124.   Papildyti 4.449.3 papunkčiu:

4.449.3.    mažos rizikos augalų apsaugos produktų, kurie registruojami reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nustatyta tvarka                                                                                                           144“.

 

1.125.   Papildyti 4.449.4 papunkčiu:

4.449.4.    augalų apsaugos produktų, kurių veikliosios medžiagos nurodytos Reglamento (EB) Nr. 889/2008 II priede                                                                                                           144“.

 

1.126.   Papildyti 4.451.3 papunkčiu:

4.451.3.    neprofesionaliajam naudojimui skirtą augalų apsaugos produktą, registruojamą reglamento (EB) Nr. 1107/2009 nustatyta tvarka                                                                         144“.

 

1.127.   Papildyti 4.451.4 papunkčiu:

4.451.4.    augalų apsaugos produktų, kurių veikliosios medžiagos nurodytos Reglamento (EB) Nr. 889/2008 II priede, registracijos kitoje Europos Sąjungos valstybėje pripažinimą          1 867“.

 

1.128.   Papildyti 4.4531 papunkčiu:

4.4531.      Gerosios augalų apsaugos produktų veiksmingumo bandymų praktikos sertifikato išdavimą:  

4.4531.1.     bandymams su lauko augalais                                                                    803

4.4531.2.     bandymams su sodo augalais                                                                     803

4.4531.3.     bandymams su šiltnamio augalais                                                              562

4.4531.4.     bandymams su miško augalais                                                                   562

4.4531.5.     bandymams sandėliuose                                                                            402

Pastaba. Išduodant sertifikatą atlikti bandymus keliose bandymų srityse, valstybės rinkliavą sudaro atitinkamų 4.4531.1–4.4531.5 papunkčiuose nurodytų valstybės rinkliavų suma.“         

 

1.129.   Papildyti 4.4601 papunkčiu:

4.4601.      didžiausio likučių kiekio, kaip apibrėžta 2005 m. vasario 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiančio Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL 2005 L 70, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. sausio 16 d. Komisijos reglamentu (ES) 2018/78 (OL 2018 L 14, p. 6), 2 straipsnio 1 dalyje, paraiškos įvertinimą pagal šio reglamento 8 straipsnį  1 127“.

 

1.130.   Pakeisti 4.475 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.475.       už dauginamosios medžiagos siuntos sertifikavimą ir kokybės patvirtinimo dokumento išdavimą:      

4.475.1.      javų, grikių, runkelių, pašarinių augalų sėklos                                            20

4.475.2.      aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos                                                            28

4.475.3.      daržovių sėklos                                                                                          18

4.475.4.      už kiekvieną sėklinių bulvių siuntą iki 15 tonų                                          23

4.475.5.      už kiekvieną sodo augalų siuntą iki 1 000 vienetų                                     16

4.475.6.      už kiekvieną skiepūglių, poskiepių, ūglių ir daigų siuntą iki 10 000 vienetų       16“.

 

1.131.   Pakeisti 4.476 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.476.       už sėklinio pasėlio ir sodo dauginamosios medžiagos kokybės įvertinimą (aprobavimą) ir dokumento išdavimą:                                                                                                   

4.476.1.      už kiekvieną javų ar grikių pasėlį iki 50 hektarų                                        24

4.476.2.      už kiekvieną runkelių ir daržovių pasėlį iki 0,5 hektaro                             22

4.476.3.      už kiekvieną aliejinių ir pluoštinių augalų pasėlį iki 10 hektarų                 22

4.476.4.      už kiekvieną ankštinių javų (pupinių) pasėlį iki 20 hektarų                       23

4.476.5.      už kiekvieną žolių ir kitų rūšių pašarinių augalų pasėlį iki 10 hektarų       21

4.476.6.      už kiekvieną sėklinių bulvių pasėlį iki 1 hektaro                                        8,9

4.476.7.      už kiekvieną sodo augalų plotą iki 0,5 hektaro                                          21“.

 

1.132.   Pakeisti 4.481 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.481.       dauginamosios medžiagos sertifikato dublikato išdavimą                          2“.

 

1.133.   Papildyti 4.4871 papunkčiu:

4.4871.      augalų apsaugos produktų, kurių veikliosios medžiagos nurodytos Reglamento (EB) Nr. 889/2008 II priede, duomenų vertinimą dėl registravimo arba registravimo atnaujinimo, kai Lietuvos Respublika yra zoninė vertinimo ataskaitos rengėja                                                             8 082“.

 

1.134.   Papildyti 4.4961 papunkčiu:

4.4961.      vienkartinio leidimo purkšti augalų apsaugos produktus iš oro išdavimą    74“.

 

1.135.   Pakeisti 4.497 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.497.       leidimo atidaryti automatų saloną išdavimą                                                1 002“.

 

1.136.   Pakeisti 4.498 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.498.       leidimo atidaryti bingo saloną išdavimą                                                      1 002“.

 

1.137.   4.499 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.499.       leidimo atidaryti lošimo namus (kazino) išdavimą                                      1 002“.

 

1.138.   Pakeisti 4.500 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.500.       leidimo įsteigti totalizatoriaus ir lažybų punktą išdavimą                            515“.

 

1.139.   Pakeisti 4.501 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.501.       lošimų organizavimo reglamento patvirtinimą                                             693“.

 

1.140.   Pakeisti 4.502 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.502.       lošimų organizavimo reglamento pakeitimų ir (ar) papildymų patvirtinimą         352“.

 

1.141.   Pakeisti 4.503 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.503.       loterijų taisyklių suderinimą                                                                         461“.

 

1.142.   Pakeisti 4.504 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.504.       loterijų taisyklių pakeitimų ir (ar) papildymų suderinimą                            229“.

 

1.143.   Pakeisti 4.505 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.505.       leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) pakeitimą arba papildymą  232“.

 

1.144.   Pakeisti 4.506 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.506.       lošimo įrenginio įregistravimą Lietuvos lošimo įrenginių registre                7“.

 

1.145.   Pakeisti 4.507 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.507.       Lietuvos lošimo įrenginių registro duomenų pakeitimą ar papildymą         4,7“.

 

1.146.   Pakeisti 4.508 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.508.       leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) pakeitimą, kai leidime nurodyti lošimo įrenginiai keičiami į kitus tos pačios rūšies lošimo įrenginius toje pačioje lošimo organizavimo vietoje                                                                                                          39“.

 

1.147.   Pakeisti 4.5081 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.5081.      leidimo atidaryti automatų ar bingo saloną arba lošimo namus (kazino) pakeitimą, kai pasikeičia lošimų organizatoriaus pavadinimas, buveinės adresas ar lošimų organizavimo vietos adresas  19“.

 

1.148.   Pakeisti 4.509 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.509.       lošimo įrenginio tipo patvirtinimą ir jo įregistravimą Lietuvos lošimo įrenginių registre             14“.

 

1.149.   Pakeisti 4.5091 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.5091.      leidimo organizuoti nuotolinius lošimus:                                                  

4.5091.1.     išdavimą                                                                                                     479

4.5091.2.     papildymą ar pakeitimą, išskyrus pakeitimą, kai leidime nurodyti lošimo įrenginiai keičiami į kitus tos pačios rūšies lošimo įrenginius toje pačioje lošimo organizavimo vietoje, ir pakeitimą, kai pasikeičia lošimų organizatoriaus pavadinimas, buveinės adresas ar lošimų organizavimo vietos adresas  232

4.5091.3.     pakeitimą, kai leidime nurodyti lošimo įrenginiai keičiami į kitus tos pačios rūšies lošimo įrenginius toje pačioje lošimo organizavimo vietoje                                                          39

4.5091.4.     pakeitimą, kai pasikeičia lošimų organizatoriaus pavadinimas, buveinės adresas ar lošimų organizavimo vietos adresas                                                                                             19“.

 

1.150.   Pakeisti 4.532 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.532.       statybą leidžiančio dokumento statyti naują ypatingąjį statinį (statinius) išdavimą        165“.

 

1.151.   Pakeisti 4.533 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.533.         statybą leidžiančio dokumento statyti naują neypatingąjį statinį (statinius) išdavimą   93“.

 

1.152.   Pakeisti 4.535 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.535.       statybą leidžiančio dokumento rekonstruoti ypatingąjį statinį (statinius) išdavimą        165“.

 

1.153.   Pakeisti 4.536 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.536.       statybą leidžiančio dokumento rekonstruoti neypatingąjį statinį (statinius) išdavimą     93“.

 

1.154.   Pakeisti 4.537 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.537.       statybą leidžiančio dokumento atnaujinti (modernizuoti) pastatą išdavimą        52“.

 

1.155.   Pakeisti 4.541 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.541.       ūkininko ūkio įregistravimą Ūkininkų ūkio registre ir įregistravimo pažymėjimo |išdavimą        12“.

 

1.156.   Pripažinti netekusiu galios 4.574 papunktį.

 

1.157.   Pakeisti 4.594 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.594.        branduolinės saugos srities veiklos leidimų išdavimą:                              

4.594.1.       pirmą kartą įvežti branduolinį kurą į branduolinės (atominės) elektrinės, branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko, neenergetinio branduolinio reaktoriaus aikštelę:      

4.594.1.1.    kai pareiškėjas yra licencijos, nurodytos Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punkte, turėtojas                                                                                                     4 989

4.594.1.2.    kai pareiškėjas yra licencijos, nurodytos Branduolinės saugos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punkte, turėtojas                                                                                                     80 000

4.594.2.       įvežti branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas į branduolinės energetikos objekto, išskyrus branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloką ir neenergetinį branduolinį reaktorių, aikštelę ir (ar) pirmą kartą atlikti bandymus panaudojant branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas šiuose branduolinės energetikos objektuose                                              46 699

4.594.3.       atlikti pirmąjį branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba neenergetinio branduolinio reaktoriaus paleidimą                                                                                 80 000

4.594.4.       pradėti pramoninį branduolinės energetikos objekto eksploatavimą:       

4.594.4.1.    branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba vieno bloko branduolinės (atominės) elektrinės 80 000

4.594.4.2.    dviejų ar daugiau branduolinės (atominės) elektrinės energijos blokų arba dviejų ar daugiau blokų branduolinės (atominės) elektrinės                                                             80 000

4.594.4.3.    neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                                      54 802

4.594.4.4.    branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                   10 827

4.594.4.5.    branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                      24 094

4.594.4.6.    radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                      16 875

4.594.4.7.    radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                                15 321

4.594.4.8.    radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                         14 619

4.594.5.       paleisti branduolinį reaktorių po jo sustabdymo                                        21 570

4.594.6.       vežti (įvežti, išvežti ir vežti tranzitu) radioaktyviąsias atliekas, susidariusias branduolinio kuro ciklo metu 3 003

4.594.7.       vežti (įvežti, išvežti ir vežti tranzitu) panaudotą branduolinį kurą             3 003“.

 

1.158.   Pakeisti 4.595 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.595.        nurodytų 4.594.1–4.594.5 papunkčiuose leidimų pakeitimą:                   

4.595.1.       pasikeitus leidimo turėtojo rekvizitams                                                      31

4.595.2.       pasikeitus branduolinės energetikos objekto pavadinimui                         35“.

 

1.159.   Pakeisti 4.596 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.596.        leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas, kurį išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija:                                                                                                 

4.596.1.       išdavimą                                                                                                     685

4.596.2.       dublikato išdavimą                                                                                     12“.

 

1.160.   Pakeisti 4.597 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.597.        laikinojo leidimo gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas, kurį išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija:            

4.597.1.       išdavimą                                                                                                     536

4.597.2.       patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                            12“.

 

1.161.   Pakeisti 4.598 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.598.        laikinojo leidimo montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, kurį išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija:                                                                  

4.598.1.       išdavimą                                                                                                     536

4.598.2.       patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                            12“.

 

1.162.   Pakeisti 4.599 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.599.        laikinojo leidimo verstis veikla jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte:                                                                                                     

4.599.1. išdavimą                                                                                                           536

4.599.2.        patikslinimą ar dublikato išdavimą                                                           12“.

 

1.163.   Pakeisti 4.600 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.600.        saugos analizės ir pagrindimo dokumentų derinimą:                                 

4.600.1.       branduolinės energetikos objekto statybos vietos (aikštelės) vertinimo ataskaitos derinimą:     

4.600.1.1.    branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba vieno bloko branduolinės (atominės) elektrinės                                                                                                                    62 518

4.600.1.2.    dviejų ar daugiau branduolinės (atominės) elektrinės energijos blokų arba dviejų ar daugiau blokų branduolinės (atominės) elektrinės                                                             69 605

4.600.1.3.    neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                                       38 266

4.600.1.4.    branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                   24 688

4.600.1.5.    branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                       24 688

4.600.1.6.    radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                       24 688

4.600.1.7.    radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                                 63 228

4.600.1.8.    radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                          24 688

4.600.2.       periodinės branduolinės energetikos objekto saugos vertinimo ataskaitos derinimą:     

4.600.2.1.    branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko                                    80 000

4.600.2.2.    neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                                       75 574

4.600.2.3.    branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                   24 846

4.600.2.4.    branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                       26 453

4.600.2.5.    radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                       22 569

4.600.2.6.    radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                                 25 229

4.600.2.7.    radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                          28 494

4.600.3.       branduolinės energetikos objekto pirmos kategorijos modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą                                                                                                      9 513

4.600.4.       branduolinės energetikos objekto antros kategorijos modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą                                                                                                      7 996

4.600.5.       branduolinės energetikos objekto trečios kategorijos modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą:                                                                                                    

4.600.5.1.    fizinės saugos sistemų ir komponentų modifikacijos saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą          138

4.600.5.2.    radiacinės kontrolės sistemos ir komponentų modifikacijos saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą 159

4.600.5.3.    kitų nei nurodytų 4.600.5.1 ir 4.600.5.2 papunkčiuose trečios kategorijos modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą                                                          115

4.600.6.       branduolinės energetikos objekto ketvirtos kategorijos modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą                                                                                                      92

4.600.7.       branduolinės energetikos objekto penktos kategorijos modifikacijų saugą pagrindžiančių dokumentų derinimą                                                                                                      2 260

4.600.8.       branduolinės energetikos objekto pripažinimo tinkamu eksploatuoti programos derinimą:       

4.600.8.1.    branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko                                    71 731

4.600.8.2.    neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                                       51 000

4.600.8.3.    branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                   17 380

4.600.8.4.    branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                       19 983

4.600.8.5.    radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                       17 380

4.600.8.6.    radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                                 19 983

4.600.8.7.    radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                          19 983

4.600.9.       nenumatytiems projekte bandymams atlikti, kitokiems nukrypimams nuo branduolinės energetikos objekto projekto įgyvendinti atliekamos saugos pagrindimo dokumentų derinimą        3 131

4.600.10.     atnaujinto radionuklidų išmetimo į aplinką plano derinimą                        2 205

4.600.11.     priežiūros po radioaktyviųjų atliekų atliekyno uždarymo programos derinimą   7 098

4.600.12.     branduolinės energetikos objekto suskirstymo į apsaugos zonas analizės derinimą:      

4.600.12.1branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba vieno bloko branduolinės (atominės) elektrinės 3 131

4.600.12.2dviejų ar daugiau branduolinės (atominės) elektrinės energijos blokų arba dviejų ar daugiau blokų branduolinės (atominės) elektrinės                                                             3 515

4.600.12.3neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                                       3 131

4.600.12.4branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                   2 768

4.600.12.5branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                       3 131

4.600.12.6radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                       2 768

4.600.12.7radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                                 2 768

4.600.12.8radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                          3 094

4.600.13.     atnaujinto fizinės saugos užtikrinimo plano derinimą:                            

4.600.13.1branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba vieno bloko branduolinės (atominės) elektrinės 3 481

4.600.13.2dviejų ar daugiau branduolinės (atominės) elektrinės energijos blokų arba dviejų ar daugiau blokų branduolinės (atominės) elektrinės                                                             3 481

4.600.13.3neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                                       3 481

4.600.13.4branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                   3 481

4.600.13.5branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                       3 481

4.600.13.6radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                       3 481

4.600.13.7radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                                 3 481

4.600.13.8.  radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                          3 481

4.600.13.9veiklai, kuriai išduota licencija vežti branduolines medžiagas, nurodytas Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai vežamos branduolinės medžiagos (įskaitant panaudotą branduolinį kurą), priskirtos prie I arba II branduolinių medžiagų kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko        2 567

4.600.13.10. veiklai, kuriai išduota licencija įsigyti, turėti ir naudoti branduolines medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai įsigyjamos, turimos ar naudojamos branduolinės medžiagos, priskirtos prie I arba II branduolinių medžiagų kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko                                   2 567

4.600.13.11. veiklai, kuriai išduota licencija vežti branduolinio kuro ciklo medžiagas (išskyrus panaudotą branduolinį kurą), vežti branduolines medžiagas, nurodytas Branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai vežamos branduolinės medžiagos (įskaitant panaudotą branduolinį kurą), priskirtos prie III branduolinių medžiagų kategorijos arba nepriskiriamos prie kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko, ir vežti daliąsias medžiagas, nurodytas Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede, šiame priede nustatytais kiekiais           378

4.600.13.12.    veiklai, kuriai išduota licencija įsigyti, turėti ir naudoti Branduolines medžiagas, nurodytas branduolinės saugos įstatymo 1 priede, kai įsigyjamos, turimos ar naudojamos branduolinės medžiagos, priskirtos prie III branduolinių medžiagų kategorijos arba nepriskiriamos prie kategorijos pagal fizinės saugos reikalavimus, tvirtinamus Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko, ir Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytais kiekiais įsigyti, turėti ir naudoti šiame priede nurodytas daliąsias medžiagas                                                                    378

4.600.14.     branduolinio energetikos objekto techninės specifikacijos derinimą:     

4.600.14.1.  branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko arba vieno bloko branduolinės (atominės) elektrinės 25 782

4.600.14.2.  dviejų ar daugiau branduolinės (atominės) elektrinės energijos blokų arba dviejų ar daugiau blokų branduolinės (atominės) elektrinės                                                             28 976

4.600.14.3.  neenergetinio branduolinio reaktoriaus                                                       18 768

4.600.14.4branduolinių medžiagų saugyklos, išskyrus branduolinių medžiagų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                   8 720

4.600.14.5.  branduolinių medžiagų saugyklos arba radioaktyviųjų atliekų saugyklos, kuriose saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                       14 939

4.600.14.6.  radioaktyviųjų atliekų saugyklos, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą, kurioje saugomas panaudotas branduolinis kuras                                                                                       14 808

4.600.14.7.  radioaktyviųjų atliekų atliekyno                                                                 12 932

4.600.14.8.  radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio, išskyrus radioaktyviųjų atliekų saugyklą ir radioaktyviųjų atliekų atliekyną                                                                                          12 893“.

 

1.164.   Pakeisti 4.6003 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6003.      radioaktyviųjų medžiagų vežimo patvirtinimo sertifikato, kurį išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, išdavimą                                                                       3 509“.

 

1.165.   Pakeisti 4.6004 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6004. radioaktyviosios medžiagos konstrukcijos patvirtinimo sertifikato, kurį išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, išdavimą                                                                       2 406“.

 

1.166.   Pakeisti 4.6005 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6005.      pakuotės konstrukcijos patvirtinimo sertifikato, kurį išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, išdavimą                                                                                   5 458“.

 

1.167.   Pakeisti 4.6006 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6006.      pakuotės konstrukcijos ir radioaktyviųjų medžiagų vežimo patvirtinimo sertifikato, kurį išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, išdavimą                   8 682“.

 

1.168.   Pakeisti 4.6007 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6007.      kitos valstybės kompetentingos institucijos išduoto radioaktyviųjų medžiagų vežimo patvirtinimo sertifikato pripažinimo sertifikato, kurį išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, išdavimą                                                                                                       359“.

 

1.169.   Pakeisti 4.6008 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6008.      kitos valstybės kompetentingos institucijos išduoto pakuotės konstrukcijos patvirtinimo sertifikato pripažinimo sertifikato, kurį išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, išdavimą 359“.

 

1.170.   Pakeisti 4.6009 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.6009.      kitos valstybės kompetentingos institucijos išduoto radioaktyviųjų medžiagų vežimo patvirtinimo ir (ar) pakuotės konstrukcijos patvirtinimo sertifikato pripažinimo sertifikato, kurį išduoda Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija, išdavimą                                                       508“.

 

1.171.   Pakeisti 4.613 papunktį ir jį išdėstyti taip:

4.613.        sutikimo įsigyti žemės ūkio paskirties žemės išdavimą:                              

4.613.1.       fiziniams asmenims                                                                                       11

4.613.2.       juridiniams asmenims                                                                                   37“.

 

1.172. Pakeisti pastraipą po 4.616 papunkčiu ir ją išdėstyti taip:

Viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros“.

 

1.173.      Pripažinti netekusiu galios 4.622 papunktį.

 

1.174.      Papildyti pastraipa po 4.622 papunkčiu:

Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro“.

 

1.175.   Papildyti 4.623 papunkčiu:

4.623.       patentinių patikėtinių kvalifikacinio egzamino laikymą                              150“.

 

2. Šio nutarimo 1.6, 1.84, 1.86, 1.172 papunkčiai įsigalioja 2018 m. spalio 1 d.

3. Šio nutarimo 1.53–1.55 papunkčiai įsigalioja 2018 m. lapkričio 1 d.

4. Šio nutarimo 1.87 papunktis įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                           Saulius Skvernelis

 

 

 

Finansų ministras                                                                                                        Vilius Šapoka