herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

Dėl LĖŠŲ SKyRIMO PROJEKTams ĮGYVENDINTI

2019 m. rugsėjo 18 d. Nr. A-815

Joniškis

 

            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Joniškio rajono savivaldybėje aprašo, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. A-561 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės ,,Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Joniškio rajono savivaldybėje aprašo patvirtinimo“, 23 punktu ir atsižvelgdama į motyvuotus išplėstinių seniūnaičių sueigų siūlymus:

            1. S k i r i u  iš valstybės biudžeto asignavimų, numatytų Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinti:

            1.1. Gaižaičių kaimo bendruomenei – 682,00 Eur projektui „Kraštiečių šventė“ įgyvendinti;

            1.2. Gataučių jaunimo klubui – 554,50 Eur projektui „Bendruomeniškumas – ateities garantas“ įgyvendinti;

            1.3. Stupurų kaimo bendruomenei – 554,50 Eur projektui „Sielos ir kūno darna – sveikas žmogus“ įgyvendinti;

            1.4. Jakiškių-Maironių kaimų bendruomenei – 1267,25 Eur projektui „Antras žingsnelis link didelės svajonės“ įgyvendinti;

            1.5. Joniškio miesto vietos veiklos grupei – 1267,00 Eur projektui „Sūpynės“ įgyvendinti;

            1.6. Ziniūnų kaimo bendruomenei „Obelėlė“ – 1267,00 Eur projektui „Bendruomenės namai – kaimo spindulys“ įgyvendinti;

            1.7. Kalnelio kaimo bendruomenei „Sidabrė“ – 1267,25 Eur projektui „Kalnelio kaimo bendruomenės „Sidabrė“ vaikų žaidimo aikštelių tvarkymas ir atnaujinimas“ įgyvendinti;

            1.8. Kepalių kaimo bendruomenei „Ašvinė“ – 1194,00 Eur projektui „Bendruomenės namų pritaikymas visuomenės poreikiams“ įgyvendinti;

            1.9. Darginių kaimo bendruomenei „Šilas“ – 1051,00 Eur projektui „Verdu ir skanauju“ įgyvendinti;

            1.10. Rudiškių kaimo bendruomenei – 790,00 Eur projektui „Sportuokime saugiai“ įgyvendinti;

            1.11. Satkūnų kaimo bendruomenei „Gija“ – 1016,00 Eur projektui „Jaukūs namai – vietinės bendruomenės stiprinimas“ įgyvendinti;

            1.12. Bariūnų kaimo bendruomenei – 1041,00 Eur projektui „Bariūnų kaimo vaikų žaidimų aikštelės išplėtimas“ įgyvendinti;

            1.13. Skaistgirio miestelio bendruomenei – 1420,00 Eur projektui „Medžio ir paukščio bendrystė“ įgyvendinti;

            1.14. Žvelgaičių kaimo bendruomenei – 1769,00 Eur projektui „Lauko treniruokliai bendruomenės stiprinimui“ įgyvendinti.

           

 

            2. P a v e d u Buhalterinės apskaitos skyriui pervesti valstybės biudžeto lėšas įsakymo 1 punkte nurodytiems gavėjams pagal pasirašytas Valstybės biudžeto lėšų naudojimo projektams įgyvendinti sutartis.

 

            Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299 Šiauliai) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, LT-35158 Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas).

 

 

Administracijos direktorė                                                                                   Valė Kulvinskienė