LIETUVOS RESPUBLIKOS

VYRIAUSIOJI RINKIMŲ KOMISIJA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL INICIATYVINĖS GRUPĖS PILIEČIŲ ĮSTATYMŲ LEIDYBOS INICIATYVAI

ĮGYVENDINTI ĮREGISTRAVIMO

 

2023 m. spalio 26 d. Nr. Sp-262

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymo 5, 6, 7, 9 ir 11 straipsniais, Lietuvos Respublikos referendumo konstitucinio įstatymo 11 straipsniu ir atsižvelgdama į 10 Lietuvos Respublikos piliečių reiškiamą įstatymo leidybos iniciatyvą, kurią jie patvirtino atvykę į Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdį, nusprendžia:

1. Įregistruoti 10 Lietuvos Respublikos piliečių, turinčių rinkimų teisę, iniciatyvinę grupę piliečių įstatymų leidybos iniciatyvai įgyvendinti ir patvirtinti šios iniciatyvinės grupės įregistravimo aktą (priedas).

2. Išduoti piliečių parašų rinkimo lapus 2023 m. lapkričio 6 d.

3. Nustatyti, kad iniciatyvinė grupė, per nustatytą terminą surinkusi 300 000 rinkimų teisę turinčių Lietuvos Respublikos piliečių parašų dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 34 straipsnio pakeitimo projekto, surašo baigiamąjį aktą, kurį kartu su piliečių parašais perduoda Vyriausiajai rinkimų komisijai ne vėliau kaip paskutiniąją šio termino dieną (2024 m. kovo 6 d.) iki 17 val. Per keturis mėnesius nesurinkus reikiamo Lietuvos Respublikos piliečių parašų skaičiaus, tolesnis parašų rinkimas nutraukiamas.

4. Nustatyti, kad iniciatyvinės grupės teikimu iniciatyvinės grupės koordinatoriais skiriami Umberto Masi ir Goda Butrimaitė. Koordinatoriai yra atsakingi už Vyriausiosios rinkimų komisijos išduotų piliečių parašų rinkimo lapų priėmimą, tinkamą panaudojimą, apskaitą ir grąžinimą.

 

 

 

Komisijos pirmininkė                                                                                                Lina Petronienė