KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ RĖMIMO, VIETOS BENDRUOMENIŲ SKATINIMO IR AKTYVINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. kovo 31 d.  Nr.T-46

Kelmė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Kelmės rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų rėmimo, vietos bendruomenių skatinimo ir aktyvinimo priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Patvirtinti paraiškos finansinei paramai gauti ir projektų vertinimo formas (pridedama).

3. Laikyti netekusiu galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 21 d. sprendimą Nr. T-384 „Dėl Kelmės rajono visuomeninių organizacijų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                             Vaclovas Andrulis