LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ ĮSTATYMO NR. VIII-1183 7 PRIEDĖLIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. gruodžio 18 d. Nr. XIII-1793

Vilnius

 

 

1 straipsnis. Įstatymo 7 priedėlio pakeitimas

Pakeisti Įstatymo 7 priedėlį ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

mokesčio už aplinkos teršimą

įstatymo

7 priedėlis

 

MOKESČIO UŽ APLINKOS TERŠIMĄ SĄVARTYNE ŠALINAMOMIS ATLIEKOMIS TARIFAI

Sąvartyne šalinamų atliekų rūšis

Mokesčio tarifai, Eur/t faktiškai pašalintų atliekų

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

nuo 2020 m.

1. Nepavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos, išskyrus nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamas asbesto atliekas

3

3

5

5

27,51

2. Inertinių atliekų sąvartyne šalinamos atliekos ir nepavojingųjų atliekų sąvartyno atskirose sekcijose šalinamos asbesto atliekos

7,24

13,03

18,83

24,62

30,41

3. Pavojingųjų atliekų sąvartyne šalinamos atliekos

47,79

53,58

59,37

65,16

70,96“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2018 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė