NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO VERTINIMO IR TEIKIMO SUTARTIES PROJEKTUI  

 

2021 m. sausio 28 d. Nr. T1-9

Neringa

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. V-1357 redakcija), 5.2 papunkčiu ir Neringos savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos, patvirtintos Neringos savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. T1-208 „Dėl Neringos savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos patvirtinimo“, 2.3 papunkčiu ir 3 punktu, Neringos savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1.  Pritarti Bendradarbiavimo dėl socialinių paslaugų poreikio vertinimo ir teikimo sutarties projektui (pridedama).

2.  Įgalioti Neringos savivaldybės merą Darių Jasaitį pasirašyti 1 punkte įvardintą bendradarbiavimo sutartį.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Darius Jasaitis                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audronė Tribulaitė

2021-01-28