Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2017 M. KOVO 1 D. NUTARIMO NR. 149 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2017 m. spalio 25 d. Nr. 865

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimą Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“:

1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 42 straipsnio 1 dalimi, 44 straipsnio 1 dalimi, 52 straipsnio 10 dalimi, 53 straipsnio 13 dalimi, 75 straipsnio 2, 3, 4 dalimis, 77 straipsnio 7, 13 dalimis, 79 straipsnio 1 dalimi ir 83 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  n u t a r i a:“.

2. Papildyti 1.5 papunkčiu:

1.5. tais atvejais, kai 2018 ir 2019 metais tam tikrai valstybinei mokslo ir studijų institucijai pagal Valstybės biudžeto lėšų, skiriamų valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms administravimui ir ūkiui bei sudėtingos infrastruktūros objektų priežiūrai, skyrimo tvarkos aprašą, atitinkamiems metams apskaičiuota valstybės biudžeto lėšų administravimui ir ūkiui bei sudėtingos infrastruktūros objektams prižiūrėti suma viršija praėjusiais metais tai valstybinei mokslo ir studijų institucijai šiam tikslui skirtą lėšų sumą (išskyrus atvejus, kai šiam tikslui skiriami papildomi valstybės biudžeto asignavimai) daugiau nei 25 procentais, lėšų perviršis, didesnis nei 25 procentai, perskirstomas kitoms valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms proporcingai jų lėšų administravimui ir ūkiui bei sudėtingos infrastruktūros objektams prižiūrėti sumų, apskaičiuotų atitinkamiems metams, sumažėjimui, palyginti su praėjusiais metais joms šiam tikslui skirtomis lėšų sumomis.“.

3. Papildyti 3.7 papunkčiu:

3.7. Valstybės biudžeto lėšų, skiriamų valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms administravimui ir ūkiui bei sudėtingos infrastruktūros objektų priežiūrai, skyrimo tvarkos aprašą.“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                            Jurgita Petrauskienė


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2017 m. kovo 1 d. nutarimu Nr. 149  

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. spalio 25 d. nutarimo Nr. 865  redakcija)

 

valstybės biudžeto lėšų, skiriamų VALSTYBINĖMS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOMS administravimui ir ūkiui BEI SUDĖTINGOS INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PRIEŽIŪRAI, SKYRIMO tvarkos aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės biudžeto lėšų, skiriamų valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms administravimui ir ūkiui bei sudėtingos infrastruktūros objektų priežiūrai, skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšų dalies, skiriamos valstybinėms mokslo ir studijų institucijoms (toliau – institucijos) administravimui ir ūkiui bei sudėtingos infrastruktūros objektų priežiūrai, skyrimo tvarką.

2. Universitetams ir mokslinių tyrimų institutams administravimui ir ūkiui bei sudėtingos infrastruktūros objektų priežiūrai skiriama ne daugiau kaip 40 procentų jiems skiriamų valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšų. Šios lėšos paskirstomos taip:

2.1.      ūkio infrastruktūrai eksploatuoti – 80 procentų;

2.2. administravimui – 15 procentų;

2.3. sudėtingos infrastruktūros objektų priežiūrai – 5 procentai.

3. Kolegijoms administravimui ir ūkiui bei sudėtingos infrastruktūros objektų priežiūrai skiriama ne daugiau kaip 35 procentai nuo bendros joms skiriamos valstybės biudžeto asignavimų sumos. Šios lėšos paskirstomos taip:

3.1. ūkio infrastruktūrai eksploatuoti – 79 procentai;

3.2. administravimui – 20 procentų;

3.3. sudėtingos infrastruktūros objektų priežiūrai – 1 procentas.

 

 

II SKYRIUS

Valstybės biudžeto bazinio finansavimo LĖŠų, skiriamų administravimui ir ūkiui bei sudėtingos infrastruktūros objektų priežiūrai, paskirstymas INSTITUCIJOMS

 

4. Aprašo 2.1 papunktyje nurodytos lėšos ūkio infrastruktūrai eksploatuoti paskirstomos taip:

4.1. 40 procentų šių lėšų paskirstomos universitetams ir mokslinių tyrimų institutams proporcingai lėšų sumoms, skirtoms moksliniams tyrimams, eksperimentinei plėtrai, meno veiklai;

4.2. 60 procentų šių lėšų paskirstomos universitetams ir mokslinių tyrimų institutams proporcingai jų valstybės finansuojamiems studentams tenkančiam norminiam šildomų patalpų plotui, apskaičiuotam pagal Aprašo priedą.

5. Aprašo 2.2 papunktyje nurodytos lėšos administravimui paskirstomos taip:

5.1. 60 procentų šių lėšų vienodomis dalimis paskirstoma universitetams;

5.2. 40 procentų šių lėšų vienodomis dalimis paskirstoma mokslinių tyrimų institutams;

5.3. tam tikram universitetui arba mokslinių tyrimų institutui pagal Aprašo 5.1 ir 5.2 papunkčius administravimui apskaičiuota lėšų dalis, viršijanti 8 procentus praėjusiais metais tam universitetui arba mokslinių tyrimų institutui skirtos valstybės biudžeto asignavimų išlaidoms sumos, perskirstoma kitiems universitetams ir mokslinių tyrimų institutams vadovaujantis Aprašo 4 punkto nuostatomis.

6. Aprašo 3.1 papunktyje nurodytos lėšos ūkio infrastruktūrai eksploatuoti kolegijoms paskirstomos proporcingai jų valstybės finansuojamiems studentams tenkančiam norminiam šildomų patalpų plotui, apskaičiuotam pagal Aprašo  priedą.

7. Aprašo 3.2 papunktyje nurodytos lėšos administravimui kolegijoms paskirstomos vienodomis dalimis. Tam tikrai kolegijai administravimui apskaičiuota lėšų dalis, viršijanti 8 procentus praėjusiais metais tai kolegijai skirtos valstybės biudžeto asignavimų išlaidoms sumos, perskirstoma kitoms kolegijoms pagal Aprašo 6 punktą.

8. Aprašo 2.3 ir 3.3 papunkčiuose nurodytos lėšos sudėtingos infrastruktūros objektų priežiūrai institucijoms paskirstomos valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšų, skiriamų sudėtingos infrastruktūros objektų priežiūrai, apskaičiavimo koeficientus dauginant iš bendros asignavimų, skiriamų minėtų objektų priežiūrai, sumos. Valstybės biudžeto bazinio finansavimo lėšų, skiriamų sudėtingos infrastruktūros objektų priežiūrai, apskaičiavimo koeficientus tvirtina švietimo ir mokslo ministras.

9. Sudėtingos infrastruktūros objektu yra laikomas valstybei nuosavybės teise priklausantis infrastruktūros objektas, kuris atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

9.1. infrastruktūros objektui būtina ypatinga priežiūra arba  jis yra  naudojamas ne vien mokslo ir studijų tikslais, tačiau atlieka svarbią funkciją, kurios nėra galimybės perduoti kitiems subjektams, ir yra susijęs su papildomais eksploatavimo kaštais;

9.2. tai yra infrastruktūros objektas, kuriame būtina sukurti ir palaikyti augalų ar gyvūnų laikymo ir priežiūros sąlygas, ir kuris naudojamas mokslo ir (arba) studijų, edukacijos, aplinkos apsaugos, kultūros, rekreacijos, sveikatinimo ar pilietiškumo ugdymo tikslais;

9.3. tai infrastruktūros objektas, kuris yra nacionalinės reikšmės nekilnojamas kultūros paveldo objektas, atviras ir prieinamas visuomenei pažinti.

 

 

––––––––––––––––––––


 

Valstybės biudžeto lėšų, skiriamų

valstybinėms mokslo ir studijų

institucijoms, administravimui ir

ūkiui bei sudėtingos infrastruktūros

objektų priežiūrai, skyrimo tvarkos aprašo

priedas

 

 

Norminiai šildomų patalpų plotai, tenkantys vienam valstybės finansuojamam studentui, universitetuose ir MOKSLINIŲ TYRIMŲ institutuose (kvadratiniais metrais)

 

Studijų krypčių grupė, studijų kryptis

I pakopos, vientisosios studijos, rezidentūra

II ir III pakopos studijos

Humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, žemės ūkio mokslų, inžinerijos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, ugdymo mokslų, informatikos mokslų, fizinių mokslų, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų (išskyrus medicinos ir odontologijos studijų kryptis), teisės, verslo ir viešosios vadybos krypčių grupės, architektūros, kraštovaizdžio architektūros, laisvalaikio sporto studijų kryptys

 

 

 

10

 

 

 

15

Veterinarijos mokslų studijų krypčių grupė, medicinos, odontologijos, dailės, dizaino, teatro, kino, šokio, medijų meno, meno objektų restauravimo, pasiekimų sporto studijų kryptys

20

30

Muzikos studijų kryptis

30

45

 

 

 

 

Norminiai šildomų patalpų plotai, tenkantys vienam valstybės finansuojamam studentui, kolegijose (kvadratiniais metrais)

 

 

 

Studijų krypčių grupė, studijų kryptis

I pakopos studijos

Socialinių mokslų, teisės, verslo ir viešosios vadybos, gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, žemės ūkio mokslų, fizinių mokslų, inžinerijos mokslų, informatikos mokslų, technologijų mokslų, matematikos mokslų, sporto, veterinarijos mokslų, ugdymo mokslų, humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės  

 

10

Teatro, kino, šokio, medijų meno, dailės, dizaino, meno objektų restauravimo, architektūros, kraštovaizdžio architektūros  kryptys

20

Muzikos studijų kryptis

30

 

 

––––––––––––––––––––