LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. kovo 20 d. Nr. V-598

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1.  Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip

4.2. neatliekami asmenims:

4.2.1. kuriems prieš mažiau nei 180 dienų COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) buvo patvirtinta šio sprendimo 1 punkte nurodytais tyrimų metodais;

4.2.2. kurie prieš mažiau nei 180 dienų buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal pilną skiepijimo schemą;

4.2.3. kurie prieš mažiau nei 60 dienų yra gavę teigiamą serologinio tyrimo atsakymą;“.

2.  Pakeičiu 6.1.1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.1.1.5. švietimo įstaigų ir kitų švietimo teikėjų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programas ar aukštojo mokslo studijas, darbuotojams bei asmenims, teikiantiems valymo ir (ar) maisto tiekimo paslaugas juose, neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, neformalųjį profesinį mokymą organizuojančių įstaigų darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais ar studentais, vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokiniams, dalyvaujantiems konsultacijose mokyklose, taip pat profesinio mokymo programų, vykdomų kartu su socialinių įgūdžių programa, mokiniams, profesinio mokymo programų mokiniams, studentams, dalyvaujantiems privalomose praktikose, praktiniuose mokymuose ar kompetencijų vertinime, kurių neįmanoma atlikti (vykdyti) nuotoliniu būdu;“.

3.  Papildau 6.1.1.17 papunkčiu:

6.1.1.17. Lietuvos Respublikos prokuratūros prokurorams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, Lietuvos administracinių ginčų komisijos nariams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, teisėjams ir teismų valstybės tarnautojams ir darbuotojams, teismo ekspertams, antstoliams, jų atstovams ir padėjėjams, kitiems antstolių darbuotojams, notarams, notarų atstovams ir notarų biurų darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, kai funkcijų negalima vykdyti nuotoliniu būdu;“.

4.  Papildau 61 punktu:

61. Gali būti atliekamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 21 punkte nurodytų savivaldybių teritorijose esančiose ugdymo įstaigose, kuriose ugdymas pagal pradinio ugdymo programą vykdomas mišriu būdu, pagal pradinio ugdymo programą ugdomų mokinių, jų namų ūkių ir mokyklos darbuotojų profilaktinis tyrimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. kovo 12 d. sprendimo Nr. V-513 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti bandomąjį savanorišką profilaktinį tyrimą ugdymo įstaigose“ nuostatomis, jeigu užtikrinama, kad tiriasi ne mažiau kaip 70 proc. atitinkamos klasės mokinių.“

5.  Pakeičiu 9.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.4. šio sprendimo 5.3, 5.5, 6.1.1.4 – 6.1.1.17 ir 6.2 papunkčiuose nurodytiems asmenims – mobiliuosiuose punktuose, jei kiti teisės aktai nenumato kitaip;“.

6.  Papildau 11.3 papunkčiu:

11.3. šio sprendimo 6.1.1.3 papunktyje nurodytiems asmenims, esant tarnybinei būtinybei – ėminius ima Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                              Arūnas Dulkys