LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2014 M. SAUSIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-50 „DĖL MAISTO PRODUKTŲ ŽENKLINIMO SIMBOLIU „RAKTO SKYLUTĖ“ PAKEITIMO

 

2017 m. vasario 23 d. Nr. V-213

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 22 d. įsakymą Nr. V-50 „Dėl maisto produktų ženklinimo simboliu „Rakto skylutė“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MAISTO PRODUKTŲ ŽENKLINIMO SIMBOLIU „RAKTO SKYLUTĖ“

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos maisto įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 3 punktu bei siekdamas mažinti Lietuvos gyventojų sergamumą širdies ir kraujagyslių, onkologinėmis ligomis, antsvoriu, nutukimu, antrojo tipo cukriniu diabetu, gerinti gyventojų mitybą ir palengvinti maisto produktų, turinčių mažesnį riebalų, cukraus ir (arba) druskos kiekį ir (arba) daugiau maistinių skaidulinių medžiagų, pasirinkimą iš panašių produktų,

n u s t a t a u, kad:

1. Maisto produktai, nurodyti šiame įsakyme, savanoriškai gali būti ženklinami šiuo žalios arba juodos spalvos simboliu „Rakto skylutė“, greta jo turi būti ženklo savininko teisių apsaugos žymuo ®:

 

 

 

 

2. Ženklinti šio įsakymo 1 punkte nurodytu simboliu galima tik fasuotus maisto produktus, atitinkančius šio įsakymo priede nurodytus kriterijus (šio įsakymo priedo lentelėje nurodyti neapdorotos 1 maisto produktų grupės daržovės (bulvės, šakniavaisiai, ankštinės (išskyrus žemės riešutus) ir kitos daržovės bei prieskoniai, 2, 8, 9, 16, 17, 21 ir 23 maisto produktų grupėms priklausantys maisto produktai gali būti ir nefasuoti).

3. Simboliu „Rakto skylutė“ negali būti ženklinami maisto produktai, skirti vaikams iki 36 mėn. amžiaus.

4. Šis įsakymas netaikomas nefasuotiems viešojo maitinimo įstaigų tiekiamiems maisto produktams.

5. Apie pateiktus į rinką „Rakto skylutės“ simboliu paženklintus maisto produktus, taip pat apie nutrauktą jų teikimą į rinką, maisto tvarkymo subjektai ne vėliau kaip per 1 mėnesį atitinkamai nuo jų pateikimo į rinką arba teikimo į rinką nutraukimo, laisva forma praneša Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai raštu arba elektroniniu paštu (adresu [email protected]), nurodydami šiuos maisto produktus pateikusio į rinką ar nutraukusio jų teikimą į rinką maisto tvarkymo subjekto pavadinimą, maisto produktų pavadinimus bei grupių, kurioms jie priklauso pagal šio įsakymo priedo lentelę, numerius. Šiame punkte nurodytą informaciją apie iki šio įsakymo įsigaliojimo pateiktus į rinką „Rakto skylutės“ simboliu paženklintus maisto produktus maisto tvarkymo subjektai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pateikia ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo šio įsakymo įsigaliojimo.

6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija šio įsakymo 5 punkte nurodytą informaciją ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jos gavimo skelbia savo interneto svetainėje.

7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija Europos Komisijos nustatyta tvarka teikia Europos Komisijai apibendrintą šio įsakymo 5 punkte nurodytą informaciją.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                          Aurelijus Veryga


 

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro

2014 m. sausio 22 d.

įsakymo Nr. V-50

priedas

(2017 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. V-213 redakcija)

 

 

MAISTO PRODUKTAMS, KURIUOS GALIMA ŽENKLINTI SIMBOLIU „RAKTO SKYLUTĖ“, TAIKOMŲ KRITERIJŲ SĄRAŠAS

 

1. Šiame Maisto produktams, kuriuos galima ženklinti simboliu „Rakto skylutė“, taikomų kriterijų sąraše vartojamos sąvokos:

1.1. Be glitimo – kaip apibrėžta 2009 m. sausio 20 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 41/2009 dėl maisto produktų, tinkančių glitimo netoleruojantiems žmonėms, sudėties ir ženklinimo (OL 2009 L 16, p. 3), 3 straipsnio 2 dalyje.

1.2. Druska – kaip apibrėžta 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos direktyva 90/496/EEB, Komisijos direktyva 1999/10/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL 2011 L 304, p. 18) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 1169/2011), I priedo 11 punkte.

1.3. Dvigeldžiai moliuskai – kaip apibrėžta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (OL 2004 m., specialusis leidimas, 3 skyrius, 45 tomas, p. 14) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 853/2004), I priedo 2.1 papunktyje.

1.4. Fasuoti maisto produktai – kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 2 straipsnio 2 dalies e punkte.

1.5. Grūdiniai augalai kviečiai, lukštiniai kviečiai spelta, rugiai, avižos, miežiai, kukurūzai, ryžiai, soros, dvispalviai ir kitų rūšių sorgai.

1.6. Mėsa – kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 1.1 papunktyje.

1.7. Neperdirbti produktai – kaip apibrėžta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (OL 2004 m., specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 319) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 852/2004) 2 straipsnio 1 dalies n punkte.

1.8. Perdirbimas – kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 852/2004 2 straipsnio 1 dalies m punkte.

1.9. Pridėti cukrūs − maisto produkto gamybos, apdorojimo ar perdirbimo metu pridedami sacharozė, fruktozė, gliukozė, krakmolo hidrolizatai (gliukozės ir fruktozės sirupai) arba kiti monosacharidai ar disacharidai, taip pat cukrūs, esantys meduje, sirupuose ir vaisių sulčių koncentratuose.

1.10. Riebalai – kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 I priedo 2 punkte.

1.11. Riebalų rūgščių transizomerai – kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 I priedo 4 punkte.

1.12. Skaidulinės medžiagos – kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 I priedo 12 punkte.

1.13. Sočiosios riebalų rūgštys – kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 I priedo 3 punkte.

1.14. Visagrūdžiai produktai − produktai, gaunami perdirbus (susmulkinus, sutrupinus, termiškai apdorojus) valytus sveikus grūdinių augalų grūdus. Juose turi būti visos grūdo sudėtinės dalys (endospermas, gemalas, luobelės) būdingomis sveikam grūdui proporcijomis.

1.15. Žuvininkystės produktai – kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 3.1 papunktyje.

2. Visų grupių maisto produktai, kurie ženklinami simboliu „Rakto skylutė“, turi atitikti šiuos kriterijus:

2.1. maisto produktuose neturi būti saldiklių, leidžiamų teikti į rinką naujų maisto produktų ar naujų maisto sudedamųjų dalių (apibūdintų 1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų (OL 2004 m., specialusis leidimas, 13 skyrius, 18 tomas, p. 244), turinčių saldinimo savybių, taip pat fitosterolių, fitosterolio esterių, fitostanolių ir fitostanolio esterių;

2.2. aliejuje ir (arba) kituose produktams pagaminti naudojamuose riebaluose gali būti ne daugiau kaip 2 g pramoninės gamybos riebalų rūgščių transizomerų 100 g aliejaus ir (arba) riebalų;

2.3. jei toliau esančioje lentelėje maisto produktų grupei nenustatyti konkretūs reikalavimai dėl riebalų, cukrų ar druskos kiekio, tai šių maistinių medžiagų galima įdėti ne daugiau, nei reikia norimam technologiniam poveikiui pasiekti.

3. Atskiroms grupėms priskiriami maisto produktai, kurie gali būti ženklinami simboliu „Rakto skylutė“, turi atitikti ne tik 2 punkte nurodytus, bet ir toliau lentelėje nurodytus kriterijus, išskyrus 2 ir 21 grupėms priklausančius maisto produktus, kuriems papildomi kriterijai netaikomi.

4. Maisto produktų, kuriuos galima ženklinti simboliu „Rakto skylutė“, grupės ir joms taikomi kriterijai pateikti lentelėje:

 

Grupės Nr.

Maisto produktų grupė

Kriterijai

1.

Bulvės, šakniavaisiai, ankštinės (išskyrus žemės riešutus) ir kitos daržovės.

Šie produktai gali būti apdoroti.

 

Į šią grupę įtraukiami ir neapdoroti prieskoniai.

- pridėtų riebalų ne daugiau kaip 3 g/100 g;

- sočiųjų riebalų rūgščių ne daugiau kaip 20 proc. pridėtų riebalų kiekio;

- pridėtų cukrų ne daugiau kaip 1 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 0,5 g/100 g.

2.

Vaisiai ir uogos, kurie nebuvo apdoroti, tačiau gali būti apdoroti karščiu.

 

3.

Riešutai ir žemės riešutai, kurie nebuvo apdoroti, tačiau gali būti apdoroti karščiu.

- sočiųjų riebalų rūgščių ne daugiau kaip 10 g/100 g;

4.

Iš grūdinių augalų pagaminti miltai, dribsniai, sveikos ir skaldytos kruopos, kuriuose 100 proc. sausos produkto masės sudaro visagrūdžiai produktai, taip pat grūdinių augalų sėlenos ir gemalai.

- skaidulinių medžiagų ne mažiau kaip 6 g/100 g;

5.

Ryžiai, kuriuose 100 proc. sausos produkto masės sudaro visagrūdžiai produktai.

- skaidulinių medžiagų ne mažiau kaip 3 g/100 g;

6.

Pusryčių dribsniai ir javainiai, kuriuose ne mažiau kaip 55 proc. sausos produkto masės sudaro visagrūdžiai produktai.

 

Pusryčių dribsniai ir javainiai be glitimo, kuriuose ne mažiau kaip 20 proc. sausos produkto masės sudaro visagrūdžiai produktai.

- riebalų ne daugiau kaip 8 g/100 g;

- cukrų ne daugiau kaip 13 g/100 g, iš kurių pridėtų cukrų ne daugiau kaip 9 g/100 g;

- skaidulinių medžiagų ne mažiau kaip 6 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 1,0 g/100 g.

7.

Košės ir košių milteliai, kurių ne mažiau kaip 55 proc. sausos produkto masės sudaro visagrūdžiai produktai.

- riebalų ne daugiau kaip 4 g/100 g;

- cukrų ne daugiau kaip 5 g/100 g;

- skaidulinių medžiagų ne mažiau kaip 1 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 0,3 g/100 g;

Šie kriterijai taikomi paruoštiems vartoti produktams.

8.

Duona ir mišiniai duonai kepti

8.1.

Duona ir mišiniai duonai kepti, į kuriuos tereikia įpilti skysčio (gali reikėti įdėti ir mielių), kuriuose ne mažiau kaip 30 proc. sausos produkto masės sudaro visagrūdžiai produktai.

 

Šie reikalavimai netaikomi 8.2 grupėje nurodytiems produktams.

 

Duona ir mišiniai duonai kepti be glitimo, kuriuose ne mažiau kaip 10 proc. sausos produkto masės sudaro visagrūdžiai produktai.

- riebalų ne daugiau kaip 7 g/100 g;

- cukrų ne daugiau kaip 5 g/100 g;

- skaidulinių medžiagų ne mažiau kaip 5 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 1,0 g/100 g;

Šie kriterijai taikomi paruoštiems vartoti produktams.

8.2.

Ruginė duona, mišiniai duonai kepti ir produktai iš rugių, į kuriuos tereikia įpilti skysčio (gali reikėti įdėti ir mielių).

 

Ne mažiau kaip 35 proc. sausos produkto masės turi sudaryti visagrūdžiai produktai. Ne mažiau kaip 30 proc. grūdų turi būti rugiai.

- riebalų ne daugiau kaip 7 g/100 g;

- cukrų ne daugiau kaip 5 g/100 g;

- skaidulinių medžiagų ne mažiau kaip 6 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 1,2 g/100 g;

Šie kriterijai taikomi paruoštiems vartoti produktams.

9.

Traški duona ir džiūvėsiai, kurių ne mažiau kaip 50 proc. sausos produkto masės sudaro visagrūdžiai produktai.

 

Trapučiai ir džiūvėsiai be glitimo, kuriuose ne mažiau kaip 15 proc. sausos produkto masės sudaro visagrūdžiai produktai.

- riebalų ne daugiau kaip 7 g/100 g;

- cukrų ne daugiau kaip 5 g/100 g;

- skaidulinių medžiagų ne mažiau kaip 6 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 1,3 g/100 g.

 

10.

Makaronai (neįdaryti) ir jų gaminiai, kurių ne mažiau kaip 50 proc. sausos produkto masės sudaro visagrūdžiai produktai.

 

Makaronams (neįdarytiems) ir jų gaminiams be glitimo visagrūdžių produktų kiekio reikalavimai netaikomi.

- skaidulinių medžiagų ne mažiau kaip 6 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 0,1 g/100 g.

Kriterijai taikomi sausos produkto masės kiekiui.

11.

Gerti skirti pieno produktai ir jų pakaitalai

11.1.

Pienas ir gerti skirti rauginto pieno gaminiai be priedų.

 

Taikoma ir atitinkamiems produktams be laktozės.

- riebalų ne daugiau kaip 0,7 g/100 g.

11.2.

Augaliniai produktai, vartojami tais pačiais tikslais kaip 11.1 grupės produktai (pvz., kukurūzų, sojų ar ryžių gėrimai).

 

- riebalų ne daugiau kaip 1,5 g/100 g;

- sočiųjų riebalų rūgščių ne daugiau kaip 33 proc. bendrojo riebalų kiekio;

- cukrų ne daugiau kaip 5 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 0,1 g/100 g.

12.

Gerti neskirti pieno produktai bei jų pakaitalai

12.1.

Gerti neskirti rauginto pieno gaminiai, varškė be priedų.

 

Taikoma ir atitinkamiems produktams be laktozės.

- riebalų ne daugiau kaip 1,5 g/100 g.

12.2.

Augaliniai produktai, vartojami tais pačiais tikslais kaip 12.1 grupės produktai.

 

- riebalų ne daugiau kaip 1,5 g/100 g;

- sočiųjų riebalų rūgščių ne daugiau kaip 33 proc. bendrojo riebalų kiekio;

- cukrų ne daugiau kaip 5 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 0,1 g/100 g.

13.

Gerti neskirti pieno produktai ir jų pakaitalai su priedais

13.1.

 

Gerti neskirti rauginto pieno gaminiai ir varškė su priedais.

 

Taikoma ir atitinkamiems produktams be laktozės.

- riebalų ne daugiau kaip 1,5 g/100 g;

- pridėtų cukrų ne daugiau kaip 4 g/100 g.

13.2.

Augaliniai produktai, vartojami tais pačiais tikslais kaip 13.1 grupės produktai.

 

- riebalų ne daugiau kaip 1,5 g/100 g;

- sočiųjų riebalų rūgščių ne daugiau kaip 33 proc. bendrojo riebalų kiekio;

- cukrų ne daugiau kaip 8 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 0,1 g/100 g.

14.

Pieno ir grietinėlės mišiniai ir jų pakaitalai be priedų

14.1.

Pieno ir grietinėlės mišiniai ar atitinkami rauginti gaminiai be priedų.

 

Taikoma ir atitinkamiems produktams be laktozės.

- riebalų ne daugiau kaip 5 g/100 g.

14.2.

Augaliniai arba iš dalies augaliniai produktai be priedų, vartojami tais pačiais tikslais kaip 14.1 grupės produktai.

 

 

- riebalų ne daugiau kaip 5 g/100 g;

- sočiųjų riebalų rūgščių ne daugiau kaip 33 proc. bendrojo riebalų kiekio;

- cukrų ne daugiau kaip 5 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 0,3 g/100 g.

15.

Pieno ir grietinėlės mišiniai ir jų pakaitalai su priedais

15.1.

Pieno ir grietinėlės mišiniai ar atitinkami rauginti gaminiai su priedais.

 

Taikoma ir atitinkamiems produktams be laktozės.

- riebalų ne daugiau kaip 5 g/100 g;

- cukrų ne daugiau kaip 5 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 0,8 g/100 g.

15.2.

Augaliniai arba iš dalies augaliniai produktai su priedais, vartojami tais pačiais tikslais kaip 15.1 grupės produktai.

 

- riebalų ne daugiau kaip 5 g/100 g;

- sočiųjų riebalų rūgščių ne daugiau kaip 33 proc. bendrojo riebalų kiekio;

- cukrų ne daugiau kaip 5 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 0,8 g/100 g.

16.

Sūris.

 

Netaikoma 18 grupėje nurodytiems produktams.

 

Produktai gali būti su priedais.

- riebalų ne daugiau kaip 17 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 1,6 g/100 g.

17.

Augaliniai arba iš dalies augaliniai produktai, vartojami tais pačiais tikslais kaip 16 grupės produktai.

 

Produktai gali būti su priedais.

- riebalų ne daugiau kaip 17 g/100 g;

- sočiųjų riebalų rūgščių ne daugiau kaip 20 proc. bendrojo riebalų kiekio;

- druskos ne daugiau kaip 1,5 g/100 g.

18.

Švieži (nebrandinti) ir varškės sūriai bei jų gaminiai.

 

Produktai gali būti su priedais.

- riebalų ne daugiau kaip 5 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 0,9 g/100 g;

- pridėtų cukrų ne daugiau kaip 1 g/100 g.

19.

Tepieji riebalai ir tepiųjų riebalų mišiniai (apibūdinti 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL 2013 L 347, p. 671), VII priedo II priedėlyje).

 

Produktai gali būti su priedais.

- riebalų ne daugiau kaip 80 g/100 g;

- sočiųjų riebalų rūgščių ne daugiau kaip 33 proc. bendrojo riebalų kiekio;

- druskos ne daugiau kaip 1,1 g/100 g.

20.

Aliejai, skysti riebalai ir skystų riebalų mišiniai.

 

Produktai gali būti su priedais.

- sočiųjų riebalų rūgščių ne daugiau kaip 20 proc. bendrojo riebalų kiekio;

- druskos ne daugiau kaip 1,0 g/100 g.

21.

Neperdirbti žuvininkystės produktai ir gyvi dvigeldžiai moliuskai

 

 

 

22.

 

Perdirbti žuvininkystės produktai.

Produktai, pagaminti iš ne mažiau kaip 50 proc. žuvininkystės produktų.

Produktai gali būti užpilti padažu ar nuoviru.

Procentinė dalis ir kriterijai taikomi suvartoti skirtai produkto daliai.

Produktai gali būti apvolioti džiūvėsiuose, tačiau informacijoje apie produktą negali būti nurodoma, kad ruošiant produktą naudoti riebalus.

22.1.

Produktai, nepatenkantys į 22.2–22.4 produktų grupes.

 

- kitokių (ne žuvų) riebalų ne daugiau kaip 10 g/100 g;

- cukrų ne daugiau kaip 5 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 1,5 g/100 g.

22.2.

Paruošti vartoti, smulkūs arba pjaustyti žuvininkystės produktų užkandžiai.

- kitokių (ne žuvų) riebalų ne daugiau kaip 10 g/100 g;

- cukrų ne daugiau kaip 5 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 2,5 g/100 g.

22.3.

Rūkyta ar marinuota žuvis.

- kitokių (ne žuvų) riebalų ne daugiau kaip 10 g/100 g;

- cukrų ne daugiau kaip 5 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 3,0 g/100 g.

22.4.

Ikrai ir kiti konservuoti žuvininkystės produktai.

- kitokių (ne žuvų) riebalų ne daugiau kaip 10 g/100 g;

- cukrų ne daugiau kaip 5 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 3,0 g/100 g.

23.

Neperdirbta mėsa.

- riebalų ne daugiau kaip 10 g/100 g.

24.

 

Mėsos gaminiai ir pusgaminiai.

Produktai, pagaminti iš ne mažiau kaip 50 proc. mėsos.

Kepenų paštetas (24.2 maisto produktų grupė), pagamintas iš ne mažiau kaip 35 proc. mėsos.

Produktuose, kuriuose dalis mėsos pakeičiama augaline žaliava su baltymais, turi būti ne mažiau kaip 40 proc. mėsos.

Produktai gali būti užpilti padažu ar nuoviru.

Procentinė dalis ir kriterijai taikomi suvartoti skirtai produkto daliai.

Produktai gali būti apvolioti džiūvėsiuose, tačiau informacijoje apie produktą negali būti nurodoma, kad ruošiant produktą naudoti riebalus.

24.1.

Gabaliniai arba supjaustyti mėsos pusgaminiai, kurie gali būti marinuoti arba su prieskoniais.

 

Produktams, kurie injekuojami druskos tirpalu, taikomi šie kriterijai.

- riebalų ne daugiau kaip 10 g/100 g;

- cukrų ne daugiau kaip 3 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 1,0 g/100 g.

 

- riebalų ne daugiau kaip 10 g/100 g;

- cukrų ne daugiau kaip 3 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 0,5 g/100 g.

24.2.

Mėsos pusgaminiai ar gaminiai, kuriuose smulkinta mėsa yra pagrindinė sudedamoji dalis, išskyrus toliau išvardytus produktus ir jiems taikomus atitinkamus kriterijus:

- dešros ir dešrelės;

 

 

 

- paruošti vartoti, smulkūs arba pjaustyti dešrų ir dešrelių užkandžiai;

 

 

 

- smulkintos mėsos pusgaminiai ir gaminiai.

- riebalų ne daugiau kaip 10 g/100 g;

- cukrų ne daugiau kaip 3 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 1,7 g/100 g.

 

 

- riebalų ne daugiau kaip 10 g/100 g;

- cukrų ne daugiau kaip 3 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 2,0 g/100 g.

 

- riebalų ne daugiau kaip 10 g/100 g;

- cukrų ne daugiau kaip 3 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 2,2 g/100 g.

 

 

- riebalų ne daugiau kaip 10 g/100 g;

- cukrų ne daugiau kaip 3 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 1,0 g/100 g.

24.3.

Mėsos gaminiai, kurių pagrindinė sudedamoji dalis yra gabalinė arba stambiai smulkinta mėsa, nepatenkanti į 24.2 maisto produktų grupę.

 

Paruoštiems vartoti, smulkiems arba pjaustytiems mėsos užkandžiams taikomi šie kriterijai.

- riebalų ne daugiau kaip 10 g/100 g;

- cukrų ne daugiau kaip 3 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 2,0 g/100 g.

 

 

- riebalų ne daugiau kaip 10 g/100 g;

- cukrų ne daugiau kaip 3 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 2,5 g/100 g.

25.

Produktai, sudaryti iš ne mažiau kaip 60 proc. augalinių žaliavų.

 

Produktuose negali būti mėsos ar žuvininkystės produktų.

 

Procentinė dalis ir kriterijai taikomi suvartoti skirtai produkto daliai.

Produktai gali būti užpilti padažu ar nuoviru, apvolioti džiūvėsiuose, tačiau informacijoje apie produktą negali būti nurodoma, kad ruošiant produktą naudoti riebalus.

- riebalų ne daugiau kaip 10 g/100 g;

- sočiųjų riebalų rūgščių ne daugiau kaip 33 proc. bendro riebalų kiekio;

- cukrų ne daugiau kaip 3 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 1 g/100 g.

26.

Paruoštas maistas (išskyrus 27–31 maisto produktų grupes), skirtas užtikrinti pagrindinio valgio baltymų, angliavandenių, daržovių, vaisių ar uogų kiekį ir turintis:

- 400–750 kcal (1670–3140 kJ) vienoje porcijoje ir

- ne mažiau kaip 28 g šakniavaisių, ankštinių (išskyrus žemės riešutus) ir kitų daržovių (išskyrus bulves) arba vaisių ir uogų 100 g produkto.

 

Jei patiekale yra grūdų, grūdų dalis turi atitikti visagrūdžiams produktams keliamus reikalavimus, nurodytus atitinkamoje maisto produktų grupėje.

 

Jei patiekale yra makaronų ar jų produktų be glitimo, jie turi atitikti 10 maisto produktų grupės skaidulinėms medžiagoms keliamus reikalavimus.

- riebalai gali sudaryti ne daugiau kaip 33 proc. energinės vertės;

- jei sudėtyje yra žuvų, kurių riebalų kiekis viršija 10 proc., produkte riebalai gali sudaryti ne daugiau kaip 40 proc. energinės vertės;

- sočiosios riebalų rūgštys gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. energinės vertės;

- pridėtų cukrų ne daugiau kaip 3 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 0,8 g/100 g, bet ne daugiau kaip 3,5 g vienoje porcijoje.

27.

Picos, nedesertiniai pyragai ir pyragėliai bei kiti panašūs grūdinių augalų produktai, turintys:

- ne mažiau kaip 250 kcal (1050 kJ) vienoje porcijoje ir

- ne mažiau kaip 28 g šakniavaisių, ankštinių (išskyrus žemės riešutus) ir kitų daržovių (išskyrus bulves) arba vaisių ir uogų 100 g produkto.

 

Ne mažiau kaip 30 proc. grūdinės dalies sausos produkto masės turi sudaryti visagrūdžiai produktai.

Grūdams be glitimo taikomas 10 proc. visagrūdžių  produktų  kiekio  reikalavimas sausajai produkto dalies masei.

- riebalai gali sudaryti ne daugiau kaip 33 proc. energinės vertės;

- jei sudėtyje yra žuvų, kurių riebalų kiekis viršija 10 proc., produkte riebalai gali sudaryti ne daugiau kaip 40 proc. energinės vertės;

- sočiosios riebalų rūgštys gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. energinės vertės;

- pridėtų cukrų ne daugiau kaip 3 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 1,0 g/100 g.

 

 

28.

Sumuštiniai, įdaryti batonai, suktiniai ir kiti panašūs įdaryti grūdinių augalų produktai, kuriuose yra:

- ne mažiau kaip 150 kcal (630 kJ) vienoje porcijoje;

- ne mažiau kaip 25 g šakniavaisių, ankštinių (išskyrus žemės riešutus) ir kitų daržovių (išskyrus bulves) arba vaisių ir uogų 100 g produkto.

 

Ne mažiau kaip 30 proc. grūdinės dalies sausos produkto masės turi sudaryti visagrūdžiai produktai.

Grūdams be glitimo taikomas 10 proc. visagrūdžių produktų kiekio reikalavimas sausajai produkto dalies masei.

- riebalai gali sudaryti ne daugiau kaip 33 proc. energinės vertės;

- jei sudėtyje yra žuvų, kurių riebalų kiekis viršija 10 proc., produkte riebalai gali sudaryti ne daugiau kaip 40 proc. energinės vertės;

- sočiosios riebalų rūgštys gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. energinės vertės;

- pridėtų cukrų ne daugiau kaip 3 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 0,9 g/100 g.

 

29.

Sriubos su žuvimi ar mėsa (paruoštos ir ruošiamos pagal gamintojo nurodymus), kuriose yra:

- ne mažiau kaip 100 kcal (420 kJ) vienoje porcijoje;

- ne mažiau kaip 28 g šakniavaisių, ankštinių (išskyrus žemės riešutus) ir kitų daržovių (išskyrus bulves) arba vaisių ir uogų 100 g produkto.

 

Jei patiekale yra grūdų, grūdų dalis turi atitikti visagrūdžiams produktams keliamus reikalavimus, nurodytus atitinkamoje maisto produktų grupėje.

 

Jei patiekale yra makaronų ar jų produktų be glitimo, jie turi atitikti 10 maisto produktų grupės skaidulinėms medžiagoms keliamus reikalavimus.

- riebalai gali sudaryti ne daugiau kaip 33 proc. energinės vertės;

- jei sudėtyje yra žuvų, kurių riebalų kiekis viršija 10 proc., produkte riebalai gali sudaryti ne daugiau kaip 40 proc. energinės vertės;

- pridėtų cukrų ne daugiau kaip 3 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 0,8 g/100 g, bet ne daugiau kaip 2,5 g vienoje porcijoje.

30.

Sriubos be žuvies ar mėsos (paruoštos ir ruošiamos pagal gamintojo nurodymus), kuriose yra:

- ne mažiau kaip 100 kcal (420 kJ) vienoje porcijoje;

- ne mažiau kaip 50 g šakniavaisių, ankštinių (išskyrus žemės riešutus) ir kitų daržovių (išskyrus bulves) arba vaisių ir uogų 100 g produkto.

 

Jei patiekale yra grūdų, grūdų dalis turi atitikti visagrūdžiams produktams keliamus reikalavimus, nurodytus atitinkamoje maisto produktų grupėje.

 

Jei patiekale yra makaronų ar jų produktų be glitimo, jie turi atitikti 10 maisto produktų grupės skaidulinėms medžiagoms keliamus reikalavimus.

- riebalai gali sudaryti ne daugiau kaip 33 proc. energinės vertės.

- pridėtų cukrų ne daugiau kaip 3 g/100 g.

- druskos ne daugiau kaip 0,8 g/100 g, bet ne daugiau kaip 2,5 g vienoje porcijoje.

31.

Paruoštas maistas (išskyrus nurodytą 26–30 maisto produktų grupėse), neskirtas vartoti kaip pagrindinis valgis, turintis:

- ne mažiau kaip 100 kcal (420 kJ) vienoje porcijoje;

- ne mažiau kaip 50 g šakniavaisių, ankštinių (išskyrus žemės riešutus) ir kitų daržovių (išskyrus bulves) arba vaisių ir uogų 100 g produkto.

 

Jei patiekale yra grūdų, grūdų dalis turi atitikti visagrūdžiams produktams keliamus reikalavimus, nurodytus atitinkamoje maisto produktų grupėje.

Jei patiekale yra makaronų ar jų produktų be glitimo, jie turi atitikti 10 maisto produktų grupės skaidulinėms medžiagoms keliamus reikalavimus.

- riebalai gali sudaryti ne daugiau kaip 33 proc. energinės vertės;

- jei sudėtyje yra žuvų, kurių riebalų kiekis viršija 10 proc., produkte riebalai gali sudaryti ne daugiau kaip 40 proc. energinės vertės;

- sočiosios riebalų rūgštys gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. energinės vertės;

- pridėtų cukrų ne daugiau kaip 3 g/100 g

- druskos ne daugiau kaip 0,8 g/100 g, bet ne daugiau kaip 2,5 g vienoje porcijoje.

32.

Aliejaus ir acto padažai.

 

 

Produktai gali būti su priedais.

- sočiųjų riebalų rūgščių ne daugiau kaip 20 proc. bendrojo riebalų kiekio;

- cukrų ne daugiau kaip 5 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 0,8 g/100 g.

33.

Padažai (paruošti ir ruošiami pagal gamintojo nurodymus).

- riebalų ne daugiau kaip 5 g/100 g;

- sočiųjų riebalų rūgščių ne daugiau kaip 33 proc. bendro riebalų kiekio;

- cukrų ne daugiau kaip 5 g/100 g;

- druskos ne daugiau kaip 0,8 g/100 g.

Šie kriterijai taikomi paruoštiems vartoti produktams.

 

 

__________________________