LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. LAPKRIČIO 21 D. ĮSAKYMO NR. V-1106 „DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 5 d. Nr. V-100

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-1106 „Dėl Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.2. gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai;“;

2. Pakeičiu 4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.3. tėvai (globėjai) turi teisę kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo pagalbos tarnybą (toliau kartu – Tarnyba), kurios aptarnavimo teritorijoje yra švietimo teikėjas, dėl 5 metų vaiko brandumo ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimo. Rekomenduojama kreiptis ne anksčiau nei vaikui sueina 4 metai 8 mėnesiai (atsižvelgiant į vaiko brandumo mokyklai įvertinimo testo taikymo galimybes). Tarnyba ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo kreipimosi dienos pateikia rekomendacijas tėvams (globėjams) dėl vaiko pasirengimo mokytis;“;

3. Pripažįstu netekusiu galios 4.5 papunktį;

4. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. Mokykla, atsižvelgdama į tėvų (globėjų) poreikius ir galimybes, su tėvais (globėjais) aptaria ir pasirašo mokymo sutartį, kurioje nurodoma: mokymo sutarties šalys, ugdymo Programa, jos pradžios ir pabaigos laikas, šalių įsipareigojimai, įtraukiant teises ir pareigas pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 11 dalį bei 47 straipsnį, sutarties keitimo, nutraukimo pagrindai, padariniai ir kitos nuostatos, neprieštaraujančios kitiems teisės aktams.“;

5. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Vaikui, kuriam nustatyti specialieji ugdymosi poreikiai, Programą pritaiko Grupėje dirbantis priešmokyklinio ugdymo pedagogas (-ai) kartu su Mokyklos vaiko gerovės komisija, sudaryta vadovaujantis Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 „Dėl Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir tėvais (globėjais), vadovaudamiesi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 „Dėl Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.“;

6. Pakeičiu 23.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.4. nustato ugdomosios veiklos planavimo, pasiekimų vertinimo formą, ir jų parengimo terminus;“;

7. Pakeičiu 23.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.5. pateikia mokyklai, vykdančiai pradinio ugdymo programą, ar kitam švietimo teikėjui, kuris vykdys pradinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar Jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo(-ų), (švietimo pagalbos specialisto (-ų), jeigu buvo teikta pagalba), rekomendaciją, parengtą pagal Tvarkos aprašo priede pateiktą formą (toliau – Rekomendacija). Rekomendacija turi būti pasirašyta priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar Jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo(-ų) ir patvirtinta Mokyklos vadovo;“;

8. Pakeičiu 23.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

23.7. namie ugdomų vaikų, tėvų (globėjų) pageidavimu ir GKK leidus, sudaro galimybę dalyvauti veiklose ar renginiuose bendrojo ugdymo mokykloje.“;

9. Pakeičiu 24.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.6. įgyvendinęs Programą, atlieka vaikų galutinį pasiekimų vertinimą, aptaria jį su tėvais (globėjais) ir parengia Rekomendaciją pagal Tvarkos aprašo priede nustatytą formą;“;

10. Pakeičiu 24.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.7. vaiko, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, pasiekimus vertina kartu su Mokyklos vaiko gerovės komisija, aptaria su tėvais (globėjais) ir parengia Rekomendaciją, skirtą mokyklai, vykdančiai pradinio ugdymo programą, ar kitam švietimo teikėjui, kuris vykdys pradinio ugdymo programą, ir Mokyklos vaiko gerovės komisijai;“;

11. Pakeičiu 24² punktą ir jį išdėstau taip:

242. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas ar vadovaujantis Tvarkos aprašo 21.2 papunkčiu, ikimokyklinio ugdymo auklėtojas, ugdantis vaiką namie ar sanatorijos mokykloje, vaikų pažangą vertina nuolat, pasirinkdamas vertinimo būdus ir metodus, vaikų pasiekimus fiksuoja vaiko pasiekimų apraše, aplanke, skaitmeninėse laikmenose ar kt. Ne rečiau kaip kartą per Mokyklos nustatytą ugdymo laikotarpį namie ugdomo vaiko ugdymo rezultatus aptaria kartu su tėvais (globėjais) ir Mokyklos vaiko gerovės komisija.“.

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                             Jurgita Petrauskienė

 

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo

priedas

 

(Priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacijos forma)

 

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO (-Ų) AR JUNGTINĖS GRUPĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO AUKLĖTOJO (-Ų) REKOMENDACIJA

 

__________________________________________

(Mokyklos pavadinimas)

 

_________________ Nr. ______

(Data)

Vaiko vardas ir pavardė ____________________________________________________________________

 

Gimimo data __________________________________

 

Ugdymosi kalba________________________________

 

Gimtoji kalba __________________________________

 

Mokyklos kontaktai (telefono numeris, el. pašto adresas, miestas)

_______________________________________________________________________________________

 

Vaiko pasiekimai – kompetencijos, baigus priešmokyklinio ugdymo programą:

 

1. Socialinė kompetencija _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2. Sveikatos kompetencija

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3. Pažinimo kompetencija

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

4. Komunikavimo kompetencija

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

5. Meninė kompetencija

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

 

6. Teikta švietimo pagalba (jos rezultatai) ir rekomendacija dėl švietimo pagalbos tęstinumo

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

7. Kita svarbi informacija (pvz., adaptacija grupėje, lankomumas ir kt.)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

 

Mokyklos vadovas                          _________________        __________________________

(Parašas)                         (Vardas ir pavardė)

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ______________           ___________________________

(Parašas)                     (Vardas ir pavardė)

 

Ar

 

Jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) ______________        __________________

(Parašas)                (Vardas ir pavardė)

_____________________________