herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T-74 „DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 29 d.  Nr. T-48

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 6 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Joniškio socialinių industrijų centro 2021 m. kovo 23 d.  delegavimo raštą Nr. 18, Joniškio rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Joniškio rajono savivaldybės etikos komisijos, sudarytos Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimo Nr. T-74 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo“ 1 punktu, sudėtį – vietoj komisijos narės Gretos Leimontaitės, Lietuvos moksleivių sąjungos Joniškio mokinių savivaldų informavimo centro narės, į komisiją įrašyti Korneliją Marijauskaitę, Joniškio socialinių industrijų centro narę.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Gailius