LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO SPECIFIKACIJOS

PATVIRTINIMO

 

20187 m. gegužės 8 d. Nr. 3D-286....

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo 11 straipsnio 2 dalies 1 punktu,

t v i r t i n u  Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikaciją (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                       Bronius Markauskas

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos žemės ūkio

ministro 2018  m. gegužės 8 d. įsakymu

Nr. 3D-286

 

SAVIVALDYBĖS ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO SPECIFIKACIJA

 

1.       Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio specifikacija (toliau - Specifikacija) nustato Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinyje kaupiamus erdvinius objektus (toliau - EO), EO savybes, EO savybių lentelių struktūrą, EO grupavimą, ryšius tarp EO grupių, EO vaizduoti naudojamus geometrijos tipus, EO atpažinti naudojamus unikalius identifikatorius, kodus ir klasifikatorius, erdvinių duomenų (toliau - ED) tikslumą, ED kaupti naudojamą koordinačių ir, jei taikoma, aukščių sistemą bei ED kurti, restruktūrizuoti ir tvarkyti naudojamus duomenų šaltinius.

2.       Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio (toliau - SEDR) ED kaupiami Valstybinėje koordinačių sistemoje LKS-94 ir Valstybinėje aukščių sistemoje LAS07.

3.       SEDR kaupiami ED, kurių tikslumas yra ne mažesnis kaip 1,00 m.

4.       Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinį sudaro savivaldybės valdomų Žemės paviršiaus objektų, kitų asmenų valdomų savivaldybės teritorijoje esančių pastatų ir inžinerinių tinklų įvadų ED.

5.       Priklausomai nuo atvaizduojamo realaus pasaulio objekto tipo ir dydžio, SEDR EO išreiškiamas:

5.1.    taškiniu grafiniu elementu, t. y. grafiniu elementu, kuris žymi neatvaizduojamą mastelyje EO, kuris negali būti išreikštas plotu arba linija;

5.2.    linijiniu grafiniu elementu, t. y. iš vienos ar kelių atkarpų sudarytais grafiniais elementais, kurie žymi EO neišreiškiamus plotu arba tašku;

5.3.    plotiniu grafiniu elementu, t. y. grafiniu elementu, kuris yra apribotas išorėje esančių EO tarpusavyje sujungtomis linijų atkarpomis ir prireikus į jį įsiterpusio EO tarpusavyje sujungtomis linijų atkarpomis.

6.       EO suteikiamas kodas. EO kodą sudaro 4 skaitmenys, iš kurių pirmas reiškia klasę, antras – poklasį, trečias ir ketvirtas – EO unikalias savybes.

7EO skirstomi į klases ir poklasius, jų kodai ir vaizdavimo grafiniai elementai nustatomi taip:

7.1.    2 klasei priskiriami žemės paviršiaus EO:

Eil. Nr.

EO

Grafinis elementas

EO kodas

7.1.1

21 poklasis. Reljefas

21

7.1.2

Šlaitai, kliūtys, ašinės linijos

210, 211

7.1.3

Skardžio (griovos, duobės) viršus

linija

2101

7.1.4

Nesutvirtinto šlaito viršus

linija

2102

7.1.5

Sutvirtinto šlaito viršus

linija

2103

7.1.6

Šlaito ir skardžio apačia

linija

2104

7.1.7

Povandeninės kliūties riba

linija

2105

7.1.8

Povandeninė kliūtis

taškas

2106

7.1.9

Pavienis akmuo

taškas

2107

7.1.10

Akmenų virtinė

linija

2108

7.1.11

Erozinės vagos, kiuveto, griovio centrinė ašis

linija

2110

7.1.12

Reljefo elementai

212

7.1.13

Horizontalė

linija

2121

7.1.14

Izobata

linija

2122

7.1.15

Aukščio taškai

213

7.1.16

Žemės paviršiaus normalinis aukštis

taškas

2131

7.1.17

Vandens paviršiaus normalinis aukštis

taškas

2132

7.1.18

Vandens telkinio dugno normalinis aukštis

taškas

2133

7.1.19

22 poklasis. Hidrografija ir hidrotechnika

22

7.1.20

Vandens telkiniai, ašinės linijos

220, 221

7.1.21

Upė

plotas

2201

7.1.22

Upelis, kanalas

plotas

2202

7.1.23

Ežeras, tvenkinys

plotas

2203

7.1.24

Atvira vandens saugykla, baseinas

plotas

2204

7.1.25

Jūra, marios

plotas

2205

7.1.26

Pelkė

plotas

2206

7.1.27

Šaltinis

taškas

2207

7.1.28

Upelio, kanalo, neišreiškiamo plotu, ašinė linija

linija

2208

7.1.29

Hidrografijos ribos

222

7.1.30

Vandens telkinio krantas

linija

2221

7.1.31

Užpelkėjęs vandens telkinio krantas

linija

2222

7.1.32

Dirbtinė krantinė

linija

2223

7.1.33

Hidrotechnikos statiniai ir įrenginiai

223, 224

7.1.34

Vandens pralaidos kontūrai

linija

2231

7.1.35

Paviršinio drenažo, latako centrinė linija

linija

2232

7.1.36

Liepto kontūras

linija

2233

7.1.37

Vandens reguliavimo įrenginio kontūrai

linija

2234

7.1.38

Vandens pralaida – vamzdis

linija

2235

7.1.39

Kranto navigacijos ženklas, šviečiantis ženklas, švyturys

taškas

2236

7.1.40

Plūdrusis navigacinės paskirties įrenginys

taškas

2237

7.1.41

Vandens lygio matuoklė / polius / daviklis

taškas

2238

7.1.42

Šachtinis vandens šulinys

taškas

2239

7.1.43

Artezinė vandens kolonėlė

taškas

2240

7.1.44

Drenažo išleidimo, pralaidos žiotys

taškas

2241

7.1.45

23 poklasis. Augalija

23

7.1.46

Augalų masyvai

230, 231

7.1.47

Lapuočių miškas

plotas

2301

7.1.48

Spygliuočių miškas

plotas

2302

7.1.49

Mišrus miškas

plotas

2303

7.1.50

Žuvęs medynas

plotas

2304

7.1.51

Kirtimas

plotas

2305

7.1.52

Krūmynas

plotas

2306

7.1.53

Sodas, medelynas

plotas

2307

7.1.54

Jaunuolynas

plotas

2308

7.1.55

Miško, medelyno, krūmyno riba

linija

2310

7.1.56

Augalų juostos

232

7.1.57

Lapuočių medžių juosta

linija

2321

7.1.58

Spygliuočių medžių juosta

linija

2322

7.1.59

Mišrių medžių juosta

linija

2323

7.1.60

Vaismedžių juosta

linija

2324

7.1.61

Krūmų juosta, gyvatvorė

linija

2325

7.1.62

Pavieniai augalai

233

7.1.63

Lapuotis medis

taškas

2331

7.1.64

Spygliuotis medis

taškas

2332

7.1.65

Vaismedis

taškas

2333

7.1.66

Krūmas

taškas

2334

7.1.67

Medžio laja

linija

2335

7.1.68

24 poklasis. Žemės dangos

24

7.1.69

Natūralios dangos

240, 241, 242

7.1.70

Ariamoji žemė

plotas

2401

7.1.71

Kultūrinė pieva

plotas

2402

7.1.72

Natūrali pieva

plotas

2403

7.1.73

Užpelkėjusi pieva

plotas

2404

7.1.74

Gėlynas

plotas

2405

7.1.75

Durpynas

plotas

2406

7.1.76

Smėlynas

plotas

2407

7.1.77

Žvyrynas, akmenynas

plotas

2408

7.1.78

Žemės darbų teritorija (iškasinėta žemė)

plotas

2409

7.1.79

Supiltos žemės

plotas

2410

7.1.80

Šiukšlynas (plotas, kuriame suverstos buitinės, statybinės ar kitos šiukšlės)

plotas

2411

7.1.81

Akmenų krūva

plotas

2412

7.1.82

Kapinės

plotas

2413

7.1.83

Dirbtinės dangos

242

7.1.84

Asfaltbetonio danga

plotas

2421

7.1.85

Betono danga

plotas

2422

7.1.86

Akmenų danga

plotas

2423

7.1.87

Trinkelių danga

plotas

2424

7.1.88

Plytelių danga

plotas

2425

7.1.89

Žvyro danga

plotas

2426

7.1.90

Medžio danga

plotas

2427

7.1.91

Neatpažinta danga

plotas

2428

7.1.92

Laiptai atviroje vietovėje

plotas

2430

7.1.93

Ribos tarp natūralių ir dirbtinių dangų

243

7.1.94

Apvadas, ribojantis gatvės, įvažiavimo į kiemą, automobilių stovėjimo aikštelės važiuojamąją dalį

linija

2431

7.1.95

Gatvės, įvažiavimo į kiemą, automobilių stovėjimo aikštelės važiuojamosios dalies riba be apvado

linija

2432

7.1.96

Nevažiuojamosios dalies dirbtinės dangos apvadas

linija

2433

7.1.97

Nevažiuojamosios dalies dirbtinės dangos riba be apvado

linija

2434

7.1.98

Riba tarp skirtingų natūralių dangų ir naudmenų

linija

2435

7.1.99

Dirbtinės dangos interpretuota riba

linija

2436

7.1.100

Šalikelės riba

linija

2437

7.1.101

Pėsčiųjų lauko takelio be dirbtinės dangos kontūras arba centrinė linija

linija

2438

7.1.102

Laiptų riba atviroje vietovėje

linija

2439

7.1.103

25 poklasis. Transporto infrastruktūra

25

7.1.104

Tiltai ir viadukai

250

7.1.105

Tiltas

plotas

2501

7.1.106

Tunelis

plotas

2502

7.1.107

Tilto ir viaduko išorinė riba

linija

2503

7.1.108

Tunelio išorinė riba

linija

2504

7.1.109

Kelio ženklai

251

7.1.110

Kelio ženklas ant stulpo

taškas

2511

7.1.111

Šviesoforas ant stulpo

taškas

2512

7.1.112

Automobilių stovos skaitiklis

taškas

2513

7.1.113

Kelio kilometrinis stulpelis

taškas

2514

7.1.114

Kelio ženklas ant stulpų

linija

2515

7.1.115

Užtvaro dėžutė

taškas

2516

7.1.116

Geležinkelio objektai

252, 253

7.1.117

Geležinkelio bėgis

linija

2521

7.1.118

Geležinkelio bėgių centrinė linija

linija

2522

7.1.119

Geležinkelio aklakelio pabaiga

linija

2523

7.1.120

Autonominė užtvara (pakeliama užtvara)

linija

2524

7.1.121

Geležinkelio gabaritinis stulpas

taškas

2525

7.1.122

Geležinkelio ženklas ant stulpo

taškas

2526

7.1.123

Geležinkelio šviesoforas ant stulpo

taškas

2527

7.1.124

Geležinkelio žemasis šviesoforas

taškas

2528

7.1.125

Geležinkelio kilometrinis stulpelis

taškas

2529

7.1.126

Bėgio viršaus normalinis aukštis

taškas

2530

7.1.127

Geležinkelio iešmas

taškas

2531

7.1.128

Suspausto oro dėžė

taškas

2532

7.1.129

Geležinkelio dėžė

taškas

2533

7.1.130

Universali mova

taškas

2534

7.1.131

Šakotoji kabelių mova

taškas

2535

7.1.132 

Kabantis geležinkelio šviesoforas

taškas

2536

7.1.133

Garsiakalbis ant stulpo

taškas

2537

7.1.134

26 poklasis. Pastatai ir jų elementai

26

7.1.135

Pastatai

260, 261, 262

7.1.136

Gyvenamas pastatas

plotas

2601

7.1.137

Gamybos ir pramonės arba pagalbinio ūkio paskirties pastatas

plotas

2602

7.1.138

Garažų paskirties pastatas

plotas

2603

7.1.139

Požeminis pastatas

plotas

2604

7.1.140

Pramoninis šiltnamis

plotas

2605

7.1.141

Kaminas, bokštas

plotas

2606

7.1.142

Atviras pastatas (stoginė)

plotas

2607

7.1.143

Statomas, griaunamas pastatas

plotas

2608

7.1.144

Religinės paskirties pastatas

plotas

2609

7.1.145

Transformatorinė

plotas

2610

7.1.146

Katilinė

plotas

2611

7.1.147

Siurblinė

plotas

2612

7.1.148

Perpumpavimo stotis

plotas

2613

7.1.149

Ryšių tinklų aptarnavimo statinys

plotas

2614

7.1.150

Antžeminis rezervuaras

plotas

2615

7.1.151

Požeminis rezervuaras

plotas

2616

7.1.152

Nenustatytos paskirties pastatas

plotas

2617

7.1.153

Pastatų sienos

263, 264

7.1.154

Antžeminė pastato siena

linija

2631

7.1.155

Kabanti pastato siena

linija

2632

7.1.156

Požeminio pastato siena

linija

2633

7.1.157

Kamino ir bokšto siena

linija

2634

7.1.158

Lengvo tipo bokšto kontūras

linija

2635

7.1.159

Pastato pamato išorinis kontūras

linija

2636

7.1.160

Nesudėtingo statinio kontūras (pavėsinė, šiltnamis)

linija

2637

7.1.161

Pastatų detalės

265, 266

7.1.162

Nesudėtingas priestatas, prieangis

linija

2651

7.1.163

Pravažiavimo ir praėjimo riba po pastatu

linija

2652

7.1.164

Antžeminės detalės išorinis kontūras (terasa ir pan.)

linija

2653

7.1.165

Laiptų ir laiptų aikštelės riba

linija

2654

7.1.166

Langaduobės išorinis kontūras

linija

2655

7.1.167

Pastato balkonas, kabanti detalė

linija

2656

7.1.168

Stogo kraštas

linija

2657

7.1.169

Ant pastato stogo esanti detalė

linija

2658

7.1.170

Požeminio pastato antžeminė detalė

linija

2659

7.1.171

Pastatų aukščio taškai

267

7.1.172

Pastato stogo viršaus normalinis aukštis

taškas

2671

7.1.173

Pastato cokolio normalinis aukštis

taškas

2672

7.1.174

Pastato pirmojo aukšto grindų normalinis aukštis

taškas

2673

7.1.175

Pastato rūsio grindų normalinis aukštis

taškas

2674

7.1.176

Kitų statinių viršaus normalinis aukštis

taškas

2675

7.1.177

Kitų statinių apačios normalinis aukštis

taškas

2676

7.1.178

Papildomi pastatų elementai

268

7.1.179

Pastogę, balkoną, pavėsinę išreiškiančio topografinio simbolio linija

linija

2681

7.1.180

Priestatą, prieangį, praėjimą po pastatu išreiškiančio topografinio simbolio linija

linija

2682

7.1.181

Laiptų pakopas išreiškiančio sutartinio simbolio linija

linija

2683

7.1.182

Laiptų žemėjimo kryptį išreiškianti linija

linija

2684

7.1.183

Nišą išreiškiančio sutartinio simbolio linija

linija

2685

7.1.184

27 poklasis. Urbanizuotos teritorijos

27

7.1.185

Tvoros ir atraminės sienelės

270, 271

7.1.186

Statmena atraminė sienelė

linija

2701

7.1.187

Nuolaidžios atraminės sienelės viršus

linija

2702

7.1.188

Nuolaidžios atraminės sienos apačia

linija

2703

7.1.189

Betoninė, plytinė ir pan. sienelė, aukštesnė nei 1 m tvora ant juostinio pamato

linija

2704

7.1.190

Žemesnė nei 1 m betoninė, plytinė ir pan. sienelė

linija

2705

7.1.191

Tvora su tvirtomis atramomis

linija

2706

7.1.192

Betoninio fundamento, mūrinės sienos kontūras

linija

2707

7.1.193

Tvora be tvirtų atramų

linija

2708

7.1.194

Vartai, užtvaros

linija

2709

7.1.195

Turėklai

linija

2710

7.1.196

Atitvaras

linija

2711

7.1.197

Urbanizuotų teritorijų elementai

272

7.1.198

Atramos riba

linija

2721

7.1.199

Atrama

taškas

2722

7.1.200

Arka ant atramų (santvara, ferma)

linija

2723

7.1.201

Estakados riba

linija

2724

7.1.202

Bokštinio krano bėgis

linija

2725

7.1.203

Tvirto (kapitalinio) stendo kontūras

linija

2726

7.1.204

Tvirtas (kapitalinis) stendas

taškas

2727

7.1.205

Paminklo kontūras

linija

2728

7.1.206

Paminklas

taškas

2729

7.1.207

Atskirai stovintis kryžius, koplytstulpis

taškas

2730

7.1.208

Stulpas

taškas

2731

7.1.209

Stulpo paramstis

taškas

2732

7.1.210

Stulpo paramstis

linija

2733

7.1.211

Atotampa

linija

2734

7.1.212

Riboženklis, stulpelis

taškas

2735

7.1.213

28 poklasis. Papildomi elementai

28

7.1.214

Nestandartizuoti tekstai (Reglamente nenumatyti anotacijos ir tekstiniai grafiniai elementai)

2801

7.1.215

Topografinio plano riba

plotas

2810

 

7.2.    3 klasei priskiriami inžinerinių tinklų EO:

Eil.

Nr.

EO

Grafinis elementas

EO

kodas

7.2.1

31 poklasis. Elektros tinklas ir jo įrenginiai

31

7.2.2

Elektros tinklas

310

7.2.3

Žemosios įtampos požeminis elektros kabelis / laidas

linija

3101

7.2.4

Aukštosios įtampos požeminis elektros kabelis / laidas

linija

3102

7.2.5

Elektros kabeliai / laidai požeminiame vamzdyje

linija

3103

7.2.6

Žemosios įtampos elektros oro linijos kabelis / laidas

linija

3104

7.2.7

Aukštosios įtampos elektros oro linijos kabelis / laidas

linija

3105

7.2.8

Geležinkelio transporto kontaktinio tinklo orinė linija

linija

3106

7.2.9

Troleibusų kontaktinio tinklo orinė linija

linija

3107

7.2.10

Apšvietimo tinklo kabelis / laidas

linija

3108

7.2.11

Elektros tinklo šulinio / kameros interpretuotas taškas

taškas

3109

7.2.12

Elektros tinklo įrenginiai

312, 313

7.2.13

Elektros tinklo kabelių linijos jungiamoji mova

taškas

3121

7.2.14

Skirstomoji, įvadinė apskaitos skirstomoji spinta

taškas

3122

7.2.15

Įvadinė, skirstomoji apskaitos dėžutė

taškas

3123

7.2.16

Neatpažintas elektros tinklo linijos įrenginys

taškas

3124

7.2.17

Elektros tiekimo komutacinis (atjungimo) aparatas

taškas

3130

7.2.18

Giluminis įžeminimas (elektrodas)

taškas

3131

7.2.19

Įžeminimo juosta su elektrodais

linija

3132

7.2.20

Transformatorius

taškas

3133

7.2.21

Lempa kabanti

taškas

3134

7.2.22

Prožektorius

taškas

3135

7.2.23

Lempa žemėje, grindinyje

7.2.24

Papildomi elektros tinklo elementai

315

7.2.25

Elektros tinklo kabelių šulinio / kameros dangtis

taškas

3151

7.2.26

Elektros tinklo šulinio / kameros kontūras

linija

3152

7.2.27

Elektros tinklo kabelių apsauginis kanalas

linija

3153

7.2.28

Elektros tinklo kabelių apsauginis vamzdis

linija

3154

7.2.29

Požeminio elektros tinklo kabelio krypties taškas

taškas

3155

7.2.30

Elektros tinklo paklojimo normalinis aukštis

taškas

3156

7.2.31

Elektros tinklo požeminio kabelio atpažinimo ženklas (sargelis)

taškas

3157

7.2.32

Elektros kabelių pluoštas

linija

3163

7.2.33

Elektros tinklo stulpai ir atramos

318, 319

7.2.34

Elektros tinklo linijos stulpas

taškas

3181

7.2.35

Elektros linijos stulpo atrama

taškas

3182

7.2.36

Elektros linijos stulpo atrama

linija

3183

7.2.37

Elektros linijos stulpo atotampa

linija

3184

7.2.38

Aukštosios įtampos stulpas

taškas

3185

7.2.39

Elektros linijos santvaros, fermos kontūras

linija

3190

7.2.40

Stulpas su lempa

taškas

3191

7.2.41

Stulpas su prožektoriumi

taškas

3192

7.2.42

Elektros įrenginių pamatas

linija

3193

7.2.43

32 poklasis. Dujotiekis

32

7.2.44

Dujotiekio tinklas

320

7.2.45

Požeminis dujotiekio vamzdis

linija

3201

7.2.46

Požeminis magistralinio dujotiekio vamzdis

linija

3202

7.2.47

Antžeminis dujotiekio vamzdis

linija

3203

7.2.48

Antžeminis magistralinio dujotiekio vamzdis

linija

3204

7.2.49

Dujotiekio tinklo šulinio / kameros interpretuotas taškas

taškas

3209

7.2.50

Dujotiekio įrenginiai

322, 323, 324

7.2.51

Dujotiekio sklendė (uždarymo įtaisas)

taškas

3221

7.2.52

Dujotiekio vamzdžių jungtis, sandūra

taškas

3222

7.2.53

Dujotiekio akligalis, aklė

taškas

3223

7.2.54

Neatpažintas dujotiekio įrenginys

taškas

3224

7.2.55

Dujotiekio kompensatorius

taškas

3225

7.2.56

Hidraulinis uždoris

taškas

3230

7.2.57

Dujotiekio kontrolinis vamzdelis, indikacinio laido kontrolės punktas

taškas

3231

7.2.58

Dujotiekio kontrolinis laidininkas

taškas

3232

7.2.59

Dujotiekio apsaugos nuo korozijos įrenginys

taškas

3233

7.2.60

Dujotiekio apsaugos nuo korozijos protektorius

taškas

3234

7.2.61

Dujotiekio apsaugos nuo korozijos katodinė stotis

taškas

3235

7.2.62

Dujotiekio apsaugos nuo korozijos anodinis įžeminimas

taškas

3236

7.2.63

Dujotiekio apsaugos nuo korozijos drenažinė stotis

taškas

3237

7.2.64

Dujų paskirstymo stotis, slėgio reguliavimo įrenginys

taškas

3238

7.2.65

Kondensato rinktuvas

taškas

3239

7.2.66

Dujų fakelas

taškas

3240

7.2.67

Prapūtimo vamzdis

taškas

3241

7.2.68

Dujų išleidimo vamzdis

taškas

3242

7.2.69

Papildomi dujotiekio elementai

325, 326, 327

7.2.70

Dujotiekio šulinio / kameros dangtis

taškas

3251

7.2.71

Dujotiekio šulinio / kameros kontūras

linija

3252

7.2.72

Dujotiekio apsauginis kanalas

linija

3253

7.2.73

Dujotiekio apsauginis dėklas / vamzdis

linija

3254

7.2.74

Dujotiekio vamzdyno krypties taškas

taškas

3255

7.2.75

Dujotiekio tinklo paklojimo normalinis aukštis

taškas

3256

7.2.76

Dujotiekio atpažinimo ženklas (sargelis)

taškas

3257

7.2.77

Dujotiekio vamzdžių atrama

linija

3258

7.2.78

Skersmens pasikeitimo vieta

taškas

3276

7.2.79

Dujotiekio balnas

taškas

3277

7.2.80

Dujotiekio atbulinis vožtuvas

taškas

3280

7.2.81

Dujotiekio ventilis

taškas

3283

7.2.82

Dujotiekio uždoris

taškas

3284

7.2.83

Dujotiekio skaitiklis

taškas

3286

7.2.84

Dujų kolonėlė

taškas

3287

7.2.85

Dujotiekio izoliacinė jungtis

taškas

3288

7.2.86

Dujų gręžinys

taškas

3289

7.2.87

33 poklasis. Naftotiekis

33

7.2.88

Naftotiekio tinklas

330

7.2.89

Požeminis naftotiekis

linija

3301

7.2.90

Antžeminis naftotiekis

linija

3302

7.2.91

Naftotiekio tinklo šulinio / kameros interpretuotas taškas

taškas

3309

7.2.92

Naftotiekio įrenginiai

332, 333

7.2.93

Naftotiekio sklendė

taškas

3321

7.2.94

Naftotiekio vamzdžių jungtis, sandūra

taškas

3322

7.2.95

Naftotiekio akligalis, aklinoji veržlė

taškas

3323

7.2.96

Neatpažintas naftotiekio įrenginys

taškas

3324

7.2.97

Naftotiekio kompensatorius

taškas

3325

7.2.98

Kuro kolonėlė

taškas

3330

7.2.99

Naftotiekio kontrolinis vamzdelis

taškas

3331

7.2.100

Naftotiekio slėgio reguliatorius

taškas

3338

7.2.101

Naftotiekio mova

taškas

3339

7.2.102

Papildomi naftotiekio elementai

335

7.2.103

Naftotiekio fakelas

taškas

3340

7.2.104

Naftotiekio prapūtimo įrenginys

taškas

3341

7.2.105

Naftotiekio apžiūros šulinio / kameros dangtis

taškas

3351

7.2.106

Naftotiekio šulinio / kameros kontūras

linija

3352

7.2.107

Naftotiekio apsauginis kanalas

linija

3353

7.2.108

Naftotiekio apsauginis vamzdis

linija

3354

7.2.109

Naftotiekio vamzdyno krypties taškas

taškas

3355

7.2.110

Naftotiekio tinklo paklojimo normalinis aukštis

taškas

3356

7.2.111

Naftotiekio atpažinimo ženklas (sargelis)

taškas

3357

7.2.112

Naftotiekio vamzdžių atrama

linija

3358

7.2.113

Naftotiekio skersmens perėjimas

taškas

3376

7.2.114

Naftotiekio balnas

taškas

3377

7.2.115

Naftotiekio atbulinis vožtuvas

taškas

3380

7.2.116

Naftotiekio ventilis

taškas

3383

7.2.117

Naftotiekio uždoris

taškas

3384

7.2.118

Naftotiekio izoliacinė jungtis

taškas

3388

7.2.119

Naftos gręžinys

taškas

3389

7.2.120

34 poklasis. Šilumotiekis

34

7.2.121

Šilumotiekio tinklas

340

7.2.122

Požeminis šilumotiekio vamzdis

linija

3401

7.2.123

Antžeminis šilumotiekio vamzdis

linija

3402

7.2.124

Šilumotiekio tinklo šulinio / kameros interpretuotas taškas

taškas

3409

7.2.125

Šilumotiekio įrenginiai

342

7.2.126

Šilumotiekio sklendė

taškas

3421

7.2.127

Šilumotiekio vamzdžių jungtis, sandūra

taškas

3422

7.2.128

Šilumotiekio akligalis

taškas

3423

7.2.129

Neatpažintas šilumotiekio įrenginys

taškas

3424

7.2.130

Šilumotiekio kompensatorius

taškas

3425

7.2.131

Šilumotiekio slėgio reguliatorius

taškas

3438

7.2.132

Šilumotiekio išleistuvas

taškas

3442

7.2.133

Papildomi šilumotiekio elementai

345

7.2.134

Šilumotiekio šulinio / kameros dangtis

taškas

3451

7.2.135

Šilumotiekio šulinio / kameros kontūras

linija

3452

7.2.136

Šilumotiekio apsauginis kanalas

linija

3453

7.2.137

Šilumotiekio apsauginis vamzdis

linija

3454

7.2.138

Šilumotiekio vamzdyno krypties taškas

taškas

3455

7.2.139

Šilumotiekio tinklo paklojimo normalinis aukštis

taškas

3456

7.2.140

Šilumotiekio sargelis

taškas

3457

7.2.141

Šilumotiekio vamzdžio atrama

linija

3458

7.2.142

Šilumotiekio mova

taškas

3475

7.2.143

Šilumotiekio skersmens perėjimas

taškas

3476

7.2.144

Šilumotiekio balnas

taškas

3477

7.2.145

Šilumotiekio trišakis

taškas

3478

7.2.146

Šilumotiekio keturšakis

taškas

3479

7.2.147

Šilumotiekio atbulinis vožtuvas

taškas

3480

7.2.148

Šilumotiekio ventilis

taškas

3483

7.2.149

Šilumotiekio uždoris

taškas

3484

7.2.150

35 poklasis. Vandentiekis

35

7.2.151

Vandentiekio tinklas

350

7.2.152

Požeminis vandentiekio vamzdis

linija

3501

7.2.153

Antžeminis vandentiekio vamzdis

linija

3502

7.2.154

Vandentiekio kolektoriaus centrinė linija

linija

3506

7.2.155

Vandentiekio tinklo šulinio / kameros interpretuotas taškas

taškas

3509

7.2.156

Vandentiekio įrenginiai

352, 353

7.2.157

Vandentiekio sklendė

taškas

3521

7.2.158

Vandentiekio vamzdžių jungtis, sandūra

taškas

3522

7.2.159

Vandentiekio akligalis, aklinoji veržlė

taškas

3523

7.2.160

Neatpažintas vandentiekio įrenginys

taškas

3524

7.2.161

Vandentiekio kompensatorius

taškas

3525

7.2.162

Fontano čiaupas

taškas

3530

7.2.163

Vandens ėmimo kolonėlė

taškas

3531

7.2.164

Hidrantas, įrengtas ne šulinyje

taškas

3532

7.2.165

Vandentiekio šulinyje / kameroje įrengtas priešgaisrinis hidrantas (dangtis)

taškas

3533

7.2.166

Artezinis gręžinys

taškas

3534

7.2.167

Vandentiekio slėgio reguliatorius

taškas

3538

7.2.168

Vandentiekio išleistuvas

taškas

3542

7.2.169

Papildomi vandentiekio elementai

355

7.2.170

Vandentiekio šulinio / kameros dangtis

taškas

3551

7.2.171

Vandentiekio šulinio / kameros kontūras

linija

3552

7.2.172

Vandentiekio apsauginis kanalas

linija

3553

7.2.173

Vandentiekio apsauginis vamzdis

linija

3554

7.2.174

Vandentiekio vamzdyno krypties taškas

taškas

3555

7.2.175

Vandentiekio tinklo paklojimo normalinis aukštis

taškas

3556

7.2.176

Vandentiekio atpažinimo ženklas (sargelis)

taškas

3557

7.2.177

Vandentiekio vamzdžių atrama

linija

3558

7.2.178

Vandentiekio mova

taškas

3575

7.2.179

Vandentiekio skersmens perėjimas

taškas

3576

7.2.180

Vandentiekio balnas

taškas

3577

7.2.181

Vandentiekio trišakis

taškas

3578

7.2.182

Vandentiekio keturšakis

taškas

3579

7.2.183

Vandentiekio atbulinis vožtuvas

taškas

3580

7.2.184

Vandentiekio oro išleistuvas

taškas

3582

7.2.185

Vandentiekio ventilis

taškas

3583

7.2.186

Vandentiekio uždoris

taškas

3584

7.2.187

Vandentiekio skaitiklis

taškas

3586

7.2.188

36 poklasis. Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimas

36

7.2.189

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklas

360

7.2.190

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo savitekis vamzdis

linija

3601

7.2.191

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo slėginis vamzdis

linija

3602

7.2.192

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo vakuuminis vamzdis

linija

3603

7.2.193

Mišrios paskirties nuotekų šalinimo savitekis vamzdis

linija

3604

7.2.194

Mišrios paskirties nuotekų šalinimo slėginis vamzdis

linija

3605

7.2.195

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tunelio centrinė linija

linija

3606

7.2.196

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo šulinio / kameros interpretuotas taškas

taškas

3609

7.2.197

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo įrenginiai

362, 363

7.2.198

Slėginio buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo sklendė

taškas

3621

7.2.199

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo vamzdžių jungtis, sandūra

taškas

3622

7.2.200

Slėginio buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo akligalis

taškas

3623

7.2.201

Neatpažintas buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo įrenginys

taškas

3624

7.2.202

Slėginio buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo kompensatorius

taškas

3625

7.2.203

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo revizinis įtaisas

taškas

3630

7.2.204

Vakuumo talpa

taškas

3631

7.2.205

Nuotekų išleistuvas

taškas

3642

7.2.206

Papildomi buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo elementai

365

7.2.207

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo apžiūros šulinio / kameros dangtis

taškas

3651

7.2.208

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo šulinio / kameros kontūras

linija

3652

7.2.209

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo tunelio kontūras

linija

3653

7.2.210

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo apsauginis vamzdis

linija

3654

7.2.211

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo vamzdžio krypties taškas

taškas

3655

7.2.212

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo paklojimo normalinis aukštis

taškas

3656

7.2.213

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo sargelis

taškas

3657

7.2.214

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo tinklo vamzdžio atrama

linija

3658

7.2.215

Buitinių ir gamybinių nuotekų šalinimo vakuuminio vamzdžio peraukštėjimo taškas

taškas

3659

7.2.216

Nuotekų vamzdžių mova

taškas

3675

7.2.217

Nuotekų skersmens perėjimas

taškas

3676

7.2.218

Nuotekų balnas

taškas

3677

7.2.219

Nuotekų trišakis

taškas

3678

7.2.220

Nuotekų keturšakis

taškas

3679

7.2.221

Nuotekų atbulinis vožtuvas

taškas

3680

7.2.222

Nuotekų oro išleistuvas

taškas

3682

7.2.223

Nuotekų ventilis

taškas

3683

7.2.224

Nuotekų uždoris

taškas

3684

7.2.225

37 poklasis. Lietaus nuotakynas ir uždaras drenažas

37

7.2.226

Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo tinklas

370

7.2.227

Lietaus nuotakyno vamzdis

linija

3701

7.2.228

Uždaro drenažo vamzdis

linija

3702

7.2.229

Lietaus nuotakyno tunelio centrinė linija

linija

3703

7.2.230

Lietaus nuotakyno tinklo šulinio / kameros interpretuotas taškas

taškas

3709

7.2.231

Lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo įrenginiai

372

7.2.232

Lietaus nuotakyno sklendė

taškas

3721

7.2.233

Lietaus nuotakyno mova

taškas

3722

7.2.234

Lietaus nuotakyno akligalis

taškas

3723

7.2.235

Neatpažintas lietaus nuotakyno ir uždaro drenažo įrenginys

taškas

3724

7.2.236

Lietaus nuotakyno slopintuvas

taškas

3725

7.2.237

Lietaus nuotakyno revizinis įtaisas

taškas

3730

7.2.238

Lietaus nuotakyno išleistuvas

taškas

3742

7.2.239

Papildomi lietaus nuotakyno tinklo ir uždaro drenažo elementai

375, 377

7.2.240

Lietaus nuotakyno tinklo ir uždaro drenažo šulinio / kameros dangtis

taškas

3751

7.2.241

Lietaus nuotakyno tinklo ir uždaro drenažo šulinio / kameros kontūras

linija

3752

7.2.242

Lietaus nuotakyno tinklo ir uždaro drenažo tunelio kontūras

linija

3753

7.2.243

Lietaus nuotakyno tinklo ir uždaro drenažo apsauginis vamzdis

linija

3754

7.2.244

Lietaus nuotakyno tinklo ir uždaro drenažo tinklo vamzdyno krypties taškas

taškas

3755

7.2.245

Lietaus nuotakyno tinklo ir uždaro drenažo tinklo paklojimo normalinis aukštis

taškas

3756

7.2.246

Lietaus nuotakyno tinklo ir uždaro drenažo sargelis

taškas

3757

7.2.247

Lietaus nuotakyno tinklo ar drenažo vandens nuleistuvas

taškas

3758

7.2.248

Lietaus nuotakyno tinklo ir uždaro drenažo šulinėlio skylėtas dangtis (grotelės)

taškas

3770

7.2.249

Lietaus nuotakyno tinklo grotelės

taškas

3771

7.2.250

Lietaus nuotakyno tinklo grotelės

linija

3772

7.2.251

Lietaus nuotakyno mova

taškas

3775

7.2.252

Lietaus nuotakyno skersmens perėjimas

taškas

3776

7.2.253

Lietaus nuotakyno balnas

taškas

3777

7.2.254

Lietaus nuotakyno trišakis

taškas

3778

7.2.255

Lietaus nuotakyno keturšakis

taškas

3779

7.2.256

Lietaus nuotakyno atbulinis vožtuvas

taškas

3780

7.2.257

Lietaus nuotakyno ventilis

taškas

3783

7.2.258

Lietaus nuotakyno uždoris

taškas

3784

7.2.259

38 poklasis. Ryšiai

38

7.2.260

Ryšių tinklas

380

7.2.261

Požeminis ryšių kabelis / laidas

linija

3801

7.2.262

Ryšių kabeliai / laidai požeminiame vamzdyje

linija

3802

7.2.263

Ryšių oro linijos kabelis / laidas

linija

3803

7.2.264

Ryšio tinklo šulinio / kameros interpretuotas taškas

taškas

3809

7.2.265

Ryšių įrenginiai

382, 383

7.2.266

Ryšių linijos jungtis, mova

taškas

3821

7.2.267

Ryšių įrangos spinta

taškas

3822

7.2.268

Ryšių įrangos dėžutė

taškas

3823

7.2.269

Neatpažintas ryšių linijos įrenginys

taškas

3824

7.2.270

Taksofonas

taškas

3830

7.2.271

Ryšių kontrolinių matavimų stulpelis

taškas

3831

7.2.272

Neaptarnaujamas ryšio punktas

taškas

3832

7.2.273

Ryšių šakotuvas

taškas

3833

7.2.274

Belaidžio ryšio įrenginys

taškas

3834

7.2.275

Ryšių paskirstymo mova

taškas

3835

7.2.276

Papildomi ryšių tinklo elementai

385

7.2.277

Ryšių kabelių šulinio / kameros dangtis

taškas

3851

7.2.278

Ryšių kabelių šulinio / kameros kontūras

linija

3852

7.2.279

Ryšių linijos apsauginis kanalas

linija

3853

7.2.280

Ryšių linijos apsauginis vamzdis

linija

3854

7.2.281

Ryšių linijos krypties taškas

taškas

3855

7.2.282

Ryšių tinklo paklojimo normalinis aukštis

taškas

3856

7.2.283

Ryšių kabelių atpažinimo ženklas (sargelis)

taškas

3857

7.2.284

Ryšių kabelių atsarga

taškas

3858

7.2.285

Ryšių kabelių pluoštas

linija

3863

7.2.286

Ryšių atramos

388, 389

7.2.287

Ryšių linijos stulpas

taškas

3881

7.2.288

Ryšių linijos stulpo atrama

taškas

3882

7.2.289

Ryšių linijos stulpo atrama

linija

3883

7.2.290

Ryšių linijos stulpo atotampa

linija

3884

7.2.291

Ryšių linijos, bokšto, fermos kontūras

linija

3890

7.2.292

Ryšių stiebas

taškas

3891

7.2.293

Ryšių bokštas

taškas

3892

7.2.294

Ryšių tinklų pamatas

linija

3893

7.2.295

39 poklasis. Bendros komunikacijos

39

7.2.296

Bendrų komunikacijų tinklas

390

7.2.297

Požeminis gamybos technologinio vamzdyno vamzdis

linija

3901

7.2.298

Antžeminis gamybos technologinio vamzdyno vamzdis

linija

3902

7.2.299

Suspausto oro vamzdis

linija

3903

7.2.300

Garotiekis

linija

3904

7.2.301

Technologinio vamzdyno šulinio / kameros interpretuotas taškas

taškas

3909

7.2.302

Bendrų komunikacijų įrenginiai

392, 393

7.2.303

Sklendė

taškas

3921

7.2.304

Vamzdžių jungtis, sandūra

taškas

3922

7.2.305

Neatpažintas tunelio įrenginys

taškas

3924

7.2.306

Žaibolaidis

taškas

3930

7.2.307

Papildomi bendrų komunikacijų elementai

395, 396

7.2.308

Kanalo arba tunelio šulinio dangtis

taškas

3951

7.2.309

Šulinio arba kameros kontūras

linija

3952

7.2.310

Tunelio kontūras

linija

3953

7.2.311

Apsauginis vamzdis

linija

3954

7.2.312

Tunelio paklojimo normalinis aukštis

taškas

3956

7.2.313

Neatpažintas sargelis

taškas

3957

7.2.314

Vamzdžių atrama

linija

3959

7.2.315

Antžeminė apsauginė uždanga

linija

3960

7.2.316

Ventiliacinė anga

taškas

3961

7.2.317

Ventiliacinis latakas

linija

3962

7.2.318

Neatpažinti tinklai

399

7.2.319

Neatpažintų tinklų vamzdis

linija

3991

7.2.320

Neatpažintų tinklų kabelis

linija

3992

7.2.321

Neatpažintų tinklų įrenginys

taškas

3993

7.2.322

Neatpažintų tinklų šulinio ir kameros dangtis

taškas

3994

7.2.323

Neatpažintų tinklų aukščio taškas

taškas

3995

7.2.324

Inžinerinio tinklo planinės padėties klaidos ribos, kai neįmanoma nustatyti padėties (naudojama, kai nėra jokios kartografinės medžiagos ir galimybės nustatyti padėties vietovėje)

plotas

3999

 

8.       Suklasifikuoti EO SEDR grupuojami EO grupėms suteikiant EO kodą:

Erdvinių objektų grupė

Grafinis elementas

EO kodai

8.1. Dujotiekio tinklo objektų grupės

Dujos_ireng

Taškas

3223; 3230; 3225; 3234; 3236; 3242; 3239; 3286; 3280; 3288; 3233; 3221; 3277; 3235; 3222; 3238;3237; 3232; 3224; 3284; 3240; 3231; 3276; 3283; 3289; 3287; 3241

Dujos_l

Linija

3254; 3258; 3252; 3253

Dujos_mazg

Taškas

-

Dujos_stotys

Taškas

-

Dujos_t

Taškas

3251; 3255; 3256; 3257

Dujos_vamzd

Linija

3203; 3204; 3201; 3202

8.2. Elektros perdavimo tinklo objektų grupės

Elektr_ireng

Taškas

3130; 3185; 3141; 3134; 3121; 3124; 3123; 3122; 3135; 3191; 3192; 3181; 3133; 3131

Elektr_kabel

Linija

3108; 3105; 3102; 3106; 3103; 3107; 3104; 3101

Elektr_l

Linija

3154; 3132; 3190; 3152; 3153; 3193; 3163; 3183; 3184

Elektr_mazg

Taškas

-

Elektr_stot

Taškas

-

Elektr_t

Taškas

3151; 3155; 3156; 3157; 3182

8.3. Lietaus nuotekų tinklo objektų grupės

Lietus_ireng

Taškas

3723; 3780; 3777; 3775; 3742; 3779; 3722; 3724; 3776; 3730; 3721; 3725; 3778; 3784; 3783

Lietus_isleid

Taškas

-

Lietus_l

Linija

3754; 3758; 3752; 3753; 3772

Lietus_mazg

Taškas

-

Lietus_siurbl

Taškas

-

Lietus_t

Taškas

3751; 3771; 3755; 3756; 3757; 3770

Lietus_vamzd

Linija

3703; 3702; 3701

8.4. Naftotiekio tinklo objektų grupės

Nafta_ireng

Taškas

3323; 3380; 3377; 3340; 3389; 3388; 3331; 3330; 3325; 3339; 3322; 3324; 3376; 3341; 3321; 3338; 3384; 3383

Nafta_l

Linija

3354; 3358; 3352; 3353

Nafta_mazg

Taškas

-

Nafta_siurb

Taškas

-

Nafta_t

Taškas

3351; 3355; 3356; 3357

Nafta_vamzd

Linija

3302; 3301

8.5. Komunalinių nuotekų tinklo objektų grupės

Nuotek_ireng

Taškas

3623; 3680; 3677; 3675; 3642; 3679; 3622; 3624; 3682; 3676; 3630; 3621; 3625; 3678; 3684; 3631; 3683

Nuotek_isleid

Taškas

-

Nuotek_l

Linija

3654; 3658; 3652; 3653

Nuotek_mazg

Taškas

-

Nuotek_siurbl

Taškas

-

Nuotek_t

Taškas

3651; 3655; 3659; 3656; 3657

Nuotek_vamzd

Linija

3606; 3604; 3605; 3601; 3602; 3603

8.6. Ryšių perdavimo tinklo objektų grupės

Rysiai_ireng

Taškas

3893; 3834; 3841; 3831; 3821; 3824; 3823; 3835; 3822; 3833; 3891; 3881; 3830

Rysiai_kabel

Linija

3803; 3802; 3801

Rysiai_l

Linija

3854; 3890; 3852; 3853; 3893; 3863; 3883; 3884

Rysiai_mazg

Taškas

-

Rysiai_stot

Taškas

-

Rysiai_t

Taškas

3851; 3855; 3856; 3857; 3882

8.7. Šilumos srautą perduodančio tinklo objektų grupės

Siluma_ireng

Taškas

3423; 3480; 3477; 3475; 3442; 3479; 3422; 3424; 3476; 3421; 3438; 3425; 3478; 3484; 3483

Siluma_l

Linija

3454; 3458; 3452; 3453

Siluma_mazg

Taškas

-

Siluma_siurbl

Taškas

-

Siluma_t

Taškas

3451; 3455; 3456; 3457

Siluma_vamzd

Linija

3402; 3401

8.8. Technologiniu tinklu perduodamo produkto objektų grupės

Tech_ireng

Taškas

3922; 3924; 3921

Tech_l

Linija

3954; 3959; 3952; 3953; 3960; 3962

Tech_mazg

Taškas

-

Tech_t

Taškas

3951; 3956; 3957; 3961; 3930

Tech_vamzd

Linija

3904; 3902; 3903; 3901

8.9. Topografinių objektų grupės

Dangos_p

Plotas

2308; 2305; 2306; 2301; 2303; 2307; 2302; 2304; 2412; 2401; 2406; 2405; 2404; 2403; 2411; 2407; 2410; 2402; 2409; 2408; 2203; 2205; 2202; 2206; 2204; 2201; 2423; 2421; 2422; 2413; 2430; 2427; 2425; 2501; 2424; 2502; 2426

Piket_t

Taškas

2530; 2133; 2673; 2672; 2674; 2671; 2132; 2131

Reljef_l

Linija

2110; 2105; 2101; 2104; 2102; 2103

Ribos_l

Linija

2434; 2431; 2432; 2436; 2437; 2439; 2433; 2435; 2503; 2504; 2223; 2221; 2222; 2234; 2310; 9999; 2657; 2724; 2703; 2702; 2705; 2704; 2706; 2707; 2708; 2709; 2701; 2653; 2632; 2634; 2654; 2637; 2636; 2633; 2651; 2631

Stat_p

Plotas

2615; 2617; 2603; 2601; 2608; 2606; 2611; 2602; 2613; 2616; 2604; 2609; 2614; 2605; 2612; 2607; 2610

Urban_t

Taškas

2334; 2331; 2332; 2333; 2107; 2722; 3994; 2730; 2729; 2732; 2727; 2731; 2735; 2240; 2241; 2236; 2106; 2237; 2239; 2238; 2533; 2525; 2531; 2529; 2534; 2532; 2535; 2527; 2526; 2528; 2514; 2513; 2512; 2511; 3993; 2207

Urban2_l

Linija

2325; 2321; 2323; 2322; 2324; 2723; 2711; 2734; 2721; 2725; 2728; 2733; 2726; 2710; 2232; 2231; 2235; 2233; 2208; 2635; 2656; 2684; 2655; 2685; 2659; 2652; 2682; 2681; 2658; 2683; 2522; 2521; 2523; 2438; 2524; 2515

8.10. Vandentiekio tinklo objektų grupės

Vand_ireng

Taškas

3523; 3580; 3577; 3575; 3530; 3534; 3532; 3533; 3542; 3579; 3531; 3522; 3524; 3582; 3576; 3586; 3521; 3538; 3525; 3578; 3584; 3583

Vand_l

Linija

3554; 3558; 3552; 3553

Vand_mazg

Taškas

-

Vand_siurbl

Taškas

-

Vand_t

Taškas

3551; 3555; 3556; 3557

Vand_vamzd

Linija

3502; 3506; 3501

 

9.       EO savybės kaupiamos savybių lentelėse. EO savybių lentelės rengiamos EO grupei. Į EO savybių lentelių laukus Altitude, Aukštai, Busena, H_dangtis, H_ireng, H_objekto, H_pavirs, Izoliac, Izolstoris, Itampa, Imones_nr, Kiekis, K_savyb, Konstrukc, Kodas, Marke, Matavvieta, Medziaga, Mazgo_nr, Nr, Numeris, Pavadinimas, Rusis, Savininkas, Stac_nr, Skersmuo, Slegis, Tikslumas, Tipas, Trapec_nr, V_savyb įrašoma Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu tvirtinamame Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo apraše nurodytuose savivaldybės teritorijos M 1:500–1:2000 topografinių planų (prieš statybas ir po jų) ir inžinerinių tinklų planų erdvinių objektų rinkiniuose ir kituose erdvinių duomenų informacijos šaltiniuose pateikta informacija. SEDR EO grupių aprašomieji duomenys pateikiami Specifikacijos 1 priede.

10.  EO grupių savybių lentelės pildomos įrašant tekstą arba pasirenkant reikšmę iš klasifikatoriaus. SEDR kaupiamų EO savybių klasifikatoriai ir jų reikšmės pateikiami Specifikacijos 2 priede.

11.     SEDR EO grupių tarpusavio sąsajos aprašomos topologijos taisyklėmis:

11.1. Pavadinimas: Dujos_Topology

Topologijos taisyklės

Pavadinimas

Valdoma EO grupė

Taisyklė

Valdančioji EO grupė

EO grupė

Dujos_vamzd

Objektai negali persidengti

Dujos_vamzd

Dujos_vamzd

Objektai negali susikirsti

Dujos_vamzd

Dujos_ireng

Taškas privalo būti ant linijos

Dujos_vamzd

 

11.2. Pavadinimas: Elektra_Topology

Topologijos taisyklės

Pavadinimas

Valdoma EO grupė

Taisyklė

Valdančioji EO grupė

EO grupė

Elektr_ireng

Taškas privalo būti ant linijos

Elektr_kabel

Elektr_kabel

Objektai negali persidengti

Elektr_kabel

Elektr_kabel

Objektai negali susikirsti

Elektr_kabel

 

11.3. Pavadinimas: Lietus_Topology

Topologijos taisyklės

Pavadinimas

Valdoma EO grupė

Taisyklė

Valdančioji EO grupė

EO grupė

Lietus_ireng

Taškas privalo būti ant linijos

Lietus_vamzd

Lietus_vamzd

Objektai negali persidengti

Lietus_vamzd

Lietus_vamzd

Objektai negali susikirsti

Lietus_vamzd: Visi pogrupiai

 

11.4. Pavadinimas: Nafta_Topology

Topologijos taisyklės

Pavadinimas

Valdoma EO grupė

Taisyklė

Valdančioji EO grupė

EO grupė

Nafta_ireng

Taškas privalo būti ant linijos

Nafta_vamzd

Nafta_vamzd

Objektai negali persidengti

Nafta_vamzd

Nafta_vamzd

Objektai negali susikirsti

Nafta_vamzd

 

11.5. Pavadinimas: Nuotekos_Topology

Topologijos taisyklės

Pavadinimas

Valdoma EO grupė

Taisyklė

Valdančioji EO grupė

EO grupė

Nuotek_ireng

Taškas privalo būti ant linijos

Nuotek_vamzd

Nuotek_vamzd

Objektai  negali persidengti

Nuotek_vamzd

Nuotek_vamzd

Objektai negali susikirsti

Nuotek_vamzd

 

11.6. Pavadinimas: Rysiai_Topology

Topologijos taisyklės

Pavadinimas

Valdoma EO grupė

Taisyklė

Valdančioji EO grupė

EO grupė

Rysiai_ireng

Taškas privalo būti ant linijos

Rysiai_kabel

Rysiai_kabel

Objektai negali persidengti

Rysiai_kabel

Rysiai_kabel

Objektai negali susikirsti

Rysiai_kabel

 

11.7. Pavadinimas: Siluma_Topology

Topologijos taisyklės

Pavadinimas

Valdoma EO grupė

Taisyklė

Valdančioji EO grupė

EO grupė

Siluma_ireng

Taškas privalo būti ant linijos

Siluma_vamzd

Siluma_vamzd

Objektai negali persidengti

Siluma_vamzd

Siluma_vamzd

Objektai negali susikirsti

Siluma_vamzd

 

11.8. Pavadinimas: Technolog_Topology

Topologijos taisyklės

Pavadinimas

Valdoma EO grupė

Taisyklė

Valdančioji EO grupė

EO grupė

Tech_ireng

Taškas privalo būti ant linijos

Tech_vamzd

Tech_vamzd

Objektai negali persidengti

Tech_vamzd

Tech_vamzd

Objektai negali susikirsti

Tech_vamzd

 

11.8. Pavadinimas: Topografija_Topology

Topologijos taisyklės

Pavadinimas

Valdoma EO grupė

Taisyklė

Valdančioji EO grupė

EO grupė

Dangos_p

Plotas privalo būti apribotas riba

Ribos_l

Dangos_p

Objektai negali persidengti

Dangos_p

Ribos_l

Objektai negali persidengti

Ribos_l

Ribos_l

Objektai negali susikirsti

Ribos_l

Ribos_l

Objektai privalo būti vienanariai

Ribos_l

Ribos_l

Objektai negali turėti laisvų linijų

Ribos_l

Stat_p

Objektai negali persidengti

Stat_p

Stat_p

Plotas privalo būti apribotas riba

Ribos_l

 

11.9. Pavadinimas: Vanduo_Topology

Topologijos taisyklės

Pavadinimas

Valdoma EO grupė

Taisyklė

Valdančioji EO grupė

EO grupė

Vand_ireng

Taškas privalo būti ant linijos

Vand_vamzd

Vand_vamzd

Objektai negali persidengti

Vand_vamzd

Vand_vamzd

Objektai negali susikirsti

Vand_vamzd

 

 

 

 

 

 

Savivaldybės erdvinių

duomenų rinkinio

specifikacijos

1 priedas

 

SAVIVALDYBĖS ERDVINIŲ DUOMENŲ RINKINIO Erdvinių OBJEKTŲ GRUPIŲ APRAŠOMIEJI DUOMENYS

 

1. Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinyje kaupiami erdviniai objektai (toliau - EO) aprašomi EO grupių savybių lentelėse:

1.1. Dangas apibūdinantys duomenys:

OBJEKTŲ GRUPĖ: Dangos_p

Grafinis elementas

Plotas

Lauko pavadinimas

Paaiškinimas

Duomenų tipas

Lauko reikšmių klasifikatorius

Ilgis

Skaičių po kablelio

Tikslumas

Tikslumas, m

VTRS

 

3

2

Kval_nr

Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.

FSS

 

20

0

Kodas

GKTR priskirtas kodas

SS

 

5

0

Skersmuo

Skersmuo, mm

SS

 

5

0

Atstumas

Vidutinis atstumas, m

SS

 

5

0

Aukstis

Vidutinis aukštis, m

SS

 

5

0

Pavad

Pavadinimas

FSS

 

100

0

Medziaga

Medžiaga

FSS

*Dangu_medziagos

6

0

Aukstai

Aukštų skaičius

SS

 

5

0

Nr

Pastato nr.

FSS

 

6

0

* Jei Kodas = 2413, naudojamas Inz. Medziagos klasifikatorius

 

1.2. Dujotiekio įrenginius apibūdinantys duomenys:

OBJEKTŲ GRUPĖ: Dujos_ireng

Grafinis elementas

Taškas

Lauko pavadinimas

Paaiškinimas

Duomenų tipas

Lauko reikšmių klasifikatorius

Ilgis

Skaičių po kablelio

Imones_nr

Įmonėje suteiktas Nr., pav.

FSS

 

20

0

H_pavirs

Žemės paviršiaus altitudė

VTRS

 

6

2

Trasospav

Trasos pav./Nr.

FSS

 

50

0

Kodas

GKTR priskirtas kodas

SS

 

5

0

H_ireng

Įrenginio altitudė, m

VTRS

 

6

2

Skersmuo

Sąlyginis skersmuo, mm

SS

 

5

0

Slegis

Slėgis, bar

SS

 

5

0

Medziaga

Medžiaga

FSS

Inz_medziagos

5

0

Marke

Markė/modelis

FSS

 

20

0

Slegismax

Maksimalus slėgis, bar

VTRS

 

5

2

Slegisnom

Nominalus slėgis, bar

VTRS

 

4

1

Mazgo_nr

Mazgo (kameros) numeris

FSS

 

50

0

Stac_nr

Numeris stačiakampėje pl.

FSS

 

5

0

Trapec_nr

Numeris trapecinėje pl.

FSS

 

5

0

Matavvieta

Altitudės matavimo vieta

SS

Altitudes_mat_vieta

5

0

Konstrukc

Statinio konstrukcijos padėtis

SS

Konstrukcija

5

0

Kval_nr

Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.

FSS

 

20

0

Tikslumas

Tikslumas

VTRS

 

3

2

 

1.3. Dujotiekio linijinius objektus apibūdinantys duomenys:

OBJEKTŲ GRUPĖ: Dujos_l

Grafinis elementas

Linija

Lauko pavadinimas

Paaiškinimas

Duomenų tipas

Lauko reikšmių klasifikatorius

Ilgis

Skaičių po kablelio

Tikslumas

Koordinačių tikslumas, m

VTRS

 

3

2

Kval_nr

Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.

FSS

 

20

0

Kodas

GKTR priskirtas kodas

SS

 

5

0

Medziaga

Medžiaga

FSS

*Stat_medziagos

5

0

Skersmuo

Sąlyginis skersmuo, mm

SS

 

5

0

Kiekis

Apsauginių vamzdžių kiekis

SS

 

5

0

* Jei Kodas= 3254, naudojamas Inz_medziagos

 

1.4. Dujotiekio mazgus apibūdinantys duomenys:

OBJEKTŲ GRUPĖ: Dujos_mazg

Grafinis elementas

Linija

Lauko pavadinimas

Paaiškinimas

Duomenų tipas

Lauko reikšmių klasifikatorius

Ilgis

Skaičių po kablelio

Imones_nr

Įmonėje suteiktas Nr., pav.

FSS

 

50

0

Eksprdata

Eksploatacijos pradžios data

Data

 

36

0

Busena

Funkcionavimo būsena

SS

Funkc_busena

5

0

Rusis

Dujų rūšis

SS

Dujos_rusis

5

0

H_dangtis

Dangčio altitudė, m

VTRS

 

6

2

Funkcpask

Funkcinė paskirtis

SS

Dujos_funkc_paskirtys

5

0

Trasospav

Trasos pav./Nr.

FSS

 

50

0

Bukle

Techninė būklė

SS

Bukle

5

0

Savininkas

Savininko pavadinimas

FSS

 

100

0

Priziuri

Eksploatuojančios įmonės pav.

FSS

 

100

0

Dokumentai

Dokumentų Nr.

FSS

 

255

0

Tipas

Mazgo tipas

SS

Duj_mazg_tipai

5

0

H_dugnas

Dugno altitudė

VTRS

 

6

2

H_virsus

Statinio viršaus altitudė

VTRS

 

6

2

Marke

Statinio markė/modelis

FSS

 

20

0

Plotis

Plotis/ skersmuo, m

VTRS

 

4

2

Ilgis

Kameros ilgis, m

VTRS

 

4

2

Aukstis

Kameros/ šulinio aukštis

VTRS

 

4

2

Dangtmedz

Dangčio medžiaga

FSS

Inz_medziagos

5

0

Stac_nr

Numeris stačiakampėje pl.

FSS

 

16

0

Trapec_nr

Numeris trapecinėje pl.

FSS

 

16

0

NTK_nr

NTK unikalus numeris

FSS

 

14

0

Turis

Tūris, m3

SS

 

10

0

Kodas

GKTR priskirtas kodas

SS

 

5

0

Medziaga

Sienų medžiaga

FSS

Inz_medziagos

5

0

 

1.5. Dujotiekio stotis apibūdinantys duomenys:

OBJEKTŲ GRUPĖ: Dujos_stotys

Grafinis elementas

Taškas

Lauko pavadinimas

Paaiškinimas

Duomenų tipas

Lauko reikšmių klasifikatorius

Ilgis

Skaičių po kablelio

Imones_nr

Įmonėje suteiktas Nr., pav.

FSS

 

50

0

Eksprdata

Eksploatacijos pradžios data

Data

 

36

0

Busena

Funkcionavimo būsena

SS

Funkc_busena

5

0

Rusis

Dujų rūšis

SS

Dujos_rusis

5

0

Trasospav

Trasos pav./Nr.

FSS

 

50

0

Bukle

Būklė

SS

Bukle

5

0

Savininkas

Savininko pavadinimas

FSS

 

100

0

Priziuri

Eksploatuojančios įmonės pavadinimas

FSS

 

100

0

Dokumentai

Dokumentų Nr.

FSS

 

255

0

Nasumas

Maksimalus našumas, m3/ha

SS

 

5

0

Slegismax

Maksimalus slėgis, bar

VTRS

 

5

2

NTK_nr

NTK unikalus numeris

FSS

 

14

0

Pavad

Pavadinimas

FSS

 

100

0

Slegisnom

Nominalus slėgis, bar

VTRS

 

5

2

Tipas

Stoties tipas

FSS

Duj_stot_tipai

6

0

 

1.6. Dujotiekio taškinius objektus apibūdinantys duomenys:

OBJEKTŲ GRUPĖ: Dujos_stotys

Grafinis elementas

Taškas

Lauko pavadinimas

Paaiškinimas

Duomenų tipas

Lauko reikšmių klasifikatorius

Ilgis

Skaičių po kablelio

Tikslumas

Koordinačių tikslumas, m

VTRS

 

3

2

Kval_nr

Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.

FSS

 

20

0

Kodas

GKTR priskirtas kodas

SS

Nuotek_topo_t

5

0

Medziaga

Medžiaga

FSS

*Inz_medziagos

5

0

Numeris

Numeris

FSS

 

6

0

H_objekto

Objekto altitudė

VTRS

 

6

2

Matavvieta

Altitudės matavimo vieta

SS

Altitudes_mat_vieta

5

0

* Jei Kodas=3257, naudojamas Stat_medziagos

 

1.7. Dujotiekio vamzdžius apibūdinantys duomenys:

OBJEKTŲ GRUPĖ: Dujos_ vamzd

Grafinis elementas

Taškas

Lauko pavadinimas

Paaiškinimas

Duomenų tipas

Lauko reikšmių klasifikatorius

Ilgis

Skaičių po kablelio

Imones_nr

Įmonėje suteiktas Nr., pav.

FSS

 

50

0

Eksprdata

Eksploatacijos pradžios data

Data

 

36

0

Busena

Funkcionavimo būsena

SS

Funkc_busena

5

0

Rusis

Dujų rūšis

SS

Dujos_rusis

5

0

Skersmuo

Sąlyginis skersmuo, plotis, mm

SS

 

5

0

Ilgis

Ilgis, m

VTRS

 

6

2

Funkcpask

Funkcinė paskirtis

SS

Dujos_funkc_paskirtys

5

0

Medziaga

Medžiaga

FSS

Inz_medziagos

5

0

Konstrukc

Statybos būdas

SS

Konstrukcija

5

0

Bukle

Techninė būklė

SS

Bukle

5

0

Savininkas

Savininko pavadinimas

FSS

 

100

0

Priziuri

Eksploatuojančios įmonės pav.

FSS

 

100

0

Dokumentai

Dokumentų Nr.

FSS

 

255

0

Trasospav

Trasos pav./Nr.

FSS

 

50

0

Tikslumas

Koordinačių tikslumas, m

VTRS

 

3

2

Kval_nr

Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.

FSS

 

20

0

Aukstis

Tunelio aukštis, mm

SS

 

5

0

H_pradzia

Pradžios altitudė

VTRS

 

6

2

H_pabaiga

Pabaigos altitudė

VTRS

 

6

2

Marke

Vamzdžio markė/modelis

FSS

 

20

0

Kodas

GKTR priskirtas kodas

SS

Nuotek_vamzd_topo

5

0

NTK_nr

NTK unikalus numeris

FSS

 

14

0

Nuolydis

Vamzdžio nuolydis

VTRS

 

4

3

Slegismax

Maksimalus slėgis, bar

VTRS

 

5

2

Slegisnom

Nominalus slėgis, bar

VTRS

 

5

2

Izoliac

Izoliacijos medžiaga

SS

Izoliac_medziagos

5

0

Izolstoris

Izoliacijos storis, mm

SS

 

5

0

Slegkat

Slėgio kategorija

FSS

Duj_sleg_kateg

2

0

V_savyb

Vamzdžio savybės

FSS

 

100

0

Kiekis

Kiekis

SS

 

5

0

 

1.8. Elektros įrenginius apibūdinantys duomenys:

OBJEKTŲ GRUPĖ: Elektr_ireng

Grafinis elementas

Taškas

Lauko pavadinimas

Paaiškinimas

Duomenų tipas

Lauko reikšmių klasifikatorius

Ilgis

Skaičių po kablelio

Imones_nr

Įmonėje suteiktas Nr., pav.

FSS

 

20

0

H_pavirs

Žemės paviršiaus altitudė

VTRS

 

6

2

Trasospav

Trasos pav./Nr.

FSS

 

50

0

Kodas

GKTR priskirtas kodas

SS

 

5

0

H_ireng

Įrenginio altitudė, m

VTRS

 

6

2

Skersmuo

Sąlyginis skersmuo, mm

SS

 

5

0

Medziaga

Medžiaga

FSS

Inz_medziagos

5

0

Marke

Markė/modelis

FSS

 

20

0

Mazgo_nr

Mazgo (kameros) numeris

FSS

 

50

0

Stac_nr

Numeris stačiakampėje pl.

FSS

 

5

0

Trapec_nr

Numeris trapecinėje pl.

FSS

 

5

0

Matavvieta

Altitudės matavimo vieta

SS

Altitudes_mat_vieta

5

0

Konstrukc

Statinio konstrukcijos padėtis

SS

Konstrukcija

5

0

Svst_marke

Šviestuvo markė

FSS

 

25

0

Svst_galia

Šviestuvo galia, w

SS

 

5

0

Kval_nr

Kvalifikacijos pažymėjimo Nr.

FSS

 

20