isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTININKŲ IR JŲ TRENERIŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2022 m. lapkričio 24 d. Nr. T-281

Pakruojis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 29 dalimi, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 3 dalimi, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 23 straipsniu, Pakruojo rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės sportininkų ir jų trenerių skatinimo tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo numatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Saulius Margis


PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2022 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-281

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTININKŲ IR JŲ TRENERIŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pakruojo rajono savivaldybės sportininkų ir jų trenerių skatinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato sportininkų, pasiekusių aukštų rezultatų, ir jų trenerių skatinimo tvarką – bendruosius premijų skyrimo principus ir premijų mokėjimo tvarką – Pakruojo rajono savivaldybėje.

2. Premijos sportininkams ir jų treneriams (toliau – premija) skiriamos Pakruojo rajono savivaldybės biudžeto Saugios aplinkos kūrimo, kūrybiškumo, sportiškumo ir pilietiškumo skatinimo, turizmo plėtojimo programos.

3. Gauti premijas turi teisę sportininkai ir treneriai, deklaravę savo gyvenamąją vietą Pakruojo rajono savivaldybėje ir atstovaujantys Pakruojo rajono savivaldybei bei garsinantys Pakruojo kraštą.

 

II SKYRIUS

PREMIJŲ SKYRIMO TVARKA IR DYDŽIAI

 

4. Premijos skiriamos olimpinių ir paralimpinių žaidynių dalyviams, jaunimo olimpinių žaidynių, pasaulio ir Europos čempionatų, Europos žaidynių, pasaulio ir Europos neįgaliųjų ir veteranų čempionatų, Lietuvos čempionatų, žaidynių, Lietuvos veteranų čempionatų komandinių arba individualių rungčių (toliau – sporto varžybos) prizininkams pagal Pakruojo rajono savivaldybės premijų sportininkams ir jų treneriams dydžių sąrašą (1 priedas). Sportininkas, dalyvavęs  olimpinėse ir paralimpinėse žaidynėse, bet neužėmęs prizinės vietos, skatinamas 500 Eur premija.

5. Sportininkai ir jų treneriai teikiami skatinti, jeigu sporto varžybose dalyvavo ne mažiau kaip 5 komandos ar ne mažiau kaip 5 dalyviai rungtyje ar svorio kategorijoje.

6. Už individualios sporto šakos sportininko paruošimą treneriui skiriama 50 procentų dydžio premija nuo aukščiausią vietą užėmusiam sportininkui skirtos sumos. Komandinių sporto šakų varžybų treneriams skiriama tokio pat dydžio premija, kaip ir komandos sportininkams. Jeigu sportininką ar komandą varžyboms rengė keli treneriai, premija padalijama treneriams atsižvelgiant į tai, koks buvo jų indėlis sportininkui rengti.

7. Jeigu per einamuosius metus laimėta keliose šiame Tvarkos apraše įvardintose varžybose, tai premija skiriama už laimėtą aukščiausią apdovanojimą. Jei sportininkas dalyvavo tarptautinėse varžybose, neįvardintose šio Tvarkos aprašo 1 priede, ir iškovojo prizinę vietą, sprendimą dėl premijos skyrimo priima komisija, nagrinėjanti paraiškas.

 

III SKYRIUS

KANDIDATŲ ATRANKA, PARAIŠKŲ PATEIKIMAS IR PREMIJOS SKYRIMAS

 

8. Paraiškas premijoms gauti gali teikti Pakruojo rajono savivaldybės biudžetinės, viešosios įstaigos ir visuomeninės organizacijos, turinčios juridinio asmens statusą, ir vykdančios sportinę veiklą, taip pat treneriai ir sportininkai (toliau – pareiškėjas).

9. Pareiškėjas Pakruojo rajono savivaldybės administracijai teikia nustatytos formos paraišką (2 priedas). Kartu su paraiška turi būti pateikta ši informacija:

9.1. sporto varžybų pavadinimas;

9.2. sporto varžybų laikas ir vieta;

9.3. rungties pavadinimas;

9.4. sportininko, dalyvavusio varžybose, vardas ir pavardė;

9.5. sportininko užimtą vietą sporto varžybose liudijančio diplomo kopija;

9.6. sporto varžybose dalyvavusių varžovų ir atstovavusių valstybių skaičius;

9.7. sporto varžybų, kuriose dalyvavo sportininkas, nuostatai, protokolai, patvirtinti tos sporto šakos federacijos atsakingų asmenų; 

9.8. sportininką parengti padėjusių trenerių vardai ir pavardės.

10. Paraiškas svarsto Pakruojo rajono svarsto administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, kurią sudaro 5 nariai, iš kurių vienas Pakruojo rajono savivaldybės tarybos narys.

11. Komisija, įvertinusi gautas paraiškas, teikia Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriui motyvuotą siūlymą dėl premijų skyrimo ir jų dydžio.

12. Atsižvelgdamas į komisijos sprendimus, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyrius rengia Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl premijų skyrimo ir jų dydžio.

13. Premijos pervedamos į paraiškoje nurodytą asmeninę sportininko ir(ar) trenerio banko sąskaitą. Jei skatinamas nepilnametis fizinis asmuo ir jam skiriama premija, ji pervedama į jo asmeninę sąskaitą banke arba į nepilnamečio fizinio asmens tėvų, globėjų sąskaitą banke.

14. Komisijos veikla organizuojama pagal Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą komisijos darbo reglamentą.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Šis Tvarkos aprašas gali būti keičiamas, pildomas ar pripažįstamas netekusiu galios Pakruojo rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

16. Už šio Tvarkos aprašo vykdymą atsakinga Pakruojo rajono savivaldybės administracija.

17. Už teikiamų dokumentų ir duomenų teisingumą yra atsakingas paraiškos teikėjas.

18. Teikdamas paraišką, paraiškos teikėjas sutinka, kad informacija, pateikta Paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti viešinama.

____________________

part_78947e9c10e445bda12e2765fd9849d4_end


 

Pakruojo rajono savivaldybės sportininkų ir

jų trenerių skatinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS Premijų sportininkams ir jų treneriams DYDŽIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Varžybų pavadinimas

Iškovota vieta ir piniginės premijos dydis (Eur)

I

II

III

1.

Olimpinės žaidynės

1.1.

olimpinės žaidynės, paralimpinės žaidynės

1800

1400

1200

1.2.

jaunimo olimpinės žaidynės

600

500

400

2.

Pasaulio čempionatas

2.1.

suaugusiųjų

1500

1000

800

2.2.

jaunimo

700

600

500

2.3.

jaunių

500

450

400

2.4.

jaunučių

350

320

300

2.5.

veteranų

400

350

300

3.

Europos čempionatas, žaidynės

3.1.

suaugusiųjų

800

700

650

3.2.

jaunimo

500

450

400

3.3.

jaunių

380

350

300

3.4.

jaunučių

250

230

200

3.5.

veteranų

300

250

200

4.

Lietuvos čempionatas, žaidynės

4.1.

suaugusiųjų

300

200

150

4.2.

jaunimo

160

150

140

4.3.

jaunių

130

120

110

4.4.

jaunučių

100

90

80

4.5.

veteranų

120

110

100

 

_____________________

part_c975f9c4b1484d2f8cc2f22fa30ba022_end


 

Pakruojo rajono savivaldybės sportininkų ir

jų trenerių skatinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

PARAIŠKA SKIRTI PREMIJĄ UŽ PASIEKTUS AUKŠTUS SPORTO REZULTATUS

 

_______________

(Data)

____________________________

(Vieta)

 

INFORMACIJA APIE PAREIŠKĖJĄ

 

Fizinis asmuo: ________________________________________________________________

(Vardas ir pavardė, adresas, tel. numeris, el. pašto adresas)

Juridinis asmuo:_______________________________________________________________

(kodas, adresas, tel. numeris, el. pašto adresas)

 

INFORMACIJA APIE KANDIDATĄ (-US) PREMIJAI GAUTI

 

Sportininko:

Vardas ir pavardė:_______________________________________________________________

Kontaktiniai duomenys:__________________________________________________________

(adresas, tel. numeris, el. pašto adresas)

Banko sąskaita: ________________________________________________________________

Sporto varžybų pavadinimas_______________________________________________________

Sporto varžybų laikas ir vieta______________________________________________________

Rungties pavadinimas____________________________________________________________

Užimta vieta sporto varžybose______________________________________________________

Trenerio (-ių) vardas (-ai) ir pavardė (-ės)_____________________________________________

______________________________________________________________________________

 

Komandos pavadinimas:___________________________________________________________________

Komandos nariai:

1.  Vardas ir pavardė: _____________________________________________________________

(adresas, tel. numeris, el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris)

2._____________________________________________________________________________

3._____________________________________________________________________________

ir kt.     

Sporto varžybų pavadinimas:_______________________________________________________

Sporto varžybų laikas ir vieta:_______________________________________________________

Rungties pavadinimas:____________________________________________________________

Užimta vieta sporto varžybose:______________________________________________________

Trenerio (-ių) vardas (-ai) ir pavardė(-ės):_____________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMI DOKUMENTAI:

1. Sporto varžybų, kuriose dalyvavo sportininkas / komanda, nuostatai patvirtinti tos sporto šakos federacijos atsakingų asmenų, lapų skaičius.

2. Sporto varžybų, kuriose dalyvavo sportininkas / komanda, protokolai, patvirtinti tos sporto šakos federacijos atsakingų asmenų, lapų skaičius.

3. Sportininko / komandos užimtą vietą sporto varžybose liudijančio diplomo kopija, lapų skaičius.

4. Kita, pareiškėjo nuomone, reikalinga informacija.

 

Tvirtinu, kad pateikta informacija yra tiksli ir teisinga:

 

 

______________________________________________

(Paraišką pateikusio asmens vardas ir pavardė, parašas)

 

______________________

part_b7632881ad414466bc6d7000fd33309a_end