LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2007 M. VASARIO 20 D. ĮSAKYMO NR. A1-46 „DĖL SOCIALINĖS GLOBOS NORMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. balandžio 27 d. Nr. A1-216

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Socialinės globos normų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 priedą:

1.1. Pakeičiu 2.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.11. Socialinės globos įstaigoje yra įvertinti visi vaiko sveikatos, vystymosi, ugdymo(si), specialieji ir kiti poreikiai, atsižvelgiant į vaiko gebėjimus, gabumus, situaciją vaiko šeimoje, socialinę riziką, negalią, ypatumus, susijusius su vaiko amžiumi, branda, etnine kilme, kalba, religija, lytimi, rasine priklausomybe ir kita. Vertinant vaiko konkrečių paslaugų, pagalbos poreikius detaliai aprašomos sritys, kuriose jis yra labiau savarankiškas, kur ir kokios konkrečios pagalbos jam reikia. Vertinant poreikį dalyvauja vaikas, gebantis išreikšti savo nuomonę, ir visi reikalingi specialistai. Visa tai yra užfiksuota vaiko byloje pridedamuose dokumentuose.“

1.2. Pakeičiu 3.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.1. Socialinei globai vaikui teikti sudarytas ISGP, kuriame numatyta, kokiomis priemonėmis bus siekiama socialinės globos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo, detalizuojamos paslaugos (socialinės, sveikatos priežiūros, ugdymo ir kitos), kurios vaikui bus teikiamos ar organizuojamos socialinės globos įstaigoje. ISGP vaikui teikiant socialinę globą yra nuolat papildomas, jame atsispindi vaiko raidos, augimo ir vystymosi būklė. ISGP numatyta vaiko ateities perspektyva, planuojamos priemonės vaiko savarankiškam gyvenimui užtikrinti, skiepijant paties vaiko atsakomybę. Sudarant ISGP naudojamasi vertinant konkrečių paslaugų, pagalbos poreikį surinkta informacija apie vaiką, jo šeimą, informacija iš šeimos ar vaikų gydytojo apie vaiko sveikatos būklę, informacija iš ugdymo įstaigos, kurią vaikas lanko (ar lankė), ir kt. ISGP rašomos žymos apie periodiškai vykdomą ISGP peržiūrą (kokie buvo pokyčiai, koks rezultatas pasiektas, kokie numatomi tolesni veiksmai, kad būtų pasiekti užsibrėžti tikslai ir uždaviniai, trumpas ISGP įgyvendinimo proceso aprašymas ir kita). ISGP yra kiekvieno vaiko byloje.“ 

1.3. Pakeičiu 5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.2. Vaikas individualiai pagal socialinės globos įstaigos nustatytą tvarką aprūpinamas patalyne, rankšluosčiais, drabužiais, avalyne, reikiamomis higienos priemonėmis ir kitais būtinais daiktais, atsižvelgiant į vaiko amžių, lytį ar neplanuotai atsiradusias aplinkybes. Drabužiai, avalynė, rankšluosčiai skiriami kiekvienam individualiai ir negali būti naudojami bendrai. Vaikui, pagal jo galimybes, sudaromos sąlygos dalyvauti įsigyjant šiuos daiktus, vaikas, gebantis pareikšti savo nuomonę, tai gali patvirtinti.“

1.4. Pakeičiu 5.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.8. Vaikų socialinės globos namuose, vaikų su negalia socialinės globos namuose gyvenamoji aplinka kuriama pagal šeimai artimos aplinkos modelį – šeimynų (grupių) principu. Šis reikalavimas iki 2020 metų netaikomas atrinktoms pertvarkai stacionarioms socialinės globos įstaigoms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. A1-271 „Dėl Atrinktų pertvarkai stacionarių socialinės globos įstaigų ir sutrikusios vystymosi kūdikių namų sąrašo patvirtinimo“ (toliau – pertvarkomos įstaigos).“

1.5. Pakeičiu 7.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.6. Vaikui, atsižvelgiant į jo amžių, brandą, gebėjimą ir motyvaciją ar specifinius poreikius (dėl terapijos), laikantis savivaldybių patvirtintų gyvūnų laikymo ir higienos reikalavimų, sudarytos galimybės socialinės globos įstaigoje auginti naminį gyvūnėlį (pvz., katę, šunį, žuvytes akvariumuose) ir juo rūpintis“.

1.6. Pakeičiu 8.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.8. Vaikų socialinės globos namuose (kai juose socialinę globą gauna 25 ar daugiau vaikų su negalia) ir vaikų su negalia socialinės globos namuose (kai juose socialinę globą gauna 25 ar daugiau vaikų su negalia) slaugos paslaugos privalo būti teikiamos pačioje įstaigoje.“

1.7. Pakeičiu 10.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

10.12. Socialinės globos įstaiga, siekdama padėti vaikui rengtis savarankiškam gyvenimui ir integruotis į visuomenę, kiekvieną mėnesį užtikrina kišenpinigių smulkioms išlaidoms skyrimą ir, esant galimybėms, teikia kitą finansinę bei materialinę paramą. Kišenpinigiai skiriami vaikams ne vėliau nei nuo 7 metų. Tos pačios amžiaus grupės vaikams (išskyrus vaikams su negalia) socialinės globos įstaigoje nustatomas vienodas kišenpinigių dydis. Vaikams nuo 14 metų amžiaus mokamų kišenpinigių dydis yra ne mažesnis kaip 0,4 BSI per mėnesį (išskyrus vaikams su negalia). Vaikams su negalia kišenpinigiai mokami atsižvelgiant į jų savarankiškumo lygį, gebėjimą išreikšti savo nuomonę, priimti sprendimus. Vaikui išmokamų kišenpinigių dydis laikinai gali būti stabdomas ar mažinamas kaip drausminimo priemonė ir didinamas kaip skatinamoji priemonė. Vaikas pagal savo amžių ir brandą bei darbuotojai, atsakingi už vaiko ugdymąsi, žino ir gali apibūdinti vaiko kišenpinigių mokėjimo tvarką ir šių kišenpinigių tikslą. Vaikas turi galimybę tartis su šiais darbuotojais, o darbuotojai pareigą, ugdant vaiko gebėjimus, patarti vaikui, kaip tinkamai naudoti kišenpinigius savo asmeninėms reikmėms, aptarti, kur vaikas išleidžia kišenpinigius, tačiau negali reikalauti iš vaiko atsiskaityti už gautus kišenpinigius pateikiant pirkinių apmokėjimo kvitus.“

1.8. Pakeičiu 12.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.2. Likęs be tėvų globos vaikas, esant galimybei, ir vaikas su negalia, ne vėliau kaip prieš 3 metus, iki jam sueis 18 metų, padedamas socialinio darbuotojo ir kitų specialistų, tampa pagrindiniu ISGP, kuriame akcentuojami jo pasirengimo savarankiškam gyvenimui etapai, sudarytoju. Planuojamos priemonės vaikui neprimetamos, bet suderinamos su vaiko nuomone ir pageidavimais, vaikas aktyviai skatinamas pats priimti sprendimus ir konsultuojamas. ISGP planuojamos praktinių gyvenimo įgūdžių formavimo, įgūdžių ir supratimo apie profesijos ar amato pagal vaiko pomėgius įsigijimo būtinumo, motyvacijos dirbti vasaros ar moksleivių atostogų metu, uždirbtų pinigų ar kišenpinigių taupymo, susipažinimo su viešosiomis paslaugomis (valstybės garantuojama pagalba, būsto nuoma ar pirkimu, sveikatos priežiūros paslaugomis, bankų paslaugomis, mokesčiais ir pan.) priemonės.“

1.9. Papildau 14.3 papunkčiu:

14.3. Bendruomeniniai vaikų globos namai ir vaikų su negalia grupinio gyvenimo namai steigiami atskirose gyvenamosiose patalpose (gyvenamajame name ar bute). Bendruomeniniai vaikų globos namai ar vaikų su negalia grupinio gyvenimo namai negali būti steigiami tame pačiame žemės sklype ar pastate su socialinės globos namais, kitais bendruomeniniais vaikų globos namais ar grupinio gyvenimo namais (išskyrus, kai steigiami daugiabučiame gyvenamajame name). Bendruomeniniai vaikų globos namai ir vaikų su negalia grupinio gyvenimo namai taip pat negali būti steigiami pastatuose (išskyrus daugiabutį gyvenamąjį namą), kuriuose veikia kitos socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, švietimo ar ugdymo įstaigos. Steigiant bendruomeninius vaikų globos namus ar vaikų su negalia grupinio gyvenimo namus daugiabučiame gyvenamajame name, vienoje laiptinėje negali būti daugiau nei 2 bendruomeniniai vaikų globos namai ar grupinio gyvenimo namai (jei laiptinėje yra tik du butai, bendruomeniniai vaikų globos namai ar vaikų su negalia grupinio gyvenimo namai gali būti steigiami tik viename iš jų).“

1.10. Buvusius 14.3–14.14 papunkčius laikau atitinkamai 14.4–14.15 papunkčiais.  

1.11. Pakeičiu 14.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.10. Likusiems be tėvų globos ir socialinės rizikos vaikams naujai (nuo 2015 m.) steigiami tik bendruomeniniai vaikų globos namai, kuriuose gyvena ne daugiau kaip 8 vaikai (išskyrus atvejus, kai apgyvendinami broliai ir seserys), vaikams su negalia (išskyrus vaikus su sunkia negalia) – tik grupinio gyvenimo namai, kuriuose gyvena ne daugiau kaip 10 vaikų.“

1.12. Pakeičiu 15.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.5. Vaikas apgyvendintas kambaryje, atsižvelgiant į jo poreikius, interesus ir jų suderinamumą su kitų vaikų interesais. Vaikų socialinės globos įstaigoje nuo 2016 metų (pertvarkomose įstaigose nuo 2020 m.) viename kambaryje gyvena ne daugiau kaip 2 vaikai (išskyrus atvejus, kai apgyvendinami slaugomi vaikai ar kūdikiai).“

1.13. Pakeičiu 16.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

16.1. Užtikrinta, kad vaikas pagal savo amžių, brandą ir lytį naudojasi reikalingomis jam asmens higienos patalpomis, kurios aprūpintos būtinomis higienos priemonėmis. Vaikas žino savo daiktų vietą asmens higienos patalpose (atskira kabykla rankšluosčiui, vieta muilui, dantų šepetėliui ir pan.). Vaikų socialinės globos namai, vaikų su negalia socialinės globos namai kiekvienai šeimynos principu apgyvendintai vaikų šeimynai (grupei) užtikrina naudojimąsi atskiromis higienos patalpomis (tualetais ir dušu ar vonia).“

1.14. Pakeičiu 19.1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.1.5. socialinės globos įstaigos pareigybių sąrašą, darbuotojų darbo apskaitos dokumentus (darbo grafikus, darbo apskaitos žiniaraščius), darbuotojų darbo sutartis ar sutartis su juridiniais ar fiziniais asmenimis, kai paslaugos organizuojamos pasitelkiant juridinius ar fizinius asmenis;“.

1.15. Pakeičiu 19.1.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

19.1.8. vidaus tvarkos taisykles, parengtas vaikams suprantama kalba ir forma, socialinės globos įstaigoje gyvenantiems vaikams (pvz., gyvenimo ir elgesio normos, teisės, pareigos ir pan.);“.

1.16. Papildau 19.5 papunkčiu:

19.5. Įstaiga Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atliekamo įstaigos atitikties socialinės globos normoms vertinimo vietoje metu pateikia visus Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašomus įstaigos veiklos dokumentus.“

2. Papildau 2 priedą 9.5 papunkčiu:

9.5. Šeimyna Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atliekamo šeimynos atitikties socialinės globos normoms vertinimo vietoje metu pateikia visus Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašomus šeimynos veiklos dokumentus.“

3. Pakeičiu 3 priedą:

3.1. Papildau 4.1 papunkčiu:

4.1. Dienos socialinės globos centre yra įvertinti visi asmens, vaiko sveikatos, vystymosi, ugdymo(si), specialieji ir kiti poreikiai, atsižvelgiant į asmens, vaiko gebėjimus, gabumus, situaciją šeimoje, socialinę riziką, negalią, ypatumus, susijusius su amžiumi, branda, etnine kilme, kalba, religija, lytimi, rasine priklausomybe ir kita. Vertinant asmens, vaiko konkrečių paslaugų, pagalbos poreikius detaliai aprašomos sritys, kuriose jis yra labiau savarankiškas, kur ir kokios konkrečios pagalbos jam reikia. Vertinant poreikį dalyvauja visi reikalingi specialistai. Asmuo, vaikas, gebantis išreikšti nuomonę, taip pat dalyvauja atliekant jo vertinimą ir savęs įsivertinimą. Visa tai yra užfiksuota asmens, vaiko byloje pridedamuose dokumentuose.“

3.2. Buvusius 4.1–4.3 papunkčius laikau atitinkamai 4.2–4.4 papunkčiais.

3.3. Pakeičiu 12.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.1. Asmeniui, vaikui užtikrintas pagal paskirtį tinkamas ir saugus dienos socialinės globos centro poilsio zonų ir aktyvios veiklos organizavimo patalpų suplanavimas ir įrengimas. Patalpos yra pritaikytos neįgaliųjų poreikiams (yra keltuvai ir (arba) liftai, nuolydžiai, durys, higienos patalpos ir pan. pakankamo ploto, kad būtų galima laisvai judėti vežimėliu, vaikštynėmis). Asmenų, vaikų poilsiui (miegui) dienos metu centre yra įrengtos atskiros patalpos. Dienos socialinės globos centre teikiant trumpalaikę globą (iki 5 parų per savaitę), minimalus plotas vienam paslaugų gavėjui gyvenamojoje patalpoje turi būti ne mažesnis kaip 4 m2.“

3.4. Pakeičiu 15.1.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.1.4. įstaigos pareigybių sąrašą, darbuotojų darbo apskaitos dokumentus (darbo grafikus, darbo apskaitos žiniaraščius), darbuotojų darbo sutartis ar sutartis su juridiniais ar fiziniais asmenimis, kai paslaugos organizuojamos pasitelkiant juridinius ir fizinius asmenis;“.

3.5. Pakeičiu 15.1.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.1.6. vidaus tvarkos taisykles (paslaugų gavėjams priimtina kalba ir forma apibūdinančias paslaugų gavėjų ir darbuotojų teises ir pareigas);“.

3.6. Papildau 15.4 papunkčiu:

15.4. Įstaiga Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atliekamo įstaigos atitikties socialinės globos normoms vertinimo vietoje metu pateikia visus Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašomus įstaigos veiklos dokumentus.“

4. Pakeičiu 4 priedą:

4.1. Papildau nauju 2.6 papunkčiu:

2.6. Socialinės globos įstaigoje yra įvertinti visi asmens sveikatos, laisvalaikio organizavimo, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo, specialieji ir kiti poreikiai, atsižvelgiant į asmens gebėjimus, gabumus, silpnąsias savybes, situaciją šeimoje, socialinę riziką, negalią, ypatumus, susijusius su amžiumi, branda, etnine kilme, kalba, religija, lytimi, rasine priklausomybe ir kita. Vertinant asmens konkrečių paslaugų, pagalbos poreikius detaliai aprašomos sritys, kuriose jis yra labiau savarankiškas, kur ir kokios konkrečios pagalbos jam reikia.“

4.2. Buvusius 2.62.9 papunkčius laikau atitinkamai 2.7–2.10 papunkčiais.

4.3. Pakeičiu 2.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.7. Atsižvelgdama į socialinės globos įstaigoje įvertintų asmens konkrečių paslaugų, pagalbos poreikius, vertindama asmens individualias savybes bei ypatumus, susijusius su amžiumi, etnine kilme, kalba, religija, lytimi, rasine priklausomybe, socialinės globos įstaiga įsivertina savo galimybes suteikti asmeniui reikalingas paslaugas. Jei socialinės globos įstaiga neturi galimybių asmeniui suteikti reikalingų paslaugų, apie tai yra informuojamas asmuo, globėjas, rūpintojas, savivaldybė, priėmusi sprendimą skirti asmeniui socialinę globą.“

4.4. Pakeičiu 2.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.9. Į socialinės globos įstaigą nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis, bei esant ūmiai psichozei. Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (F027/a), nuo kurio išdavimo iki asmens apsigyvenimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai, yra saugomas asmens byloje.“

4.5. Pakeičiu 6.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

6.3. Socialinės globos namai, grupinio gyvenimo namai asmeniui pagal poreikius organizuoja sveikatos priežiūros paslaugas. Asmeniui su negalia, asmeniui su sunkia negalia, senyvo amžiaus asmeniui, gyvenančiam socialinės globos namuose (kai juose ilgalaikę socialinę globą gauna 25 ar daugiau asmenų), slaugos paslaugos privalo būti teikiamos pačioje įstaigoje.“

4.6. Papildau 8.14 papunkčiu:

8.14. Asmeniui, atsižvelgiant į jo savarankiškumo lygį, motyvaciją ar specifinius poreikius (dėl terapijos), laikantis savivaldybių patvirtintų gyvūnų laikymo ir higienos reikalavimų, sudarytos galimybės socialinės globos įstaigoje auginti naminį gyvūną (pvz., katę, šunį, žuvytes akvariumuose) ir juo rūpintis.“

4.7. Papildau 8.15 papunkčiu:

8.15. Asmuo individualiai pagal socialinės globos įstaigos nustatytą tvarką aprūpinamas patalyne, rankšluosčiais, drabužiais, avalyne, reikiamomis higienos priemonėmis ir kitais būtinais daiktais, atsižvelgiant į asmens poreikius, lytį ar neplanuotai atsiradusias aplinkybes. Drabužiai, avalynė, rankšluosčiai skiriami kiekvienam individualiai ir negali būti naudojami bendrai.“

4.8. Pakeičiu 12.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

12.7. Asmens saugumas jo gyvenamajame kambaryje užtikrintas nepažeidžiant jo privatumo ir orumo. Socialinės globos įstaigos personalas į asmens gyvenamąjį kambarį įeina tik pasibeldęs, asmuo negali būti užrakinamas savo gyvenamajame kambaryje. Asmens gyvenamosiose patalpose nenaudojamos stebėjimo kameros ar kiti stebėjimo būdai. Su asmenimis, kuriems dėl sveikatos būklės ir visiško nesavarankiškumo reikia nuolatinės priežiūros, ar jų globėjais, rūpintojais susitarta dėl būdų ir formų, kaip tai bus daroma. Gyvenamuosiuose kambariuose, higienos kambariuose pagal galimybes yra įvesta pagalbos kvietimo sistema.“

4.9. Pakeičiu 15.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.6. Asmuo su negalia, kuris yra veiksnus, iš socialinės globos įstaigos į bendruomenę išvyksta visam laikui socialinės globos įstaigai įsitikinus, kad šiam asmeniui bus užtikrintos tinkamos gyvenimo sąlygos, paslaugos bendruomenėje ar kad jis galės savarankiškai (iš dalies savarankiškai) gyventi. Iš socialinės globos įstaigos išvykstančio asmens prašymas yra asmens byloje. Siekiant užtikrinti socialinės pagalbos asmeniui su negalia tęstinumą, socialinės globos įstaiga, likus 3 mėn. iki asmens su negalia išvykimo iš socialinės globos įstaigos, kreipiasi į savivaldybę su prašymu inicijuoti asmens su negalia socialinės adaptacijos (reabilitacijos) bendruomenėje plano sudarymą. Socialinės globos įstaiga aktyviai dalyvauja savivaldybei sudarant šį planą.“

4.10. Pakeičiu 16.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

16.5. Grupinio gyvenimo namuose viename pastate (kotedže ar atskiruose butuose, gyvenamuosiuose namuose) atskiroje teritorijoje nuo 2015 metų gyvena ne daugiau kaip 10 asmenų. Grupinio gyvenimo namai negali būti steigiami tame pačiame žemės sklype ar pastate su socialinės globos namais, kitais bendruomeniniais vaikų globos namais ar grupinio gyvenimo namais (išskyrus, kai steigiami daugiabučiame gyvenamajame name). Grupinio gyvenimo namai taip pat negali būti steigiami pastatuose (išskyrus daugiabutį gyvenamąjį namą), kuriuose veikia kitos socialinių paslaugų, sveikatos priežiūros, švietimo ar ugdymo įstaigos. Steigiant grupinio gyvenimo namus daugiabučiame gyvenamajame name, vienoje laiptinėje negali būti daugiau nei 2 grupinio gyvenimo namai (jei laiptinėje yra tik du butai, grupinio gyvenimo namai gali būti steigiami tik viename iš jų).“

4.11. Pakeičiu 16.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

16.7. Naujai nuo 2016 m. liepos 1 d. asmenims su negalia (išskyrus asmenis su sunkia negalia) steigiami tik grupinio gyvenimo namai.“

4.12. Pakeičiu 17.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.1. Asmuo gyvena socialinės globos namuose, kurių patalpos, t. y. gyvenamųjų kambarių, valgyklos, virtuvės, skirtos individualiam maisto gaminimui, asmens higienos patalpos, laisvalaikio organizavimo, ugdymo, bendro naudojimo patalpos (laiptinės, koridoriai ir pan.) ir kita, pritaikytos gyvenimui ir būtiniems gyventojų poreikiams tenkinti. Socialinės globos namuose virtuvėlės savarankiškam maisto gaminimuisi turi būti kiekviename pastato, kuriame įrengti daugiau kaip 5 gyvenamieji kambariai, aukšte, aprūpintos buitine technika (viryklė, šaldytuvas ir pan.), baldais (spintelės, stalas, kėdės ir pan.), įrankiais, indais, viena virtuvėle gali naudotis ne daugiau kaip 50 socialinės globos namuose socialinę globą gaunančių asmenų. Pagal socialinės globos namų galimybes ir gyventojų pageidavimus gali būti įrengtos ir kitos patalpos, pvz., maldos kambarys, biblioteka-skaitykla, pirtis, rūkomasis ir kita.“

4.13. Pakeičiu 17.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.6. Asmeniui užtikrinta, kad asmens higienos patalpos – tualetai, prausimosi ir (ar) maudymosi patalpos – yra lengvai ir greitai pasiekiamos, patogios naudotis, garantuojančios privatumą ir saugumą. Socialinės globos įstaigoje tualetų, dušų, vonių plotai bei jų įrengimas ir aprūpinimas higienos reikmenimis (kiekvienas asmuo turi atskirą kabyklą rankšluosčiui, pastovią vietą pasidėti higienos reikmenims ir pan.) atitinka sveikatos apsaugos ministro patvirtintų higienos normų reikalavimus. Socialinės globos namų planuose numatyta siekiamybė, kad nuo 2030 metų prie kiekvieno gyvenamojo kambario būtų atskiros asmens higienos patalpos.“

4.14. Pakeičiu 17.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

17.7. Po 2013 metų pradėtuose statyti, rekonstruoti ar naujai steigiamuose socialinės globos namuose tualeto ir dušo ar vonios patalpa (-os) įrengta (-os) prie kiekvieno gyvenamojo kambario ar kelių (ne daugiau kaip 3) gyvenamųjų kambarių (išskyrus kambarius, kuriuose apgyvendinami sunkią negalią turintys asmenys).“

4.15. Pakeičiu 21.1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.1.5. socialinės globos įstaigos pareigybių sąrašą, darbuotojų darbo apskaitos dokumentus (darbo grafikus, darbo apskaitos žiniaraščius), darbuotojų darbo sutartis ar sutartis su juridiniais ar fiziniais asmenimis, kai paslaugos organizuojamos pasitelkiant juridinius ar fizinius asmenis;“.

4.16. Pakeičiu 21.1.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

21.1.8. vidaus tvarkos taisykles gyventojams (gyvenimo ir elgesio normos, teisės, pareigos, laikino ar visiško išvykimo tvarka ir pan.), parengtas gyventojams suprantama kalba ir forma;“.

4.17. Papildau 21.4 papunkčiu:

21.4. Įstaiga Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atliekamo įstaigos atitikties socialinės globos normoms vertinimo vietoje metu pateikia visus Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašomus įstaigos veiklos dokumentus“.

4.18. Pakeičiu 24.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

24.1. Socialinės globos įstaiga rengia ir reguliariai atnaujina informacinį biuletenį (internetinį puslapį), kuriame pateikiama informacija apie socialinės globos įstaigą, teikiamas paslaugas, personalą, socialinės globos kainas, laisvas vietas ir kita.“

5. Pakeičiu 5 priedą:

5.1. Pakeičiu 4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.1. ISGP yra sudarytas remiantis įstaigoje patvirtinta psichologinės socialinės reabilitacijos programa bei įvertintu asmens konkrečių paslaugų, pagalbos poreikiu. ISGP numatyta, kaip bus siekiama asmeniui numatytų psichologinės socialinės reabilitacijos programos priemonių įgyvendinimo, detalizuojamos paslaugos (socialinės, sveikatos priežiūros ir kitos), kurios asmeniui bus teikiamos ar organizuojamos. ISGP yra kiekvieno asmens byloje.“

5.2. Pakeičiu 13.1.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.1.5. įstaigos pareigybių sąrašą, darbuotojų darbo apskaitos dokumentus (darbo grafikus, darbo apskaitos žiniaraščius), darbuotojų darbo sutartis ar sutartis su juridiniais ar fiziniais asmenimis, kai paslaugos organizuojamos pasitelkiant juridinius ar fizinius asmenis;“.

5.3. Pakeičiu 13.1.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

13.1.8. vidaus tvarkos taisykles gyventojams (gyvenimo ir elgesio normos, teisės, pareigos, išvykimo iš įstaigos tvarka ir pan.), parengtas gyventojams suprantama kalba ir forma;“.

5.4. Papildau 13.5 papunkčiu:

13.5. Įstaiga Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atliekamo įstaigos atitikties socialinės globos normoms vertinimo vietoje metu pateikia visus Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašomus įstaigos veiklos dokumentus.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                             Algimanta Pabedinskienė